Sanasto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Ö

TAME

Happipitoinen bensiinikomponentti, tertiäärinen amyylimetyylieetteri. (Ks. myös MTBE)

Teollisuusbensiinit

Öljynjalostuksessa syntyviä välituotteita, joita käytetään mm. petrokemianteollisuuden raaka-aineina.

Terajoule (TJ)

Terajoule (TJ) on energian yksikkö, jota käytetään usein polttoaineiden energiasisällön ilmaisemiseen. 1 TJ = 0,278 GWh.

Tilavuusprosentti

Kertoo polttoainekomponentin tilavuuden osuuden koko polttoaineen tilavuudesta.

Todennäköiset öljyvarat

Sellaisia toteamattomia öljyvaroja, jotka geologisten ja teknisten tietojen perusteella voidaan todennäköisemmin hyödyntää kuin joutua jättämään hyödyntämättä.

Todetut öljyvarat

Öljymäärä, joka on löydetty ja joka on nykyisellä tekniikalla ja hintatasolla taloudellisesti hyödynnettävissä. Todetut öljyvarat ovat kasvaneet jatkuvasti öljyn etsintä- ja tuotantotekniikan kehittyessä.

toe (ekvivalentti öljytonni, öljyekvivalenttitonni)

Eri energialähteiden yhteismitalliseksi muuntamisessa käytetty mittaluku. Yksi toe vastaa lämpöarvoltaan yhtä tonnia raakaöljyä. (ekvivalent oljeton, ton of oil equivalent)