Sanasto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Ö

Hiilidioksidiekvivalentti

CO2-ekvivalentti, CO2e, kuvaa kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta. Eri kasvihuonekaasuilla on erilainen ilmastoa lämmittävä vaikutus, mutta niistä saadaan yhteismitalliset suhteuttamalla ne hiilidioksidiin tietyllä tarkastelujaksolla.

Hinnoittelu/öljytuotteet/historia

Vuosina 1967-1977 öljytuotteet olivat Suomessa hintasäännöstelyn alaisia, ja valtioneuvosto vahvisti ylimmät kuluttajahinnat paikkakunnittain. Järjestelmällä pyrittiin tasoittamaan kansainvälisillä markkinoilla tapahtuvien äkillisten muutosten vaikutusta.

Hintasäännöstelyn aikaa seurasi ns. yhtenäishintajärjestelmä, jossa valtiovalta niinikään vahvisti ylimmät sallitut, paikkakunnasta riippumattomat vähittäismyyntihinnat koko maahan, polttoöljyille vuodesta 1974 lukien sekä bensiinille ja dieselöljylle vuodesta 1978 lukien. Järjestelmästä luovuttiin asteittain 1980-luvulla ja siirryttiin täysin vapaaseen kilpailuun markkinoilla. Liikennepolttonesteiltä yhtenäishinta poistettiin kesäkuussa 1984. Kokonaisuudessaan öljytuotteiden hintavalvonta päättyi lokakuussa 1988.

Päivämääriä: 18.6.1984 moottoripolttonesteiden vähittäisportaan myyntipalkkiot vapautettiin hintasäännöstelystä ja tukkuportaan myyntipalkkio siirtyi hinnanvahvistuksesta hintailmoitusmenettelyn piiriin; 1.10.1988 moottoripolttonesteiden jalostamohinnat ja polttoöljyjen hinnat vapautettiin säännöstelystä; 1.3.1991 keskitisleiden ja raskaan polttoöljyn tuonti vapautettiin; 1.7.1991 bensiinin tuonti vapautettiin; 1.1.1992 tuontilisenssiöinti poistettiin kokonaan (loppuvuonna 1991 lisenssejä myönnettiin tarpeen mukaan).

Hulevesi

Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Näitä vesiä syntyy erityisesti kaduilta, teiltä ja rakennusten katoilta muodostuvana pintavaluntana. Perinteiset hulevesien johtamisjärjestelmät perustuvat joko seka- tai erillisviemäröintiin.

Huoltoasema

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastoinnissa huolto- ja jakeluasema on myyntipiste, jossa on pääasiassa polttonesteiden myynnissä toimivaa henkilökuntaa, jolla hyväksytään maksuvälineenä öljy-yhtiön luottokortti ja jolla on saatavissa autoon myös mm. ilmaa ja vettä. Huoltoasemalla on lisäksi huoltohalli ja -palveluja. Asema, jossa on henkilökuntaa ja enintään pesuhalli, on jakeluasema. Automaattiasema on jakelupiste, jossa maksutapahtuma on täysin automatisoitu ja jossa ei ole maksupistettä sisätiloissa. Erikseen tilastoidaan veneasemat, raskaan kaluston jakelupisteet (D-pisteet) ja muut jakelupisteet.

HVO-diesel (hydrotreated vegetable oil), uusiutuva diesel

Dieselpolttoaine, joka on valmistettu biomassasta (kasviöljyistä ja eläinrasvoista) vetykäsittelytekniikalla. Tällainen uusiutuva diesel soveltuu kaikkiin dieselmoottoreihin, voidaan käyttää myös korkeina pitoisuuksina fossiilisen dieselin seassa tai sellaisenaan, joten sekoitussuhteelle ei ole rajoituksia. Kemiallisesti HVO-diesel on perinteisen hiilivetydieselin kaltainen hapeton, mutta biologista alkuperää oleva hiilivetytuote. Ks. myös FAME eli biodiesel.

Hybridilämmitys, rinnakkaislämmitys, yhdistelmälämmitys

Hybridilämmitys tarkoittaa yhdistelmälämmitysjärjestelmää. Talossa on käytössä kaksi tai useampi lämmitystapa. Eri vuodenaikoina lämmitysmuodoista käytetään sitä, joka on ostoenergialtaan edullisinta. Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä voi käyttää useita eri energialähteitä. Öljylämmityksen kanssa yleisimmin käytetyt rinnakkaislämmitysmuodot ovat puulämmitys, aurinkolämpökeräimet ja ilmasta veteen -lämpöpumppu. Ks. myös vuodenaikalämmitys.

HÖYLÄ-energiatehokkuussopimus

Energiatehokkuutta edistävä vapaaehtoinen sopimustoiminta aloitettiin öljyalalla vuonna 1997. Energiatehokkuus on parantunut jatkuvasti, kun kiinteistöjen omistajat ovat päivittäneet järjestelmiään ja ottaneet öljyn rinnalle käyttöön uusiutuvaa energiaa. Uusin valtiovallan kanssa solmittu sopimus Höylä IV kattaa vuodet 2017-2025. Sopimuksella jatketaan öljylämmityksen energiatehokkuutta parantavia toimia. Tavoitteena on, että ainakin puolessa öljylämmityskiinteistöistä on käytössä myös uusiutuvaa energiaa sopimuskauden päättyessä vuonna 2025.