Sanasto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Ö

Kaasukondensaatti, kondensaatti

Kaasukondensaatti (natural gas liquids, NGL) on öljyn ja kaasun tuotannossa kaasuun dispergoitunut nestemäinen hiilivetyseos, joka erotetaan kaasusta paineistamalla tai jäähdyttämällä. Kaasukondensaatti sisältää yleisimmin etaania ja butaania.

Kaasuöljy (gas oil)

Raakaöljyn jakotislauksesta ja muista jatkojalostusyksiköistä saadaan dieselöljyjakeita ja kevytpolttoöljyjakeita, joita kutsutaan myös yhteisnimellä kaasuöljy.

Kaksoislaskettavat biopolttoaineet

Biopolttoaineiden on täytettävä EU:n kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet, jotta ne voidaan laskea mukaan biovelvoitteisiin ja jotta ne voivat saada veroetuja. Määrättyjen biokomponenttien aikaansaama päästöjen vähentymä voidaan huomioida laskelmissa kaksinkertaisena vuoteen 2020 saakka. Kaksoislaskettaviksi raaka-aineiksi hyväksytään biopolttoaineet, jotka on valmistettu jätteistä, tähteistä tai muiden kuin ruoka-aineiden selluloosasta ja lignoselluloosasta. Esimerkiksi Suomessa tuotettu jätepohjainen bioetanoli sekä metsätähdepohjainen biodiesel täyttävät kaksoislaskettavuuden kriteerit.

Kasvihuonekaasupäästöt, tuotteen elinkaarenaikaiset

Tarkoittavat kaikkia hiilidioksidin (CO2), metaanin (CH4) ja dityppioksidin (N20) nettopäästöjä, jotka syntyvät polttoaineiden tuoteketjussa. Tuoteketju sisältää tuotteen tuotantoketjun eri vaiheet mukaan lukien niissä käytetyn energian. Polttoaineen tuoteketjuun kuuluvat raaka-aineen viljely, maankäytön muutokset, kuljetukset ja jakelu, tuotteen jalostamisen eri vaiheet ja tuotteen palaminen moottorissa. Elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt lasketaan polttoaineen energiayksikköä kohti (gCO2ekw/MJ).

Keskitisle

Raakaöljyn tislaustuote, jonka tislausalue on n. 180-350 °C. Keskitisleiksi kutsutaan tavallisimmin petrolia, kevyttä polttoöljyä ja dieselöljyä.

Kevyt polttoöljy

Keskitisle, jonka tislausalue on noin 180-360 °C. Helposti juoksevaa. Suomessa kevyeen polttoöljyyn on lisätty tunnistusaineita (mm. punaista väriä) sen erottamiseksi dieselöljystä, jota koskevat erilaiset veromääräykset. Kevyttä polttoöljyä käytetään kiinteistöjen öljylämmityksessä, polttoaineena teollisuuden kuivaus-, sulatus- ja polttouuneissa sekä tilapäisissä ja siirrettävissä  lämmitys- ja kuivauslaitteissa ja dieselmoottoreiden polttoaineena tiealueen ulkopuolella, lähinnä maa- ja metsätaloudessa. Kevyt polttoöljy saa sisältää rikkiä enintään 0,1 painoprosenttia. Suomessa myydään pääosin vain rikitöntä (enintään 0,001 p-% rikkiä sisältävää) kevyttä polttoöljyä, koska sen valmistevero on matalampi. (Ammattilyhenne POK.) Vrt. raskas polttoöljy.

Kevytöljytuotteet

Kevyitä öljytuotteita, mm. bensiinit, petrolit, dieselöljyt ja kevyet polttoöljyt, kutsutaan usein kevytöljytuotteiksi tai kirkkaiksi öljytuotteiksi.

Kirkkaat tuotteet

Kevyitä öljytuotteita, mm. bensiinit, petrolit, dieselöljyt ja kevyet polttoöljyt, kutsutaan usein kirkkaiksi tuotteiksi tai kevytöljytuotteiksi.

Kondenssikattila

Modernia teknologiaa oleva öljykattila, joka käyttää hyväksi öljyn poltosta saatavan lämmön lisäksi myös savukaasuihin sitoutuneen lämpöenergian.  Kattilan laskennallinen hyötysuhde ylittää näin 100 %.

Korkeaseosetanoli (esim. E85-polttoaine)

Runsaasti etanolia sisältävä moottoripolttoaine. Suomessa markkinoilla oleva korkeaseoksinen etanolipolttoaine E85-polttoaine sisältää vuodenajasta riippuen 70-85 tilavuusprosenttia etanolia ja loput bensiiniä. Voidaan käyttää ns. flexifuel-autoissa (monipolttoaineautot). Niiden polttoainejärjestelmä on valmistettu materiaaleista, jotka sietävät korkeaseosetanolia. Flexifuel-autojen järjestelmä pystyy tunnistamaan polttoaineen etanolipitoisuuden ja säätämään auton sytytysjärjestelmän kulloinkin käytettävää polttoainetta vastaavaksi.

Krakkaus

Öljynjalostuksessa suurten hiilivetymolekyylien pilkkominen pienemmiksi.  Krakkaus tehdään joko korkeassa lämpötilassa (lämpökrakkaus) tai  katalyytin avulla suuren paineen alla (katalyyttinen krakkaus, vetykrakkaus). Krakkauksen avulla saadaan raakaöljystä otettua talteen suuret määrät bensiiniin ja muihin kevyisiin jakeisiin soveltuvia hiilivetyjä.