Toukokuu 2014

Edistyksellisten biopolttoaineiden raaka-ainepohja turvattava

Helena Vänskä - Tiekartta 2050 -blogi TEM-verkkosivuilla 12.5.2014

Ilmasto- ja energiapoliittisia tavoitteita vuosille 2030 ja 2050 on linjattu tiiviisti viime aikoina. Päästökaupan ulkopuolella liikenteen päästöjen vähentämisellä on ratkaiseva merkitys tavoitteiden saavuttamisessa.

Yhtä mieltä tunnutaan olevan siitä, että energiatehokkuus ja kestävästi tuotetut biopolttoaineet ovat tärkeimmät heti käsillä olevat keinot päästöjen vähentämiseksi liikenteessä. On myös selvää, että biopolttoaineiden kestävyyskysymykset on ratkaistava, ruoantuotannon kanssa kilpailevien biopolttoaineraaka-aineiden käyttöä on rajoitettava ja kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöä edistettävä.

Näitä kysymyksiä yritetään ratkoa parhaillaan direktiiviehdotuksella, joka pureutuu biopolttoaineiden epäsuorien maankäytön muutosten vaikutusten huomioimiseen biopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen elinkaarilaskennassa (ILUC).

On erittäin tärkeää, että pyrittäessä lisäämään jäte- ja tähdepohjaisten biopolttoaineiden käyttöä, ei samanaikaisesti rajoiteta biopolttoainetuotannon käytettävissä olevaa raaka-ainepohjaa ristiriitaisella lainsäädännöllä.

Konkreettinen ja räikeä esimerkki tästä epäkohdasta on jätelainsäädäntö. Siinä jätteen polttoaineeksi valmistamista koskeva määritelmän rajaus, joka tällä hetkellä kattaa myös biopolttoaineet, voi muodostua vakavaksi uhkaksi edistyksellisten nestemäisten polttoaineiden jalostamiselle jäteraaka-aineista. Tämä vaikeuttaisi huomattavasti asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Jätepuitedirektiivin ongelmallinen määritelmä on peräisin ajalta, jolloin jäteraaka-aineisiin perustuvien uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon ja biopolttoaineiden päästövähennyspotentiaaliin ei vielä kiinnitetty riittävästi huomiota.

Asia on ratkaistavissa täsmentämällä jätepuitedirektiivin kierrätyksen määritelmää niin, että jätemateriaalin ”uudelleenkäsittelyllä polttoainekäyttöön” tarkoitetaan lähinnä vain suoraa jätteen käyttöä energiana energialaitoksissa eli jätemateriaalin valmistelua poltettavaksi sellaisenaan. Sen sijaan jäteraaka-aineen käyttäminen minkä tahansa kokonaan uuden tuotteen tai hyödykkeen valmistamiseen, biopolttoaineet mukaan luettuna, tulisi aina katsoa jätteen kierrätykseksi, mikä jätehuollon hierarkiassa menee jätteen polttamisen edelle.

 

Toukokuu 2014

Helena Vänskä
toimitusjohtaja
Öljyalan Keskusliitto