Sanasto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Ö

E10-bensiini ja E5-bensiini

Bensiini 95 E10 sisältää enintään 10 tilavuusprosenttia etanolia. Enintään 5 tilavuusprosenttia etanolia sisältävä bensiini 98 E5 on niitä moottoreita varten, joissa 95 E10-bensiiniä ei voi käyttää. Moottorin oktaanilukuvaatimus on aina ensisijainen: jos vaatimus on enemmän kuin 95, ei 95 E10 sovellu käyttöön, vaan on käytettävä 98 E5 -bensiiniä. Tietoa 95 E10 -bensiinistä ja sen soveltuvuudesta moottoreihin sivuilta www.e10bensiini.fi.

E85-polttoaine (korkeaseosetanoli)

Runsaasti etanolia sisältävä moottoripolttoaine. Suomessa markkinoilla oleva korkeaseoksinen etanolipolttoaine E85-polttoaine sisältää 70-85 tilavuusprosenttia etanolia ja loput bensiiniä. Voidaan käyttää ns. flexifuel-autoissa (monipolttoaineautot). Niiden polttoainejärjestelmä on valmistettu materiaaleista, jotka sietävät korkeaseosetanolia. Flexifuel-autojen järjestelmä pystyy tunnistamaan polttoaineen etanolipitoisuuden ja säätämään auton sytytysjärjestelmän kulloinkin käytettävää polttoainetta vastaavaksi.

Ekvivalentti öljytonni, öljyekvivalenttitonni (toe)

Eri energialähteiden yhteismitalliseksi muuntamisessa käytetty mittaluku. Yksi toe vastaa lämpöarvoltaan yhtä tonnia raakaöljyä. (ekvivalent oljeton, ton of oil equivalent)

Elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt

Tarkoittavat kaikkia hiilidioksidin (CO2), metaanin (CH4) ja dityppioksidin (N20) nettopäästöjä, jotka syntyvät polttoaineiden tuoteketjussa. Tuoteketju sisältää tuotteen tuotantoketjun eri vaiheet mukaan lukien niissä käytetyn energian.  Polttoaineen tuoteketjuun kuuluvat raaka-aineen viljely, maankäytön muutokset, kuljetukset ja jakelu, tuotteen jalostamisen eri vaiheet ja tuotteen palaminen moottorissa. Elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt lasketaan polttoaineen energiayksikköä kohti (gCO2ekw/MJ).

Energiatehokkuussopimus HÖYLÄ

Energiatehokkuutta edistävä vapaaehtoinen sopimustoiminta aloitettiin öljyalalla vuonna 1997. Energiatehokkuus on parantunut jatkuvasti, kun kiinteistöjen omistajat ovat päivittäneet järjestelmiään ja ottaneet öljyn rinnalle käyttöön uusiutuvaa energiaa. Uusin valtiovallan kanssa solmittu sopimus Höylä IV kattaa vuodet 2017-2025. Sopimuksella jatketaan öljylämmityksen energiatehokkuutta parantavia toimia. Tavoitteena on, että ainakin puolessa öljylämmityskiinteistöistä on käytössä myös uusiutuvaa energiaa sopimuskauden päättyessä vuonna 2025.

Energiatodistus

Antaa yksinkertaisella tavalla kokonaiskuvan talon energiatehokkuudesta ja auttaa vertailemaan rakennusten energiatehokkuutta. Perustuu E-lukuun, joka koostuu laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla. Uusille rakennuksille energiatodistus laaditaan rakennuslupavaiheessa. Olemassa oleville taloille energiatodistus tarvitaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Todistuksen laatii pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Tällä hetkellä rakennettavat rakentamismääräysten mukaiset uudet pientalot sijoittuvat luokkaan C. Uudemmalle olemassa olevalle pientalolle luokka D tai E on tavanomaista, vanhemmilla taloilla luokka voi olla E-G. Luokitukseen voi vaikuttaa esimerkiksi lämmöneristystä parantamalla, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla tai uusiutuvan energian käytöllä. Nämä tiedot sivulta www.motiva.fi/rakentaminen/energiatodistus

Energiayksiköt

Perusyksiköt: toe = ekvivalenttinen öljytonni, Wh = wattitunti, J = joule
(ks. myös Muuntokertoimet)

ETBE

Etyylitertiääributyylieetteri. Voidaan käyttää bensiinin lisäaineena. Toimii hapettimena parantaen palamista ja vähentäen pakokaasupäästöistä mm. hiilimonoksidin määrää.

Eurofuel - The European Heating Oil Association

Järjestö, jonka päätehtävänä on edistää lämmitysöljyn tehokasta käyttöä rakennusten ja veden lämmityksessä sekä ympäristönsuojelua. Jäseninä öljyalan toimialajärjestöjä 10:tä maasta. Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa EU-lainsäädäntöön niin, että se mahdollistaisi kestävän, toimitusvarman ja edullisen energiansaannin rakennusten lämmitykseen. www.eurofuel.eu