Helmikuu 2015

Kehittyneille biopolttoaineille tarvitaan tavoitteet ja sisämarkkinat

Energia on yksi EU-politiikan tämänhetkisistä kuumista puheenaiheista. Ukrainan kriisi herätti EU:n huomaamaan, että unioni on liian riippuvainen polttoaineiden ja kaasun tuonnista. Ensimmäinen reaktio asian tilan parantamiseksi oli EU:n energiavarmuusstrategian julkaiseminen keväällä 2014. Strategiassa painotetaan energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian merkitystä energiaomavaraisuuden lisäämiseksi.

Uuden komission aloitettua työnsä ovat EU:n energia- ja ilmastopoliittiset asiat pysyneet vahvasti asialistalla. Työn alla on pohdinta, miten neuvoston hyväksymät vuoden 2030 energia- ja ilmastotavoitteet jalkautetaan konkreettisiksi toimiksi.

Elinkeinoelämän näkökulmasta suurin epävarmuustekijä on pitkäjänteisen ja ennakoitavan energia- ja ilmastopolitiikan puute, joka murentaa tehokkaasti maata investointisuunnitelmien alta. Ja yksityisiä energiainvestointeja kuitenkin tarvitaan huomattavasti, jotta kunnianhimoiset poliittiset tavoitteet pystytään toteuttamaan käytännön tasolla.

Yksi komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin päätavoitteista on luoda Euroopan energiaunioni, jossa kootaan yhteen jäsenmaiden resurssit, yhdistetään energiaverkot ja käytetään yhteistä neuvotteluvoimaa suhteessa muihin maihin, esimerkiksi kansainvälisestä ilmastosopimuksesta neuvoteltaessa.

Energiaunionin yhteydessä painotetaan myös energialähteiden monipuolistamisen tärkeyttä. Uusiutuvan energian lisäämiseen kohdistuu suuria odotuksia, eikä vähiten siksi, että EU nähdään tulevaisuudessa johtavana toimijana uusiutuvan energian alalla cleantech-ratkaisujen tarjoajana ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

EU:n liikenteessä, jonka energiakulutus perustuu 94 %:sti öljytuotteisiin, tavoitteena on liikenteen päästöjen vähentäminen ja vaihtoehtoisten käyttövoimien, myös biopolttoaineiden, lisääminen.

Biopolttoainetoimijoiden näkökulmasta selkeät tavoitteet kehittyneiden biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi vakauttaisivat toimintaympäristöä, kuten myös aitojen sisämarkkinoiden luominen biopolttoaineille. Tällä hetkellä ilmassa on huolestuttavia piirteitä polttoaineiden sisämarkkinoiden rakoilusta, kun eri jäsenmaat harjoittavat kukin omaa politiikkaansa. Tämä voi pahimmillaan johtaa autojen ja erilaatuisten polttoaineiden yhteensopimattomuuteen ja kaupan esteiden lisääntymiseen EU-alueella.

EU:n puheenjohtaja Latvia järjesti yhdessä komission kanssa Energiaunionia käsittelevän korkean tason seminaarin Riiassa 6.2.2015. Energiaunionia koskeva puitestrategia on tarkoitus hyväksyä 25.2.2015. Samassa yhteydessä julkaistaan tiedonanto ”Road to Paris”, jossa kuvataan EU:n ilmastositoumukset.

 

Helmikuu 2015

Helena Vänskä
toimitusjohtaja
Öljy- ja biopolttoaineala ry