Sanasto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Ö

Öljyekvivalenttitonni (ekvivalentti öljytonni, toe)

Eri energialähteiden yhteismitalliseksi muuntamisessa käytetty mittaluku. Yksi toe vastaa lämpöarvoltaan yhtä tonnia raakaöljyä. (ekvivalent oljeton, ton of oil equivalent)

Öljyliuske

Kerogeenia sisältävä, hienorakeinen ruskea tai musta sedimenttikivilaji, josta voidaan tislaamalla tuottaa nestemäisiä tai kaasumaisia hiilivetyjä.

Öljypooli

Osa 7 sektorin ja 24 poolin muodostamaa huoltovarmuusorganisaatiota, jonka toimintaa koordinoi Huoltovarmuuskeskus. Öljypooli ja sen alainen maakaasujaosto on öljyalan ja viranomaisten yhteyselin, jossa ovat mukana Öljy- ja biopolttoaineala ry:n jäsenyritykset ja maakaasuhuollon osalta myös muut yritykset. Mukaan voidaan kutsua tarpeen mukaan muitakin tahoja. Huoltovarmuustavoitteiden toteuttaminen edellyttää valmiussuunnittelua ja varautumistoimenpiteitä hallinnossa ja energiantuotannossa sekä kriittisten materiaalien, kuten tuontipolttoaineiden yrityskohtaista turva- ja velvoitevarastointia sekä valtion varmuusvarastointia.

Öljysuojarahasto

Öljyn maahantuojat maksavat öljysuojamaksua kaikesta Suomeen tuotavasta öljystä valtion talousarvion ulkopuoliseen rahastoon. Öljysuojarahaston päätarkoitus on korvata kunnille ja harkinnanvaraisesti myös valtiolle öljyntorjuntakaluston hankinta- ja ylläpitomenoja. Rahaston toinen tehtävä on toimia toissijaisena hallinnollisena korvausrahastona, josta voidaan maksaa korvauksia öljyvahingoista kärsimään joutuneille tai korvata torjuntatoimenpiteiden kuluja. Rahastosta on mahdollisuus saada korvausta esimerkiksi, jos öljyvahinko on niin suuri, ettei vahingosta vastuussa oleva pysty korvaamaan vahinkoa, tai jos vahingon aiheuttajaa ei saada selville. Rahastosta suoritettavia korvauksia koskee periaate, ettei kenelläkään ole ehdotonta oikeutta korvaukseen, vaan niiden maksaminen on vapaan harkinnan varassa. Rahastosta voidaan myöntää korvauksia myös vanhojen öljyllä pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen.

Öljytuote

Raakaöljyä jalostettaessa saadaan lukuisia eri öljytuotteita. Jalostusprosessin kevyitä tuotteita ovat mm. moottoribensiini, petroli, dieselöljy, kevyt polttoöljy ja nestekaasu. Raskaita pohjatuotteita ovat raskas polttoöljy ja bitumit.

Öljyvarat, todetut

Öljymäärä, joka on löydetty ja joka on nykyisellä tekniikalla ja hintatasolla taloudellisesti hyödynnettävissä. Todetut öljyvarat ovat kasvaneet jatkuvasti öljyn etsintä- ja tuotantotekniikan kehittyessä.