Helmikuu 2013

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Hallituksen energia- ja ilmastopoliittinen ministerityöryhmä on viimeistellyt kansallisen energia- ja ilmastostrategian päivityksen. Keskeisiä tavoitteita on varmistaa vuodelle 2020 asetettujen energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen ja valmistaa tietä kohti pitemmän aikavälin tavoitteita. Strategiapäivitys julkaistaan kokonaisuudessaan lähiviikkoina, kun se menee hallituksen selontekona eduskunnan käsiteltäväksi.

On tärkeää, että energia- ja ilmastostrategian päivityksessä kiinnitetään erityistä huomiota puhtaan teknologian liiketoiminnan kehittämiseen. Öljyala on jo pitkään panostanut korkealaatuisten biopolttoaineiden tuotantoon ja kehittämiseen, joten kirjaus toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotantoteknologioiden demonstrointiin ja kaupallisen tuotannon edistämiseen liittyen on tervetullut.

Korkealaatuiset biopolttoaineet, joiden kehittämisessä suomalaisilla yrityksillä on pitkä kokemus, ovat heti käyttövalmis vaihtoehto liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, eikä niiden käyttö vaadi mittavia infrastruktuuri-investointeja. Biopolttoaineet tarjoavat hyvän mahdollisuuden luoda uutta liiketoimintaa, joka nojaa vahvasti perinteisten alojen osaamiseen.

Strategiaan on sisällytetty myös tavoite vähentää mineraaliöljyn käyttöä niin, että sen osuus kokonaisenergiankulutuksesta on alle 17 % vuonna 2025. Vuonna 2011 osuus oli 24 %, mikä on jo teollisuusmaiden alhaisimpia lukuja.

Koska Suomi on jo nykyisin yksi vähiten öljyriippuvaisista teollisuusmaista ja Suomessa on tehty pitkäjänteistä energiatehokkuustyötä esimerkiksi öljylämmityksessä viimeisen 10 vuoden aikana, on tärkeää, ettei yllä mainitun tavoitteen asettaminen merkitse kustannustehottomia ylilyöntejä. Öljylämmityksen osalta ei ole tarvetta poliittisin toimin nopeuttaa trendiä, jossa öljyn osuus pientalojen lämmitysmuotona laskee luonnostaan muun muassa siksi, että perinteiset öljylämmitysjärjestelmät muuttuvat vähitellen järjestelmiksi, joissa öljyn rinnalla käytetään uusiutuvaa energiaa.

Liikenteen puolella poliittinen ohjaus on tehokasta jo nykyisillä keinoilla. Liikenteen polttoaineille asetettu biovelvoite ja kestävyysvaatimukset sekä uudistettu energiaverotusjärjestelmä ovat osoittautuneet hyviksi keinoiksi ohjata liikenteessä puhtaampiin ratkaisuihin mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Liikenteen päästöjen vähentämiskeinoja arvioitaessa on tärkeää arvioida eri toimenpiteiden kustannustehokkuutta ja kohdistaa toimenpiteet ensisijaisesti sinne, missä päästövähennysvaikutus käytettyä euroa kohden on suurin. Tämä olisi järkevää kansantalouden ja verorahojen käytön näkökulmasta.

Kaiken kaikkiaan energia- ja ilmastostrategiassa tulee muistaa kustannustehokkuus ja teknologianeutraalius. Ohjauskeinoilla, lähinnä verotuksella ja investointi- ja tuotantotuilla, ei pidä asettaa eri polttoaineita ja teknologioita paremmuusjärjestykseen tai eriarvoiseen asemaan, jos vaihtoehdot ovat päästöiltään samaa tasoa.

Helmikuu 2013

Helena Vänskä
toimitusjohtaja
Öljyalan Keskusliitto