Usein kysyttyä - Öljy yleistä

Öljyn osuus maailman energiankulutuksesta?

Öljyn osuus maailman energiankulutuksesta on noin 35 %. Öljyn kulutus on kasvussa.

Paljonko maailmassa tuotetaan ja kulutetaan öljyä vuodessa/päivässä?

Vuonna 2016 maailmassa tuotettiin öljyä noin 4382 miljoonaa tonnia ja kulutettiin noin 4418 miljoonaa tonnia. Päivittäin öljyä tuotettiin noin 92 miljoonaa barrelia ja kulutettiin noin 97 miljoonaa barrelia (barreli = 159 litraa).

Viisi suurinta öljyn tuottajamaata?

Yhdysvallat, Saudi-Arabia, Venäjä, Irak ja Iran (vuonna 2016; BP Statistical Review).

Viisi suurinta yksittäistä öljyn käyttäjämaata?

Yhdysvallat, Kiina, Intia, Japani ja Saudi-Arabia (vuonna 2016; BP Statistical Review).

Mikä on barreli?

Barreli (tynnyri) on raakaöljyn mittayksikkö. Yksi barreli = 159 litraa.

Öljyn riittävyys tulevaisuudessa?

Useimmat öljyvarantoihin erikoistuneet asiantuntijatahot arvioivat, että öljyä riittää kysynnän kasvusta huolimatta pitkälle tulevaisuuteen.

Etsintä- ja tuotantotekniikka ovat kehittyneet, ja vanhoistakin kentistä saadaan entistä enemmän öljyä. Samoin voidaan hyödyntää teknisesti entistä haastavampia öljykenttiä maan alla ja syvällä meren pohjassa, jos se katsotaan taloudellisesti järkeväksi. Esimerkiksi arktisilla merialueilla on merkittäviä öljyesiintymiä.

Todetut öljyvarat ovat esiintymiä, jotka on paikannettu, joiden on arvioitu olevan nykyisillä tuotantotekniikoilla valmiina tuotantoon ja joita kannattaa hyödyntää nykyisillä tuotantokustannuksilla. Todettujen öljyvarojen on jatkuvasti arvioitu vastaavan seuraavien noin 40 vuoden kulutusta.

Muita ovat todennäköiset ja mahdolliset öljyvarat. Lisäksi on olemassa tavanomaisia öljyvaroja hankalammin hyödynnettävissä olevia varoja, esim. öljyliuskeet ja öljyhiekat. Niiden on arvioitu vastaavan jopa useamman sadan vuoden kulutusta.

Suurin osa todetuista öljyvaroista on Lähi-idässä,  ja suurimpia todettuja öljyvaroja siellä on Saudi-Arabiassa ja Irakissa. Lähi-idässä on arvioitu olevan myös runsaasti vielä paikantamattomia öljyesiintymiä.

Öljyvarojen yhteydessä käytetty termi ”peak oil” ei tarkoita öljyn loppumista, vaan öljyntuotannon huippua, jonka jälkeen tuotanto kääntyy pysyvästi laskusuuntaan. Eri teorioiden perusteella on erilaisia arvioita siitä, milloin tai millä aikavälillä huippu saavutetaan.

Mitkä seikat vaikuttavat raakaöljyn hintaan?

Raakaöljyn hintaan vaikuttaa ennen kaikkea öljyn kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Kysyntään vaikuttavat mm. talouskasvu ja siihen liittyvät ennusteet, vuodenaikojen vaihtelu ja säätila. Tarjontaan vaikuttaa mm. käytössä oleva tuotanto-, jalostus- ja kuljetuskapasiteetti. Niihin puolestaan heijastuvat esim. maailmanpoliittisen tilanteen muutokset ja mahdolliset luonnonmullistukset tai muut ongelmat tuotantomaissa. Pitkällä aikavälillä on merkitystä sillä, millaisia investointeja öljyteollisuuteen on tehty ja tehdään. Öljyn varastotilanteen kehittymistä seurataan öljymarkkinoilla tiivisti, koska varastojen taso kuvaa kysynnän ja tarjonnan välistä tilannetta.

Mitkä seikat vaikuttavat öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen vaihteluun?

Öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen vaihtelu vuodenaikojen mukaan noudattaa karkeasti ottaen tiettyä kaavaa: talviaikaan, kun pohjoisella pallonpuoliskolla on lämmityskausi ja polttoöljyillä on kysyntää, kaasuöljyn (kevyt polttoöljy ja dieselöljy) maailmanmarkkinahinnat ovat korkeammalla ja bensiinin matalammalla tasolla, ja kesäkautena, jolloin tieliikenne on vilkasta ja lämmitystarve vähäistä, bensiinin maailmanmarkkinahinnat vahvistuvat ja polttoöljyjen heikkenevät. Usein kuitenkin poikkeukselliset säät rikkovat normaalia vuodenajoista johtuvaa hintavaihtelua. Kansainvälistä öljytuotekauppaa käydään ja tuotteiden hinta noteerataan erillään raakaöljykaupasta. Vuodenaikojen ja säiden vaihtelun lisäksi öljytuotteiden maailmanmarkkinahintoihin vaikuttavat useat muut tekijät, kuten ennusteet maailmantalouden näkymistä ja suurten öljynkuluttajamaiden talouden ja öljynkulutuksen kehityksestä sekä odotukset varastojen riittävyydestä. Hintoihin voivat heijastua myös poliittiset kriisit, lakot ja uhkatilanteet.