Uutiskirjearkisto

toukokuu 2018

Tilastossa 1 850 huolto- ja automaattiasemaa

Huolto- ja automaattiasemia oli Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastossa vuoden 2017 lopussa kaikkiaan 1 848. Vuoden aikana huoltoasemien määrä pieneni jonkin verran ja automaattisemien määrä puolestaan kasvoi.

Asemien kokonaismäärässä ei tapahtunut suurta muutosta: huolto- ja automaattiasemien kokonaislukumäärä väheni vuodessa yhdeksällä.

Tilaston kokonaismäärästä 744 oli huoltoasemia, joilla toimii henkilökuntaa. Huoltoasemien lukumäärä pieneni vuoden aikana 48 asemalla.

Automaattiasemien osuus oli viime vuoden lopussa 1 104. Automaattiasemia oli 39 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Erikseen tilastoidaan raskaan liikenteen jakelupisteet. Niitä oli vuoden 2017 lopussa 679, kun määrä vuotta aiemmin oli 665. Osa raskaan kaluston dieselpolttoaineen tankkauspisteistä sijaitsee huoltoasemien yhteydessä ja osa on erillisiä jakelupaikkoja.

Öljy- ja biopolttoaineala ry on kerännyt huoltoasematilastoon jäsenyhtiöidensä kautta tiedot Nesteen, ABC-ketjun, St1:n ja Shellin sekä Teboilin verkostoista. Tilastossa ovat mukana lisäksi Suomalaisen Energiaosuuskunta SEO:n tiedot. Suomessa on lisäksi yksittäisiä muita huoltoasemia ja liikennepolttonesteiden jakelupisteitä.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n verkkosivuille Huoltoasematilastoon >

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Eurooppalainen öljynjalostusteollisuus visioi tulevaisuutta

Euroopan öljynjalostusteollisuuden järjestö FuelsEurope on julkaissut tulevaisuusvision 2050, joka sisältää näkemyksiä siitä, miten ja millä edellytyksillä voidaan kehittää ja tuottaa vähähiilisiä polttonesteitä. Ne ovat kuitenkin yksi kustannustehokkaimmista tavoista vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Visiossa todetaan, että kokonaiset teollisuussektorit ja liikennejärjestelmät ovat riippuvaisia nestemäisistä hiilivetypolttoaineista, jotka ovat korkean energiatiheytensä vuoksi edelleen vertaansa vailla oleva energiamuoto.

Polttonesteitä tarvitaan jatkossakin muun muassa raskaaseen tieliikenteeseen pitkillä reiteillä sekä lento- ja meriliikenteeseen. Vähähiilisten nestemäisten polttoaineiden etuna on se, että niiden avulla pystytään vähentämään kaikkien liikenteessä olevien ajoneuvojen päästöjä. Muut energiaratkaisut vaativat uuden kaluston sekä uuden infrastruktuurin rakentamista, usein valtion kustannuksella.

Vision mukaan jatkossa tuotetaan yhä vähähiilisempiä nestemäisiä polttoaineita ja energiatuotteita, joita käytetään yhä energiatehokkaammissa ajoneuvoissa. Näin luodaan pitkän aikavälin kehityspolku kohti vähäpäästöistä ja kestävää taloutta.

FuelsEuropen mukaan teknologia ja teollisuusalojen välinen yhteistyö luovat mahdollisuudet vähähiilisten polttonesteiden kehittämiselle ja tuottamiselle. Tuottamiseen tarvitaan useita eri teknologioita, ja tehokkaissa tuotantoyksiköissä voidaan käyttää entistä enemmän esimerkiksi uusiutuvia raaka-aineita, jäteraaka-aineita ja talteen otettua hiilidioksidia.

FuelsEuropen esityksiä EU:lle

FuelsEurope kuvailee visiotaan kunnianhimoiseksi, mutta pitää sen tavoitteita kuitenkin toteutettavissa olevina. Visio perustuu käytössä olevaan ja uuteen teknologiaan sekä teollisen yhteistyön malleihin, jotka rakentuvat kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteille.

Vision toteutuminen edellyttää kuitenkin sitä edistävää politiikkakehikkoa.

FuelsEurope esittää, että EU ja jäsenvaltiot luovat edellytyksiä vision tavoitteiden toteutumiseksi. Tämä tulisi sisällyttää EU:n teollisuus- ja teknologiastrategiaan. Olisi myös kehitettävä ohjelmia, joilla tuetaan vähähiilisten polttonesteiden ja muiden tuotteiden kehityksen ja käyttöönoton mahdollistavaa tekniikkaa. Myös tiiviin teollisen yhteistyön kehittäminen on tärkeä edellytys laajamittaisen tuotannon aikaan saamiseksi.

Erittäin tärkeää on luoda politiikkakehikko, joka tukee vakaata ja ennakoivaa sijoitusympäristöä teknologianeutraalisti. Tässä vaaditaan FuelsEuropen mukaan johdonmukaisuutta pitkällä, yli 20 vuoden aikavälillä.

FuelsEurope toteaa myös, että tarvitaan toimia, joilla varmistetaan teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky EU:ssa ja estetään tuotannon siirtyminen maihin, joilla on EU:ta vaatimattomammat ilmastotavoitteet.

Lisätietoja: www.fuelseurope.eu; Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Nokkavipuliitin asennettava kesäkuun loppuun mennessä!

Öljysäiliöiden täyttöputkien loputkin vanhat sakaraliittimet tulee vaihtaa nykyvaatimukset täyttäviin nokkavipuliittimiin kesäkuun loppuun mennessä. Ilmaputken kunto ja koko kannattaa myös tarkistaa liitinvaihdon yhteydessä. Vanhoilla sakaraliittimillä varustettuihin kiinteistöihin ei toimiteta öljyä 30.6.2018 jälkeen turvallisuussyistä.

Öljylämmityslaitteistojen kunto on kiinteistön omistajan vastuulla. Lämmitysöljyn toimittajat ovat muistuttaneet talojen omistajia liittimen vaihdon tarpeellisuudesta vuosien varrella. Jos kiinteistössä on öljyä tuotaessa havaittu sakaraliitin, omistajalle on jätetty vikailmoitus ja kehotus korjata asia.

-Mitään koko maan kattavaa tietoa ei ole siitä, paljonko vanhoja sakaraliittimiä on vaihtamatta, mutta ammattilaisten mukaan tänäkin keväänä on vielä huomattu vanhempia omakotitaloja, joissa on edelleen vanha liitin, kertoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Lämmitysöljyn kuljettajilla on ohjeet, että vanhoilla sakaraliittimillä varustettuihin kohteisiin ei toimiteta öljyä enää 30.6.2018 jälkeen. Kaikki sakaraliittimillä varustetut täyttöliittimet ovat käytännössä yli 30 vuotta vanhoja, joten niiden tiiviys ei ole luotettava.

Kahden tuuman liitin, ilmaputken kunnon tarkastus

Kätevintä on hoitaa vanhan liittimen vaihto turvalliseen nokkavipuliittimeen yhdistämällä vaihto öljylämmityslaitteiston normaaliin huolto- ja tarkastuskäyntiin.

Käytännössä pientalossa suositellaan käytettäväksi aina kahden tuuman liitintä, koska säiliöiden täyttö tapahtuu nykyisin lähes aina säiliöauton 40 metrin kelaletkulla, jossa on vastaava kahden tuuman täyttöliitin. Jos kohteen täyttöputken koko on kolme tuumaa, se kannattaa supistaa ja asentaa kahden tuuman liitin.

Myös ilmaputken kunto ja koko kannattaa tarkistaa liitinvaihdon yhteydessä.

Säädökset taustalla

Vaatimus täyttöliittimen vaihtamisesta standardin SFS 4429 mukaiseen kannelliseen nokkavipuliittimeen perustuu öljylämmityslaitteistoista annettuun kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen 314/1985. Ympäristövahinkojen välttämiseksi öljy-yhtiöiden säiliöautojen täyttöletkut voidaan liittää jatkossa ainoastaan SFS 4429-standardin mukaiseen liittimeen.

-Öljy-yhtiöiden vaatimus täyttöliittimen vaihtamisesta on lainsäädännön mukainen, kertoo ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481; Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Tina Sammi, puh. 040 501 2738

Tukes-tiedote: Onhan öljysäiliösi täyttöliitin nykyvaatimusten mukainen nokkavipuliitin?

Uutiskirje kesätauolle – tilastot päivittyvät verkkoon

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n uutiskirje on kesätauolla kesä-, heinä- ja elokuussa. Uutiskirjeen lopussa on aina linkkejä kuluttajahintaseurantaan ja muutamiin muihin tilastoihin, ja tilastot päivittyvät verkkosivuille www.oil.fi myös uutiskirjeen ollessa kesätauolla.

Kuluttajahintaseurantatilasto päivittyy verkkoon yleensä noin neljäs arkipäivä kuukauden 15. päivän jälkeen. Heinäkuussa kuluttajahintaseurantatilasto julkaistaan verkkosivuilla yleensä hieman tavallista myöhemmin, ja se tulee verkkoon heinäkuun loppuun mennessä.

Myös Kansainväliset öljymarkkinat -katsaus tauolla

Uutiskirjeen lopussa on yleensä katsaus kansainvälisiin öljymarkkinoihin. Kun uutiskirje on kesätauolla, tämä öljymarkkinakatsaus ei ilmesty myöskään verkkosivuilla.

Toimisto kiinni kaksi viikkoa heinäkuussa

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n ja Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toimisto on heinäkuussa kiinni kaksi viikkoa 9.-20.7.2018.

Kansainväliset öljymarkkinat – toukokuu 2018

Yhdysvaltain irtautuminen Iranin kanssa tehdystä ydinsulkusopimuksesta on siirtänyt katseet öljymarkkinoilla geopolitiikkaan. Tapahtuman vaikutus öljyn hintaan oli monien asiantuntijoiden mukaan maltillinen, koska asiaa oli ennakoitu. Toukokuun puolivälissä Brent-raakaöljy maksoi noin 78 dollaria barrelilta. Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet selvästi edelliskuukaudesta.

Iranin öljynvientiin, joka on tällä hetkellä noin 2,4 miljoonaa barrelia päivässä, voi liittyä jatkossa epävarmuuksia. Vuonna 2012 sanktioiden tultua voimaan Iranin öljyn vienti aleni 1,2 miljoonaa barrelia päivässä. Öljynviejämaiden järjestö Opec on kuitenkin ilmoittanut pystyvänsä paikkaamaan tilannetta, jos Iranin öljynvienti supistuisi.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n toukokuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste aleni 0,1 miljoonaa barrelia edelliskuukaudesta eli 1,4 miljoonaan barreliin päivässä, ja kysyntä tänä vuonna olisi 99,2 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Öljyn hinta, Yhdysvaltain raakaöljyvarastot

Brent-raakaöljyn hinta oli tammikuussa 2016 alhaisimmalla tasolla yli kymmeneen vuoteen eli noin 28 dollaria barrelilta. Sen jälkeen hinta alkoi vaihtelevasti nousta, saavutti 60 dollarin tason viime vuoden lokakuussa ja 70 dollarin tason kuluvan vuoden tammikuussa.

Helmikuussa Brent-raakaöljyn hinta laski alimmillaan noin 62 dollariin barrelilta, mutta on noussut kevään aikana toukokuun puoliväliin mennessä noin 78 dollariin barrelilta.

Yhdysvaltain raakaöljyvarastot olivat toukokuussa samalla tasolla kuin kuukautta aiemmin. Varastoissa on noin 435 miljoonaa barrelia öljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 520 miljoonaa barrelia.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa toukokuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 71 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 66 dollaria barrelilta. Kuluvan vuoden ennuste on noussut edelliskuukaudesta seitsemän dollaria ja ensi vuoden ennuste kolme dollaria barrelilta.

Yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n hintakeskiarvon EIA ennustaa olevan tänä ja ensi vuonna noin viisi dollaria barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brent. Luvut ovat nousseet dollarin edelliskuukaudesta.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet selvästi edelliskuukaudesta.

Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli toukokuun puolivälissä noin 745 dollaria tonnilta (huhtikuussa noin 690 dollaria) ja dieselöljyn noin 690 dollaria tonnilta (huhtikuussa noin 640 dollaria). Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 670 dollaria tonnilta (huhtikuussa noin 630 dollaria) ja raskaan polttoöljyn noin 425 dollaria tonnilta (huhtikuussa noin 370 dollaria).

Kansainvälinen katsaus tauolla kesä-heinä-elokuun

Kansainväliset öljymarkkinat -katsaus ei ilmesty myöskään verkossa kesä-, heinä- ja elokuussa, jolloin Öljy- ja biopolttoainealan uutiskirje on kesätauolla.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

huhtikuu 2018

Hyvä sauma lämmitysremontille ennen kesälomia!

Viimeistään nyt on aika käynnistää suunnittelu öljylämmitysjärjestelmän tai jonkin sen osan päivittämisestä ajan tasalle, jos remontin haluaa tehtäväksi ennen kesälomakauden alkua. Remonttikokonaisuus kannattaa suunnitella huolella alan palveluja ja tuotteita tarjoavien ammattilaisten kanssa. Keskeinen asia on öljykattilan ikä ja kunto.

-Öljylämmitysjärjestelmän hallittu saneeraus tulee aina edullisemmaksi kuin pakon edessä ja kiireessä tehty. Kaikkea ei välttämättä tarvitse tehdä kerralla, ja korjaussuunnitelma on aina talokohtainen, muistuttaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Mitä kuuluu kattilalle

Keskeinen asia on öljykattilan ikä ja kunto. Uutta kattilaa on syytä alkaa harkita, kun vanha on saavuttanut 25-30 vuoden iän. Öljypolttimien tyypillinen tehokas käyttöikä on puolestaan noin 15 vuotta. -Säästöjen lisäksi uudet laitteet tuovat mukavuutta: ei ole pelkoa lämmityksen reistailusta kesken lämmityskauden ja lämmintä käyttövettä riittää, toteaa Otronen.

Öljykattilat ovat perinteisesti varmatoimista tekniikkaa, ja hyvinkin vanhat kattilat saattavat joskus toimia teknisesti lähes moitteetta. Ne eivät kuitenkaan yllä lähellekään nykykattiloiden noin 95 prosentin hyötysuhdetasoa, eli uudet kattilat ovat selvästi energiatehokkaampia kuin vanhat. Vaihdettavan kattilan iästä riippuen uusi kattila tuo 10-30 prosentin säästön öljynkulutukseen. Uudella kattilalla on myös pienemmät päästöt.

Kattilan tulosta vaihtoikään kertoo selvimmin suurelta tuntuva öljyn kulutus. Hälytysmerkkejä ovat myös verkostopaineen laskeminen, jatkuva tarve lisätä järjestelmään vettä sekä se, jos lämmintä käyttövettä ei tunnu riittävän tarpeeksi. Hyvin lämmin tekninen tila viestii hukkalämmöstä, liitoksissa voi olla vuotojälkiä tai varolaitteet saattavat vikaantua toistuvasti.

Kutsu paikalle poltinhuolto

Ensin kannattaa tilata paikalle poltinhuolto. -Huoltoliike tarkastaa kattilan, huoltaa polttimen ja tarkastaa sen säädöt. Asiantuntijan kanssa voi kaiken kaikkiaan kartoittaa, miten remontissa on järkevää edetä. Samalla voi myös pyytää tarjouksen kattilanvaihdosta, opastaa Otronen.

Vanhempien kattiloiden vaihdossa uusitaan usein myös poltin ja teknisen tilan varustusta, kuten lämmönsäätölaitteet, paisunta-astiat ja pumput. Myös teknisen tilan putkistot saattavat kaivata päivitystä.

Öljyn ja uusiutuvan energian liitto

Öljylämmitystalon energiatehokkuutta voi lisätä myös ottamalla öljyn rinnalle käyttöön uusiutuvaa energiaa, kuten ilma-vesilämpöpumpun tai aurinkolämmön. -Uusiutuvan energian valinta ja ratkaisut pitää tehdä aina kunkin talon tilanne ja tarpeet huomioon ottaen, painottaa Otronen.

Lämmitysenergia Yhdistys LEY urakoitsijahaku www.lammitysenergia.fi

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Muista tarkistaa nestekaasulaitteet käyttötauon jälkeen

Mökkikauden vähitellen alkaessa nestekaasuliedet ja -grillit otetaan käyttöön talven käyttötauon jälkeen. Myös veneilijät, karavaanarit ja muut retkeilijät käyttävät usein nestekaasulaitteita. Laitteet ovat turvallisia, kunhan niitä käytetään ohjeiden mukaan. Keväällä laitteiden kunto on aina hyvä tarkistaa ennen käyttöönottoa.

Nestekaasulaitteita hankittaessa tulee tarkistaa, että niissä on CE-merkintä. Se osoittaa, että laitteet täyttävät viranomaisten asettamat vaatimukset. Uusien laitteiden mukana on asennus- ja käyttöohjeet, joita tulee turvallisuuden vuoksi noudattaa tarkasti.

Nestekaasulaitteiden kunto on syytä tarkistaa talven käyttötauon jälkeen. Letkua voi taivutella ja katsoa, ettei siinä ole murtumia. Samoin on paikallaan tutkia, että liitoskohdat ovat tiiviitä. Myös nestekaasupullon vaihdon jälkeen pitää tarkistaa liitosten tiiviys ja pitävyys.

Jos nestekaasupullossa on painoventtiili, voi pullon ja paineensäätimen liitoksen pitävyyttä kokeilla nostamalla pulloa liitoskohdasta, käytännössä paineensäätimestä. Pullon siirtely tapahtuu kuitenkin aina kantokahvoista. Kierreventtiilin liitoksen tiiviyden voi kokeilla sivelemällä liitoskohtaan saippuavettä tai suihkuttamalla siihen vuodonilmaisuspraytä.

Mitkä asennukset itse, mihin tarvitaan aina ammattilainen

Kotitalouksissa nestekaasua käytetään usein siten, että nestekaasupullosta johdetaan kaasu letkulla yhteen käyttölaitteeseen. Esimerkiksi tällaisen letkuasennuksen saa tehdä itse, kunhan noudattaa asennusohjeita.

Tiettyjä nestekaasuasennuksia saa tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin hyväksymä asennusliike. Tällaisia ovat esimerkiksi nestekaasupolttimen asennukset ja kiinteiden putkistojen asennukset. Luettelo hyväksytyistä asennusliikkeistä löytyy Tukesin sivuilta http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Toiminnanharjoittajat/.

Vanhat laitteet erityiseen tarkkailuun

Erityisesti vanhojen kaasulaitteiden kunto on syytä tarkistaa mökkikauden alkaessa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 1970-luvulla tai sitä ennen valmistettuihin kaasuliesiin ja vastaaviin laitteisiin, joita käytetään sisätiloissa. Kaasuhuoltoliike voi tarkistaa laitteiden kunnon ja erityisesti sen, onko laitteissa liekinvarmistin. Jos sitä ei ole, kannattaa ehdottomasti harkita laitteiden uusimista.

Kun nestekaasua käytetään sisätiloissa, on aina huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta ja tuuletuksesta. Näin siksi, että nestekaasun palamisessa kuten muussakin palamisessa tarvitaan riittävästi happea, jotta palaminen tapahtuu puhtaasti eikä pääse muodostumaan häkää.

Tilanteessa, jossa epäillään kaasuvuotoa, suljetaan ensin pulloventtiili ja tuuletetaan tila hyvin. Sytytyslähteitä ei saa olla lähistöllä, eikä sähkökatkaisijoita pidä käyttää kipinävaaran takia.

Nestekaasupulloja muun muassa huoltoasemilta

Nestekaasupullo ostetaan valmiiksi täytettynä jälleenmyyjältä. Kaasupulloja myydään esimerkiksi useimmilla huoltoasemilla ja monissa marketeissa.

Kun pullo tyhjenee, sen voi vaihtaa uuteen, samanlaiseen täyteen pullon jälleenmyyjällä, jolloin kuluttaja maksaa vain pullon sisällöstä eli nestekaasusta. Mikäli haluaa vaihtaa kaasupullon toisen tyyppiseen ja mahdollisesti kalliimpaan pulloon, peritään maksua myös pullosta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Tina Sammi, puh. 040 501 2738

Nestekaasun käyttölaitospäivät 29.-30.5. Naantalissa

Öljy- ja biopolttoainealan koulutuskalenterissa on toukokuun lopulla täysin uudistettu seminaari: entinen Nestekaasun käytönvalvojapäivät on päivitetty Nestekaasun käyttölaitospäiviksi. Seminaari järjestetään 29.-30. toukokuuta Naantalissa.

Nestekaasun käyttölaitospäivät on suunnattu nestekaasulaitosten käytöstä ja ylläpidosta vastaaville kuten teollisuuden ja nestekaasulaitosten toiminnanharjoittajille, viranomaisille, pelastustoimen asiantuntijoille, nestekaasun käytönvalvojille, varakäytönvalvojille ja heidän esimiehilleen, suunnittelutoimistoille ja nestekaasun käyttölaitoksen tekniselle henkilökunnalle.

Seminaari tarjoaa ajankohtaisen kokoonpanon luentoja, niin teknisiä kuin käyttöön ja toimintaan liittyviä. Tauoilla on mahdollisuus tutustua laite- ja järjestelmätoimittajien näyttelypisteiden tarjontaan.

Ohjelmaesite löytyy verkosta tapahtuman esittelysivulta, ja samalta sivulta onnistuu ilmoittautuminen. Seminaariin tulee ilmoittautua viimeistään 14.5.2018. Näyttelypisteet on varattava viimeistään 7.5.2018.

Kurssitiedot Koulutuskalenterista

Öljy- ja biopolttoainealan koko vuoden koulutustarjontaa voi seurata verkkosivujen www.oil.fi Koulutuskalenterista, jonne tiedot päivittyvät sitä mukaa kuin koulutusten aiheet, ajankohdat ja ohjelmat valmistuvat. Verkossa hoituu myös ilmoittautuminen.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, johdon assistentti Sanna Hämäläinen puh. 040 703 0899, etunimi.sukunimi@oil.fi

Huoltoasema-alan kansainväliset messut Saksassa

Huoltoasema-alan laaja kansainvälinen messutapahtuma UNITI expo järjestetään jälleen tänä vuonna Stuttgartissa Saksassa, tällä kertaa toukokuun puolivälissä. Ammattimessut tarjoavat kävijöille laajan katsauksen tämän päivän huoltoasematoiminnan monimuotoisuuteen ja alan uusimpaan teknologiaan.

Kolmipäiväisten messujen ajankohta on 15.-17. toukokuuta. Messuosastojen lisäksi tapahtuman ohjelmaan kuuluu seminaareja huoltoasema-alan ajankohtaisista aiheista.

Myös neljä suomalaista huoltoasematoimintaan liittyviä laitteita toimittavaa yritystä osallistuu UNITI expo -messuille yhteisosastolla. Mukana ovat Finnpos Systems, Labcotec, Tammerneon ja U-Cont.

UNITI expo -messutapahtuma järjestetään kahden vuoden välein, nyt kolmatta kertaa. Tapahtuma on saavuttanut vankan jalansijan huoltoasema-alan ammattilaisten keskuudessa ja on kerännyt kerta kerralta suuremman kansainvälisen kävijämäärän.

Lisätietoja messuista: http://www.mcexpocomfort.it/en/, www.uniti-expo.de

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Tina Sammi, puh. 040 501 2738

Kansainväliset öljymarkkinat – huhtikuu 2018

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n huhtikuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste säilyi ennallaan edelliskuukaudesta eli 1,5 miljoonassa barrelissa päivässä, jolloin kysyntä vuonna 2018 olisi 99,3 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Yhdysvaltojen, Ranskan ja Britannian ohjusiskut Syyriaan eivät vaikuttaneet kovin merkittävästi raakaöljyn hintaan huhtikuun puolivälissä. Syyrian öljyntuotanto romahti sisällissodan alettua vuonna 2011, eikä maa ole tuottanut raakaöljyä vientiin sen jälkeen.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan jatkoa ajatellen ydinkysymys on se, miten suhtaudutaan Syyrian keskeisten tukijoiden Iranin ja Venäjän sanktioihin: jatketaanko Iranin kanssa tehtyä ydinsulkusopimusta ja asetetaanko Venäjälle lisää sanktioita. Bloombergin mukaan nykyiset sanktiot ovat itseasiassa vahvistaneet Venäjän öljysektoria.

Öljyn hinta, Yhdysvaltain raakaöljyvarastot

Brent-raakaöljyn hinta oli tammikuussa 2016 alhaisimmalla tasolla yli kymmeneen vuoteen eli noin 28 dollaria barrelilta. Sen jälkeen barrelihinta alkoi vaihtelevasti nousta, saavutti 60 dollarin tason lokakuussa 2017 ja 70 dollarin tason tämän vuoden tammikuussa. Sen jälkeen hinta laski helmikuussa, ollen alimmillaan noin 62 dollaria barrelilta, mutta nousi huhtikuun puoliväliin mennessä noin 74:än dollariin barrelilta. Brentin hinta on ollut tällä tasolla edellisen kerran marraskuussa 2014.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot olivat huhtikuun puolivälissä samalla tasolla kuin kuukautta aiemmin. Varastoissa oli noin 430 miljoonaa barrelia öljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 530 miljoonaa barrelia.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa huhtikuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä ja ensi vuonna 63 dollaria barrelilta. Ennuste on noussut dollarin edelliskuukaudesta. Yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n hintakeskiarvon EIA arvioi olevan tänä ja ensi vuonna noin neljä dollaria barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brentin. Arvio on sama kuin kuukautta aiemmin.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet edelliskuukaudesta. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli huhtikuun puolivälissä noin 690 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 640 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 630 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 370 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

maaliskuu 2018

Öljylämmittäjät hoksanneet energiatehokkuuden edut

Energiatehokkuussopimukset ovat suomalainen menestystarina: vapaaehtoiselta pohjalta on saatu aikaan hyviä tuloksia. Myös öljylämmityskiinteistöjen omistajat ovat järjestelmiensä kunnostuksilla parantaneet energiatehokkuutta huomattavasti Höylä-energiatehokkuussopimusten aikana. Tulokset on pantu merkille myös muualla Euroopassa.

-Energiatehokkuussopimuksilla on keskeinen rooli kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa sekä EU:n energiatehokkuusvelvoitteiden ja kansainvälisten ilmastositoumusten toimeenpanossa, toteaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n varatoimitusjohtaja Pekka Huttula.

Hänen mukaansa öljyalan Höylä-energiatehokkuussopimuksen tulokset on pantu merkille myös muualla Euroopassa, kun EU-tasolla vertaillaan keinoja parantaa energiatehokkuutta, vähentää päästöjä ja säästää energiaa.

Parikymmentä vuotta energiatehokkuussopimuksia

Öljyalalla vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten tielle lähdettiin jo runsaat 20 vuotta sitten vuonna 1997. Sopimus sai nimekseen Höylä. Ensimmäinen Höylä-energiatehokkuussopimus kattoi vuodet 1997-2001, toinen vuodet 2002-2007 ja kolmas vuodet 2008-2016. Neljäs Höylä-energiatehokkuussopimus on solmittu vuosiksi 2017-2025.

Öljy- ja biopolttoaineala edistää energiatehokkuustavoitteita tuottamalla lämmittäjille tietoa siitä, kuinka he voivat omilla toimillaan, pienemmillä tai isommilla, säästää energiaa. Viestiä viedään öljylämmittäjille Lämmöllä-lehdessä, verkossa ja rakennusmessuilla.

Hyvät tulokset öljylämmittäjien ansiota

Öljylämmityksen energiatehokkuutta ovat vuosien varrella parantaneet muun muassa kattilanvaihdot, uusiutuvan energian liittäminen öljyn rinnakkaisenergiaksi ja talojen rakenteisiin tehdyt parannukset. Keskimääräisen öljylämmitystalon (150 m2) öljyn vuosikulutus on 2000-luvun aikana pudonnut noin 2900 litrasta noin 2300 litraan.

-Hyvät tulokset ovat öljylämmittäjien ansiota. Myös asennus- ja huoltoliikkeillä sekä järjestelmätoimittajilla on tärkeä rooli, korostaa Huttula.

Huomattavaa energiansäästöä

Energiatehokkuussopimusten aikana saavutettuja tuloksia kokoaa Motiva. Alkuvuodesta työ- ja elinkeinoministeriö kertoi vuosina 2008-2016 saavutetuista energiatehokkuussopimusten tuloksista.

Vuosina 2008-2016 öljylämmityskiinteistöihin toteutettiin kaikkiaan noin 25 000 kattilavaihtoa. Niiden vuotuinen energiansäästö vuoden 2016 lopussa oli arviolta yhteensä 260 megawattituntia, todetaan energiatehokkuussopimuksen seurantatiedoissa.

Lisäksi öljylämmitysjärjestelmien polttimien vaihdolla, säätölaitteiden uusimisella sekä öljylämmitteisten kiinteistöjen rakenteiden energiatehokkuuden parantamisella säästettiin vuosittain energiaa yhteensä noin 150 megawattituntia vuoden 2016 loppuun mennessä, todetaan Höylä-sopimuksen tulosten esittelyssä.

Lisätietoja:

Energiatehokkuussopimukset 2008-2016 Öljyala

Höylä-energiatehokkuussopimus

Yksi megawattitunti (MWh) = 1 000 000 kilowattituntia (kWh)

Öljy- ja biopolttoaineala, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465
Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

 

Myös Tukes muistuttaa öljysäiliöiden nokkavipuliittimistä

Öljysäiliöiden täyttöyhteenä on turvallisuussyistä oltava nokkavipuliitin. Lämmitysöljyn toimittajat ovat jo pitkään muistuttaneet öljylämmittäjiä siitä, että vielä käytössä olevat vanhat sakaraliittimet tulee vaihtaa nokkavipuliittimiin. Nyt asiaa painottaa tiedotteessaan myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Tukes toteaa, että vaatimus täyttöliittimen vaihtamisesta on lainsäädännön mukainen. Se perustuu vuonna 1985 annettuun silloisen kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen. Täyttöliittimen vaihtaminen tulee teettää Tukesin rekisterissä olevalla öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeellä. Tukes kehottaa lisäksi varmistamaan, että säiliön täytön yhteydessä säiliön paineen tasaajana toimiva ilmaputki on esteetön.

Lämmitysöljyn kuljettajilla on ohjeet, että sakaraliittimillä varustettuihin kohteisiin ei toimiteta öljyä enää vuoden 2018 kesäkuun jälkeen, todetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Käytännössä pientaloissa suositellaan käytettäväksi aina kahden tuuman liitintä, koska säiliöiden täyttö tapahtuu nykyisin lähes aina säiliöauton 40 metrin kelaletkulla, jossa on vastaava kahden tuuman täyttöliitin. Jos kohteen täyttöputken koko on kolme tuumaa, se kannattaa supistaa ja asentaa kahden tuuman liitin.

Tukes-tiedote: Onhan öljysäiliösi täyttöliitin nykyvaatimusten mukainen nokkavipuliitin?

Öljyalan Palvelukeskus -tiedote: Öljysäiliön täyttöyhteeksi vain turvallinen liitin

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481; Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Tina Sammi, puh. 040 501 2738

Standardeja päivitetään uuden tiedon pohjalta

Standardointi on jatkuvaa toimintaa. Aiemmin tehtyjä standardeja päivitetään uuden tiedon pohjalla ja lisäksi laaditaan tarvittavia kokonaan uusia standardeja. Yksi Suomen Standardisoimisliiton SFS:n toimialayhteisöistä on Öljy- ja biopolttoaineala ry, jonka vastuualueella on tänäkin vuonna päivitettävänä ja laadittavana useita standardeja.

-Kenties vähän monimutkaiseltakin kuulostavan standardointi-termin takaa löytyy kansainvälisesti toimiva järjestelmä, joka lisää tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojelee kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpottaa kansainvälistä kaupankäyntiä, toteaa erityisasiantuntija Virpi Nummisalo Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

Pääpaino standardointityössä on eurooppalaisissa ja kansainvälisissä standardeissa, jotka valmistellaan eurooppalaisen standardointijärjestön (CEN) ja maailmanlaajuisen järjestön (ISO) piirissä. Standardit eivät ole pakollisia, mutta niistä tulee pakollisia, kun niihin viitataan lainsäädännössä.

Miksi seurantaryhmiin kannattaa osallistua

Öljy- ja biopolttoainealan vastuulla on muun muassa öljytuotteiden, öljyteknologian, öljyn ja kaasun käyttölaitteiden ja säiliöiden standardisointi.

Standardivalmistelua varten toimii 11 seurantaryhmää. Näistä neuvoa antavista ryhmistä jokainen seuraa oman vastuualueensa standardeja. Alalla on kaikkiaan 715 voimassa olevaa standardia.

-Ryhmiin voivat osallistua kaikki tahot, joilla on asiantuntemusta käsiteltävästä standardointialueesta. Jäsenet edustavat esimerkiksi energia-alan yhtiöitä, alan laitevalmistajia ja viranomaisia, kertoo Nummisalo. Seurantaryhmissä toimii tällä haavaa yhteensä satakunta henkilöä.

Nummisalon mukaan seurantaryhmiin osallistumisesta on hyötyä. Silloin pysyy ajan tasalla kansainvälisessä standardisoinnissa, saa ennakkotiedot tulevista standardeista ja voi vaikuttaa niiden sisältöön. Lisäksi osallistuminen helpottaa oman organisaation tuotteiden ja palveluiden sopeuttamista standardien vaatimuksiin. Etuna on myös verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa.

Seurantaryhmien lisäksi standardointia sivuavia kysymyksiä käsitellään tavalla tai toisella useissa muissa Öljy- ja biopolttoainealan piirissä toimivissa työryhmissä, mikä tukee standardointityötä.

Laadittavana ja päivitettävänä kansallisia standardeja

Alalla laaditaan edelleen myös kansallisia standardeja. Parhaillaan laadittavana on kansallinen standardiehdotus Nestekaasukeskukset. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus. -Aiemmin kansallisia standardeja on laadittu nestekaasun käyttölaitoksille sekä pienasennuksiin. Ilmeni tarve erillisestä standardista kohteisiin, joissa nestekaasua varastoidaan kaasupulloissa tai kaasuastioissa, kertoo erityisasiantuntija Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

Päivitettävänä on puolestaan standardi SFS 5987 Nestekaasun käyttölaitos. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus, johon tuodaan painelaitelain ja sähköturvallisuuslain tuomat muutokset. Lisäksi päivitettävänä ovat standardi SFS 3353 Palavan nesteen valmistuslaitos ja teknillinen käyttölaitos sekä standardi SFS 3355 Palavien nesteiden käsittely satama-alueella.

Standardeja ja käsikirjoja voi ostaa SFS:stä

Valmiita standardeja ja käsikirjoja voi ostaa Suomen Standardisoimisliiton SFS:n verkkokaupasta www.sfs.fi.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Virpi Nummisalo, puh. 040 516 5874 ja erityisasiantuntija Tina Sammi, puh. 040 501 2738

Öljy- ja biopolttoainealan standardointitoiminta www.oil.fi

Suomen Standardisoimisliitto SFS www.sfs.fi

European Committee for Standardization www.cen.eu

International Organization for Standardization www.iso.org

Uusi ohjelma, uusi nimi: Nestekaasun käyttölaitospäivät

Öljy- ja biopolttoainealan koulutuskalenterissa on toukokuun lopulla täysin uudistettu seminaari: entinen Nestekaasun käytönvalvojapäivät on päivitetty Nestekaasun käyttölaitospäiviksi. Koulutustilaisuus järjestetään 29.-30. toukokuuta Naantalissa.

Seminaari tarjoaa ajankohtaisen kokoonpanon luentoja – niin teknisiä kuin käyttöön ja toimintaan liittyviä. Tauoilla on mahdollisuus tutustua laite- ja järjestelmätoimittajien näyttelypisteiden tarjontaan.

Nestekaasun käyttölaitospäivät on suunnattu nestekaasulaitosten käytöstä ja ylläpidosta vastaaville ammattilaisille kuten käytönvalvojille, heidän varamiehilleen ja esimiehilleen, nestekaasuasentajille, suunnittelutoimistoille ja pelastuslaitosten asiantuntijoille.

Kaikkien kurssien tiedot Koulutuskalenterista

Tämän vuoden koulutuskalenteriin sisältyy kaksi kertaa kurssi Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla. Kevään kurssi järjestetään 11.-12. huhtikuuta Vantaalla. Syyskaudella vastaava kurssi järjestetään 21.-22. marraskuuta.

Öljy- ja biopolttoainealan koko vuoden kurssitarjontaa voi seurata verkkosivujen www.oil.fi Koulutuskalenterista, jonne kurssitiedot päivittyvät sitä mukaa kuin koulutusten aiheet, ajankohdat ja ohjelmat valmistuvat. Verkossa hoituu myös ilmoittautuminen.

Verkkosivuilla voi myös ilmoittaa sähköpostiosoitteensa itseään kiinnostavien kurssien jakelulistalle. Tällöin saa tiedot tapahtumista ensimmäisten joukossa.

Koulutuskalenteriin

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, johdon assistentti Sanna Hämäläinen puh. 040 703 0899, etunimi.sukunimi@oil.fi

Kansainväliset öljymarkkinat – maaliskuu 2018

Yhdysvaltain liuskeöljyn tuotanto on kasvanut edelleen. Raakaöljy näyttäisi pysyttelevän melko pitkään nykyisellä hintatasollaan, 60-70 dollaria barrelilta, mikä saa liuskeöljyn tuottajat ottamaan vauhdilla käyttöön uusia porauskalustoja. Tuotantokustannukset vaihtelevat eri liuskeöljykentillä, mutta Texasin parhailla kentillä tuotanto on kannattavaa hyvin alhaisillakin öljyn maailmanmarkkinahinnoilla, jopa 30-40 dollaria barrelilta.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa, että tänä vuonna maan öljyntuotannon vuosikeskiarvo on 10,7 miljoonaa barrelia päivässä. Ensi vuonna se on EIA:n ennusteen mukaan jopa 11,3 miljoonaa barrelia päivässä. Vuodesta 1861 alkaneen laskentahistorian aikana tähän mennessä korkein öljyntuotanto on ollut vuonna 1970, määrältään 9,6 miljoonaa barrelia päivässä.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n maaliskuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennustetta nostettiin 0,1 miljoonaa barrelia päivässä edelliskuukaudesta eli 1,5 miljoonaan barreliin päivässä, jolloin kysyntä olisi tänä vuonna 99,3 miljoonaa barrelia päivässä. IEA:n mukaan öljymarkkinoita on voinut viime viikkoina kuvata varsin vakaiksi. Kylmä sää pohjoisella pallonpuoliskolla on alkuvuonna lisännyt lämmitysöljyn kysyntää. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Raakaöljyn hinta, Yhdysvaltain raakaöljyvarastot

Brent-raakaöljyn hinta oli tammikuussa 2016 alhaisimmalla tasolla yli kymmeneen vuoteen eli noin 28 dollaria barrelilta. Sen jälkeen alkanut vaihteleva hinnan nousu saavutti 60 dollarin tason lokakuussa 2017. Kuluvan vuoden alussa hinta nousi 70 dollariin barrelilta. Tämän jälkeen hinta on vaihdellut 62-67 dollarin välillä barrelilta. Maaliskuun puolivälissä raakaöljyn hinta oli noin 66 dollaria barrelilta.

Pohjanmeren Brent-raakaöljylaadun nk. spot-hinnat laskivat helmikuussa vertailussa edelliskuukauteen ensimmäistä kertaa viime kesäkuun jälkeen. Tämä tarkoittaa, että öljymarkkinoilla kysyntä ja tarjonta ovat tällä hetkellä tasapainossa. Spot-hinta on yksittäisistä öljyeristä kansainvälisessä öljykaupankäynnissä maksettava hinta, joka määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Spot-markkinoilla myydään fyysisiä eli olemassa olevia öljytonneja päivän hintaan.

Yhdysvaltain raakaöljyvarastot ovat kasvaneet edelliskuukaudesta. Varastoissa on noin 430 miljoonaa barrelia öljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 530 miljoonaa barrelia. Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa maaliskuun katsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä ja ensi vuonna 62 dollaria barrelilta. Ennusteet ovat samat kuin kuukautta aiemmin. Yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n (Western Texas Intermediate) hintakeskiarvon ennustetaan olevan tänä ja ensi vuonna noin neljä dollaria barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brent-laadun. Luvut ovat samat kuin kuukautta aiemmin.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet edelliskuukaudesta. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli maaliskuun puolivälissä noin 625 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 580 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 570 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 350 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

helmikuu 2018

Öljytuotteiden kokonaiskulutus väheni hieman vuonna 2017

Öljytuotteita myytiin vuonna 2017 kotimaahan yhteensä noin 7,4 miljoonaa tonnia, kun määrä edellisenä vuonna oli 7,7 miljoonaa tonnia. Bensiinin kulutus oli viime vuonna edelleen laskusuunnassa, kun taas dieselöljyn kulutus jatkoi kasvu-uralla.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilasto sisältää polttonesteiden lisäksi bitumit ja voiteluaineet sekä petrokemianteollisuuden raaka-aineet. Tilaston määrissä on myös mukana liikennepolttonesteiden sisältämät biopolttoaineet.

Suomessa kaikissa liikennepolttonesteissä on biosisältöä, joka osaltaan vähentää fossiilisen öljyn kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. -Jokainen bensiiniä ja dieselpolttoainetta tankkaava tankkaa aina myös biopolttoaineita, toteaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Bensiini ja diesel

Moottoribensiiniä myytiin 1,9 miljardia litraa vuonna 2017. Määrä oli vajaat kaksi prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Bensiinin kulutus on jo pidemmän aikaa ollut laskusuunnassa, kun autojen polttoaineenkulutus on pienentynyt.

Dieselöljyn myynti kasvoi vuonna 2017 kaksi prosenttia ja dieselin kulutus oli lähes 3,1 miljardia litraa. Kolmen miljardin litra raja ylittyi ensimmäistä kertaa jo edellisenä vuonna. Dieselin merkittävin käyttökohde on elinkeinoelämän kuljetukset.

Polttoöljyt ja lentopetroli

Kevyen polttoöljyn myynnissä ei tapahtunut suurta muutosta vuonna 2017. Kevyttä polttoöljyä myytiin lähes 1,9 miljardia litraa, runsaat puoli prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kevyestä polttoöljystä kaksi kolmasosaa käytetään maa- ja metsätalouden koneissa ja laitteissa, rakennustoiminnassa ja teollisuudessa. Vain noin kolmasosa menee rakennusten lämmitykseen. Öljylämmityksessä öljyn kulutus vähenee jatkuvasti energiatehokkuuden parantuessa, kun järjestelmiä uusitaan. Lisäksi öljylämmityksen rinnalla käytetään yhä enemmän uusiutuvaa energiaa.

Raskaan polttoöljyn käyttö on vähentynyt jo vuosia. Sitä ei enää juurikaan käytetä esimerkiksi kunnallisissa lämpölaitoksissa. Pääosin teollisuudessa käytettävää raskasta polttoöljyä myytiin vuonna 2017 noin 340 000 tonnia, 23 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Lentopetrolin kokonaismyynti kasvoi vuonna 2017 lähes kuusi prosenttia edellisvuodesta ja myynti oli lähes miljardi litraa. Lentopetrolista lähes 90 prosenttia käytetään ulkomaanliikenteessä.

Biopolttoaineilla vähennetään liikenteen hiilidioksidipäästöjä

Biopolttoaineilla toteutetaan liikenteelle asetettuja päästövähennystavoitteita. Kansallisessa jakeluvelvoitelaissa bio-osuus lasketaan kulutukseen toimitettujen moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä.

Biopolttoaineiden jakeluvelvoite asetettiin vuonna 2011 asteittain nousevaksi. Velvoite oli vuosina 2011-2014 kuusi prosenttia ja vuonna 2015 kahdeksan prosenttia. Vuonna 2016 jakeluvelvoite oli 10 prosenttia ja vuonna 2017 se oli 12 prosenttia. Vuonna 2018 velvoite on 15 prosenttia. Vuonna 2019 jakeluvelvoite on 18 prosenttia ja vuonna 2020 se on 20 prosenttia.

Käytännössä vuosittainen bio-osuus voi olla etupainotteisesti suurempi kuin asetettu velvoite. Lisäksi vuoteen 2020 saakka on voimassa biopolttoaineiden kaksoislaskenta: jos biopolttoaineen raaka-aine on jäte, tähde, syötäväksi kelpaamaton selluloosa tai lignoselluloosa, biopolttoaine lasketaan jakeluvelvoitteeseen kaksinkertaisena.

Vuosittaiset tiedot julkaisee viiveellä EU:n tilastointiviranomainen Eurostat. Vuonna 2015 Suomen tieliikenteessä käytettyjen biopolttoaineiden määrä oli Eurostatin tilastossa 22 prosenttia, kun jakeluvelvoite oli kahdeksan prosenttia, eli velvoitetta täytettiin etupainotteisesti. -Vuonna 2016 Suomessa jakeluun toimitettujen biopolttoaineiden määrä oli Eurostatin mukaan 8,4 prosenttia velvoitteen ollessa 10 prosenttia. Jakeluvelvoitetta täytettiin siten aikaisempien vuosien ”ylitäytöllä”, toteaa Vänskä.

Tilastoja verkossa www.oil.fi:
Öljytuotteiden myyntitilasto

Markkinaosuustilasto

Julkaistu tiedotteena 12.02.2018

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Blogi: Tässä asiassa maltti on valttia!

Olympialaduilla menon pitää olla vauhdikasta, mutta monissa muissa tilanteissa pätee usein tuttu sanonta maltti on valttia. Malttia olen suositellut myös nuorille pareille ja lapsiperheille, jotka uusina öljylämmitystalon asukkaina miettivät lämmitysjärjestelmän tulevaisuutta, kertoo verkkoblogissaan erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Öljylämmityskiinteistöjä siirtyy nuoremmille sukupolville sekä perintönä että kiinteistökaupoissa. Rakennusmessuilla Öljylämmittäjän Palvelutorilla on vieraillut tänä vuonna paljon lapsiperheitä ja nuoria pareja, jotka kyselevät neuvoja lämmitysjärjestelmästä. 

Sinänsä öljylämmitysjärjestelmän rakenne on varsin yksinkertainen, ja vanhemmille sukupolville öljylämmitys on tutumpi juttu. Uusille asukkaille öljylämmitys saattaa näyttäytyä vähän mutkallisenakin, jos heillä ei ole öljylämmitystalosta aiempaa kokemusta.

Neuvoni öljylämmitteiseen kiinteistöön vastikään muuttaneille on, että öljylämmityksen kanssa pääsee parhaiten sinuiksi elämällä sen kanssa ja tutustumalla sen toimintaan rauhassa ainakin yhden lämmityskauden yli. Sen jälkeen on tukevammat pohjatiedot tehdä talon lämmitysjärjestelmää koskevia ratkaisuja ja keskustella ammattilaisten kanssa.

Vanhan omakotitalon ostajalle rahareikiä riittää, mutta kahden työssäkäyvän aikuisen taloudessa taloudelliset mahdollisuudet lämmitysjärjestelmän edelleen kehittämiseen ovat monesti jopa paremmat kuin iäkkäämmillä omakotiasukkailla. Öljylämmityksen energiatehokkuutta voi parantaa monin tavoin ja askel askeleelta, kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla.

Jos talous on pieni ja kulutus on pientä, voi pelkkä öljylämmitys olla edelleen paras vaihtoehto. Hybridilämmitys eli uusiutuvan energian ottaminen öljyn rinnalle tuo hyötyjä erityisesti silloin, jos kulutus on runsaampaa. Öljyn rinnalle soveltuvat kiinteistöstä riippuen esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppu tai aurinkolämpökeräimet.

Kannattaa siis muistaa, että jokin ratkaisu sopii toiseen kiinteistöön, toisessa taas joku muu on parempi. Asia riippuu talon sijainnista, koosta ja rakenneratkaisuista sekä asukkaiden määrästä ja elämänrytmistä, painottaa Otronen.

Maaliskuussa rakennusmessuille Lahteen ja Jyväskylään

Maaliskuussa Öljylämmittäjän Palvelutori tarjoaa neuvontaa rakennusmessuilla Lahdessa ja Jyväskylässä: RAKSA-messut, Lahden Messukeskus 09.–11.03.2018 ja Jyväskylän Rakennusmessut, Jyväskylän Paviljonki 16.–18.03.2018.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Aurinkokausi lähestyy – keräimet kunnossa?

Monissa öljylämmityskiinteistöissä hyödynnetään aurinkolämpöä öljyn rinnalle. Auringon avulla voidaan tuottaa valinnan mukaan sekä lämmintä käyttövettä että lämpöä tai vain lämmintä vettä. Aurinkolämpöjärjestelmän tilanne kannattaa keväällä tarkistaa talven jäljiltä. Järjestelmän asennusta suunnittelevien puolestaan on hyvä toimia ajoissa, jotta pääsee hyödyntämään alkanutta aurinkokautta.

Aurinkokausi on alkanut helmikuussa, ja eniten aurinkoenergiaa kevätkaudella saadaan huhti-toukokuussa.

Keräinten kunnon tarkistus keväisin

Katolla olevien aurinkokeräinten valmius kannattaa keväisin varmistaa, jotta aurinko pääsee paistamaan niihin esteettä. Sade huuhtoo keräinten pinnat, mutta joskus voi olla tarpeen pinttyneen lian pesu, jotta keräimet pystyvät ottamaan irti kaiken hyödyn jo kevätauringosta. Samalla poistuvat mahdolliset roskat keräimistä.

Aurinkolämpöjärjestelmään kuuluvat aurinkokeräimet, aurinkolämpövaraaja, liuosputkisto ja sen latauspumppu sekä automatiikan ohjauskeskus. Tarvittava keräinpinta-ala on 5-15 neliömetriä. Yhden keräimen pinta-ala on 2-2,5 neliömetriä.

Tarvittavaan keräinten lukumäärään vaikuttavat rakennuksen koko ja ilmansuunta, asukasmäärä, lämmönjakotapa sekä se, tuotetaanko aurinkolämmöllä sekä käyttövettä että lämpöä vai pelkästään lämmintä käyttövettä, muistutetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Järjestelmäkohtaiset esisäätöarvot ja säätölaitteiden toiminta-arvot on valittu aina rakennuskohtaisesti, tai näin ainakin tulisi olla. Kun arvot ovat kohdallaan, on järjestelmän toiminta automaattista. Ainoat vuosittaiset huoltotoimet aurinkolämpöjärjestelmässä liittyvät siirtonesteen pakkasenkestävyyden ja keräinpiirin paineen tarkistamiseen.

Ajoissa suunnittelemaan 

Jos suunnitelmat aurinkolämpöjärjestelmän käyttöönottamiseksi ovat vielä alkuvaiheessa, niin nyt kannattaa toimia, jotta saa hyödyn aurinkokaudesta. Auringon säteily vaakatasolle on huipussaan kevät- ja kesäkuukausina. Maalis-toukokuussa saadaan auringonsäteilyä 75 prosenttia siitä määrästä, mitä sitä saadaan kolmena kesäkuukautena.

Öljyalan Palvelukeskus painottaa, että uudisasennuksissa urakoitsijan tulee hoitaa laitteiston käyttöönotto ja opastaa käytössä.

Kiinteistönomistajan pitää aina saada myös luovutuskansio, jossa on käyttö- ja huolto-ohjeet. -Kansio kannattaa pitää tallessa myös siksi, että siitä löytyvät alkuperäiset esisäätöarvot. Apua säätöasioissa kannattaa ensisijaisesti hakea järjestelmän suunnittelijalta tai sen asentaneelta asennusliikkeeltä, koska nämä tuntevat rakennuksen erityispiirteet, toteaa erityisasiantuntija Eero Otronen.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Polttoainealan kursseja ammattilaisille

Öljy- ja biopolttoainealan koulutukset tarjoavat mahdollisuuden päivittää tietojaan oman työalueensa kysymyksistä sekä kuulla muuttuvista määräyksistä ja muista ajankohtaisista asioista. Tilaisuudet on suunnattu erityisesti polttoainesektorin, kuljetusalan ja lämmityssektorin ammattilaisille sekä alan toimintaan liittyville viranomaisille. Kurssitiedot saa sivujen www.oil.fi Koulutuskalenterista.

Nestekaasukurssi ja Nestekaasun käyttölaitospäivät

Nestekaasukurssi - Asentaminen ja käytön valvonta - on kattava paketti nestekaasutietoutta ammattilaisille. Kurssi myös valmentaa käytönvalvojan ja asennusoikeuksien pätevyyskokeisiin. Kevään kurssi järjestetään Vantaalla 14.-16. maaliskuuta. Syksyn kurssiajankohta on 3.-5. lokakuuta.

Nestekaasun käyttölaitospäivät järjestetään Naantalissa 29.-30. toukokuuta. Tilaisuus on suunnattu nestekaasulaitosten käytöstä ja ylläpidosta vastaaville kuten käytönvalvojille, heidän varamiehilleen ja esimiehilleen sekä nestekaasuasentajille ja pelastuslaitosten asiantuntijoille. Seminaarin ohjelma tarjoaa uudet ajankohtaiset luennot.

Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla

Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla -kurssi järjestetään keväällä 11.-12. huhtikuuta Vantaalla. Syyskaudella vastaava kurssi on ohjelmassa 21.-22. marraskuuta.

Tiedot Koulutuskalenterista

Vuoden kurssitarjontaa voi seurata Koulutuskalenterista, jonne kurssitiedot päivittyvät sitä mukaa kuin koulutusten aiheet, ajankohdat ja ohjelmat valmistuvat. Koulutuskalenterin kautta hoituu myös ilmoittautuminen.

Verkkosivuilla voi myös ilmoittaa sähköpostiosoitteensa itseään kiinnostavien kurssien jakelulistalle, jolloin saa tiedot tapahtumista ensimmäisten joukossa.

Koulutuskalenteri

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, johdon assistentti Sanna Hämäläinen puh. 040 703 0899, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Kansainväliset öljymarkkinat – helmikuu 2018

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n helmikuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennustetta nostettiin 0,1 miljoonaa barrelia päivässä edelliskuukaudesta eli 1,4 miljoonaan barreliin päivässä. Tällöin kysyntä vuonna 2018 olisi 99,2 miljoonaa barrelia päivässä. Kysynnän kasvuennustetta on vauhdittanut Kansainvälisen valuuttarahaston arvio maailman talouden positiivisesta kehityksestä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Viime marraskuun lopussa öljyntuottajamaiden järjestön Opecin 14 jäsenmaata ja 10 muuta öljyntuottajamaata sopivat tuotannon rajoittamisen jatkamisesta vuoden 2018 loppuun asti. Rajoitukset eivät koske Opecista Libyaa, Nigeriaa ja Irania, mutta Libya ja Nigeria lupasivat rajoittaa tuotantonsa vuonna 2018 vuoden 2017 korkeimmalle tasolle.

Brent-raakaöljyn hinta oli kaksi vuotta sitten tammikuussa 2016 alhaisimmalla tasolla yli kymmeneen vuoteen eli noin 28 dollaria barrelilta. Sen jälkeen alkanut vaihteleva hinnan nousu saavutti 60 dollarin tason lokakuussa 2017. Raakaöljyn hinta nousi edelleen tämän vuoden tammikuun lopulla noin 70 dollariin barrelilta. Sen jälkeen hinta on laskenut helmikuun puoliväliin mennessä noin 64 dollariin barrelilta.

Yhdysvaltojen liuskeöljytuotanto kasvanut

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Yhdysvaltojen liuskeöljyn tuotannon kasvu on voimistunut Yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n barrelihinnan noustua yli 65 dollarin. Yhdysvaltain energiahallinnon EIA:n mukaan Yhdysvallat ylitti viime marraskuussa 10 miljoonan barrelin päivätuotannon ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1970. Levottomuudet Iranissa ja talouden romahtamisesta johtuvat tuotanto-ongelmat Venezuelassa tukevat raakaöljyn hintaa.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat säilyneet samalla tasolla kuin tammikuussa. Raakaöljyvarastoissa on noin 420 miljoonaa barrelia öljyä, kun vuosi sitten varastoissa oli noin 520 miljoonaa barrelia.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa helmikuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan 62 dollaria barrelilta vuonna 2018 ja vuonna 2019. Kuluvan vuoden ennuste on noussut kaksi dollaria ja ensi vuoden ennuste dollarin edelliskuukaudesta. Yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n hintakeskiarvon ennuste on vuonna 2018 ja vuonna 2019 noin neljä dollaria barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brent-laadun. Luvut ovat samat kuin kuukautta aiemmin.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat laskeneet edelliskuukaudesta. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli helmikuun puolivälissä noin 610 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 555 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 545 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 340 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

tammikuu 2018

Parlamentti äänesti uusiutuvasta energiasta

Euroopan parlamentti äänesti uusiutuvan energian direktiivin uudistuksesta RED II:sta täysistunnossaan 17. tammikuuta. Äänestyksessä pyrittiin kompromissiin, jonka pohjana olivat parlamentin kahden valiokunnan eli ympäristövaliokunnan ja teollisuusvaliokunnan aikaisemmin muodostetut kannat. Parlamentin äänestyksen lopputulos oli Suomen kannalta parempi kuin osattiin odottaa.

Suomen kannalta parlamentin täysistuntoäänestyksen lopputulos on tärkeä, sillä parlamentti on asian käsittelyn aikana esittänyt rajoituksia ja muutoksia biopolttoainetuotannon raaka-ainelistoihin.

Erityisesti parlamentin ympäristövaliokunta on vaatinut, että biopolttoaineiden tuotannon raaka-ainevalikoimaa rajoitettaisiin merkittävästi nykyisestä. Suomi on neuvotteluissa tavoitellut mahdollisimman laajaa raaka-ainepohjaa.

Lisäksi parlamentti on pyrkinyt aikaisemmissa valiokuntiensa kannanotoissa rajoittamaan puun käyttöä bioenergian raaka-aineeksi.

-Parlamentin äänestyksen lopputulos oli Suomen kannalta parempi kuin osattiin odottaa. Pahimmat ennustukset eivät toteutuneet, eli biopolttoaineiden raaka-ainelistaa ei karsittu, eikä puuraaka-aineen energiakäyttöä rajoiteta, toteaa Öljy- ja biopolttoainealan toimitusjohtaja Helena Vänskä.

-Näistä lähtökohdista on hyvä edetä neuvotteluissa kohti direktiivin lopullista muotoa, summaa Vänskä. Tärkeänä hän pitää sitä, että uusiutuvan energian tuotantoinvestoinneille saadaan nykyistä ennustettavammat ja kannustavammat toimintakehykset.

RED II:n käsittely jatkuu EU-elimissä

EU-komissio antoi alkuperäisen ehdotuksensa uusiutuvan energian direktiivin uudistamiseksi marraskuussa 2016 osana puhtaan energian talvipakettia. Ehdotuksen tavoitteena on luoda kehikko uusiutuvan energian edistämiseksi vuoteen 2030, ja ehdotus liittyy kiinteästi komission esittämän uusiutuvan energian 27 prosentin tavoitteen toteuttamiseen vuonna 2030.

Ehdotusta uusiutuvan energian uudistamiseksi on käsitelty EU-jäsenmaiden kesken neuvoston työryhmissä. Energianeuvosto saavutti ehdotuksesta yleisnäkemyksen joulukuussa 2017.

Nyt EU-parlamentin täysistuntoäänestyksen jälkeen käynnistetään neuvottelut komission alkuperäisen ehdotuksen, neuvoston yleisnäkemyksen ja parlamentin täysistuntoäänestystuloksen yhteensovittamiseksi, joten direktiivin lopullista muotoa saadaan todennäköisesti odottaa vielä useita kuukausia.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786   

Öljysäiliön täyttö tulossa - onhan lumet aurattu?

Lämmitysöljy kannattaa tilata ajoissa, kun tilaamisen aika on. Pakkasilla kuluu energiaa selvästi enemmän kuin lauhalla säällä, eikä öljysäiliön täyttöä kannata jättää viime tippaan. Talven lumilla öljylämmitystaloissa täytyy myös muistaa pitää kulkureitti öljysäiliön täyttöpaikalle kulkukelpoisena kaikilla keleillä.

-Vuoden kylmimpinä neljänä kuukautena talvella kuluu suunnilleen puolet talon koko vuoden lämmitysöljytarpeesta, muistuttaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Öljyn loppuminen on itse asiassa yleisin syy öljylämmityslaitteiston häiriöihin ja polttimen pysähtymiseen. Öljyn yllättävän loppumisen voi välttää tekemällä öljyntoimittajan kanssa sopimuksen automaattitoimituksista, jolloin öljyä tulee säiliöön sovituin väliajoin. 

Nykyisissä öljykattiloissa on yleensä varalämmittimenä toimiva sähkövastus, jolla voidaan turvata talon lämpimänä pysyminen ja välttää vauriot, jos öljy jostain syystä pääsisi loppumaan, kun asukkaat ovat vaikkapa hiihtolomamatkalla. On hyvä tarkistaa, onko kattila varustettu tällaisella sähkövastuksella ja että vastus myös varmasti toimii.

Talven lumilla öljylämmitystaloissa pitää kiinnittää huomiota siihen, että kulkureitti öljysäiliön täyttöpaikalle säilyy kulkukelpoisena kaikilla keleillä, eli lumityöt ja hiekoitus täytyy hoitaa. Näin säiliöauto pääsee ajamaan perille ja öljyntuonti sujuu ilman hankaluuksia.

Tärkeää on hoitaa lumityöt myös öljysäiliön täyttöputken lähellä niin, että autonkuljettaja pystyy kiinnittämään täyttöletkun normaaliin tapaan.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, Eero Otronen, erityisasiantuntija, puh. 040 861 8481

Lämmitysneuvontaa rakennusmessuilla

Öljyalan Palvelukeskus tarjoaa lämmitysneuvontaa vuoden 2018 rakennusmessuilla. Talven ja kevään messupaikkakunnat ovat Vantaa, Tampere, Turku, Lahti ja Jyväskylä. Öljylämmittäjän Palvelutorilla vierailevia kiinnostavat nykyisin erityisesti järjestelmän päivitys, energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käyttö öljyn rinnalla.

Messuvuosi aloitetaan perinteisesti tammikuun lopussa Vantaalla, jossa Rakenna & Remontoi -messut ovat auki Myyrmäki-hallissa 26.-28. tammikuuta.

Seuraavana on vuorossa ASTA Rakentaja -messut Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 2.-4. helmikuuta. Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa pidettävien Rakenna & Sisusta -messujen ajankohta on 9.-11. helmikuuta.

RAKSA-messuilla Lahden Messukeskuksessa Öljylämmittäjän Palvelutori on auki 9.-11. maaliskuuta. Messukierroksen päättää Jyväskylän Rakennusmessut Jyväskylän Paviljongissa 16.-18. maaliskuuta.

-Lämmittäjät saavat paljon tietoa verkosta, asennus- ja huoltoliikkeiltä ja muilta alan ammattilaisilta, mutta omakotiasujat käyvät mielellään myös rakennusmessuilla kyselemässä neuvoja heitä juuri sillä hetkellä askarruttaviin kysymyksiin, toteaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta monivuotisen messukokemuksen pohjalta.

-Aiempien messukokemusten perusteella lämmittäjiä kiinnostavat tänä päivänä erityisesti järjestelmän päivitys, energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käyttö öljyn rinnalla, kertoo Otronen.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Kurssitiedot verkon Koulutuskalenterissa

Eri aiheisiin keskittyvät Öljy- ja biopolttoainealan koulutustilaisuudet tarjoavat alan ammattilaisille mahdollisuuden päivittää tietojaan oman työalueensa kysymyksistä sekä kuulla muuttuvista määräyksistä ja muista ajankohtaisista asioista. Alkaneen vuoden kurssitarjontaa voi seurata verkkosivujen www.oil.fi Koulutuskalenterista.

Koulutukset on suunnattu erityisesti polttoainesektorin, kuljetusalan ja lämmityssektorin ammattilaisille sekä alan toimintaan liittyville viranomaisille.

Nestekaasukoulutuksia

Vuosien mittaan vankan sijan nestekaasualan koulutustapahtumana on saanut tilaisuus, jonka otsikko on Nestekaasukurssi - Asentaminen ja käytön valvonta. Kurssi tarjoaa kattavan paketin nestekaasutietoutta ammattilaisille sekä valmentaa käytönvalvojan ja asennusoikeuksien pätevyyskokeisiin. 

Vuonna 2018 kevään kurssi järjestetään Vantaalla 14.-16. maaliskuuta. Syksyn kurssiajankohta on 3.-5. lokakuuta.

Nestekaasun käytönvalvojapäivät puolestaan pidetään vuonna 2018 Naantalissa 29.-30. toukokuuta. Seminaariin tulee päivitetty ohjelma. Tilaisuus on suunnattu käytönvalvojille ja nestekaasua käyttävien laitosten edustajille.

Ympäristörakentaminen ja jakeluasemat

Öljy- ja biopolttoaineala järjestää tänä vuonna kaksi kertaa kurssin otsikolla Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla. Kevään kurssi pidetään 11.-12. huhtikuuta Vantaalla. Syyskaudella vastaava kurssi järjestetään 21.-22. marraskuuta.

Tiedot päivittyvät Koulutuskalenteriin

Vuoden kurssitarjontaa voi seurata verkkosivujen www.oil.fi Koulutuskalenterista, jonne kurssitiedot päivittyvät sitä mukaa kuin koulutusten aiheet, ajankohdat ja ohjelmat valmistuvat.

Verkkosivuilla voi myös ilmoittaa sähköpostiosoitteensa itseään kiinnostavien kurssien jakelulistalle, jolloin saa tiedot tapahtumista ensimmäisten joukossa.

Koulutuskalenteri

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, johdon assistentti Sanna Hämäläinen puh. 040 703 0899; viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060

Vuoden alun blogi: Kohti valoisaa tulevaisuutta

Vuoden vaihtuessa on tapana tarkastella kuluneen vuoden saavutuksia ja listata odotuksia ja toiveita tulevalle vuodelle. Tästä aiheesta kirjoitti myös Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä verkkoblogissaan, jossa hän tähyilee valoisalla mielellä alkanutta vuotta liikenteen ja biopolttoaineiden osalta.

Koko blogin voit lukea verkossa.

Kansainväliset öljymarkkinat – tammikuu 2018

Öljyntuottajien tuotannonrajoitussopimukset sekä maailmantalouden ja etenkin Kiinan talouden piristyminen ovat kääntäneet raakaöljyn hinnan noususuuntaan. Viime vuonna Brent-raakaöljyn hinta vaihteli 44-66 dollarin välillä barrelilta, oli selvästi nousussa vuoden loppua kohti, ja nousu on jatkunut vuoden alussa. Tammikuun puolivälissä Brent-raakaöljyn hinta oli noin 70 dollaria barrelilta.

Öljyntuottajamaiden järjestön Opecin 14 jäsenmaata ja 10 muuta öljyntuottajamaata sopivat marraskuun lopussa tuotannonrajoitusten jatkamisesta vuoden 2018 loppuun asti. Tuotantorajoituksilla tavoitellaan öljyn hintatason nousua. Rajoitukset eivät koske Opecista Libyaa, Nigeriaa ja Irania, mutta Libya ja Nigeria ovat luvanneet pitää tuotantonsa tänä vuonna vuoden 2017 korkeimmalla tasolla.

Alkanutta vuotta on luonnehdittu tuotannonrajoitussopimukseen sitoutuneiden maiden kannalta ”optimistiseksi, mutta haastavaksi”.

Raakaöljyn kysynnän kasvu ensimmäisellä vuosipuoliskolla on normaalisti heikkoa, ja öljyvarastojen vähennykset tapahtuvat vasta loppuvuonna. Keskeistä on se, mikä tulee olemaan Yhdysvaltojen liuskeöljyn tilanne. Öljyn hinnan nousu on lisännyt liuskeöljyn tuotantoa, mikä voi aiheuttaa ylitarjontaa öljymarkkinoilla, jos tuotanto jatkuu nykyisellään. Levottomuudet Iranissa ja talouden romahtamisesta johtuvat tuotanto-ongelmat Venezuelassa tukevat vallitsevaa raakaöljyn hintaa.

Brent-raakaöljyn hinta oli kaksi vuotta sitten alhaisimmalla tasolla yli kymmeneen vuoteen, noin 28 dollaria barrelilta. Sen jälkeen hinta nousi vuoden 2016 loppuun mennessä noin 55 dollariin barrelilta. Vuonna 2017 raakaöljyn hinta vaihteli 44-66 dollarin välillä barrelilta.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat vähentyneet edelliskuukaudesta. Varastoissa on noin 420 miljoonaa barrelia öljyä, kun vuosi sitten määrä oli noin 485 miljoonaa barrelia.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa tammikuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 60 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 61 dollaria barrelilta. Vuoden 2018 ennuste on noussut kolme dollaria edelliskuukaudesta. Yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n hintakeskiarvon ennustetaan olevan tänä ja ensi vuonna noin neljä dollaria barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brent.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet edelliskuukaudesta. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli tammikuun puolivälissä noin 660 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 615 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 610 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 365 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786   

joulukuu 2017

Maaperänkunnostusohjelma SOILI oli uraa uurtava

Vapaaehtoiseen ympäristösopimukseen perustunut öljyalan SOILI-ohjelma oli maaperänkunnostuksessa uraa uurtava. Toimiala otti vastuun käytöstä poistettujen huoltoasemien maaperän kunnostamisen järjestämisestä yhteistyössä ympäristöministeriön ja Kuntaliiton kanssa. Kaksikymmenvuotinen ohjelma avasi tietä myös muulle ohjelmamuotoiselle maaperänkunnostukselle.

Sopimus SOILI-ohjelmasta solmittiin vuonna 1996 ympäristöministeriön, öljyalan, Kuntaliiton ja sopimukseen liittyneiden jakeluasemaketjujen kesken. Ohjelmasta on nyt julkaistu loppuraportti.

-Ohjelman aikana vuosina 1997-2016 kunnostettiin 586 öljyllä pilaantunutta aluetta. Hakemuksia tuli kaikkiaan 1350, ja alueista tutkittiin lähes 953, kertoo varatoimitusjohtaja Pekka Huttula Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

Osassa tutkituista kohteista ei ilmennyt kunnostustarvetta, eikä kaikkia haettuja kohteita voitu hyväksyä öljysuojarahaston toissijaisen rahoituksen piiriin. Ohjelman kokonaiskustannukset olivat runsaat 50 miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa.

SOILI-ohjelmaa voidaan todennäköisesti pitää ensimmäisenä suomalaisena vapaaehtoisena ympäristösopimuksena eli green dealina. Tällä hetkellä valmistelussa on muun muassa valtakunnallisen öljyjätehuollon järjestämistä koskeva green deal.

Kahdentyyppisiä kohteita

Öljy-yhtiöt ja jakeluasemaketjut toivat SOILI-ohjelmaan hallinnassaan olleita suljettuja jakeluasemakiinteistöjä ja vastasivat kunnostamisen kustannuksista. Hyöty tuli suuruuden ekonomiasta ja yhdenmukaistetuista toimintaprosesseista.

Mukaan voitiin hakea myös entisiä jakeluasemakiinteistöjä, jotka eivät enää olleet toimintaa harjoittaneen hallinnassa. Hyväksytyissä kohteissa rahoituksesta vastasi ympäristöministeriön yhteydessä toimiva öljysuojarahasto, johon varat kerätään öljyä maahantuovilta yrityksiltä öljysuojamaksuna. Kunnilla ja ELY-keskuksilla oli tärkeä rooli entisten polttoaineen jakelupaikkojen kartoituksessa.

-Ohjelmassa kehitettiin maaperän kunnostamisen kannalta olennaisia prosesseja ja työmenetelmiä kokonaisvaltaisesti, ja toimeenpanijana Öljyalan Palvelukeskus Oy hoiti kunnostusprojektit avaimet käteen -periaatteella. Jokainen kunnostustyö oli monivaiheinen projekti, jossa alue kunnostettiin ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti viranmaisen valvonnassa sellaiseen kuntoon, ettei siitä enää aiheudu ympäristö- tai terveyshaittoja, kertoo Huttula.

Nykytekniikalla tilanne on erilainen

-SOILI-ohjelma koski vanhoja käytöstä poistettuja jakeluasemia. Niistä osassa maaperä saattoi olla öljyn pilaamaa, vaikka olisi toimittu kulloistenkin normien mukaan, koska aiemmin ei edellytetty nykyisen tasoisia suojausjärjestelyjä eikä tekniikkaa. Nykyisellä huoltoasemien rakentamistekniikalla maaperän pilaantumisriski on täysin hallittavissa, toteaa Huttula.

Öljyllä pilaantuneiden alueiden kunnostamista jatketaan toistaiseksi öljysuojarahaston JASKA-hankkeessa, jota ei ole rajattu pelkästään entisiin polttoaineen jakelupisteisiin. Toimia kohdistetaan erityisesti maaperän tilan tietojärjestelmään rekisteröityihin riskikohteisiin, jotka ELY-keskukset ovat asettaneet etusijalle.

SOILI-ohjelman loppuraportti (PDF)

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465

IEA tiekartta tunnistaa biopolttoaineiden kasvavan roolin

Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi marraskuussa 2017 vuoteen 2060 ulottuvan maailmanlaajuisen energiatiekartan. Siinä tunnistetaan kestävästi tuotetun bioenergian ja kehittyneiden biopolttoaineiden merkittävä ja jatkuvasti kasvava rooli, kun tähdätään päästöjen vähentämiseen ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Kaiken kaikkiaan bioenergialla on oleellinen merkitys, kun edetään globaalisti kohti vähähiilistä energiajärjestelmää. Tiekartan mukaan bioenergia tuotti vuonna 2015 energian loppukulutuksesta 4,5 prosenttia. Vuonna 2060 määrän tulisi olla jo lähes 17 prosenttia.

Tiekartan arvion mukaan biopolttoaineiden käyttö pitäisi kolminkertaistaa vuoteen 2030 mennessä maailman liikennesektorilla. Vähintään kaksi kolmasosaa käytetyistä biopolttoaineista tulisi olla kestävästi tuotettuja. Tavoite vaatisi, että kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden globaali tuotanto ainakin viisikymmenkertaistuisi vuoteen 2030 mennessä.

Bioenergian lisätuotantoa varten tarvitaan investointeja ja erilaisia teknologioita. IEA näkee, että tuotantoteknologioiden kehittämisessä on tapahtunut merkittävää edistymistä, mutta tarvitaan vielä paljon uutta toimintaa. Erityisesti liikennekäyttöön suunnattujen biopolttoaineiden tuotantoa varten on tarpeen kehittää ja kaupallistaa monenlaisia teknologioita.

Valtaosa liikenteen biopolttoaineista käytetään nykyisin Brasiliassa, Euroopan unionissa Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Tiekartassa huomautetaan, että ilmasto- ja muiden tavoitteiden entistä merkittävämpi edistäminen biopolttoaineiden avulla vaatii niiden laajempaa hyödyntämistä maailmanlaajuisesti.

Biopolttoaineiden käytön edistämiseksi tarvitaan erilaisia markkinamekanismeja ja tarpeettomien kaupan esteiden poistamista. Oleellisen tärkeää olisi luoda kansainvälisesti hyväksytyt kestävyyskriteerit varmistamaan, ettei biopolttoainetuotannosta aiheudu haitallisia ympäristövaikutuksia tai muita ongelmia. EU:ssa biopolttoaineilla on tiukat kestävyyskriteerit.

-IEA:n tuore bioenergiaan liittyvä teknologiatiekartta on tervetullut avaus maailmanlaajuiselle tarkastelulle ja keskustelulle liittyen biopolttoaineiden lisääntyvään käyttöön. EU:ssa kestävien biopolttoaineiden edistäminen osana liikenteen vähäpäästöisyyttä on ollut jo pitkään agendalla.  Biopolttoaineille on myös laadittu tiukat kestävyyskriteerit. Lisääntyvä maailmanlaajuinen biopolttoaineiden tuotanto ja käyttö edellyttävät vastaavaa kansainvälistä järjestelmää. Samalla tulisi karsia keinotekoisia kaupan esteitä biopolttoainemarkkinoilla, toteaa Öljy- ja biopolttoainealan toimitusjohtaja Helena Vänskä.  

Tiekartassa ”Technology Roadmap Delivering - Sustainable Bioenergy” arvioidaan kehityskulkuja vuoteen 2060. Uusi julkaisu on päivitys aiempiin vastaavantyyppisiin IEA:n julkaisuihin.

IEA Technology Roadmap - Delivering Sustainable Bioenergy

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786   

Biolämmitysöljyn käyttö kiinnosti kyselyyn vastanneita

Biolämmitysöljyn käyttö kiinnosti suurta osaa niistä öljylämmittäjistä, jotka vastasivat asiaa koskevaan kyselyyn Lämmöllä-lehden verkkosivuilla lokakuussa 2017. Vastaajia oli 244 eri puolilta maata, ja heistä reilut 80 prosenttia uskoo biolämmitysöljyn tulevan markkinoille viimeistään seuraavien viiden vuoden kuluessa.

Biolämmitysöljyn markkinoille tulon osalta vastaajajoukosta runsaat 34 prosenttia arveli biolämmitysöljyn tulevan markkinoille kahden vuoden kuluessa ja hieman yli 46 prosenttia viiden vuoden kuluessa. Lopuista suurin osa ruksasi vaihtoehdon ”10 vuoden kuluessa” ja kolmisen prosenttia vaihtoehdon ”yli 10 vuotta”.

Kysyttäessä, olisiko lämmittäjä valmis käyttämään biolämmitysöljyä, 58 prosenttia valitsi vaihtoehdot varmasti tai melko varmasti. Ehkä-vaihtoehdon valitsi reilut 13 prosenttia. Kolmisen prosenttia ei käyttäisi biolämmitysöljyä. Melko iso osa vastaajista, vajaat 26 prosenttia ruksasi vastausvaihtoehdon ”en osaa sanoa”.

Siitä joukosta vastaajia, joka oli valmis käyttämään biolämmitysöljyä, reilut 40 prosenttia valitsi vaihtoehdon, että olisi valmis maksamaan biolämmitysöljyn käyttämisestä enimmillään 0,85-1,00 euroa litralta. Toiseksi suurimman ryhmän, noin 35 prosenttia, muodostivat ne, jotka eivät olisi valmiita maksamaan yhtään enempää kuin nykyisestä lämmitysöljystä. Parikymmentä prosenttia ruksasi vastausvaihtoehdon 1,00-1,20 euroa litralta ja muutama prosentti vaihtoehdon 1,21-1,50 euroa litralta.

Kysely julkistettiin Öljyalan Palvelukeskuksen Lämmöllä-lehdessä, ja vastausaikaa verkkosivulla lammolla.fi oli 07.-31.10. 2017. Vastauksia annettiin 244 eri puolilta maata.

Suurimmat vastaajaryhmät sijoittuivat Varsinais-Suomeen, Uusimaalle, Satakuntaan ja Pirkanmaalle, mutta kaiken kaikkiaan vastauksia tuli eri puolilta maata.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Energiaverotuksessa korotuksia vuoden 2018 alussa

Lämmitys-, työkone- ja voimalaitospolttoaineiden energiaveroja korotetaan 45 miljoonalla eurolla vuoden 2018 alussa. Veronkorotus nostaa verotasoja keskimäärin noin seitsemän prosenttia. Muun muassa kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä nestekaasun valmistevero nousee.

Budjettiesityksessään hallitus aikaisti jo aiemmin päätettyä veronkorotusta vuodella ja tulemaan voimaan jo vuonna 2018. Veronkorotus painottuu hiilidioksidiveron suuntaan, jolloin laskennassa käytettyä CO2-tonnihintaa nostetaan 58 eurosta 62 euroon.

Rikittömän kevyen polttoöljyn hinnassa on ennestään valmisteveroja 22,87 senttiä litralta. Korotuksen jälkeen verot ovat 24,39 senttiä litralta.

Valtiovarainministeriö arvioi, että kevyen polttoöljyn hinta nousisi 1,88 senttiä litralta arvonlisäveron vaikutus huomioon ottaen. Ministeriön arvion mukaan veromuutos nostaisi öljylämmitteisen omakotitalon kustannuksia noin 43 eurolla vuodessa.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786;  varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n hallitus vuonna 2018

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n syyskokous on valinnut järjestön hallituksen vuodeksi 2018. Hallituksen kokoonpano on sama kuin vuonna 2017.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin liiketoiminta-alueen johtaja Matti Lehmus Neste Oyj:stä ja varapuheenjohtajiksi johtaja Antti Heikkinen Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK:sta ja kaupallinen johtaja Kari-Pekka Manni Oy Teboil Ab:stä. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen St1 Oy:stä, liiketoiminta-alueen johtaja Panu Kopra Neste Oyj:stä ja johtaja Vesa Raja-aho J K Pajarinen & Co:sta Öljy- ja Kaasutekniikka ry:n edustajana. Hallituksen sihteerinä toimii järjestön toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Kansainväliset öljymarkkinat – joulukuu 2017

Öljyntuottajamaiden järjestön Opecin 14 jäsenmaata ja 10 muuta öljyntuottajamaata sopivat marraskuun lopussa öljyntuotannon rajoittamisen jatkamisesta vuoden 2018 loppuun asti. Rajoitukset eivät koske Libyaa, Nigeriaa ja Irania, mutta Libya ja Nigeria lupasivat pitää tuotantonsa ensi vuonna vuoden 2017 korkeimmalla tasolla. Tuotantorajoituksilla tavoitellaan öljyn hintatason nousua. 

Joulukuun alussa raakaöljyn hinta nousi hetkellisesti siksi, että tärkeässä öljyputkessa Pohjanmerellä Skotlannin Aberdeenin lähistöllä löytyi hiusmurtuma. Forties-putki on yksi Pohjanmeren vanhimmista ja suurimmista öljyputkista, ja siinä kulkee tavallisesti 450 000 barrelia öljyä vuorokaudessa. Putkirikon on arveltu rajoittavan Pohjanmeren öljytuotantoa useiden viikkojen ajan.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n joulukuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste väheni hieman edelliskuukaudesta 1,3 miljoonaan barreliin päivässä, ja kysyntä vuonna 2017 olisi 97,5 miljoonaa barrelia päivässä. Syynä kysynnän kasvuennusteen alenemiseen on öljymarkkinoiden ylitarjonta, mikä johtuu erityisesti Yhdysvaltojen tuotannon kasvusta loppuvuoden aikana. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot, Brentin hinta

Merkittävän öljyntuottajan ja kuluttajan Yhdysvaltojen öljyvarastotilannetta seurataan tarkasti öljymarkkinoilla. Raakaöljyvarastot ovat vähentyneet edelliskuukaudesta. Niissä on noin 445 miljoonaa barrelia öljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 485 miljoonaa barrelia. Varastot ovat kuitenkin edelleen kohtuullisella tasolla.

Kuluvan vuoden alkupuoliskolla Brent-raakaöljyn hinta liikkui 50-55 dollarin välillä barrelilta. Opecin päätettyä toukokuussa tuotannonrajoitusten jatkamisesta maaliskuun 2018 loppuun raakaöljyn hinta alkoi laskea ja oli kesäkuun puolivälissä alhaisimmillaan noin 45 dollaria barrelilta.

Tämän jälkeen raakaöljyn hinta vähitellen nousi lokakuun loppuun mennessä noin 60 dollariin barrelilta. Marras-joulukuussa Brent-raakaöljyn hinta on vaihdellut välillä 61-64 dollaria barrelilta. Hinta on ollut viimeksi samalla tasolla kesällä 2015.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa joulukuun katsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 54 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 57 dollaria barrelilta. Ennusteet ovat nousseet yhden dollarin edelliskuukaudesta.

Yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n hintakeskiarvo on ennusteen mukaan vuonna 2017 noin kolme dollaria ja vuonna 2018 neljä dollaria barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brent. Syys-marraskuussa WTI:n hinta on ollut jopa kuusi dollaria Brentin hintaa alhaisemmalla tasolla.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnoissa bensiinin ja raskaan polttoöljyn hinnat ovat laskeneet ja keskitisleiden hinnat pysyneet samalla tasolla verrattuna marraskuuhun. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli joulukuun puolivälissä noin 595 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 565 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 560 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 345 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786   

Hyvää joulua ja uutta vuotta!

Öljy- ja biopolttoaineala ja Öljyalan Palvelukeskus toivottavat uutiskirjeen lukijoille hyvää joulua ja uutta vuotta!

marraskuu 2017

Ilmastoneuvotteluissa oikea suunta

Viime lauantaina Bonnissa päättynyt YK:n ilmastokokous neuvotteli Pariisin sopimuksen toimeenpanon yksityiskohdista. Nyt päättynyt kokous oli tärkeä välikokous ajatellen ensi vuonna Puolan Katowicessa pidettävää ilmastokokousta.

Viimeistään ensi vuoden Puolan-kokouksessa on päästävä sopimukseen Pariisin sopimuksen yksityiskohdista: tavoitteena on saada aikaiseksi sopimuksen sääntökirja eli toimeenpanosuunnitelma, jonka mukaisesti päästöistä ja niiden vähentämisestä raportoidaan.

Suomen ilmastoneuvottelijoiden mukaan eteneminen Bonnin kokouksen neuvottelukysymyksissä oli epätasaista: tietyissä yksityiskohdissa edettiin, ja tästä hyvinä esimerkkeinä ovat sopuun pääseminen viisivuotisarvioiden alustavista elementeistä sekä edistyminen maatalouden niveltämisessä ilmastopolitiikkaan.

Hankaliksi kysymyksiksi osoittautuivat ilmastosopimuksen perustavaa laatua olevat kysymykset eli päästöjen ja niiden vähentämisen raportointi ja seuranta eli miten päästöjä mitataan ja mitkä ovat eri maiden vertailukelpoiset päästöjen arviointimenetelmät.

-Kaikki ilmastoneuvotteluihin jossain vaiheessa edes ”ulkokehällä” osallistuneet ovat nähneet, että näin laajasta sopimuskehikosta neuvotteleminen on erittäin haastavaa. Etenemisen hitaudesta huolimatta suunta on edelleen oikea, toteaa öljy- ja biopolttoainealan toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Erityisen tyytyväinen Vänskä on siihen, että Suomi on nostanut aktiivisesti esille kiertotaloutta ja biopohjaisten uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä, joihin liittyvä Vision Statement -julkilausuma julkaistiin Bonnin ilmastokokouksen yhteydessä.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Vuosiraportti visioi energiatulevaisuutta

Kansainvälinen energiajärjestö IEA:n World Energy Outlook 2017 -raportti julkistettiin 14.11. Lontoossa. Raportti kuvaa kattavasti maailman energiatalouden tilaa ja erilaisia tulevaisuuden skenaarioita. Raportin mukaan neljä eri tekijää tulee muuttamaan maailman energiajärjestelmiä seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana.

Kiinan uusi talousstrategia suuntaa maata kohti puhtaampaa kasvua ja vaikuttaa osaltaan globaaleihin energiamarkkinoiden kehitykseen, uusiutuvat energiamuodot kehittyvät nopeasti laskevien kustannusten ansiosta, energian loppukulutus sähköistyy ja Yhdysvalloista on IEA:n raportin mukaan tulossa öljyn ja maakaasun tuotannon kiistaton ykkösmaa.

-Globaalit öljymarkkinat ja kauppavirrat muuttuvat huomattavasti lähivuosikymmeninä. Yhdysvaltain liuskeöljytuotannon lisääntyessä maasta on tulossa 2020-luvun loppuun mennessä öljyn nettoviejä. Kun mukaan lasketaan Kanadan ja Meksikon lisääntyvä tuotanto, vastaa Pohjois-Amerikka suurimmasta osasta öljynkulutuksen kasvusta maailmassa, sillä Lähi-idän kasvava öljyn kysyntä rajoittaa tällä alueella tuotettavan öljyn vientiä. IEA arvioi, että vuoteen 2040 mennessä noin 70 prosenttia maailman öljykaupasta päätyy Aasiaan, erityisesti Intiaan, summaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Raportin New Policies -skenaarion mukaan globaali energian kysyntä kasvaa hitaammin kuin aikaisemmin, mutta tulee edelleen kasvamaan 30 prosentilla nykypäivästä vuoteen 2040 mennessä. Tämä lisäys on yhtä suuri kuin Kiinan ja Intian nykyinen energian kysyntä.

-Liikenteen sektorilla IEA näkee henkilöautoliikenteessä sähköautojen määrän kasvavan erityisesti Kiinassa vuoteen 2040 mennessä, mutta samalla öljyn kulutus kasvaa raskaassa liikenteessä, lento- ja laivaliikenteessä sekä petrokemianteollisuudessa, mikä kasvattaa öljyn kysyntää globaalisti, toteaa Vänskä.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; http://www.iea.org/ 

Komissiolta kunnianhimoiset päästötavoitteet autoille

EU-komissio esittää uusille henkilö- ja pakettiautoille tiukkaa päästövähennystavoitetta: autojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä on alennettava 30 prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2030. Komissio ei asettanut autoteollisuudelle kiintiöitä sähköautojen valmistamiseksi, vaan pitäytyi tekniikkaneutraalissa lähestymistavassa.

Seuraavaksi esitys menee EU-parlamentin ja EU-jäsenmaiden neuvoston käsittelyyn. Esityksen lopullinen muoto nähdään vasta, kun kaikkien tahojen näkemykset on sovitettu yhteen.

Autoteollisuus on kannanotoissaan pitänyt komission esittämää päästövähennystavoitetta äärimmäisen kunnianhimoisena, kun laskennan lähtökohtana on jo sinällään haasteellinen vuosien 2020-2021 päästötavoite. Siinä autovalmistajan EU-markkinoille saattamien uusien autojen keskimääräinen päästö ei saa ylittää 95 grammaa kilometrillä. Komission esityksessä uusien autojen päästöjä tulee vähentää tästä vielä 15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. 

Hyvänä autoala on pitänyt sitä, ettei komissio asettanut autonvalmistajille kiintiöitä sähköautojen valmistamiseksi, vaan pitäytyi tekniikkaneutraalissa lähestymistavassa. Näin EU ei sido käsiään yhteen teknologiaan eli sähköautoihin, vaan antaa itse päästöjen olla ohjaava tekijä: mitä enemmän autoteollisuus nollapäästöisiä valmistaa, sitä parempi mahdollisuus sillä on saada pieniä helpotuksia koko mallistoaan koskevissa erittäin kireissä päästötavoitteissa.

Moni EU-maa, Suomi mukaan lukien, vaati sähköautokiintiöitä. Suomessa Autotuojat ja -teollisuus ry piti vaatimusta lyhytnäköisenä todeten, että kiintiöt olisivat voineet johtaa jopa vanhojen ja käytettyjen autojen kysynnän kasvuun, sillä sähköautot ovat vielä pitkään selvästi polttomoottoriautoa kalliimpia sekä valmistaa että kuluttajan hankkia.

Päästöjen vähentäminen tärkeää, laskentatapa kaipaa muutosta

-Liikenteen päästöjen vähentäminen on erittäin tärkeää, ja tavoitteeseen tarvitaan monia keinoja, joista vain osa liittyy itse ajoneuvoihin. On aivan oleellista päivittää päästöjen laskentatapaa, jotta eri päästövähennyskeinoja, ajoneuvoteknologioita ja energiavaihtoehtoja voitaisiin vertailla tasapuolisesti ja löytää kustannustehokkaimmat keinot päästöjen vähentämiseksi, toteaa toimitusjohtaja Helena Vänskä Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

-Päästöjen laskennassa tulisi ottaa huomioon kaikki päästöt koko elinkaaren ajalta eli auton valmistuksen päästöt, auton käyttämän energian tuotannon aiheuttamat päästöt sekä auton käyttämisestä aiheutuvat päästöt. Sähköautolla käytön aikaiset päästöt ovat nolla, mutta elinkaaritarkastelulla se ei vielä tee sähköautosta nollapäästöistä, Vänskä huomauttaa.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Blogi: Päästöjä alas – mutta ei hinnalla millä hyvänsä

Energia- ja ilmastopaketin valmistelun kiemurat EU:ssa ovat aiheena Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtajan Helena Vänskän marraskuun verkkoblogissa. Vänskä kaipaa kokonaistaloudellista tarkastelua maiden päästövähennysprosenttien ”arvontaan” ja pohdintaa siitä, tulisiko päästövähennyshankkeita ohjata kustannustehokkuusperiaatteella eri maihin tai jopa EU:n ulkopuolelle.

Blogiteksti:

EU-kuviot ja päätöksenteko energia- ja ilmastopolitiikassa jaksavat hämmentää minua edelleen, vaikka olen työskennellyt näiden asioiden parissa vaihtelevalla intensiteetillä pitkään, jo ajoista ennen Suomen EU-jäsenyyttä.

Tällä kertaa närästystä aiheuttaa energia- ja ilmastopaketin valmistelu, jossa EU tavoittelee keskimäärin 40 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 Pariisin ilmastosopimuksen hengessä. Suomelle jyvitettiin nk. taakanjakopäätöksessä päästökaupan ulkopuolisille sektoreille - liikenne mukaan luettuna - haastava 39 prosentin päästövähennystavoite eli lähes EU:n maksimi.

Valitettavasti neuvottelutilanne on sittemmin kääntynyt sellaiseksi, että kollegan aikoinaan vitsinä esittämä vertaus ”EU-ilmastotalkoista, jossa muutamat tekevät työt ja iso osa porukasta ryystää olutta nojaten haravaan” alkaa liipata turhankin läheltä.

Turhautuminen ylitti kipukynnyksen kuultuani, että pahimmassa tapauksessa Suomen päästövähennystavoite vuoteen 2030 voi nousta 70 prosenttiin, jos metsien käyttöä ja metsänielujen laskentaa koskeva LULUCF-lainsäädäntöesitys ”menee metsään”.

Kaipaisin EU-prosessiin nykyistä äänekkäämpää ja perusteellisempaa keskustelua sekä kokonaistaloudellista tarkastelua siitä, tulisiko maakohtaisten päästövähennysprosenttien ”arvonnassa” ottaa huomioon toimien kustannustehokkuus ja ohjata hankkeita tämän perusteella toteutettavaksi eri maissa EU:n sisällä – tai jopa EU:n ulkopuolella.

Nythän maakohtaiset tavoitteet on jyvitetty perustuen näkemykseen siitä, miten eri jäsenmailla on varaa tehdä lopulta hyvinkin kalliiksi muodostuvia päästövähennystoimia.

Suomessa hyvä esimerkki edellä mainitusta on liikenne, jossa yhdeksi päästöjä vähentäväksi toimenpiteeksi ehdotetaan sähköautojen hankintatukea. Kansantalouden näkökulmasta tämä ei ole järkevää puuhaa, koska hankintatuella aikaansaadun päästövähenemän hinnaksi tulee tuhansia euroja yhtä hiilidioksiditonnia kohti. Kuitenkin samaan aikaan EU:n päästökaupassa päästöoikeuden hinta matelee jatkuvasti reilun 7 euron tasolla tonnia kohden.

Kustannustehottomat, kalliit ja kansalaisten näkökulmasta eriarvoiset päästövähennystoimet, jotka kurjistavat valtiontaloutta ja lisäävät painetta veronkorotuksille, eivät olisi välttämättömiä, jos EU valmistelisi energia- ja ilmastopolitiikkaa järkevämmistä lähtökohdista.

Päästöjä vähentäviä hankkeita - metsityshankkeet mukaan luettuna - pitäisi olla mahdollista toteuttaa siellä, missä vaikuttavuus rahalliseen panostukseen verrattuna on suurin. Maapallon ilmakehä ja päästöjen kulkeutuminen eivät tunne valtioiden rajoja, miksi tällaisia rajoja pitää keinotekoisesti luoda EU-lainsäädännöllä?

Blogi verkossa >

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786   

Öljysäiliön täyttöyhteeksi vain turvallinen liitin

Lämmitysöljyn toimittajat kiinnittävät kiinteistöillä huomiota seikkoihin, jotka ovat turvallisuusriski öljysäiliön täytössä tai jopa estävät täytön. Tällä hetkellä kiinnitetään erityistä huomiota täyttöyhteeseen. Sen tulee turvallisuussyistä olla nykyvaatimukset täyttävä nokkavipuliitin. Vielä käytössä olevat vanhat sakara- eli kynsiliittimet on poistettava käytöstä.

Lämmitysöljyn kuljettajilla on nyt ohjeet, että sakaraliittimillä varustettuihin kohteisiin ei toimiteta öljyä enää vuoden 2018 kesäkuun jälkeen, kerrotaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Kaikki sakaraliittimillä varustetut täyttöliittimet ovat käytännössä yli 30 vuotta vanhoja, joten niiden tiiviys ei ole luotettava. Vielä käytössä olevat vanhat sakaraliittimet tulee turvallisuussyistä vaihtaa nykysäädösten mukaiseen nokkavipuliittimeen, esimerkiksi niin sanottuun Camlock-liittimeen. Nokkavipuliittimet eivät ole alttiita tärinälle, jota säiliötä täytettäessä aiheutuu.

Sakaraliittimen vaihto asianmukaiseksi nokkavipuliittimeksi maksaa arviolta noin 100-150 euroa riippuen asennuskohteesta. Täyttöliittimen vaihto on kätevä yhdistää öljylämmityslaitteiston normaaliin huolto- ja tarkastuskäyntiin.

-Kustannus, joka aiheutuu turvalliseen liittimeen vaihtamisesta ei ole suuri, jos sitä vertaa epätoivottuun onnettomuustilanteeseen. Ympäristön pilaantumisesta vastaa aina aiheuttaja. Puhdistuskustannukset voivat tapauksesta riippuen muodostua erittäin huomattaviksi, toteaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Suositellaan käytettäväksi aina kahden tuuman liitintä

Käytännössä suositellaan käytettäväksi aina kahden tuuman liitintä, koska säiliöiden täyttö tapahtuu nykyisin lähes aina säiliöauton 40 metrin kelaletkulla, jossa on vastaava kahden tuuman täyttöliitin. Jos kohteen täyttöputken koko on kolme tuumaa, se kannattaa supistaa ja asentaa kahden tuuman liitin.

Muutoskehotuksia jaettu jo pitkään

Sakaraliittimillä varustettujen vanhentuneiden täyttöyhteiden kanssa on ollut vuosien saatossa ongelmia. Vanhoja sakaraliittimiä varten tarvitaan raskas välikappale, adapteri. Öljyputken tärinä voi irrottaa adapterin, varsinkin jos asiakkaan säiliön sakaraliitin on huonokuntoinen.

Öljyntoimittajat ovat vuosien ajan tiedottaneet vanhojen liittimien aiheuttamasta vakavasta öljyvahingon vaarasta ja suositelleet vanhojen täyttöliittimen vaihtoa turvallisempiin. Kiinteistön omistajalle on jätetty vikailmoitus ja kehotus korjata asia.

Lainsäädäntö edellyttää asianmukaista kuntoa

Öljylämmityslaitteistoja eli säiliöitä, putkistoja ja varusteita koskevassa lainsäädännössä edellytetään, että kiinteistöjen omistajat ja haltijat huolehtivat talon laitteiston asianmukaisesta kunnosta.

Kuljetusyrityksiltä ja kuljettajilta puolestaan edellytetään, ettei öljyä toimiteta, jos kiinteistössä on täyttöliitin, jonka tiiviydestä ei ole selkeää varmuutta. Menettelyllä pyritään ehkäisemään henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen syntymistä. Välinpitämättömyydestä aiheutuva ympäristön ja omaisuuden pilaantuminen sekä henkilöturvallisuuden vaarantuminen voi johtaa myös rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Kansainväliset öljymarkkinat – marraskuu 2017

Tapahtumat maailman merkittävimpiin öljyntuottajavaltioihin lukeutuvassa Saudi-Arabiassa sekä tilanteet Iranissa ja muualla Lähi-idässä ovat olleet valokeilassa marraskuussa. Brent-raakaöljyn hinta on noussut korkeimmalle tasolle kahteen vuoteen, runsaaseen 60 dollariin. Öljyntuottajien järjestö Opec kokoontuu 30. marraskuuta, ja järjestön odotetaan jatkavan tuotannonrajoituksia ensi vuoden maaliskuusta eteenpäin.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n marraskuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste väheni edelliskuukaudesta hieman ja oli 1,5 miljoonaa barrelia päivässä. Kysyntä tänä vuonna olisi 97,7 miljoonaa barrelia päivässä. Syynä kysynnän kasvuennusteen pieneen alenemiseen ovat raakaöljyn hinnan nousu ja suhteellisen leuto alkutalvi, mikä on vähentänyt öljyn kysyntää jonkin verran. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Opec kokoontuu marraskuun lopussa

Kuluvan vuoden toukokuun lopussa öljyntuottajamaiden järjestön Opecin 14 jäsenmaata ja 10 muuta öljyntuottajamaata sopivat, että öljyntuotannon rajoittamista jatketaan maaliskuun loppuun 2018. Rajoitukset eivät koske Opecin jäsenmaista Libyaa, Nigeriaa ja Irania.

Opecin kokouksessa 30. marraskuuta Wienissä on arveltu päätettävän tuotannonrajoitusten jatkamisesta maaliskuusta 2018 eteenpäin. Rajoitusten jatkon pituuteen vaikuttaa öljymarkkinoiden kehittyminen, mutta vähintään kolmen kuukauden jatkosta on keskusteltu. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan on mahdollista, että rajoituksia jatkettaisiin vuoden 2018 loppuun.

Saudi-Arabian, Lähi-idän tapahtumat

Öljymarkkinoilla seurataan tarkasti Saudi-Arabian ja Iranin välien kehittymistä, koska maat ovat Opecin kaksi suurinta öljyntuottajaa.

Saudi-Arabia on ryhtynyt marraskuun alun poliittisten puhdistusten jälkeen syyttämään yhä suoremmin Irania. Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammed bin Salmanin mukaan Iran syyllistyy ”suoraan sotilaalliseen aggressioon” välittämällä ohjuksia Jemenin kapinallisille. Tilanne mutkistui entisestään, kun Libanonin saudimielinen pääministeri Saad Hariri yllättäen ilmoitti eroavansa tehtävästään ollessaan vierailulla Saudi-Arabiassa.

Raakaöljyn hinta

Tänä vuonna Brent-raakaöljyn hinta oli toukokuun loppupuolelle asti 50-55 dollarin välillä barrelilta. Opecin päätettyä toukokuussa tuotannonrajoituksista hinta alkoi laskea ja oli kesäkuun puolivälissä alhaisimmillaan noin 45 dollaria barrelilta.

Brent-raakaöljyn hinta nousi lokakuun loppuun mennessä vähitellen noin 60 dollariin barrelilta eli korkeimmalle tasolle kahteen vuoteen. Marraskuussa hinta nousi edelleen 64 dollariin barrelilta, mutta alkoi sitten hitaasti laskea ja oli marraskuun puolivälissä noin 63 dollaria barrelilta.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa marraskuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 53 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 56 dollaria barrelilta. Vuoden 2017 ennuste on noussut yhden dollarin ja vuoden 2018 ennuste kaksi dollaria edelliskuukaudesta. Yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n hintakeskiarvon ennustetaan olevan tänä vuonna noin kolme dollaria ja ensi vuonna neljä ja puoli dollaria barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brentin. Syys-lokakuussa WTI:n hinta on ollut jopa kuusi dollaria Brentin hintaa alhaisemmalla tasolla.

Yhdysvaltain raakaöljyvarastot

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastojen kehitystä seurataan öljymarkkinoilla tiiviisti. Varastot olivat marraskuun puolivälissä lähes edelliskuukauden tasolla. Varastoissa oli noin 455 miljoonaa barrelia öljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 485 miljoonaa barrelia. Raakaöljyvarastot olivat historian korkeimmalla tasolla kuluvan vuoden maaliskuussa, noin 535 miljoonaa barrelia, mutta niiden nykyistäkin tasoa pidetään edelleen hyvänä.

Öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli marraskuun puolivälissä noin 645 dollaria tonnilta ja dieselöljyn maailmanmarkkinahinta noin 565 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 555 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 360 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786   

lokakuu 2017

Tieliikenteen tulevaisuus aiheena energiaseminaarissa

Tieliikenteen tulevaisuutta pohdittiin Öljy- ja biopolttoainealan energiaseminaarissa valtakunnallisella energiansäästöviikolla 12. lokakuuta haastavien päästövähennystavoitteiden näkökulmasta. Tilaisuuden avasi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ajankohtaiskatsauksella jo tehtyihin ja tekeillä oleviin energia- ja ilmastopoliittisiin linjauksiin EU:ssa ja kansallisesti.

Tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund VTT:ltä käsitteli tieliikenteen päästöjen vähentämisen keinoja ja niiden kustannuksia vuoteen 2030.

Nylundin mukaan liikenteen kaksi päähaastetta ovat kasvihuonekaasujen vähentäminen, jossa käytetty energia on ratkaisevassa asemassa, sekä ilman laadun parantaminen, jossa ajoneuvotekniikka ratkaisee. Hänen mukaansa on selvää, että yksi energiamuoto tai yksi tekniikkavaihtoehto ei pysty ratkaisemaan kaikkia liikennemuotoja koskevia haasteita tai edes yhden liikennemuodon kaikkia tarpeita, vaan liikenteen päästöjä vähennetään monipuolisella, erilaisten toimien valikoimalla.

Energian käytön tehostaminen on Nylundin mukaan joka tapauksessa tärkeää niin ajoneuvojen kuin koko liikennejärjestelmän tasolla.

Nylundin mielestä tulevaisuuden suunnitelmia laadittaessa on kaiken kaikkiaan oleellista yrittää ymmärtää kokonaisuutta ja välttää yksittäisiin ratkaisuihin keskittyvää ”hypetystä” eli epärealistista yli-innostuneisuutta. Nyt paalutetaan vuotta 2030 ja sen jälkeistä aikaa, johon liittyy Nylundin mukaan vielä paljon epävarmuutta.

Autonvalmistajien näkökulmia

Autotuojat ja -teollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Rami Kittilä pohti autoilun uusia tuulia eli sitä, minkä voimalla mennään ensi vuosikymmenelle. Hänen mukaansa EU:n uusille autoille asettama hiilidioksidipäästötavoite 95 grammaa kilometrillä ohjaa autonvalmistusta. Sen tulisi perustua polttoaineketjun koko elinkaaren aikaisiin vaikutuksiin. Autojen päästötavoite ei nykyisellä laskentamallilla kannusta valmistamaan biopolttoaineita käyttäviä autoja, koska niitä ei oteta huomioon tiukan päästörajan saavuttamisessa.

Kittilä totesi, että vaikka uusia käyttövoimia tulee, myös perinteiset tekniikat pitävät pintansa: erilaisilla voimalinjoilla on eri käyttötarkoitukset myös tulevaisuudessa. Hän huomautti, että typen oksidipäästöt eivät ole ongelma uusien dieseleiden osalta, ja tällä hetkellä myynnissä on lähes yksinomaan Euro 6 -luokan päästönormit täyttäviä automalleja. Vuoden 2019 alusta kaikkien ensirekisteröitävien autojen tulee lisäksi täyttää uuden mittaustavan eli Euro 6c:n mukaiset ns. Real Drive Emission eli RDE-normit.

Rami Kittilä painotti, että autoteollisuuden näkökulmasta ilmastohaastetta ei ratkaista vain yhdellä ajoneuvoteknologialla ja nopeakin teknologinen murros vie autokannassa 20 vuotta. Hänen mukaansa on myös tärkeää, että autoalaa koskeva lainsäädäntö on ennakoitavaa, johdonmukaista, mahdollistavaa ja teknologianeutraalia.

Raskaan liikenteen BioSata-hanke

Helsingin Seudun Liikenteen HSL:n hankejohtaja Reijo Mäkinen kertoi raskaan liikenteen BioSata-hankkeesta, joka toimii hiilineutraalin liikenteen tiennäyttäjänä pääkaupunkiseudulla.

HSL:n tilaama pääkaupunkiseudun linja-autoliikenne ja valtaosa Helsingin kaupungin työkoneista ja kuorma-autoista siirtyvät portaittain käyttämään jäte- ja tähdepohjaisia biopolttoaineita vuoteen 2020 mennessä niin, että toteutuksen toisessa vaiheessa osuudet ovat jopa 90 prosenttia.

Liikenteen verotus puhuttaa aina

Liikenteen verotus puhuttaa aina kansalaisia. Seminaarissa liikenteen verotusta ja rahoitusta valotti veronmaksajan näkökulmasta Veronmaksajien Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen.

Lehtinen totesi, että pitkällä aikavälillä tarkasteltuna liikenneverkon rahoittamiseksi ei ole ihmelääkkeitä. Väläytellyn kilometriverotuksen hyödyt olisivat hyvin pieniä verrattuna nykyjärjestelmään, jossa polttoainevero on jo päästöperusteinen ”kilometrivero” ja samalla yksinkertainen ja hallinnollisesti tehokas. Lehtisen mielestä liian ankarat tienkäyttömaksujen tyyppiset ratkaisut toimisivat tarkoitustaan vastaan. Hän huomautti, että liikkuminen sinänsä ei ole ”haitta”, vaan hyödyllinen ja edistettävä asia.

Pohjoismaissa biopolttoaineita, uusiutuvan energian direktiivin muoto oleellinen

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä totesi puheenvuorossaan, että biopolttoaineilla on merkittävä rooli liikenteelle asetettujen päästövähennysten kustannustehokkaassa toteuttamisessa vuoteen 2030. -Samanlaiseen päätelmään on päädytty myös Norjassa ja Ruotsissa, jotka ovat olosuhteiltaan Suomen kaltaisia maita. Molemmissa maissa on erittäin kova vauhti päällä biopolttoaineiden edistämisessä ja käytössä, totesi Vänskä.

-Parhaillaan käsittelyssä olevalla EU:n uusiutuvan energian direktiivin RED II:n lopullisella muodolla on iso merkitys edistyneitä biopolttoaineita valmistavalle teollisuudelle: biopolttoaineidenkäyttö kasvaa ja se edellyttää tuotannon merkittävää lisäämistä. Käytettävien raaka-aineiden liian tiukka rajoittaminen hidastaisi uusia innovaatioita ja tuotantolaitosinvestointeja Vänskä painotti.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Vastuullista energiankäyttöä – nyt ja tulevaisuudessa

Lokakuun valtakunnallinen Energiansäästöviikko on tempaus paikallaan. On hyvä nostaa energian vastuullista käyttöä esille teemaviikolla, vaikka energiaa säästäviä toimenpiteitä kannattaa kaikkien toteuttaa vuoden jokaisena päivänä, totesi Öljy- ja biopolttoaineala ry:n varatoimitusjohtaja Pekka Huttula verkkoblogissaan Energiansäästöviikolla.

Öljylämmitysala on jo pitkään kannustanut lämmittäjiä vastuulliseen energiankäyttöön Höylä-energiatehokkuussopimusten puitteissa. Käytössä ovat erinomaiset rikittömät kevyet polttoöljyt, jotka soveltuvat kaikkein moderneimpiin öljylämmitysjärjestelmiin. Nämä järjestelmät myös toimivat lähes 100 prosentin hyötysuhteella.

Energiatehokkuusneuvonnan kirjo on laaja: lämmittäjiä kannustetaan uusimaan vanhat, polttoainetta tehottomasti käyttävät lämmityskattilat ja pitämään muutenkin lämmitysjärjestelmä kunnossa sekä hyödyntämään samalla mahdollisuuksien mukaan hydridilämmitystä. Tällä tarkoitetaan uusiutuvan energian, kuten lämpöpumppujen, aurinkolämpöjärjestelmien ja puupolttoaineen, ottamista käyttöön öljyn rinnalle.

Öljylämmitystaloissa on vuosien mittaan toteutettu paljon energiatehokkuustoimia, eli öljylämmittäjät tekevät vahvasti osansa päästövähennystalkoissa. Energiatehokkuuden parantaminen on pienentänyt öljyn kulutusta merkittävästi: keskimääräisen öljylämmitystalon (150 m2) kulutus on 2000-luvun aikana pudonnut 2900 litrasta 2300 litraan. Koska lämmitysöljy on uusiutumaton luonnonvara, sitä tulee kaikissa olosuhteissa käyttää järkevästi ja säästäväisesti.

Nykyisessä öljyalan energiatehokkuussopimuksessa asetetaan tavoitteet taloudelliselle ja ympäristövaikutusten kannalta hyödylliselle uusiutuvan energian käytölle öljylämmityskiinteistöissä. Tavoitteena on, että ainakin puolessa kiinteistöistä käytetään myös uusiutuvaa energiaa vuonna 2025.

Mielenkiintoisia näköaloja

Tulevaisuuteen katsoo niin ikään öljylämmitysalan eurooppalainen järjestö Eurofuel, jonka tavoitteena on edistää öljylämmityksen energiatehokkuutta ja pienentää lämmityksen ympäristöjalanjälkeä. Järjestö julkaisi vastikään Freibergin teknillisen yliopiston tutkijoiden selvityksen erilaisten uudentyyppisten vähähiilisten nestemäisten polttoaineiden tuotantomahdollisuuksista (Production of GHG-reduced liquid fuels, TU Bergakademie Freiberg, 21.9.2017).

Tutkimus tähtää tulevaisuuteen antaen viitteitä siitä, että vaihtoehtoisilla nestemäisillä polttoaineilla on paikkansa myös lämmityksessä perinteisen lämmitysöljyn täydentäjänä ja korvaajana. Perinteiset ja kehittyneet biopolttoaineet tarjoavat mielenkiintoisia näköaloja lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, ja niitä voidaan asteittain yhdistää mineraaliöljyyn. Uudistuvasta energiasta ja biomassasta valmistetut synteettiset polttoaineet puolestaan avaavat tutkimuksen mukaan lupaavia mahdollisuuksia jo keskipitkällä aikavälillä.

Vuoteen 2030 ulottuvassa ilmastosuunnitelmassa Suomen hallitus on linjannut keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen päästökaupan ulkopuolisilla alueilla, joita ovat mm. liikenne ja lämmitys. Tavoitteet ovat haastavia. Öljylämmityksen osalta suunnitelmaan on kirjattu, että öljyala velvoitettaisiin lisäämään myytävään lämmitysöljyyn biokomponenttia niin, että määrä olisi 10 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelman mukaan tämä tulisi myös tehdä etupainotteisesti.

Riippumatta siitä, minkälaisia lopulliset päätökset ovat, öljylämmityskiinteistöissä varmasti jatketaan lämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden parantamista edelleen - siksikin, että vastuullinen energiankäyttö säästää pitkän päälle myös euroja, toteaa Huttula blogin päätteeksi.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465

Video vinkkaa öljylämmityksen huolloista

Asianmukaisesti huollettu öljylämmityslaitteisto on energiatehokas. Kunnossa oleva laitteisto myös säästää euroja: se toimii kuten pitää ja polttoöljyn kulutus on pienempi verrattuna huoltamattomaan laitteistoon. Huoltojen merkityksestä muistuttaa Öljyalan Palvelukeskuksen video, joka julkaistiin lokakuun Energiansäästöviikolla.

Uuden, huoltojen tärkeyttä korostavan videon lisäksi Öljyalan Palvelukeskus opastaa lämmittäjiä muutenkin vastuulliseen energiankäyttöön. Verkkosivuilta www.oljylammitys.fi löytyy muun muassa energiansäästön tietopaketti.

-Öljylämmitysjärjestelmä on yleensä varmatoimista tekniikkaa, joten joskus niin sanotut vuosihuollot saattavat unohtua, vaikka niiden aika jo olisikin. Liian pitkälle huoltoja ei kannata lykätä, jotta järjestelmä toimii kuten tarkoitus on, muistuttaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Tässä muistisääntö

Polttimen osalta muistisääntönä voi pitää sitä, että huolto kannattaa teettää aina, kun on kulutettu 5 000 litraa öljyä tai vähintään joka toinen vuosi. Huoltoliike tarkastaa ja puhdistaa polttimen osat ja vaihtaa suuttimen sekä tekee puhdistetulle kattilalle polttimen säädöt, jotka laitetaan kohdalleen savukaasuanalysaattorin avulla.

Kattila puhdistetaan kerran vuodessa, vanha kattila useammin. Kattilan hormi pitää nuohota kerran vuodessa.

Vanhojen kattiloiden osalta on hyvä miettiä myös sitä, milloin olisi uusimisen aika, koska kovin iäkkäät kattilat eivät vastaa nykyajan energiatehokkuusvaatimuksia. Vaihtamista kannattaa ruveta suunnittelemaan kattilan ollessa 20-25 vuotta vanha. Jos kattila on asennettu ennen vuotta 1985, on korkea aika uusia se. Samalla voi pyytää asiantuntija-arvion siitä, kaipaisiko lämmitysjärjestelmä muuten tai joku sen osa päivitystä.

Uuden kattilan avulla lämmityksen energiatehokkuus paranee selvästi ja öljynkulutus vähenee, mikä pienentää polttoainelaskua. Lisäksi uusi kattila on toimintavarma vanhaan verrattuna.

Poltinhuolto luvanvaraista toimintaa

Öljypolttimen huolto on luvanvaraista toimintaa. Kun huolto on ajankohtaista, voi ottaa yhteyden tuttuun huoltoliikkeeseen tai katsoa ammattilaisten yhteystietoja verkosta, esimerkiksi Lämmitysenergia Yhdistyksen sivujen urakoitsijahausta www.ley.fi. Verkosta löytyvät luonnollisesti myös huoltoliikkeiden omat verkkosivut yhteystietoineen. Myös naapureilta voi saada hyviä vinkkejä huoltoliikkeistä.

Video

Energiansäästön tietopaketti

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Uusi kansallinen standardointityöryhmä aloittaa

Öljy- ja biopolttoaineala kokoaa työryhmän laatimaan kansallista standardiehdotusta ”Nestekaasuasennus – Pullopatteri- ja kaasuastiakohteet”. Uuden työryhmän ensimmäinen kokous pidetään 8. marraskuuta.

Nestekaasun suunnittelua, asennusta, kunnossapitoa ja tarkastusta ohjaavia kansallisia standardeja on laadittu nestekaasun käyttölaitoksille sekä pienasennuksiin. Näitä ovat SFS 5987 ”Nestekaasun käyttölaitos. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus” sekä SFS 5992 ”Nestekaasuasennus. Pienkäyttö”.

-Näitä standardeja laadittaessa huomattiin, että on tarvetta valmistella erillinen standardi koskemaan kohteita, joissa nestekaasua varastoidaan pullopattereissa tai kaasuastioissa, kertoo erityisasiantuntija Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

Uuden työryhmän perustamisesta on lähtenyt tieto alan asiantuntijatahoille, joita on pyydetty ilmoittamaan 31.10.2017 mennessä mahdollisesta kiinnostuksesta osallistua ryhmän työskentelyyn. Osallistuminen on maksutonta, ja tiedon saaneet tahot voivat esittää jäseniksi myös muita asiasta kiinnostuneita tahoja.

Uuden kansallisen standardointityöryhmän ensimmäinen kokous on 08.11.2017.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Tina Sammi, puh. 040 501 2738, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Etusivua uusittu, tilastot suosittuja

Öljy- ja biopolttoainealan verkkosivujen etusivua on uudistettu. Muutoksessa otettiin huomioon erityisesti myös mobiilikäyttö. Etusivulta löytyvät tuoreimpien tiedotteiden ja uutiskirjeartikkeleiden otsikot ja muun muassa suora linkki öljylämmittäjille suunnatulle tietosivustolle. Verkkosivujen osoite on www.oil.fi. Tilastot kuuluvat sivujen käytetyimpään aineistoihin.

Etusivulla otsikoita Tiedotteet ja Uutiskirjeartikkelit klikkaamalla löytää kummastakin kategoriasta uusimmat. Myös tulossa oleviin koulutuksiin pääsee tutustumaan suoraan etusivulta linkistä Koulutuskalenteri.

Kansallisia ja kansainvälisiä tilastoja

Etusivun yläosan muutamasta pikalinkistä löytyy muun muassa reitti Tilastoihin, jotka kuuluvat sivujen käytetyimpään aineistoon. Eniten klikkauksia tehdään hintoihin ja veroihin liittyviin tilastoihin.

Päivittymisaikataulu vaihtelee tilastosta riippuen. Esimerkiksi otokseen perustuva Kuluttajahintaseuranta päivittyy kerran kuukaudessa, noin neljäs arkipäivä kuukauden 15. päivän jälkeen. Useimmat tilastoista ovat kuitenkin sen tyyppisiä, että ne päivittyvät harvemmin, monet kerran vuodessa.

Tilastot on jaettu neljään osioon: Hinnat ja verot, Öljyntuotanto ja -kulutus, Suomen öljymarkkinat ja Huoltoasemat. Niissä on tilastoja, kaavioita ja myös linkkejä esimerkiksi eri tahojen kansainvälisiin tilastoihin.

Tilastot löytyvät myös verkkosivujen In English -puolelta, johon on koottu osa suomenkielisten sivujen aineistosta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060

Kansainväliset öljymarkkinat – lokakuu 2017

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n lokakuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste pysyi ennallaan 1,6 miljoonassa barrelissa päivässä, ja kysyntä tänä vuonna olisi 97,7 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa. Öljyntuottajamailla on sovittuna tuotannonrajoituksia ensi vuoden kevääseen, ja rajoitusten mahdollisesta jatkosta keskusteltaneen marraskuun lopulla.

Öljyntuottajamaiden järjestön Opecin 14 jäsenmaalla ja 10 muulla tuottajamaalla on sopimus tuotannon rajoittamisesta ensi vuoden maaliskuun loppuun asti. Rajoitukset eivät koske Opecista Libyaa, Nigeriaa ja Irania.

Ennakkotietojen mukaan Opec liittolaisineen keskustelee kokouksessaan 30. marraskuuta rajoitusten jatkamisesta maaliskuusta 2018 eteenpäin. Tuotannonrajoitusten mahdollisen jatkon pituus riippuu öljymarkkinoiden kehittymisestä, mutta vähintään kolmen kuukauden jatkoa on väläytelty.

Opecin pääsihteeri Mohammad Sanusi Barkindo kertoi näkemyksiään öljymarkkinoista Russian Energy Week -konferenssin yhteydessä Moskovassa lokakuun alussa. Lähes samaan aikaan Saudi-Arabian kuningas Salman bin Abdul-Aziz Al Saud teki Saudi-Arabian kautta aikojen ensimmäisen valtiovierailun Venäjälle. Kuningas totesi, että Saudi-Arabia pyrkii jatkamaan myönteistä yhteistyötä maiden välillä maailman öljymarkkinoiden vakauden saavuttamiseksi, mikä myös auttaa maailmantalouden kasvua.

Raakaöljyn hinta, Yhdysvaltain raakaöljyvarastot

Tänä vuonna Brent-raakaöljyn hinta oli toukokuun loppupuolelle asti 50-55 dollarin välillä barrelilta. Toukokuussa sovittujen tuotannonrajoitusten jälkeen hinta alkoi laskea ja oli kesäkuun puolivälissä alhaisimmillaan noin 45 dollaria barrelilta. Hinta nousi vähitellen syyskuun loppuun mennessä noin 59 dollariin barrelilta eli korkeimmalle tasolle kahteen vuoteen. Lokakuun aikana raakaöljyn hinta on liikkunut noin 56 dollarissa barrelilta.

Öljymarkkinoilla tarkkaan seuratuissa Yhdysvaltojen raakaöljyvarastoissa on Yhdysvaltain energiahallinnon EIA:n mukaan lokakuussa noin 465 miljoonaa barrelia öljyä eli varastot ovat edelliskuukauden tasolla. Vuosi sitten määrä oli noin 470 miljoonaa barrelia. Varastotasot olivat historian korkeimmalla tasolla maaliskuussa noin 535 miljoonaa barrelia, mutta nykyistäkin tasoa luonnehditaan melko korkeaksi.

Lokakuun energiakatsauksessaan EIA ennustaa Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 52 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 54 dollaria barrelilta. Kuluvan vuoden ennuste on noussut yhden dollarin ja ensi vuoden ennuste kaksi dollaria edelliskuukaudesta. Yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n hintakeskiarvon ennustetaan olevan tänä vuonna noin kolme dollaria ja ensi vuonna kolme ja puoli dollaria barrelilta Brent-raakaöljyä alhaisemmalla tasolla.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat olleet laskussa. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli lokakuun puolivälissä noin 565 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 530 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 500 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn maailmanmarkkinahinta noin 315 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786   

syyskuu 2017

Ilmastosuunnitelma linjaa päästövähennyskeinoja vuoteen 2030

Hallitus hyväksyi 14. syyskuuta keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman vuoteen 2030. Suunnitelma linjaa tarvittavat keinot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen päästökaupan ulkopuolisella sektorilla eli liikenteessä, maataloudessa, lämmityksessä ja jätehuollossa. llmastolakiin perustuvan suunnitelman nimenä on Kohti ilmastoviisasta arkea.

Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. On arvioitu, että suurimmat päästövähennykset päästökaupan ulkopuolella on saavutettavissa liikenteessä. Tavoitteena on pudottaa liikenteen päästöt puoleen vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen.

Kustannustehokkuus pidettävä ohjenuorana

-Ilmastosuunnitelmaa valmisteltiin pitkään, joten se ei sisällä suuria yllätyksiä. Liikenteen päästövähennystavoite on haastava Suomen kaltaiselle pinta-alaltaan suurelle, mutta harvaan asutulle maalle, jossa henkilöautoa tarvitaan arjen liikkumisessa. Vaikka ilmassa on paljon odotuksia vaihtoehtoisiin käyttövoimiin liittyen, ne eivät yleisty kovin nopeasti, toteaa toimitusjohtaja Helena Vänskä Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

Vänskä muistuttaa, että liikenteen päästöjen vähentämisessä tarvitaan monia keinoja, jotka kannattaa ottaa käyttöön kustannustehokkuusjärjestyksessä. Tämä asia tunnistetaan hyvin ilmastosuunnitelmassa.

-Biopolttoaineet ovat kustannustehokas ja nopeasti vaikuttava keino liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Suomessa kaikki liikenteen polttonesteet sisältävät biokomponentteja, ja tämän ansiosta Suomi saavuttaa vuodelle 2020 asetetut päästövähennystavoitteet kirkkaasti. On myös hyvä muistaa, että suuri osa nyt liikenteessä olevista autoista on käytössä vielä 2030-luvulla, joten tarvitsemme nykyisen autokannan kanssa yhteensopivia keinoja päästöjen vähentämiseksi, painottaa Vänskä.

Energiatehokkuus vähentää lämmitysöljyn kulutusta edelleen

Ilmastosuunnitelman mukaan lämmitysöljyyn velvoitetaan lisäämään biokomponenttia niin, että osuus on 10 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

-Öljylämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden paraneminen on jo tähän mennessä vähentänyt lämmitysöljyn kulutusta merkittävästi 2000-luvulla. Nykyisen Höylä IV -energiatehokkuussopimuksen kaudella sama suunta tulee jatkumaan eli lämmitysöljyn kulutus vähenee edelleen, kun järjestelmiä pidetään kunnossa ja öljyn rinnalle otetaan uusiutuvaa energiaa ja kun toisaalta vanhempaa talokantaa poistuu. Tämä hoitaa hallitusohjelmassa asetetut tavoitteet öljyn kotimaan käytön puolittamiseksi lämmityksessä, toteaa Vänskä.

Suomessa vain noin kolmasosa kevyestä polttoöljystä menee lämmitykseen, eli polttoöljyä käytetään pääosin muissa kohteissa kuin pientalojen lämmityksessä. Keskeisiä käyttökohteita ovat työkoneet, maa- ja metsätalous sekä teollinen toiminta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465  

Lämmöllä-Facebook energiatehokkuuden asialla

Öljylämmittäjien Lämmöllä-lehti on nyt Facebookissa, ja myös Facebook-sivun kautta edistetään energiatehokkuuden asiaa. Paperilehti ilmestyy edelleen kolme kertaa vuodessa, ja seuraava lehti julkaistaan lokakuussa. Lämmöllä-lehden Facebook-sivu löytyy osoitteesta https://www.facebook.com/lammollavca/.

Lämmöllä-lehti postitetaan Öljy- ja biopolttoaineala ry:n jäsenyhtiöiden lämmitysöljyasiakkaille, ja sen levikki on noin 150 000. Lehti on luettavissa myös sähköisenä verkossa osoitteessa www.lammolla.fi.

Lisää energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa

Energiatehokkuuden parantaminen on oleellista, kun vähennetään päästöjä ja vastataan muihin EU:n ja Suomen asettamiin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin. Suomessa energiatehokkuussopimuksilla on saatu aikaan hyviä tuloksia, minkä ansiosta kansallisia ja EU-tason energiatehokkuustavoitteita on voitu lähestyä vapaaehtoisin keinoin.

Öljy- ja biopolttoainealan toimijat ovat pitkään panostaneet energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen. Energiatehokkuuden edistämistä koskeva sopimustoiminta aloitettiin jo vuonna 1997. Neljäs energiatehokkuussopimus Höylä IV on solmittu vuosiksi 2017-2025.

Sopimuksessa asetetaan tavoitteet myös taloudelliselle ja ympäristövaikutusten kannalta hyödylliselle uusiutuvan energian käytölle öljylämmityskiinteistöissä. Tavoitteena on, että ainakin puolessa öljylämmityskiinteistöistä käytetään myös uusiutuvaa energiaa vuonna 2025.

Neuvontaa lämmittäjille

Käytännössä energiatehokkuustavoitteita edistetään ennen kaikkea jakamalla lämmittäjille tietoa ja vinkkejä siitä, kuinka he voivat omilla toimillaan, pienemmillä tai isommilla, saada aikaan energiansäästöä.

Neuvonnan kirjo on laaja: öljylämmittäjiä mm. kannustetaan uusimaan vanhat, energiaa tuhlaavat kattilat ja pitämään muutenkin lämmitysjärjestelmä kunnossa sekä ottamaan öljyn rinnalle käyttöön uusiutuvaa energiaa.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Alan ammattilaiset kokoontuvat Huoltoasemapäiville

Öljy- ja biopolttoainealan syksyn koulutuskalenteri sisältää useita ammattilaisseminaareja. Syyskauden koulutustilaisuuksista laajimpiin kuuluu Huoltoasemapäivät. Tilaisuus järjestetään tänä vuonna 4.-5. lokakuuta Jyväskylässä. Kaikki tiedot koulutuksista löytyvät Öljy- ja biopolttoaineala ry:n verkkosivujen Koulutuskalenterista.

Joka kolmas vuosi järjestettävät Huoltoasemapäivät kokoaa perinteisesti suuren joukon huoltoasema-alan ammattilaisia ja muita toimijoita sekä viranomaisia kuulemaan ja keskustelemaan huoltoasematoimintaan vaikuttavista ajankohtaisista kysymyksistä.

Huoltoasemapäivillä pohditaan alan toimintaan vaikuttavien säädösten ja normien muutoksia, polttoainejakelun ja -varastoinnin tekniikan kehitysnäkymiä sekä turvallisuus- ja ympäristökysymyksiä eri näkökulmilta. Esillä ovat sekä EU-tason että kansalliset vaatimukset, jotka heijastuvat huoltoasemien toimintaympäristöön ja toimintaan.

Seminaarin yhteydessä Jyväskylän Paviljongissa on myös mahdollisuus tutustua Kumppanitorilla alan tuotteita ja palveluita tuottavien yritysten uusimpaan tarjontaan.

Kahdesti vuodessa järjestettävä Nestekaasukurssi - Asentaminen ja käytön valvonta soveltuu niin konkariammattilaisille kuin nestekaasun käytönvalvojan pätevyyskokeeseen valmistautuville. Seuraava kurssi on 27.-29. syyskuuta Vantaalla.

Ympäristörakentaminen, JASKA-päivät

Kurssi Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla järjestetään 1.-2. marraskuuta Vantaalla. Kurssi käsittelee lainsäädännön vaatimuksia ympäristörakentamisen vaativista työvaiheista ja toimii pätevyyden varmentamisjärjestelmänä.

Maaperänkunnostukseen keskittyvät JASKA-päivät ovat vuorossa 15.-16. marraskuuta. Seminaari järjestetään tänä vuonna Hämeenlinnassa.

Koulutuskalenterista kaikki tiedot

Öljy- ja biopolttoainealan verkkosivujen Koulutuskalenterista löytyy tuoreimmat tiedot kaikista kursseista. Koulutuskalenterissa voi myös jättää yhteystietonsa, jotta saa jatkossa ensimmäisten joukossa tiedot itseään kiinnostavista kursseista.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, johdon assistentti Sanna Hämäläinen, puh. 040 703 0899

Euroopan Liikkujan viikko 16.-22. syyskuuta

Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään parhaillaan 16.–22. syyskuuta. Viikon aikana eurooppalaiset kaupungit ja kunnat järjestävät monenlaisia tapahtumia ja edistävät viisasta liikkumista. Ihmisiä kannustetaan kiinnittämään huomiota omiin, arkisiin liikkumisvalintoihin ja siihen, miten ne vaikuttavat ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Tämän vuoden Liikkujan viikolla nostetaan esille vähäpäästöisiä, yhteiskäyttöisiä ja älykkäitä liikkumismuotoja. Jakamistalous vauhdittaa osaltaan liikkumisen muutosta ja ajatusta siitä, että liikkuminen ei aina vaadi esimerkiksi auton omistamista. Erilaiset yhteiskäyttöiset, jaetut ja älykkäät liikkumisen palvelut ovat yleistymässä, todetaan tempausviikon tiedotteessa.

Suomessa esimerkiksi perinteiset kimppakyydit tekevät uutta tuloaan, kun kyydin löytäminen sovellusten ja sosiaalisen median kanavien kautta on yhä helpompaa. Helsingissä suositut ja lähivuosina mahdollisesti muuallakin käyttöön otettavat kaupunkipyörät ovat nivoutumassa osaksi monien arkipäivää.

Viikon päättyessä 22. syyskuuta on perinteinen Auton vapaapäivä, jolloin suositellaan muita liikkumismuotoja kuten joukkoliikennettä.

Eurooppa vähentää liikenteen päästöjä

Liikenteellä ja arkisella liikkumisella on merkittävä vaikutus ympäristöön ja ilmastoon. Euroopan komissio antoi kesäkuussa 2016 ehdotuksensa Euroopan unionin jäsenmaiden välisestä taakanjaosta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla, joihin liikennekin kuuluu. Suomen päästövähennysprosentiksi esitetään 39 prosenttia, joka on yksi EU:n tiukimmista.

Suomessa Liikkujan viikkoa koordinoi Motiva Oy Liikenneviraston toimeksiannosta. Motiva on valtion omistama asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motiva toteuttaa yhteiskunnallisesti vaikuttavia hankkeita yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. Pääasiakkaita ovat julkishallinto, ministeriöt ja virastot. 

Lisätietoja: www.liikkujanviikko.fi

Energiansäästöviikko lähestyy

Valtakunnallinen Energiansäästöviikko lähestyy. Tänä vuonna tapahtuman ajankohta on 9.-15. lokakuuta. Energiatehokkuutta edistävä Motiva kutsuu kaikki työpaikat, koulut ja oppilaitokset, kauppakeskukset ja muut yhteisöt mukaan Energiansäästöviikkoon. Öljyalan Palvelukeskus opastaa viikon merkeissä lämmittäjiä vastuulliseen energiankäyttöön.

Öljylämmittäjiä neuvova Öljyalan Palvelukeskus pitää Energiansäästöviikolla kuten muulloinkin esillä vastuullisen energiankäytön teemaa.

Öljylämmittäjiä muistutetaan siitä, millä keinoin he voivat edistää energiatehokkuutta omassa kiinteistössään. Tällä kertaa viestiä tullaan viemään myös videoiden välityksellä.

Tempausviikon juhlavuosi

Energiansäästöviikko täyttää tänä vuonna jo kaksikymmentä vuotta. Tempausviikko sijoittuu vuosittain viikolle 41. Juhlavuoden teemana on Yhdessä energisempi tulevaisuus.

Energiansäästöviikko pitää ääntä meille kaikille tärkeästä asiasta eli siitä, kuinka energiaa ja materiaaleja järkevästi käyttämällä vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja muita toimintojen ympäristövaikutuksia. Puheenaiheeksi nostetaan suomalaisten energiankäyttö ja lukuisat keinot tehostaa energiankulutusta sekä saavuttaa säästöjä niin työpaikoilla ja kouluissa kuin liikenteessä ja kotonakin.

Energiansäästöviikon sivusto tarjoaa paljon vinkkejä ja materiaalia tempausviikon viettoon. Juhlavuoden tiimoilta Motiva kutsuu kaikki osallistujat myös Energiansäästötanssiin, jonka muuvit muistuttavat hauskalla tavalla pieniä energiaa säästäviä tekoja. Musiikki ja koreografia löytyy Energiansäästöviikon sivuilta, ja Motiva kehottaa kokomaan porukan vaikka taukojumppaamaan tanssin, jonka voi videoida ja jakaa somessa.

Lisätietoja: Motiva, https://www.motiva.fi/palvelumme/energiansaastoviikko; Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Kansainväliset öljymarkkinat – syyskuu 2017

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n syyskuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste nousi 1,6 miljoonaan barreliin päivässä, jolloin kysyntä tänä vuonna olisi 97,7 miljoonaa barrelia päivässä. Ennuste nousi 0,1 miljoonaa barrelia päivässä. Öljyn kysynnän kasvu on voimistumassa OECD-maissa, mutta toisaalta hurrikaani Harvey hillitsi kysynnän kasvua, koska se vähensi öljynjalostusta Teksasissa. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Öljyntuottajamaiden järjestön Opecin 14 jäsenmaata ja 10 muuta öljyntuottajamaata sopivat toukokuun lopussa tuotannon rajoittamisen jatkamisesta maaliskuun loppuun 2018 asti. Rajoitukset eivät koske Opecista Libyaa, Nigeriaa ja Irania.

Opec liittolaisineen keskustelee marraskuussa Wienissä tuotannon rajoitusten jatkamisesta maaliskuusta 2018 eteenpäin. Tuotannon rajoitusten jatkon pituus on kiinni öljymarkkinoiden kehittymisestä, mutta uutistoimisto Bloombergin mukaan alustavasti on keskusteltu vähintään kolmen kuukauden jatkosta.

Hintatasot, raakaöljyvarastot

Tänä vuonna Brent-raakaöljyn hinta oli toukokuun loppupuolelle asti 50-55 dollarin välillä barrelilta. Opecin tuotannonrajoituskokouksen jälkeen hinta alkoi laskea ja oli kesäkuun puolivälissä alhaisimmillaan noin 45 dollaria barrelilta. Sen jälkeen hinta on vähitellen noussut syyskuun puoliväliin mennessä noin 55 dollariin barrelilta.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat energiahallinto EIA:n mukaan suurin piirtein samalla tasolla kuin kuukautta aiemmin. Raakaöljyvarastoissa on noin 465 miljoonaa barrelia öljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 480 miljoonaa barrelia. Raakaöljyvarastoissa oli korkeimmillaan maaliskuussa noin 535 miljoonaa barrelia, mutta varastojen taso on nyt edelleen melko korkea.

EIA ennustaa syyskuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 51 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 52 dollaria barrelilta sekä yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n olevan kumpanakin vuonna kaksi dollaria barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brent. Hintaennusteet ovat samat kuin kuukautta aiemmin.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet viimeisen kuukauden aikana. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli syyskuun puolivälissä noin 600 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 535 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 515 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 320 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786  

elokuu 2017

Olisiko kenties vuosihuollon aika?

Öljypoltin ei tarvitse huoltoa välttämättä ihan joka vuosi, mutta jos edellisestä huollosta on aikaa jo pari vuotta tai jopa enemmän, niin nyt on korkea aika tilata ammattilainen huoltamaan ja säätämään poltin. Samalla voidaan katsastaa kattilan tilanne. Lisäksi voi pyytää asiantuntija-arvion siitä, kaipaisiko lämmitysjärjestelmä tai joku sen osa jotain päivitystä.

-Öljylämmitysjärjestelmä on yleensä varmatoimista tekniikkaa, joten joskus niin sanotut vuosihuollot saattavat unohtua, vaikka niiden aika jo olisikin. Liian pitkälle huoltoja ei kannata lykätä, jotta järjestelmä toimii kuten pitää, muistuttaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Kun järjestelmä on huollettu ja kunnossa, öljy palaa tehokkaasti ja sitä myös kuluu vähemmän kuin siinä tapauksessa, että järjestelmässä ei kaikki ole ihan kohdallaan.

Polttimen osalta muistisääntönä voi pitää sitä, että huolto kannattaa teettää aina, kun on kulutettu 5 000 litraa öljyä ja vähintään joka toinen vuosi. Huoltoliike tarkastaa ja puhdistaa polttimen osat ja vaihtaa suuttimen ja tekee puhdistetulle kattilalle polttimen säädöt, jotka laitetaan kohdalleen savukaasuanalysaattorin avulla.

Säiliö kunnossa?

Öljysäiliön omistaja vastaa aina siitä, että säiliö varusteineen on vaatimusten mukaisessa kunnossa riippumatta siitä, onko kyseessä kiinteistön sisällä, ulkona tai maan alla oleva säiliö. Kun vuosihuoltoja tekevä ammattilainen on paikalla, häneltä voi pyytää apua myös säiliöasioissa.

-Öljysäiliön ylitäytönestimen tulee luonnollisesti olla kunnossa. Suositus on, että säiliössä on yksiputkiliitäntä, joka on vanhaa kaksiputkiliitäntää turvallisempi, muistuttaa Otronen.

Öljyn turvallista toimittamista varten on tärkeää myös se, että käytössä on nykyvaatimusten mukainen nokkavipuliitin, joka ei ole altis tärinälle. Mahdollisesti vielä käytössä olevan, kymmeniä vuosia vanhan sakaraliittimen vaihto nokkavipuliittimeksi on kätevää yhdistää normaaliin huolto- ja tarkastuskäyntiin.

Eero Otronen ottaa yhtenä öljysäiliöryhmänä esille muoviset sisäsäiliöt, jotka usein ovat samassa tilassa öljykattilan kanssa tai viereisessä tilassa. Niiden osalta on hyvä muistaa tarkistaa, että myös säiliön ulkopuoliset täyttöputket ja putkiliitosten tiivisteet ovat kunnossa.

-Yksin ei lämmittäjän tarvitse mitään näitä asioita pähkäillä, vaan urakoitsija- ja huoltoliikkeiden ammattilaiset osaavat neuvoa kaikissa kysymyksissä, toteaa Otronen.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481. Eero Otrosen kuva >

Suomessa dieselautojen osuus ensirekisteröinneistä vakaa

Dieselkäyttöisten henkilöautojen suosio on Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan ollut Suomessa viime vuosina vakaata. Viime vuonna dieselkäyttöisten henkilöautojen osuus ensirekisteröinneistä oli 33,2 prosenttia ja kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa 32,7 prosenttia. Paketti-, kuorma- ja linja-autot ovat yli 99-prosenttisesti dieselkäyttöisiä.

Suomessa dieselkäyttöisten ajoneuvojen osuus on selvästi Euroopan keskitasoa pienempi. Vuonna 2015 noin puolet Euroopassa ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli dieselkäyttöisiä. Esimerkiksi Ranskassa, Espanjassa ja Ruotsissa uusista vuonna 2016 käyttöön otetuista henkilöautoista hieman yli puolet oli dieselkäyttöisiä.

Vaiheittain muutoksia uusien autojen päästöjen mittaustapaan

EU-asetus muuttaa syyskuussa päästömittaustapaa henkilöautojen tyyppihyväksynnässä, kerrotaan Trafin, Verohallinnon ja valtionvarainministeriön heinäkuun tiedotteessa. Uutta WLTP-päästömittaustapaa käytetään uusien ensirekisteröitävien henkilöautojen polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen (CO2) mittauksissa.

Muutoksen tarkoituksena on saada aiempaa todenmukaisemmat polttoainekulutustiedot ja päästöarvot autoille. Uuden WLTP-päästömittaustavan arvioidaan tuottavan keskimäärin 20 prosenttia suuremmat CO2-arvot kuin nykyisen mittaustavan. Uusiin CO2-arvoihin siirrytään vähitellen.

Siirtymäaikana eli vuoden 2020 loppuun asti uusille henkilöautoille merkitään rekisteriin suurimmassa osassa tapauksia kaksi CO2-arvoa: WLTP-arvo ja laskennallinen CO2-arvo, joka vastaa nykyistä mittaustapaa. Laskennallisen arvon laskukaava on määritelty EU-asetuksessa.

Uudet mittaustavat kuvaavat aiempaa paremmin todellisessa liikennetilanteessa syntyviä päästöjä, ja uusimpien Euro 6 -normien alittaminen edellyttää dieselajoneuvoilta yhä kehittyneempää pakokaasujen puhdistusteknologiaa. 

Mittaustavat ja autojen verotus

Hiilidioksidipäästöt vaikuttavat vuotuiseen ajoneuvoveroon ja ensirekisteröinnissä kannettavaan autoveroon. Mittaustapamuutos koskee vain uusia ensirekisteröitäviä autoja, eikä se vaikuta heti jo käytössä olevien autojen CO2-arvoihin eikä niiden vuotuisen ajoneuvoveron määrään. Sen sijaan uusilla henkilöautoilla on siirtymäaikana kaksi CO2-arvoa, todetaan Trafin tiedotteessa.

Autoverotusta hoitava Verohallinto ja ajoneuvoverotusta hoitava Trafi ovat katsoneet, että verotuksessa käytetään siirtymäaikana alempaa eli käytännössä nykyistä mittaustapaa vastaavaa laskennallista arvoa. Mittaustavan muutos ei siten vaikuta merkittävästi autoveron ja ajoneuvoveron määrään siirtymäaikana.

Siirtymäajan jälkeen auto- ja ajoneuvoverotaulukot on mahdollista muuttaa siten, että veron määrät eivät keskimäärin edelleenkään muutu uuden mittaustavan takia. Päätöksiä tästä ei kuitenkaan ole tehty. Muutostarpeita voidaan arvioida tarkemmin vasta sitten, kun uuden mittaustavan mukaisia päästöarvoja on kertynyt riittävän suuresta joukosta uusia henkilöautoja, todetaan tiedotteessa.

Lisätietoja:
 

Huoltoasemapäivät ja muita ammattilaisseminaareja

Öljy- ja biopolttoainealan syyskausi tarjoaa useita ammattilaisseminaareja. Syksyn koulutustilaisuuksista laajimpiin kuuluu joka kolmas vuosi järjestettävät Huoltoasemapäivät, jotka pidetään nyt 4.-5. lokakuuta Jyväskylässä. Huoltoasemapäivien ohjelma ja tietoa muista seminaareista löytyy verkkosivujen Koulutuskalenterista.

Huoltoasemapäivät kokoavat perinteisesti suuren joukon huoltoasema-alan ammattilaisia ja muita toimijoita sekä viranomaisia kuulemaan ja keskustelemaan huoltoasematoimintaan vaikuttavista ajankohtaisista kysymyksistä.

Huoltoasemapäivillä pohditaan alan toimintaan vaikuttavien säädösten ja normien muutoksia, polttoainejakelun ja -varastoinnin tekniikan kehitysnäkymiä sekä turvallisuus- ja ympäristökysymyksiä eri näkökulmilta. Esillä ovat sekä EU-tason että kansalliset vaatimukset, jotka heijastuvat huoltoasemien toimintaympäristöön ja toimintaan.

Seminaarin yhteydessä Jyväskylän Paviljongissa on Kumppanitorilla myös mahdollisuus tutustua alan tuotteita ja palveluita tuottavien yritysten uusimpaan tarjontaan.

Huoltoasemapäivien ohjelma ja muut tiedot löytyvät Öljy- ja biopolttoainealan verkkosivuilta Koulutuskalenterista, jonka kautta tapahtuu myös ilmoittautuminen viimeistään 19. syyskuuta.

Nestekaasukurssin ilmoittautuminen 13.9. mennessä

Kahdesti vuodessa järjestettävä Nestekaasukurssi - Asentaminen ja käytön valvonta on suosittu koulutustilaisuus, joka soveltuu niin konkariammattilaisille kuin nestekaasun käytönvalvojan pätevyyskokeeseen valmistautuville. Seuraava kurssi on 27.-29. syyskuuta Vantaalla.

Nestekaasukurssin ohjelma, hinnat ja ilmoittautumislinkki löytyvät verkkosivujen Koulutuskalenterista. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 13. syyskuuta.

Ympäristörakentaminen, JASKA-päivät

Kurssi Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla pidetään 1.-2. marraskuuta Vantaalla. Kurssi käsittelee lainsäädännön vaatimuksia ympäristörakentamisen vaativista työvaiheista ja toimii pätevyyden varmentamisjärjestelmänä.

Maaperänkunnostukseen keskittyvät JASKA-päivät ovat vuorossa 15.-16. marraskuuta. Seminaari järjestetään tänä vuonna Hämeenlinnassa.

Öljy- ja biopolttoainealan verkkosivujen Koulutuskalenterista löytyy tuoreimmat tiedot kaikista kursseista. Koulutuskalenterissa voi myös jättää yhteystietonsa, jotta saa jatkossa ensimmäisten joukossa tiedot itseään kiinnostavista kursseista.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, johdon assistentti Sanna Hämäläinen, puh. 040 703 0899

Energiansäästöviikko jo kaksikymppinen!

Valtakunnallinen Energiansäästöviikko on jo kaksikymppinen! Energiatehokkuutta edistävä Motiva kutsuu kaikki työpaikat, koulut ja oppilaitokset, kauppakeskukset ja muut mukaan juhlavuoden Energiansäästöviikkoon, jonka teemana on Yhdessä energisempi tulevaisuus. Tempausajankohta on joka vuosi viikko 41, tänä vuonna 9.-15. lokakuuta.
Energiansäästöviikkoon voi ilmoittautua mukaan muutamalla klikkauksella verkossa osoitteessa https://www.motiva.fi/palvelumme/energiansaastoviikko. Samalla näkee, ketkä kaikki ovat jo ilmoittautuneet mukaan.

Ilmoittautumista varten kannattaa miettiä valmiiksi kampanjalupaus, jota ilmoittautuessa kysytään. Siihen voi Motivan mukaan kiteyttää vaikkapa työpaikan järkevää energiankulutusta ja kestävää kehitystä edistävät tavoitteet ja toimet.

Materiaaleja – ja tanssia!

Energiansäästöviikon sivusto tarjoaa paljon apua ja materiaalia tempausviikon viettoon. Juhlavuoden tiimoilta Motiva kutsuu kaikki osallistujat myös Energiansäästötanssiin, jonka muuvit muistuttavat hauskalla tavalla pieniä energiaa säästäviä tekoja. Motiva kehottaa kokoamaan Energiansäästöviikolla porukan vaikka taukojumppaamaan tanssin, jonka voi videoida ja jakaa somessa. Motiva tarjoaa valmiin musiikin ja koreografian kaikkien käyttöön viikolla 38.

Öljylämmittäjiä muistutetaan vastuullisesta energiankäytöstä

Öljylämmittäjiä neuvova Öljyalan Palvelukeskus pitää joka vuosi myös Energiansäästöviikolla esillä vastuullisen energiankäytön teemaa ja muistuttaa öljylämmittäjiä siitä, kuinka he voivat edistää energiatehokkuutta omassa kiinteistössään.

Lisätietoja: Motiva, https://www.motiva.fi/palvelumme/energiansaastoviikko

 

Kansainväliset öljymarkkinat – elokuu 2017

Öljyn kysyntä kasvoi voimakkaasti toisella vuosineljänneksellä, ja elokuun öljymarkkinaraportissa Kansainvälinen energiajärjestö IEA nosti kysynnän kasvuennustetta 0,2 miljoonaa barrelia päivässä, eli kysynnän kasvu olisi 1,5 miljoonaa barrelia päivässä. Tällöin öljyn kysyntä olisi tänä vuonna 97,6 miljoonaa barrelia päivässä.

Vuodelle 2018 kysynnän kasvuennuste säilyi ennallaan 1,4 miljoonassa barrelissa päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Tuotannonrajoitukset

Toukokuussa öljyntuottajamaiden järjestön Opecin 14 jäsenmaata ja kymmenen muuta öljyntuottajamaata sopivat tuotannon rajoittamisen jatkamisesta ensi vuoden maaliskuun loppuun. Rajoitukset eivät koske Opecin jäsenistä Libyaa, Nigeriaa ja Irania.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan markkinatilanne on tällä hetkellä hankala Opecille. Tuotantorajoitukset toteutuivat Opec-maissa heinäkuussa vain 75 prosenttisesti, mikä on alhaisin taso tammikuussa alkaneiden rajoitusten aikana. Jos tuotantoa supistetaan lisää, öljyn hinnan arvioidaan nousevan 60 dollariin barrelilta. Tällöin Yhdysvaltojen liuskeöljyn tuotanto lisääntyisi välittömästi. Jos tuotantoa ei rajoiteta riittävästi, öljyn hinnan arvioidaan painuvan alle 50 dollarin barrelilta.

Hintatasot, raakaöljyvarastot

Vuoden 2016 tammikuussa Brent-raakaöljyn hinta oli alhaisimmalla tasolla kahteentoista vuoteen, noin 28 dollaria barrelilta, mutta nousi vuoden loppuun mennessä noin 55 dollariin barrelilta. Kuluvan vuoden tammi-toukokuussa barrelihinta liikkui 50-55 dollarin välillä. Opecin kokouksen jälkeen hinta alkoi laskea ja oli kesäkuun puolivälissä alhaisimmillaan noin 45 dollaria barrelilta. Sen jälkeen hinta tasaantui noin 50 dollariin barrelilta. Elokuun puolivälissä Brent-raakaöljyn hinta oli noin 51 dollaria barrelilta.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat kesän aikana laskeneet, mutta ovat edelleen korkealla tasolla. Varastoissa on noin 475 miljoonaa barrelia raakaöljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 495 miljoonaa barrelia. Raakaöljyvarastot olivat korkeimmillaan maaliskuussa, noin 535 miljoonaa barrelia.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa elokuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 51 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 52 dollaria barrelilta. Yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n ennustetaan olevan molempina vuosina kaksi dollaria barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brent. Hintaennuste vuodelle 2017 on kaksi dollaria alempi ja vuodelle 2018 neljä dollaria alempi kuin kesäkuussa.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat olleet nousussa. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli elokuun puolivälissä noin 540 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 470 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 450 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 285 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786   

kesäkuu 2017

Hintaseuranta päivittyy verkkoon, uutiskirje elokuussa

Heinäkuun 15. päivän kuluttajahintaseurantatilasto öljytuotteista päivittyy Öljy- ja biopolttoaineala ry:n verkkosivuille www.oil.fi heinä-elokuun vaihteeseen mennessä. Tilaston tiedot siis löytyvät verkkosivuilta, vaikka Öljy- ja biopolttoainealan uutiskirje ei ilmesty heinäkuussa.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n uutiskirje on heinäkuussa kesätauolla, ja seuraava uutiskirje ilmestyy elokuun loppupuolella.

Uutiskirjeen voi tilata verkkosivuilta www.oil.fi. Uutiskirjeen lopusta löytyy aina linkki myös jakelusta poistumiseksi.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n ja Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toimisto on heinäkuussa kiinni kaksi viikkoa 10.-21.7.2017.

Kaikki vanhat sakaraliittimet pois – käytäntö tiukentumassa

Lämmitysöljyn toimittajat neuvovat, jos kiinteistöllä on puutteita, jotka aiheuttavat vaaraa öljysäiliön täytössä tai ovat jopa este täytölle. Vuosien ajan asiakkaita on kehotettu turvallisuussyistä vaihtamaan vielä käytössä olevat vanhat sakara- eli kynsiliittimet nykyvaatimukset täyttäviin nokkavipuliittimiin. Käytäntö liitinvaatimuksessa tiukentuu vuonna 2018.

Kaikki sakaraliittimillä varustetut täyttöliittimet ovat käytännössä yli 30 vuotta vanhoja, joten niiden tiiviys ei ole luotettava. Jo pitkään on ollut käytäntönä, että kun vanhoja liittimiä huomataan, säiliöautonkuljettaja jättää asiakkaalle tiedon, että säiliön sakaraliitin tulee turvallisuuden takia vaihtaa nokkavipuliittimeen. Lämmitysöljyn kuljettajia ollaan ohjeistamassa niin, ettei sakaraliittimillä varustettuihin kohteisiin enää toimiteta öljyä vuoden päästä eli 30.6.2018 jälkeen.

Vaihtohinta ei päätä huimaa verrattaessa onnettomuuskustannuksiin

Vielä käytössä olevat vanhat sakaraliittimet tulee turvallisuuden takia vaihtaa nykysäädösten mukaiseen nokkavipuliittimeen, esimerkiksi niin sanottuun Camlock-liittimeen. Nokkavipuliittimet eivät ole alttiita tärinälle, jota säiliötä täytettäessä aiheutuu.

Sakaraliittimen vaihto asianmukaiseksi nokkavipuliittimeksi maksaa arviolta noin 100-150 euroa riippuen asennuskohteesta. Täyttöliittimen vaihto on kätevä yhdistää öljylämmityslaitteiston normaaliin huolto- ja tarkastuskäyntiin.

-Kustannus, joka aiheutuu turvalliseen liittimeen vaihtamisesta ei ole päätähuimaava, jos sitä vertaa epätoivottuun onnettomuustilanteeseen. Ympäristön pilaantumisesta vastaa aina sen aiheuttaja. Puhdistuskustannukset voivat tapauksesta riippuen muodostua huomattaviksi ja nousta kymmeniin tai jopa satoihin tuhansiin euroihin, toteaa erityisasiantuntija Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

Korjauskehotuksia annettu vuosien mittaan

Sakaraliittimillä varustettujen vanhentuneiden täyttöyhteiden kanssa on ollut vuosien saatossa ongelmia. -Lämmitysöljyn toimittajat ovat useamman vuoden ajan tiedottaneet vanhojen liittimien aiheuttamasta vakavasta öljyvahingon vaarasta ja suositelleet vanhojen, turvallisuusriskiä aiheuttavien täyttöliittimen vaihtoa turvallisempiin. Kiinteistön omistajalle on jätetty vikailmoitus ja kehotus korjata asia, kertoo Sammi.

Vanhoja sakaraliittimiä varten tarvitaan raskas välikappale, adapteri. Öljyputken tärinä voi irrottaa adapterin, varsinkin jos asiakkaan säiliön sakaraliitin on huonokuntoinen. On yleistä, että vanha sakaraliitin vuotaa täytön aikana.

Lainsäädäntö edellyttää: laitteet asianmukaisessa kunnossa

Öljylämmityslaitteistoja eli säiliöitä, putkistoja ja varusteita koskevassa lainsäädännössä edellytetään, että kiinteistöjen omistajat ja haltijat huolehtivat laitteistojensa asianmukaisesta kunnosta.

Kuljetusyrityksiltä ja kuljettajilta edellytetään, ettei öljyä toimiteta, jos kiinteistössä on täyttöliitin, jonka tiiviydestä ei ole selkeää varmuutta. Menettelyllä pyritään ehkäisemään henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen syntymistä. Välinpitämättömyydestä aiheutuva ympäristön ja omaisuuden pilaantuminen sekä henkilöturvallisuuden vaarantuminen voi johtaa myös rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, erityisasiantuntija Tina Sammi, puh. 040 501 2738

Lämmöllä-lehti nyt myös Facebookissa

Öljylämmittäjien Lämmöllä-lehti on nyt myös Facebookissa. Lehden Facebook-sivulle tulee vähitellen monenlaista lämmittäjää kiinnostavaa sisältöä. Paperilehti ilmestyy tuttuun tapaan kolme kertaa vuodessa. Lämmöllä-lehden Facebook-sivu löytyy osoitteesta https://www.facebook.com/lammollavca/.

Lämmöllä-lehti postitetaan Öljy- ja biopolttoaineala ry:n jäsenyhtiöiden lämmitysöljyasiakkaille, ja sen levikki on noin 150 000. Lehti on luettavissa myös sähköisenä sivuilla www.lammolla.fi.

-Lämmöllä-lehden laajasta lukijakunnasta aivan valtaosa lukee mielellään nimenomaan painettua paperilehteä, joka tulee kolmesti vuodessa postissa kotiin. Tästä on saatu selkeä viesti lehden lukijakyselyissä. Toisaalta sekin tiedetään, että hyvin monet lukijoista seuraavat ajassa liikkuvia asioita mielellään jatkuvasti somessa, joten oli aika avata lehdelle oma Facebook-sivu, toteaa päätoimittaja Eero Otronen.

Alkuaskeleitaan ottavan Facebook-sivun sisältö laajenee vähitellen. Esillä on öljylämmittäjää kiinnostavia asioita kuten öljylämmitysjärjestelmän huolto, öljytoimitukseen liittyvät ohjeet, energiatehokkuus ja hyväksi havaitut öljylämmityksen päivitysvaihtoehdot sekä uusiutuvan energian käyttö. Myöskään omakotitaloasumiseen ja asumismukavuuteen liittyviä yleisiä teemoja ei unohdeta.

Kesänumero säiliöautonkuljettajan matkassa

Toukokuun lopulla ilmestynyt Lämmöllä-lehden kesänumero tarjoaa täyttä asiaa öljylämmittäjille. Lehdessä kuullaan muun muassa kuulumisia talosta, jossa jo seitsemän vuoden ajan on ollut käytössä öljy-aurinkoyhdistelmä.

Lehti pääsi myös mukaan säiliöauton matkaan ja otti selville, miten tapahtuu öljysäiliön turvallinen täyttö. Säiliöautokuljettajan työtä kuvaavassa jutussa korostetaan sitä, kuinka oleellisen tärkeitä ovat kaikki turvallisuuteen liittyvät seikat paitsi säiliöautossa ja kuljettajan työssä myös kiinteistössä, jonne öljyä toimitetaan.

Talon öljysäiliön varusteineen, esimerkiksi ylitäytönestimen, on oltava kunnossa. Hyvin tärkeää on se, että taloissa mahdolliset vielä käytössä olevat vanhanaikaiset sakaraliittimet vaihdetaan heti turvallisiin nokkavipuliittimiin.

Yksi lehden jutuista kertoo, miksi lämmityslaiteremonttiin kannattaa usein yhdistää yläpohjan eristys. Kesänumeroon sopivasti lehdessä on asiaa myös puutarhanhoidosta sekä aurinkosuojauksesta.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija, Lämmöllä-lehden päätoimittaja Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Suojaa tunnusluku aina maksutilanteessa!

Muista suojata maksukorttisi tunnusluku aina maksutilanteessa ja pankkiautomaatilla! Tämä on yleispätevä, yksinkertainen ohje, jolla pystyt estämään sivullisia urkkimasta tunnuslukuasi. Tunnusluvun eli PIN-koodin voi suojata kädellä tai lompakolla, siis käytännössä pienellä vaivalla. Kun toimii huolellisesti, korttimaksaminen on turvallista.

Tunnusluku kannattaa suojata huolellisesti kaikkialla, aina kun maksaa tai nostaa rahaa pankkiautomaatilla. Asia kannattaa pitää mielessä aina ja erityisesti taas nyt, kun edessä ovat kesän lomareissut.

Ohje on hyvä pitää mielessä kauppojen ja ravintoloiden kassoilla, huoltoasemien maksuautomaateilla ja kaikissa muissakin korttimaksutilanteissa.

Tunnusluvun suojaaminen muilta on erittäin tärkeää, jotta ulkopuoliset eivät sen avulla pääse käsiksi maksukorttisi tietoihin ja käyttämään korttiasi.

Muista myös, että tunnusluku on henkilökohtainen asia, jota ei pidä paljastaa toisille henkilöille. Tunnuslukua ei myöskään pidä säilyttää sellaisessa paikassa, josta se olisi helposti yhdistettävissä sinun korttiisi.

Järkevintä olisi opetella tunnusluku ulkoa, eikä pitää sitä missään kirjallisesti tallessa. Yleisimmin PIN-koodi on nelinumeroinen numeroyhdistelmä.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465

Huoltoasemapäivät lokakuussa Jyväskylässä

Öljy- ja biopolttoainealan Huoltoasemapäivät pidetään 4.-5. lokakuuta. Joka kolmas vuosi järjestettävän seminaarin tapahtumapaikkana on tällä kertaa Jyväskylän Paviljonki. Tilaisuus kokoaa yhteen suuren joukon huoltoasema-alan ammattilaisia ja alan toimintaan liittyviä viranomaisia kuulemaan huoltoasema-alan ajankohtaisista kysymyksistä ja keskustelemaan alan uusista tuulista.

Kaksipäiväisessä seminaarissa käsitellään huoltoasema-alan toimintaa monipuolisesti. Tänä vuonna huoltoasemapäivät pureutuvat jälleen moniin ajankohtaisiin kysymyksiin kuten muun muassa huoltoasematekniikkaan, erilaisiin turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin sekä autojen polttoaineiden ja käyttövoimien kehitysnäkymiin. Niin ikään käsitellään huoltoasemien toimintaan liittyviä viranomaismääräyksiä.

Alustusten lisäksi seminaaripaikalla tietoa tarjoaa kumppanitori, jossa yritykset esittelevät seminaarin osallistujille huoltoasema-alan toimintaan liittyviä tuotteita ja palveluja.

Huoltoasemapäivien ohjelmaan voi tutustua verkkosivujen oil.fi Koulutuskalenterissa. Verkossa tapahtuu myös ilmoittautuminen seminaariin.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Pekka Huttula, varatoimitusjohtaja, puh. 040 503 9465 (seminaari yleisesti), Sanna Hämäläinen, puh. 040 703 0899 (seminaarin käytännön järjestelyt)

Kansainväliset öljymarkkinat – kesäkuu 2017

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n kesäkuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste tälle vuodelle säilyi ennallaan eli 1,3 miljoonassa barrelissa päivässä, jolloin kysyntä vuonna 2017 olisi 97,9 miljoonaa barrelia päivässä. Kysyntä aleni ensimmäisellä vuosineljänneksellä selvästi, mutta kysyntäennuste pidettiin ennallaan, koska toisella vuosineljänneksellä odotetaan selvää kasvua.

Vuodelle 2018 kysynnän kasvuennuste nousee 1,4 miljoonaan barreliin päivässä, jolloin kysyntä vuonna 2018 saavuttaisi ennätyksen 99,3 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Toukokuun lopussa öljyntuottajamaiden järjestön Opecin 14 jäsenmaata ja 10 muuta öljyntuottajamaata sopivat tuotannon rajoittamisen jatkamisesta maaliskuun loppuun 2018. Rajoitukset eivät koske Opecin jäsenistä Libyaa, Nigeriaa ja Irania.

Tuotannon rajoitusten jatkumisen ei odoteta pienentävän maailman raakaöljyn varastoja. Näin ei tapahtunut vuoden alussakaan, vaan sopimusten ulkopuolella olevien maiden raakaöljyn tuotanto on kasvanut alkuvuoden kovaa vauhtia. Tuotannon rajoitusten seurauksena Saudi-Arabia ja Venäjä ovat ryhtyneet tiiviimpään yhteistyöhön. Maat vastaavat yhdessä viidennestä maailman raakaöljystä.

Brent-raakaöljyn hinta oli tammikuun lopulla vuosi sitten alhaisimmalla tasolla 12 vuoteen eli noin 28 dollaria barrelilta. Sen jälkeen hinta nousi vuoden 2016 loppuun mennessä noin 55 dollariin barrelilta. Raakaöljyn hinta oli alkuvuonna 2017 toukokuun loppupuolelle asti 50 - 55 dollarin välillä barrelilta. Opecin kokouksen jälkeen hinta alkoi laskea ja oli kesäkuun puolivälissä noin 46 dollaria barrelilta.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat viimeisen kuukauden hieman laskeneet. Raakaöljyvarastoissa on noin 510 miljoonaa barrelia öljyä. Raakaöljyvarastot ovat kuitenkin edelleen korkealla tasolla.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa kesäkuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 53 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 56 dollaria barrelilta. Yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun eli WTI:n hinnan arvioidaan olevan molempina vuosina kaksi dollaria barrelilta Brent-laatua alhaisemmalla tasolla. Vuoden 2017 hintaennuste on sama kuin kuukautta aiemmin ja 2018 hintaennuste on dollarin alempi kuin kuukautta aiemmin.

Kesäkuussa julkaistiin BP Statistical Review of World Energy. Sen mukaan Yhdysvallat oli vuonna 2016 barreleissa mitattuna niukasti maailman suurin öljyntuottaja ennen Saudi-Arabiaa ja Venäjää. Tonneissa mitattuna molemmat ovat Yhdysvaltain edellä. Saudi-Arabian ja Venäjän raakaöljyn tuotanto on kasvanut ja Yhdysvaltain vähentynyt vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat kuukauden aikana laskeneet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli kesäkuun puolivälissä noin 490 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 425 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 415 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 270 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786  

toukokuu 2017

Onhan suunnitelma valmis kesän lämmitysremonttia varten?

Jos talossa on aika päivittää öljylämmitysjärjestelmä tai osa siitä, kannattaa remonttikokonaisuus miettiä huolella alan palveluja ja tuotteita tarjoavien ammattilaisten kanssa. Kesäkausi on kiireistä sesonkia remonteissa, joten nyt on jo korkea aika tehdä suunnitelmat.

-Öljylämmitysjärjestelmän hallittu saneeraus tulee aina edullisemmaksi kuin pakon edessä ja kiireessä tehty. Kaikkea ei välttämättä tarvitse tehdä kerralla, muistuttaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Öljylämmitystalon energiatehokkuutta voi lisätä myös ottamalla öljyn rinnalle käyttöön uusiutuvaa energiaa, kuten ilma-vesilämpöpumpun tai aurinkolämmön. -Uusiutuvan energian valinta ja ratkaisut pitää tehdä aina kunkin talon tilanne ja tarpeet huomioon ottaen, painottaa Otronen.

Keskeistä kattilan ikä ja kunto

Keskeistä on öljykattilan ikä ja kunto. Uutta kattilaa on syytä alkaa harkita vanhan saavuttaessa 25 vuoden iän. Öljypolttimien tyypillinen tehokas käyttöikä on noin 15 vuotta. -Säästöjen lisäksi uudet laitteet lisäävät mukavuutta: ei ole pelkoa lämmityksen reistailusta kesken lämmityskauden ja lämmintä käyttövettä riittää, toteaa Otronen.

Öljykattilat ovat perinteisesti varmatoimista tekniikkaa, ja hyvinkin vanhat kattilat saattavat joskus toimia teknisesti lähes moitteetta. Ne eivät kuitenkaan yllä lähellekään nykykattiloiden noin 95 prosentin hyötysuhdetasoa, eli uudet kattilat ovat selvästi energiatehokkaampia kuin vanhat. Vaihdettavan kattilan iästä riippuen uusi kattila tuo 10-30 prosentin säästön öljynkulutukseen.

Kattilan tulosta vaihtoikään kertoo selvimmin suurelta tuntuva öljyn kulutus. Hälytysmerkkejä ovat myös verkostopaineen laskeminen, jatkuva tarve lisätä järjestelmään vettä sekä se, jos lämmintä käyttövettä ei tunnu riittävän tarpeeksi. Hyvin lämmin tekninen tila viestii hukkalämmöstä, liitoksissa voi olla vuotojälkiä tai varolaitteet saattavat vikaantua toistuvasti.

Poltinhuolto ensin paikalle

Ensin kannattaa tilata paikalle poltinhuolto. -Huoltoliike tarkastaa kattilan, huoltaa polttimen ja tarkastaa sen säädöt. Asiantuntijan kanssa voi kaiken kaikkiaan kartoittaa, miten remontissa on järkevää edetä. Samalla voi myös pyytää tarjouksen kattilanvaihdosta, opastaa Otronen.

Vanhempien kattiloiden vaihdossa uusitaan usein myös poltin ja teknisen tilan varustusta, kuten lämmönsäätölaitteet, paisunta-astiat ja pumput. Myös teknisen tilan putkistot saattavat kaivata päivitystä.

Verkko: Öljylämmittäjän tietopankki  www.oljylammitys.fi

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Blogi: Liikenteen energiakeskustelu vilisee faktoideja

Faktoidi eli faktan näköinen väite saattaa olla monelle vieras käsite. Faktoidi muistuttaa erehdyttävästi faktaa, vaikka kyseessä on harhaluulo ja faktojen vääristely tarkoitushakuisesti. Itselläni huomio on kiinnittynyt liikenteen energiakeskustelussa runsaasti esiintyviin faktoideihin, kirjoittaa blogissaan Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä ja ottaa esille pari esimerkkiä liittyen liikenteen päästöihin.

Faktoidi 1: ”Sähköautot ovat nollapäästöisiä”. Tarkalleen ottaen tämä on fakta nykyisen autojen päästölaskennan valossa, jossa autojen päästöt mitataan niin sanotusti ”pakoputken päästä”. Väite muuttuu kuitenkin faktoidiksi, jos sitä käytetään esimerkiksi sähköautojen ja biopolttoainetta polttoaineenaan käyttävän polttomoottoriauton päästöjen vertailuun.

Fakta on, että uusiutuvaa dieseliä käyttävä dieselauto peittoaa päästöiltään sähköauton, kun päästöjä verrataan ottaen huomioon sekä polttoaineen ja energian että itse ajoneuvon päästöt.  

Erilaisten autojen ja polttoaineiden ja voimanlähteiden faktapohjainen vertailu olisi mahdollista, jos siirryttäisiin käyttämään autojen päästöjen laskennassa hiilidioksidin mittaamisen sijaan energiatehokkuuden mittaamista (eli gCO2/km sijasta energiatehokkuutta mittaavaa MJ/km) sekä polttoaineiden eli käytetyn energian osalta mittaamaan tuotettuja hiilidioksidipäästöjä (gCO2/MJ). Edellä mainitut yhteenlaskettuna saataisiin vertailukelpoiset ”well-to-wheels” -päästöt eri vaihtoehdoille eli mukaan tulisi koko ketju polttoaineen tuotannosta autoon.

Faktoidi 2: ”Dieselautot ovat saastuttavia”. Viime aikoina kiivaana käydyssä keskustelussa on mukana sekä faktoja että faktoideja.

On totta, että vanha dieselautokanta aiheuttaa runsaasti haitallisia pienhiukkas- ja typenoksidipäästöjä. Toisaalta uusien EURO 6 -moottorilla varustettujen dieselien päästöt ovat murto-osa vanhojen autojen päästöistä uudenaikaisten pakokaasupuhdistusmenetelmien ansiosta.

Tämän perusteella dieselautokannan päästöjä voitaisiin tehokkaimmin vähentää, jos liikenteessä korvattaisiin paljon ajavat, vanhimmat dieselautot uudemmalla teknologialla. Julkisuudessa väläytetyille kategorisille dieselautokielloille ei sen sijaan ole mitään tarvetta tai faktapohjaisia perusteluja, toteaa Helena Vänskä bloginsa päätteeksi.

Blogin teemoja käsitellään myös 19. toukokuuta Öljy- ja biopolttoainealan uutisaamiaisella. Tilaisuudessa puhuvat Science Director Robin Nelson Concawesta ja johtava tutkija Juhani Laurikko VTT:stä.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786  

Kuljetusliikkeitä palkittiin turvatekniikan osaamisesta

Kuljetusliikkeitä palkittiin ansiokkaasta säiliöajoneuvojen turvatekniikan osaamisesta Öljy- ja biopolttoainealan polttoainekuljetusseminaarissa Jyväskylässä huhtikuun lopussa. Priimuspalkinnon saivat Kuljetusliike Lukkarinen Oy Rovaniemeltä, Välikangas Oy Härmästä sekä Ahon Liikenne Oy Lentilästä. Erikoispalkinto annettiin Kuljetusliike Aarni Isotalo Oy:lle Salosta.

Öljy-yhtiöt valitsivat kukin tahollaan yhteistyökumppaneistaan kuljetusliikkeen, joka vuosina 2015-2016 on pitänyt parasta huolta ajoneuvokaluston tekniikasta ja sen toimivuudesta. Tuloksiin laskettiin ajoneuvokaluston kerralla hyväksymiseen johtaneet vuositarkastusprosentit vuosina 2015 ja 2016 sekä huomioitaviin korjauskohteisiin käytetty aika.

Vuosittaisessa autotarkastuksessa tarkastetaan, kirjataan, mitataan ja varmistetaan 275 kohdetta jokaisesta säiliöajoneuvoyhdistelmästä. Liikenneteknisistä syistä erityistä valvontaa kohdistetaan vetolaitteille ja akselistolle sekä rakenteille.

Tulosten perusteella palkitaan turvallisuusasiat hyvin hoitaneita kuljetusliikkeitä Öljy- ja biopolttoaineala ry:n Polttoainekuljetukset – Ajoneuvotekniikka ja Turvallisuus -seminaarissa, joka järjestetään joka toinen vuosi, tänä keväänä kolmannen kerran.

Palkitut yritykset esimerkillisiä toimijoita

Nyt palkitut kuljetusyritykset ovat omalla alallaan esimerkillisiä toimijoita. Teboilin yhteistyökumppani Kuljetusliike Lukkarinen Oy selvisi tarkastuksista 100 prosentin hyväksymistasolla. Lähelle samaa ylsivät myös Nesteen yhteistyökumppani Välikangas Oy ja NEOTin yhteistyökumppani Ahon Liikenne Oy.

Erikoispalkinto annettiin isolle 30 auton yritykselle, Kuljetusliike Aarni Isotalo Oy:lle, jolla on yhteistyökumppanina useita öljy-yhtiöitä ja joka selvisi lähes 100 prosentin hyväksymistasolla. Yrityksellä on jo vuosien ajan ollut esimerkillisen tarkka tarkastusprosessi kalustolle. Tänä keväänä yritys järjesti lisäksi yhteiskoulutuksen omalle henkilökunnalle, ulkopuolisen huoltokorjaamon henkilökunnalle sekä katsastusaseman henkilökunnalle liittyen turvatarkastuksiin.

Varmistetaan turvalliset lastaukset ja toimitukset

Polttoainekuljetusseminaari keskittyy kuljetuskaluston tekniseen kehitykseen ja kuljetusten turvallisuuskysymyksiin. Se kerää yhteen suuren joukon alan ammattilaisia kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Tällä kertaa osallistujia oli noin 150.

-Kuljettaminen on osa logistiikkaketjua, jossa tarvitaan samaa ymmärrystä ja turvallisuusajattelua kaikilta muiltakin kuin liikennöitsijöiltä ja kuljettajilta kuten esimerkiksi säiliövalmistajilta, tarkastajilta ja huoltajilta, kouluttajilta, viranomaistaholta sekä komponentti- ja varustemyyjiltä, toteaa erityisasiantuntija Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä. Säiliöajoneuvojen turvatarkastukset varmistavat osaltaan sitä, että lastaukset ja öljyn toimitukset asiakkaalle tapahtuvat turvallisesti.  

Lisätietoja:

Tina Sammi, erityisasiantuntija, Öljy- ja biopolttoaineala ry, puh. 040 501 2738
Sirpa Saarinen, maakuljetusjohtaja, North European Oil Trade Oy NEOT, puh. 010 768 0872
Ville Komonen, kuljetuspäällikkö, Neste Oyj, puh. 050 458 4353
Petri Halonen, kuljetuspäällikkö, Oy Teboil Ab, puh. 040 544 2510

Kuvateksti: Polttoainekuljetusseminaarissa palkittiin kuljetusliikkeitä ansiokkaasta säiliöajoneuvojen turvatekniikan osaamisesta. Vas. Jari Välikangas Välikangas Oy:stä, Seppo Lukkarinen Kuljetusliike Lukkarinen Oy:stä, Sami Asunmaa ja Hemmo Asunmaa Ahon Liikenne Oy:stä sekä Aarni Isotalo Kuljetusliike Aarni Isotalo Oy:stä. 

 

Huoltoasematilasto päivittyi verkkoon

Huoltoasemien kokonaismäärä Suomessa väheni muutamilla kymmenillä viime vuoden aikana. Huolto- ja automaattiasemia oli Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastossa vuoden 2016 lopussa kaikkiaan 1 857. Tämä kokonaismäärä oli 32 pienempi kuin vuotta aiemmin, kerrottiin Öljy- ja biopolttoainealan tiedotteessa 5. toukokuuta.

Kokonaismäärästä 792 oli huoltoasemia, joilla toimii henkilökuntaa. Tämä on 13 asemaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Automaattiasemien osuus viime vuoden lopussa oli 1 065, mikä on 19 vähemmän kuin vuoden 2015 lopussa. 

Erikseen tilastoidaan raskaan liikenteen jakelupisteet. Niitä oli vuoden 2016 lopussa 665, kun määrä vuotta aiemmin oli 671. Osa raskaan kaluston dieselpolttoaineen tankkauspisteistä sijaitsee huoltoasemien yhteydessä ja osa on erillisiä jakelupaikkoja.

Öljy- ja biopolttoaineala ry on kerännyt huoltoasematilastoon jäsenyhtiöidensä kautta tiedot Nesteen, ABC-ketjun, St1:n ja Shellin sekä Teboilin verkostoista. Tilastossa ovat mukana lisäksi Suomalaisen Energiaosuuskunta SEO:n tiedot. Suomessa on lisäksi yksittäisiä muita huoltoasemia ja liikennepolttonesteiden jakelupisteitä.

Vuoden 2016 tilasto ei sisällä enää toimintansa lopettaneen GT Retail Oy:n asemia, jotka olivat mukana vuoden 2015 tilastossa.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n verkkosivuille Huoltoasematilastoon >

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465

Kansainväliset öljymarkkinat – toukokuu 2017

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n toukokuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste tälle vuodelle säilyi ennallaan eli 1,3 miljoonassa barrelissa päivässä, jolloin kysyntä olisi tänä vuonna 97,8 miljoonaa barrelia päivässä. Öljyn kysyntä on kuitenkin viime aikoina laskenut Yhdysvalloissa, Saksassa, Turkissa ja Intiassa. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Öljyntuottajamaiden järjestö Opec sekä 11 muuta öljyntuottajamaata vähensivät tuotantoaan vuoden alusta alkaen puoleksi vuodeksi yhteensä noin 1,8 miljoonalla barrelilla päivässä. Opec neuvottelee omien tuotannonrajoitustensa mahdollisesta jatkamisesta sääntömääräisessä kokouksessaan Wienissä 25. toukokuuta.

Opeciin kuuluva Saudi-Arabia sekä Venäjä ilmoittivat toukokuun puolivälissä olevansa valmiita jatkamaan öljyntuotannon rajoituksia maaliskuuhun 2018 asti.

Toukokuun alkupuolella esitettiin julkisuudessa useita epäileviä kommentteja siitä, että tuotannon leikkauksilla olisi merkittävää vaikutusta öljyn ylitarjontaan. Lisäksi huomautettiin, että Opec ei ole enää markkinoiden tärkein pelaaja, ja entistä enemmän pitäisi seurata Yhdysvaltain liuskeöljytuotantoa.

Esimerkiksi Nigerian öljyministeri on kuitenkin arvioinut, että Opec todennäköisesti jatkaa tuotantoleikkauksiaan heinäkuun alusta eteenpäin. Monien arvioiden mukaan tämä ei kuitenkaan välttämättä riitä nostamaan öljyn hintaa tarpeeksi öljyntuottajien näkökulmasta.

Yhdysvaltain raakaöljyvarastot, Brent-raakaöljyn hinta

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat viimeisen kuukauden hieman laskeneet, mutta ovat edelleen korkealla tasolla. Varastoissa on noin 525 miljoonaa barrelia öljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 510 miljoonaa barrelia.

Brent-raakaöljyn hinta kävi vuoden 2016 tammikuussa alhaisimmalla tasolla 12 vuoteen, noin 28 dollarissa barrelilta. Hinta nousi vuoden loppuun mennessä noin 55 dollariin barrelilta. Kuluvana vuonna raakaöljyn hinta oli toukokuun alkuun asti 50-55 dollarin välillä barrelilta. Sen jälkeen hinta laski 48 dollariin barrelilta, mutta alkoi nousta uudelleen ja oli toukokuun puolivälissä noin 52 dollaria barrelilta. Hintataso on kuitenkin kaukana vuoden 2008 ennätyksestä, jolloin korkein barrelihinta nousi 148 dollariin.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa toukokuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvoksi tänä vuonna 53 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 57 dollaria barrelilta. Yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n ennustetaan olevan kumpanakin vuonna kaksi dollaria barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brent. Vuoden 2017 hintaennuste on dollaria alempi ja vuoden 2018 hintaennuste sama kuin kuukautta aiemmin.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat hieman laskeneet viimeisen kuukauden aikana. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli toukokuun puolivälissä noin 540 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 460 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 450 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 285 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786  

huhtikuu 2017

Tunnethan öljysäiliötäsi koskevat määräykset?

Öljysäiliötarkastusten kiireisin kausi on alkamassa, sillä valtaosa tarkastuksista tehdään touko-syyskuussa. Tarkastuksia tekevät niihin erikoistuneet, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksymät tarkastusliikkeet. Öljysäiliön omistajien kannattaa tuntea säiliötarkastuksia koskevat määräykset ja ottaa niistä tarvittaessa selvää, muistutetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

-Kaikki öljysäiliöiden omistajat eivät välttämättä muista tai tiedä säiliöiden tarkastuksia koskevia määräyksiä. Niistä kannattaa ottaa selvää, koska öljysäiliön omistaja on aina vastuussa säiliön kunnosta, painottaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta. Säiliötarkastus kannattaa tilata tarkastusliikkeeltä aina siinä tapauksessa, jos on vähänkään epäselvyyttä säiliön kunnosta.

Neuvoja oppaista ja viranomaisilta

Neuvoja saa esimerkiksi Öljyalan Palvelukeskuksen esitteestä ”Huolehdi öljysäiliöstäsi kuin kodistasi”. Sen voi tulostaa öljylämmittäjien neuvontasivuilta www.oljylammitys.fi kohdasta Julkaisut. Maksuttoman esitteen voi myös tilata sivujen kautta tai soittamalla puh. 020 766 9933.

Neuvoja voi kysellä myös oman kunnan pelastusviranomaisilta. Monissa kunnissa säiliöasioista kerrotaan verkkosivuilla. Tietoa löytyy lisäksi Tukesin sivuilta www.tukes.fi. Pätevien säiliötarkastajien yhteystietoja saa Lämmitysenergia Yhdistyksen sivuilta www.ley.fi kohdasta Urakoitsijahaku.

Tarkastuksista säännökset

Säännösten mukaan tärkeällä pohjavesialueella maanalainen öljysäiliö on tarkastettava määräajoin, ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua asentamisesta. Metallisäiliöt on tarkastettava uudelleen 5 vuoden kuluttua ja muut 10 vuoden kuluttua, ellei tarkastuksen perusteella tehty luokitus muuta edellytä.

Tarkastuksessa säiliö luokitellaan A-, B-, C- tai D-luokkaan. D-luokan säiliö on poistettava välittömästi käytöstä eikä öljyä palauteta sinne takaisin. C-luokan säiliö edellytetään korjattavaksi tai vaihdettavaksi uuteen puolen vuoden kuluessa. B-luokan säiliö on tarkastettava uudelleen 2 vuoden ja A-luokan säiliö 5 vuoden kuluttua.

Pakollinen tarkastusvelvoite ei koske tärkeän pohjavesialueen ulkopuolella olevia säiliöitä eikä sisäsäiliöitä. Nykyisin kuitenkin monien kuntien ympäristönsuojeluohjeet edellyttävät myös näiden säiliöiden tarkastusta tietyn ajan kuluttua asennuksesta. Myös Öljyalan Palvelukeskus suosittelee kaikkien vanhojen maanalaisten terässäiliöiden ja kellareissa sijaitsevien terässäiliöiden tarkastuksia ajoittain.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Tarkista nestekaasulaitteet talven käyttötauon jälkeen

Mökkikausi alkaa olla aluillaan, ja nestekaasuliedet ja -grillit otetaan käyttöön talven käyttötauon jälkeen. Myös veneilijät, karavaanarit ja muut retkeilijät käyttävät usein nestekaasulaitteita. Laitteet ovat turvallisia, kunhan niitä käytetään ohjeiden mukaan. Keväällä laitteiden kunto on aina hyvä tarkistaa ennen käyttöönottoa.

Nestekaasulaitteita hankittaessa tulee tarkistaa, että niissä on CE-merkintä. Se osoittaa, että laitteet täyttävät viranomaisten asettamat vaatimukset. Uusien laitteiden mukana on asennus- ja käyttöohjeet, joita tulee turvallisuuden vuoksi noudattaa tarkasti.

Nestekaasulaitteiden kunto on syytä tarkistaa talven käyttötauon jälkeen. Letkua voi taivutella ja katsoa, ettei siinä ole murtumia. Samoin on paikallaan tutkia, että liitoskohdat ovat tiiviitä. Myös nestekaasupullon vaihdon jälkeen pitää tarkistaa liitosten tiiviys ja pitävyys.

Jos nestekaasupullossa on painoventtiili, voi pullon ja paineensäätimen liitoksen pitävyyttä kokeilla nostamalla pulloa liitoskohdasta, käytännössä paineensäätimestä. Pullon siirtely tapahtuu kuitenkin aina kantokahvoista. Kierreventtiilin liitoksen tiiviyden voi kokeilla sivelemällä liitoskohtaan saippuavettä tai suihkuttamalla siihen vuodonilmaisuspraytä.

Mitkä asennukset itse, mihin tarvitaan aina ammattilainen

Kotitalouksissa nestekaasua käytetään usein siten, että nestekaasupullosta johdetaan kaasu letkulla yhteen käyttölaitteeseen. Esimerkiksi tällaisen letkuasennuksen saa tehdä itse, kunhan noudattaa asennusohjeita.

Tiettyjä nestekaasuasennuksia saa tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin hyväksymä asennusliike. Tällaisia ovat esimerkiksi nestekaasupolttimen asennukset ja kiinteiden putkistojen asennukset. Luettelo hyväksytyistä asennusliikkeistä löytyy Tukesin sivuilta.

Vanhat laitteet erityiseen tarkkailuun

Erityisesti vanhojen kaasulaitteiden kunto on syytä tarkistaa mökkikauden alkaessa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 1970-luvulla tai sitä ennen valmistettuihin kaasuliesiin ja vastaaviin laitteisiin, joita käytetään sisätiloissa. Kaasuhuoltoliike voi tarkistaa laitteiden kunnon ja erityisesti sen, onko laitteissa liekinvarmistin. Jos sitä ei ole, kannattaa ehdottomasti harkita laitteiden uusimista.

Kun nestekaasua käytetään sisätiloissa, on aina huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta ja tuuletuksesta. Näin siksi, että nestekaasun palamisessa kuten muussakin palamisessa tarvitaan riittävästi happea, jotta palaminen tapahtuu puhtaasti eikä pääse muodostumaan häkää.

Tilanteessa, jossa epäillään kaasuvuotoa, suljetaan ensin pulloventtiili ja tuuletetaan tila hyvin. Sytytyslähteitä ei saa olla lähistöllä, eikä sähkökatkaisijoita pidä käyttää kipinävaaran takia.

Nestekaasupulloja muun muassa huoltoasemilta

Nestekaasupullo ostetaan valmiiksi täytettynä jälleenmyyjältä. Kaasupulloja myydään esimerkiksi useimmilla huoltoasemilla ja monissa marketeissa.

Kun pullo tyhjenee, sen voi vaihtaa uuteen, samanlaiseen täyteen pullon jälleenmyyjällä, jolloin kuluttaja maksaa vain pullon sisällöstä eli nestekaasusta. Mikäli haluaa vaihtaa kaasupullon toisen tyyppiseen ja mahdollisesti kalliimpaan pulloon, peritään maksua myös pullosta.

Julkaistu tiedotteena 11.4.2017.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, erityisasiantuntija Tina Sammi, puh. 040 501 2738

Kipin kapin kattilakaupoille!

Kotoilu ja ruoanlaitto joukolla perheen ja ystävien kanssa on muotia. Lehdet ja netti suorastaan pursuavat reseptejä moneen makuun, ja mainokset houkuttelevat kattilaostoksille. Monissa öljylämmitystaloissa on kuitenkin mietittynä ja tänä vuonna useissa myös jo tehtynä isompi kattilaostos: uuden sukupolven öljykattila - ja hyvä niin, energiatehokkuus paranee, toteaa lämmityksen asiantuntija blogissaan.

Blogissaan erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta muistuttaa, että aikansa palvelleen öljykattilan vaihto vähemmän energiaa kuluttavaan ja vähäpäästöisempään nykykattilaan on vaivattomin ja edullisin tapa saneerata öljylämmitysjärjestelmä. Noin 25 vuotta palvellut kattila alkaa lähestyä tiensä päätä. Öljypolttimen tyypillinen tehokas käyttöikä on puolestaan noin 15 vuotta.

Kattilaostos nielee toki euroja, mutta säästöjäkin syntyy energiatehokkuuden parantuessa: nykykattiloiden hyötysuhdetaso huitelee 95 prosentin tasolla. Vaihdettavan kattilan iästä riippuen uusi tuo 10-30 prosentin säästön öljynkulutukseen. Eikä sovi unohtaa sitä, että asumisen mukavuus lisääntyy: ei ole pelkoa lämmityksen reistailusta kesken lämmityskauden, ja lämmintä käyttövettä riittää tarpeen mukaan.

Keskimääräisen talon öljyn vuosikulutus on 2000-luvulla pudonnut noin 2900 litrasta noin 2300 litraan, kun öljylämmittäjät ovat uusineet kattiloita ja tehneet talossaan muita energiatehokkuutta parantaneita toimia. Lukuisat lämmittäjät pärjäävät vielä vähemmällä öljyllä, kun käyttävät öljyn rinnalla uusiutuvaa energiaa.

Tänä keväänä kattilakaupoille ja sitä kautta kodin energiatehokkuutta parantamaan hoputtelee myös Lämmitysenergia Yhdistyksen ja kattila- ja poltinvalmistajien yhteinen kampanja.

Öljylämmittäjiä opastetaan etsimään sopiva lähin öljylämmitysurakoitsija LEY:n sivujen Urakoitsijahausta www.ley.fi. Ammattinsa taitavat kattilavalmistajat ja urakoitsijat löytävät kuhunkin kiinteistöön parhaiten soveltuvan uuden kattilan ja osaavat opastaa öljylämmittäjää muutenkin.

Ja lopuksi: on hyvä muistaa, että öljylämmitysjärjestelmän hallittu, suunniteltu saneeraus tulee aina edullisemmaksi kuin pakon edessä ja kiireessä tehty – onko kattilanvaihto ajankohtainen, oletko jo laittanut asian alulle?

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Öljy- ja biopolttoainealan koulutustarjontaa

Eri aiheisiin keskittyvät Öljy- ja biopolttoainealan koulutukset tarjoavat alan ammattilaisille mahdollisuuden päivittää tietojaan oman työalueensa kysymyksistä ja saada tietoa muuttuvista määräyksistä ja muista ajankohtaisista asioista. Kurssitarjontaa voi seurata verkkosivujen www.oil.fi Koulutuskalenterista.

Koulutukset on suunnattu polttoainesektorin, kuljetusalan ja lämmityssektorin ammattilaisille ja alan toimintaan liittyville viranomaisille.

Jyväskylään kokoontuu 26.-27. huhtikuuta noin 150 polttoainekuljetusten piirissä toimivaa ammattilaista Polttoainekuljetukset - Ajoneuvotekniikka ja Turvallisuus -seminaariin. Tilaisuudessa saa tiiviissä paketissa tietoa polttoainekuljetusten ajankohtaisista kysymyksistä, ja näyttelyssä pääsee tutustumaan tämän päivän kuljetustekniikkaan.

Jyväskylässä järjestetään myös syksyn Huoltoasemapäivät 4.-5. lokakuuta. Huoltoasema-alan koulutustarjontaan sisältyy lisäksi Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla -kurssi, joka järjestetään seuraavan kerran marraskuussa.

Nestekaasun käytönvalvojapäivät ovat ohjelmassa toukokuun lopussa Tampereella. Nestekaasukurssi - Asentaminen ja käytön valvonta -kurssi puolestaan pidetään seuraavan kerran syyskuun loppupuolella Vantaalla.

Maaperänkunnostukseen keskittyvät JASKA-päivät järjestetään tänä vuonna 15.-16. marraskuuta Hämeenlinnassa. Verkkosivujen Koulutuskalenterissa voi jättää yhteystietonsa tapahtuman jakeluun, ja näin saa lisätietoa tapahtumasta heti, kun ohjelma valmistuu.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, Sanna Hämäläinen, puh. 040 703 0899

Kansainväliset öljymarkkinat – huhtikuu 2017

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n huhtikuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste tälle vuodelle aleni hieman eli 1,3 miljoonaan barreliin päivässä, jolloin kysyntä vuonna 2017 olisi 97,8 miljoonaa barrelia päivässä. Syynä ennusteen alenemiselle on kysynnän vähentyminen Intiassa, Venäjällä ja OECD-maissa. Öljyntuottajamaiden tuotannonrajoitukset näyttäisivät pitkälti toteutuneen. Ylituotantoa leikkaamalla tuottajat pyrkivät nostamaan öljyn hintaa.

Opec-maat sopivat viime marraskuussa öljyntuotannon vähentämisestä 1,2 miljoonalla barrelilla päivässä puoleksi vuodeksi vuoden 2017 alusta lähtien. Tähän liittyen järjestöön kuulumattomat öljyntuottajamaat Venäjä, Malesia, Sudan, Guinea, Brunei, Azerbaidžan, Kazakstan, Meksiko, Oman, Bahrain ja Etelä-Sudan päättivät joulukuussa rajoittaa tuotantoaan noin 600 000 barrelilla päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Opec-maiden osalta rajoitukset toteutuivat melko välittömästi niiden alettua. Muiden öljyntuottajamaiden osalta rajoitusten noudattaminen näyttää vähitellen parantuneen, joskin tarkan kuvan saaminen on asiantuntijoiden mukaan vaikeaa. Mielenkiinto öljymarkkinoilla on suuntautumassa siihen, mitä tapahtuu puolen vuoden tuotannonrajoitusten määräajan päättyessä.

Hintataso, Yhdysvaltain varastot, liuskeöljy

Brent-raakaöljyn hinta oli tammikuussa 2016 alhaisimmalla tasolla 12 vuoteen, noin 28 dollaria barrelilta. Sen jälkeen raakaöljyn hinta nousi vuoden 2016 loppuun mennessä noin 55 dollariin barrelilta. Kuluvan vuoden maaliskuun puoliväliin mennessä hinta laski noin 50 dollariin barrelilta, vaikka tuotannon rajoitukset olivat pääosin toteutuneet. Huhtikuun alussa hinta nousi noin 55 dollariin barrelilta, mutta on viimeisen viikon aikana laskenut noin 52 dollariin barrelilta.

Vuoden 2016 lopussa vallinnut raakaöljyn hintataso kiihdytti liuskeöljyn poraamista Yhdysvalloissa, ja poraus näyttää jatkuvan ainakin toistaiseksi raakaöljyn hinnan vaihtelusta huolimatta. Jos nyt vallitseva raakaöljyn hintataso säilyy, liuskeöljyn tuottaminen lienee jatkossakin kannattavaa.

Yhdysvallat on yksi Opecin tuotannonrajoitussopimuksen suurimmista hyötyjistä. Sopimuksen ulkopuolisina amerikkalaisyritykset eivät kärsi tuotannon leikkaamisen aiheuttamista tulonmenetyksistä, mutta hyötyvät öljyn korkeammista hinnoista.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat viimeisen kuukauden pysyneet ennallaan. Varastoissa on noin 530 miljoonaa barrelia öljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 505 miljoonaa barrelia.  Raakaöljyvarastot ovat näin edelleen historian korkeimmalla tasolla.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa huhtikuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon hinnan olevan tänä vuonna 54 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 57 dollaria barrelilta. Yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n ennustetaan olevan sekä tänä että ensi vuonna kaksi dollaria barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brent.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli huhtikuun puolivälissä noin 545 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 465 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 460 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 285 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786  

maaliskuu 2017

Nestemäisistä polttoaineista taas suurimmat verotuotot

Tullin vuonna 2016 kantamista veroista suurin tuotto muodostui jälleen nestemäisistä polttoaineista. Nestemäisistä polttoaineista kerättiin valmisteveroa yhteensä 3,13 miljardia euroa. Nestemäisten polttoaineiden valmisteveron tuotto nousi määrällisesti eniten, yli 200 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kaikkiaan tulli kantoi vuonna 2016 veroja ja maksuja yhteensä noin 10,8 miljardia euroa, kerrotaan tullin helmikuisessa tiedotteessa.

Nestemäisten polttoaineiden verotuottojen kasvua selittää muun muassa se, että lämmityspolttoaineiden polttoainevero, myös kevyen polttoöljyn vero, nousi vuoden 2016 alussa. Bensiinin myynti väheni edellisvuodesta, mutta dieselöljyn myynti kasvoi, samoin kevyen ja raskaan polttoöljyn kulutus.

Huoltovarmuusmaksut muodostivat verotuotoista viime vuonna 44 miljoonaa euroa. Suomessa huoltovarmuuden rahoitus perustuu suurelta osin energiatuotteista kerättävään huoltovarmuusmaksuun, josta pääosa kertyy öljytuotteista.

Energiaveromallissa vielä kehitettävää

Suomessa liikenne- ja lämmityspolttoaineiden energiavero perustuu polttoaineen energiasisältöön ja käytöstä syntyviin hiilidioksidipäästöihin. Liikennepolttoaineilla myös lähipäästöt ja kevyellä polttoöljyllä rikkipitoisuus vaikuttavat verotasoon. Huoltovarmuusmaksu on korvamerkitty veroluonteinen maksu, joka tilitetään huoltovarmuusrahastoon.

-Energiaveromallia ei kuitenkaan sovelleta täysimääräisesti kaikkiin liikenteen käyttövoimiin. Tämä vääristää kilpailua ja asettaa ne eriarvoiseen asemaan. Biokaasu on vapautettu valmisteverosta, maakaasu maksaa lämmityspolttoaineiden alempaa veroa ja sähkö sähköveroa eli näitä liikenteen energiamuotoja ei veroteta liikenteen veromallin mukaisesti, huomauttaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n mielestä energiaveromallin tulisi koskea kaikkia liikenteen käyttövoimia ja toteuttaa kaikkien valmisteverotus samoin perustein.

Jos kaikkia polttoaineita verotettaisiin samoin kriteerein eikä verotus riippuisi käytetystä teknologiasta, se auttaisi ohjaamaan liikenteen kehitystä ympäristön ja valtiontalouden kannalta kustannustehokkaimmalla tavalla ja vertailemaan polttoaineita tasapuolisesti. Lisäksi pystyttäisiin arvioimaan liikenteen verokertymän kehittyminen tulevina vuosina nykyistä paremmin.

-Ohjauskeinojen kuten verotuksen tulisi olla tasapuolisia ja teknologianeutraaleja, jotta kaikkia polttoaineita voitaisiin verrata keskenään ja tämän pohjalta edistää liikenteen kehitystä ympäristön ja valtiontalouden kannalta kustannustehokkaimmalla tavalla, sanoo Vänskä.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Tämä kiinnostaa nyt öljylämmittäjää messuilla

Öljyalan Palvelukeskus neuvoo rakennusmessuilla öljylämmittäjiä järjestelmien päivityksessä, energiatehokkuuden parantamisessa ja uusiutuvan energian käytössä öljyn rinnalla. Öljylämmittäjän Palvelutorin vilkkaan messukevään päättävät Pytinki-messut Seinäjoella maalis-huhtikuun vaihteessa. Rinnakkaislämmitys kiinnostaa nyt öljylämmittäjiä entistä enemmän.

Rinnakkaislämmityksellä öljylämmityksen yhteydessä tarkoitetaan sitä, että varsinaisen peruslämmityksen rinnalla ja sijasta on käytettävissä yksi tai jopa useampi muu lämmitystapa, esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppu tai aurinkolämpö.

-Rinnakkaislämmityksen etu on se, että käyttöön voidaan aina ottaa vuodenaikaan sopivin ja edullisin lämmitysmuoto. Talven paukkupakkasilla öljy on turvallinen ratkaisu, lauhempina alkukevään ja loppusyksyn kuukausina lämmitys hoituu esimerkiksi ilma-vesilämpöpumpun avulla. Ilma-vesilämpöpumpputeknologia toimii öljylämmitystalossa parhaiten, kun ulkolämpötila ei laske alle -10 asteen, kertoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Messuilta neuvot juuri oman talon tilanteeseen

-Messuvieraat tuntuvat tyytyväisiltä, kun heillä on tilaisuus kysellä neuvoja juuri omaan kiinteistöönsä liittyvissä asioissa, kertoo Otronen vuosien messukokemuksella. Paljon tietoa on saatavissa vaikka netissä, mutta kasvokkain tarjoutuu mahdollisuus saada opastusta, joka ottaa huomioon kunkin talon ominaispiirteet.

Eero Otrosen mukaan kiinteistönomistajat tuntuvat seuraavan lämmitykseen liittyviä asioita aika tarkasti ja haluavat löytää omaan taloonsa parhaiten soveltuvia ratkaisuja. Tänä vuonna on kyselty entistä enemmän öljyn rinnalle sopivasta rinnakkaislämmityksestä. Erityisen kiinnostuksen kohteena tuntuvat nyt olevan ilma-vesilämpöpumput.

-Ilma-vesilämpöpumpuista kyselevät ennen kaikkea sellaiset kiinteistönomistajat, joilla on saneerattu kattila ja sillä vielä reippaasti käyttöikää jäljellä. Öljyn vuosikulutus saattaa isommassa kiinteistössä olla yli 2 500 litraa, ja tähän tilanteeseen haetaan säästömahdollisuuksia, kertoo Otronen

Pytinki-messut Seinäjoella

Öljylämmittäjän Palvelutorin messukevään viimeinen rakennusmessutapahtuma on Pytinki-messut Seinäjoen Areenassa 31. maaliskuuta - 2. huhtikuuta. Osaston numero messualueella on 4D.

Esite verkossa: www.oljylammitys.fi / Valitse sopiva rinnakkaislämmitys

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Standardoinnissa tapahtuu – päivityksiä tulossa

Standardointityö on jatkuvaa toimintaa, kun standardeja päivitetään uuden tiedon pohjalla. Öljy- ja biopolttoaineala ry on Suomen Standardisoimisliiton SFS:n toimialayhteisö ja vastaa mm. öljytuotteiden, öljyteknologian, öljyn ja kaasun käyttölaitteiden ja säiliöiden standardisoinnista. Parhaillaankin on päivitettävänä useita standardeja ja käsikirjoja.

Standardointi-termin takaa löytyy kansainvälisesti toimiva järjestelmä, joka lisää tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojelee kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpottaa kansainvälistä kaupankäyntiä.

Seurantaryhmät toiminnan ydin

Öljy- ja biopolttoainealan vastuulla olevaa standardivalmistelua varten toimii 11 seurantaryhmää, jotka ovat neuvoa antavia toimielimiä. Niihin voivat osallistua kaikki tahot, joilla on asiantuntemusta käsiteltävästä standardointialueesta. Seurantaryhmien jäsenet edustavat mm. energia-alan yhtiöitä, laitevalmistajia ja viranomaisia. Ryhmissä toimii yhteensä satakunta henkilöä. Alalla on 708 voimassa olevaa standardia.

Vuonna 2016 julkaistiin mm. eurooppalainen standardi synteettisesti valmistetun tai vetykäsitellyn parafiinidieselöljyn laatuvaatimuksista (EN 15940). Tämän niin sanotun uusiutuvan dieselin käyttö sellaisenaan tai sekoitettuna raakaöljypohjaiseen dieselpolttoaineeseen pienentää päästöjä ja parantaa ilmanlaatua. Standardointi edesauttaa uusien biopohjaisten polttonesteiden käyttöönottoa, edistää turvallisuutta sekä pienentää ympäristövaikutuksia.

Vuoden 2016 lopussa valmistui täysin uusittu standardi Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikka ja siellä olevat kemikaalien käsittelypaikat (SFS 3350), joka tunnetaan arkikäytössä myös nimellä öljyvarastostandardi. Standardissa sen soveltamisrajaa nostettiin 200 kuutiometristä 500 kuutiometriin ja standardin sisältöä laajennettiin huomattavasti verrattuna edelliseen painokseen.

Päivitettävänä olevat kansalliset standardit

Parhaillaan päivitettävinä ovat seuraavat kansalliset standardit: Kaasulaitteistojen piirrosmerkit (SFS 2168), Palavien nesteiden jakeluasema, uusi liite Maanpäälliset säiliöt (SFS 3352), Palavan nesteen valmistuslaitos ja teknillinen käyttölaitos (SFS 3353), Palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto (SFS 3357) sekä uusi kansallinen standardi ”Nestekaasun pullopatteripaikat. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus”.

Käsikirjojen päivityksiä vuonna 2017

Vuonna 2017 on tulossa päivitykset seuraavista käsikirjoista: SFS-käsikirja 58 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. osa 6: Standardit. Nestekaasusäiliö ja varusteet sekä osa 7: Laitteistostandardit. Teollisuuskäyttö, SFS-käsikirja 59 Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. Palavat nesteet ja kaasut, SFS-käsikirja 118 Palavat nesteet ja kaasut. Potentiaalintasaus ja maadoitus.

Valmiita standardeja voi ostaa Suomen Standardisoimisliiton verkkokaupasta www.sfs.fi.

Lisää standardoinnista

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Virpi Nummisalo, puh. 040 516 5874 ja erityisasiantuntija Tina Sammi, puh. 040 501 2738

Kevään koulutuksia polttoainealan ammattilaisille

Eri aiheisiin keskittyvät Öljy- ja biopolttoainealan koulutustilaisuudet tarjoavat alan ammattilaisille mahdollisuuden päivittää tietojaan oman työalueensa kysymyksistä. Kevään aikana järjestetään useita koulutuksia, jotka on suunnattu erityisesti polttoainesektorin ja kuljetusalan ammattilaisille sekä myös alan toimintaan liittyville viranomaisille.

Huoltoasema-alan koulutustarjontaan sisältyy kurssi Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla 5.-6.4.2017 Vantaalla. Kurssi käsittelee lainsäädännön vaatimuksia ympäristörakentamisen vaativista työvaiheista ja toimii pätevyyden varmentamisjärjestelmänä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29. maaliskuuta.

Ammattilaisseminaari Polttoainekuljetukset - Ajoneuvotekniikka ja Turvallisuus järjestetään Jyväskylässä 26.-27.4.2017. Tilaisuudessa saa tiiviissä paketissa tietoa polttoainekuljetusten ajankohtaisista kysymyksistä, ja näyttelyssä pääsee tutustumaan tämän päivän kuljetustekniikkaan. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 7. huhtikuuta.

Nestekaasun parissa työskentelevät ehtivät vielä ilmoittautua Nestekaasun käytönvalvojapäiville, jotka pidetään 30.-31.5.2017 Tampereella. Nestekaasuasetuksen siirtymäsäännökset ovat umpeutuneet, ja kurssilla on tilaisuus päivittää omat tiedot ajan tasalle. Kurssin ohjelmaa on uusittu viime vuodesta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15. toukokuuta.

Kaikkien koulutustapahtumien tiedot löytyvät verkosta Koulutuskalenterista, samoin ilmoittautumislinkit.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, johdon assistentti Sanna Hämäläinen, puh. 040 703 0899

Kansainväliset öljymarkkinat – maaliskuu 2017

Kansainvälisillä öljymarkkinoilla seurataan tiiviisti, miten öljyntuottajien sopimat tuotannonrajoitukset toimivat. Brent-raakaöljyn hinta on laskenut, minkä arvioidaan johtuvan siitä, että sijoittajien luottamus tuotannonrajoitussopimuksiin on heikentynyt. IEA:n mukaan Opecin öljyntuotanto nousi helmikuussa verrattuna tammikuuhun. Liuskeöljyn poraus Yhdysvalloissa on kiihtynyt, ja maan raakaöljyvarastot ovat ennätystasolla.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n maaliskuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste tälle vuodelle pysyi ennallaan, 1,4 miljoonassa barrelissa päivässä, ja kysyntä vuonna 2017 olisi 97,9 miljoonaa barrelia päivässä. Lopulliseen kysyntään voi vaikuttaa mm. Euroopan odotettua parempi talouskasvu. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Opec-maat sopivat viime vuoden marraskuussa öljyntuotannon vähentämisestä vuoden 2017 alusta lähtien puoleksi vuodeksi 1,2 miljoonalla barrelilla päivässä. Tavoitteena oli hintatason nostaminen. Lisäksi Opeciin kuulumattomat Venäjä, Malesia, Sudan, Guinea, Brunei, Azerbaidžan, Kazakstan, Meksiko, Oman, Bahrain ja Etelä-Sudan päättivät joulukuussa rajoittaa tuotantoaan noin 600 000 barrelilla päivässä.

Brent-raakaöljyn hinta oli vuoden 2016 tammikuun lopulla alhaisimmalla tasolla 12 vuoteen eli noin 28 dollaria barrelilta ja nousi vuoden 2016 loppuun mennessä 55 dollariin barrelilta. Alkuvuoden 2017 aikana hintataso on ollut melko vakaa, 54-56 dollarin välillä barrelilta. Maaliskuun alusta hinta oli kuukauden puoliväliin tultaessa laskenut noin 51 dollariin barrelilta, vaikka tuotannon rajoitukset ovat toteutuneet.

Opec-sopimus, Yhdysvaltain liuskeöljy

Keskeinen syy raakaöljyn hinnan laskuun on uutistoimisto Bloombergin mukaan se, että sijoittajien luottamus Opec-sopimuksen vaikutuksiin on ratkaisevasti heikentynyt. Viime vuoden lopussa saavutettu raakaöljyn hintataso on kiihdyttänyt liuskeöljyn poraamista Yhdysvalloissa, ja poraus jatkuu ainakin toistaiseksi raakaöljyn hinnan laskusta huolimatta.

Yhdysvallat on yksi Opecin tuotannonrajoitussopimuksen suurimmista hyötyjistä. Sopimuksen ulkopuolisina toimijoina amerikkalaisyritykset eivät kärsi tuotannon leikkaamisen aiheuttamista kustannuksista, mutta hyötyvät korkeammista hinnoista.

Tuotannonrajoitussopimuksen ulkopuolisten maiden Brasilian, Kanadan ja Yhdysvaltojen tuotannon lisäykseksi on arvioitu yhteensä noin 400 000 barrelia päivässä vuonna 2017.

Yhdysvallat saattaa kuitenkin lisätä omaa tuotantoaan enemmän ja kasvattaa markkinaosuuttaan maailman öljymarkkinoilla, koska vuodesta 1970 voimassa ollut yhdysvaltalaisen raakaöljyn vientikielto kumottiin lopullisesti joulukuussa 2015. Vuoden 2016 aikana raakaöljyn vienti vähitellen lisääntyi, pääosin Kanadaan.

Yhdysvaltain raakaöljyvarastot ennätystasolla

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat viimeisen kuukauden nousseet. Raakaöljyvarastoissa on noin 530 miljoonaa barrelia öljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 490 miljoonaa barrelia. Raakaöljyvarastot ovat tilastohistorian korkeimmalla tasolla.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa maaliskuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon hinnan olevan tänä vuonna 55 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 57 dollaria barrelilta. Yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n hintakeskiarvon arvioidaan olevan sekä tänä että ensi vuonna yhden dollarin barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brentin. Hintakeskiarvoennusteet ovat samat kuin kuukautta aiemmin.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat kuukauden aikana laskeneet selvästi. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli maaliskuun puolivälissä noin 500 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 450 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 445 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 275 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786 

helmikuu 2017

Öljytuotteiden kokonaiskulutuksessa ei muutosta vuonna 2016

Öljytuotteita myytiin vuonna 2016 kotimaahan saman verran kuin edellisenä vuonna, yhteensä noin 7,7 miljoonaa tonnia, ilmenee Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastosta. Luku sisältää polttonesteiden lisäksi bitumit ja voiteluaineet sekä petrokemianteollisuuden raaka-aineet. Bensiinin kulutus väheni edelleen, kun taas dieselöljyn kulutus kasvoi. Suomessa kaikissa liikennepolttonesteissä on kasvava osuus biosisältöä, joka osaltaan vähentää fossiilisen öljyn kulutusta.

-Suomessa liikennepolttonesteiden jakelijoilla on vuoteen 2020 ulottuva, vaiheittain 20 prosenttiin kasvava biopolttoaineiden jakeluvelvoite. Jokaiseen polttoainelitraan on sekoitettu vaihteleva määrä bioa, joten meillä jokainen autoaan tankkaava tankkaa aina myös biopolttoaineita, huomauttaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Moottoribensiiniä myytiin vuonna 2016 vajaa kaksi miljardia litraa. Määrä oli runsaan prosentin pienempi vuoteen 2015 verrattuna. Bensiinin kulutus on jo pidemmän aikaa ollut laskusuunnassa autojen polttoaineenkulutuksen vähentyessä. Autoverotus ohjaa hankkimaan yhä energiatehokkaampia autoja.

Dieselöljyn myynti kasvoi vuonna 2016 kolme ja puoli prosenttia ja dieselin kulutus ylitti ensimmäisen kerran kolmen miljardin litran rajan. Dieselin merkittävin käyttökohde on elinkeinoelämän kuljetukset. Dieselkäyttöisiä henkilöautoja ensirekisteröitiin vuonna 2016 Trafin tilaston mukaan kaksi prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kevyttä polttoöljyä myytiin vuonna 2016 lähes 1,9 miljardia litraa, runsaat viisi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaksi kolmasosaa kevyestä polttoöljystä käytetään maa- ja metsätalouden koneissa ja laitteissa, rakennustoiminnassa ja teollisuudessa. Vain noin kolmasosa käytetään rakennusten lämmityksessä. Öljylämmityksessä öljyn kulutus jatkaa pienentymistä järjestelmien energiatehokkuuden parantuessa vuosi vuodelta. Samalla öljylämmityksen rinnalla käytetään yhä enemmän uusiutuvaa energiaa.

Pääosin teollisuudessa käytettävää raskasta polttoöljyä myytiin vuonna 2016 noin 440 000 tonnia, mikä on vajaa yhdeksän prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Lentopetrolin kokonaismyynti oli vuonna 2016 reilut 0,9 miljardia litraa, eli noin kaksi prosenttia edellisvuotta suurempi. Lentopetrolista lähes 90 prosenttia käytetään ulkomaanliikenteessä.

Kaikissa liikennepolttonesteissä mukana biopolttoaineita

Kansallisessa jakeluvelvoitelaissa bio-osuus lasketaan kulutukseen toimitettujen moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä. Vuonna 2016 jakeluvelvoite oli 10 prosenttia ja vuonna 2017 se on 12 prosenttia. Käytännössä vuosittainen osuus voi olla etupainotteisesti myös suurempi. Vuoteen 2020 saakka on voimassa biopolttoaineiden kaksoislaskenta. Jos biopolttoaineen raaka-aine on hiilidioksidipäästöjä paljon vähentävää jätettä, tähdettä, syötäväksi kelpaamatonta selluloosaa tai lignoselluloosaa, biopolttoaine lasketaan jakeluvelvoitteeseen kaksinkertaisena.

Bio-osuuksia tilastoivat Suomessa viranomaistahot, ja lopulliset luvut julkaisee viiveellä EU:n tilastointiviranomainen Eurostat. Tänä keväänä julkaistaan vuoden 2015 tiedot. Vuonna 2014 Suomen tieliikenteessä käytettyjen biopolttoaineiden määrä oli Eurostatin tilastossa Euroopan huippua, 21,6 prosenttia. Energiaviraston lehdessä on todettu biopolttoaineiden kestävyyskriteeriselvityksiin perustuen, että biopolttoaineiden osuus Suomen tieliikenteessä vuonna 2015 oli kaksoislaskenta huomioon ottaen yli 24 prosenttia.

Tilastoja verkossa www.oil.fi: Öljytuotteiden myyntitilasto, Markkinaosuustilasto

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Blogi: Heja Norden - eläköön pohjoismainen yhteistyö!

Pohjoismaiden liikenteen polttoainepainotuksissa löytyy hyvin samankaltaisia tavoitteita. Tähän saakka Suomi ja Ruotsi ovat kisanneet vuorovedolla EU:n kärkipaikasta liikenteen biopolttoaineissa, mutta kuinka moni on tiennyt, että öljymaana – ja myös sähköautomaana – pidetty Norja on asettanut yhtä kunnianhimoiset biopolttoainetavoitteet kuin Suomi: 20 prosenttia vuonna 2020, toteaa blogissaan Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Blogiteksti:

Otsikon huudahduksesta muistuu mieleen vanha vitsi, jossa pohjoismaalaiset tekivät tiivistä yhteistyötä heivaten ei-pohjoismaalaisen matkustajan ulos lentokoneesta hätätilanteessa ilman laskuvarjoa, kun niitä ei riittänyt kaikille. Vaikka vitsit ovat vitsejä, on tosielämässäkin tällä hetkellä havaittavissa merkkejä pohjoismaisen yhteistyön tiivistymisestä entisestään useammalla eri sektorilla. Itse olen sen havainnut konkreettisesti pohjoismaisissa tapaamisissa liittyen liikenteeseen ja polttoaineisiin.

Yhteiseen ongelmaratkaisuun rohkaisee se, että kaikissa ”pohjoisissa” maissa eli Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa on samantyyppinen ilmasto ja yhdyskuntarakenne. Lisäksi väestön sijoittuminen on samankaltaista: laajassa ja harvaan asutussa maassa etäisyydet ovat pitkiä ja todellisia kaupunkikeskittymiä on harvakseltaan. Jätän tässä tarkastelussa suosiolla ulkokehälle pienen ja tiiviisti asutun Tanskan, joka sitä paitsi tuntuu nykyisin löytävän helpommin yhteisen sävelen Saksan kanssa.

Edellä mainittujen maiden yhtäläisyyksien lisäksi myös pohjoismaisessa ajattelutavassa on paljon samaa: konkretian, tehokkuuden ja tulosten tavoittelu sekä halu ratkaista asioita realistisista lähtökohdista, alhaalta ylöspäin. Tällä hetkellä tällainen lähtökohta on lähes terapeuttista vastapainoa EU:n paljolti harrastamalle top-down -ajattelulle.

Ehkä vähän yllättäenkin myös pohjoismaiden liikenteen polttoainepainotuksissa löytyy hyvin samankaltaisia tavoitteita. Tähän saakka Suomi ja Ruotsi ovat kisanneet vuorovedolla EU:n kärkipaikasta liikenteen biopolttoaineissa, mutta kuinka moni on tiennyt, että öljymaana – ja myös sähköautomaana – pidetty Norja on kaikessa hiljaisuudessa asettanut yhtä kunnianhimoiset biopolttoainetavoitteet kuin Suomi: 20 prosenttia vuonna 2020.

Tämän tyyppisellä pohjoismaisella yhteistyöllä on paljon annettavaa: nyt on mahdollista esitellä muulle maailmalle riittävän laaja biopolttoaineiden demonstraatioalue ja tiivistää pohjoista dialogia entisestään, kohti vieläkin puhtaampaa yhteistä säveltä.

Aurinkokausi alkanut – mitä kuuluu keräimille?

Öljylämmitystaloudet ovat löytäneet aurinkolämmön öljyn rinnalle. Auringon avulla voidaan tuottaa valinnan mukaan sekä lämmintä käyttövettä että lämpöä tai vain lämmintä käyttövettä. Keväällä aurinkolämpöjärjestelmän tilanne kannattaa tarkistaa talven jäljiltä. Järjestelmän asennusta suunnittelevien on hyvä toimia ajoissa, jotta pääsee hyödyntämään alkanutta aurinkokautta.

Aurinkokausi on alkanut helmikuussa, ja eniten aurinkoenergiaa kevätkaudella saadaan huhti-toukokuussa.

Keräinten kunnon tarkistus keväisin

Katolla olevien aurinkokeräinten valmius kannattaa keväisin varmistaa, jotta aurinko pääsee paistamaan niihin esteettä. Sade huuhtoo keräinten pinnat, mutta joskus voi olla tarpeen pinttyneen lian pesu, jotta keräimet pystyvät ottamaan irti kaiken hyödyn jo kevätauringosta. Samalla poistuvat mahdolliset roskat keräimistä.

Aurinkolämpöjärjestelmään kuuluvat aurinkokeräimet, aurinkolämpövaraaja, liuosputkisto ja sen latauspumppu sekä automatiikan ohjauskeskus. Tarvittava keräinpinta-ala on 5-15 neliömetriä. Yhden keräimen pinta-ala on 2-2,5 neliömetriä.

Tarvittavaan keräinten lukumäärään vaikuttavat rakennuksen koko ja ilmansuunta, asukasmäärä, lämmönjakotapa sekä se, tuotetaanko aurinkolämmöllä sekä käyttövettä että lämpöä vai pelkästään lämmintä käyttövettä, muistutetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Järjestelmäkohtaiset esisäätöarvot ja säätölaitteiden toiminta-arvot on valittu aina rakennuskohtaisesti, tai näin ainakin tulisi olla. Kun arvot ovat kohdallaan, on järjestelmän toiminta automaattista. Ainoat vuosittaiset huoltotoimet aurinkolämpöjärjestelmässä liittyvät siirtonesteen pakkasenkestävyyden ja keräinpiirin paineen tarkistamiseen.

Ajoissa suunnittelemaan 

Jos suunnitelmat aurinkolämpöjärjestelmän käyttöönottamiseksi ovat vielä alkuvaiheessa, niin nyt kannattaa toimia, jotta saa hyödyn aurinkokaudesta. Auringon säteily vaakatasolle on huipussaan kevät- ja kesäkuukausina. Maalis-toukokuussa saadaan auringonsäteilyä 75 prosenttia siitä määrästä, mitä sitä saadaan kolmena kesäkuukautena.

Öljyalan Palvelukeskus painottaa, että uudisasennuksissa urakoitsijan tulee hoitaa laitteiston käyttöönotto ja opastaa käytössä.

Kiinteistönomistajan pitää aina saada myös luovutuskansio, jossa on käyttö- ja huolto-ohjeet. -Kansio kannattaa pitää tallessa myös siksi, että siitä löytyvät alkuperäiset esisäätöarvot. Apua säätöasioissa kannattaa ensisijaisesti hakea järjestelmän suunnittelijalta tai sen asentaneelta asennusliikkeeltä, koska nämä tuntevat rakennuksen erityispiirteet, toteaa erityisasiantuntija Eero Otronen.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Mobilian näyttely ”Suomi turvassa 100 vuotta”

Mobilia Kangasalla on tieliikenteen valtakunnallinen erikoismuseo, joka tarjoaa nähtävää ja koettavaa läpi vuoden koko perheelle. Parhaillaan Mobiliassa rakennetaan Suomen juhlavuoden teemanäyttelyä ”Suomi turvassa 100 vuotta”. Näyttely avautuu yleisölle 17. maaliskuuta ja on auki jouluun asti. Viime vuonna avattu Rallimuseo on myös kerännyt runsaasti kävijöitä.

Suomen satavuotisjuhlavuoden monipuolinen teemanäyttely ”Suomi turvassa 100 vuotta” esittelee Suomen itsenäisyyden ajan hälytysajoneuvokalustoa. Lisäksi näyttelyssä pääsee tutustumaan armeijan ja tullin kalustoon.

Teemanäyttelyn vaihdon aikana Mobiliassa on normaaliin tapaan avoinna Rallimuseo sekä klassikkoautonäyttely Mobilian klassikot. Teemanäyttelyn rakennusaikana on voimassa tavallista edullisemmat pääsylippuhinnat. Lapset pääsevät sisään ilmaiseksi aikuisen seurassa.

Viime vuonna avattu Rallimuseo on kerännyt runsaasti kiinnostuneita kävijöitä Mobiliaan, ovathan suomalaiset tunnetusti rallikansaa. Rallimuseossa saa laajan katsauksen ralliautoilun historiaan. Näyttely kertoo myös ääriolosuhteissa ajettavista ralleista kuten aavikkoralleista ja talviralleista. Tietoa saa myös siitä, miten ralliautojen kisahuolto ennen vanhaan järjestettiin.

Sunnuntaina 26. helmikuuta Mobiliassa on Lada Kerhon juhlatapahtuma. Kerho syntyi 20-vuotta sitten Mobiliassa Kummeli-sketsin innoittamana. Kerhon puheenjohtaja Jarmo Pajari toivoo tapahtuman vetävän puoleensa myös uusia jäseniä ja muistuttaa, että ladattomuus ei ole jäseneksi pääsemisen este, ladahenkisyys riittää. Kerhon perinteinen talvitapahtuma kerää vuosittain kymmeniä Ladoja Mobilian piha-alueelle.

Lisätietoja: www.mobilia.fi

Kansainväliset öljymarkkinat – helmikuu 2017

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n helmikuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste tälle vuodelle nousi 0,1 miljoonaa barrelia päivässä eli 1,4 miljoonaan barreliin päivässä. Kysynnäksi vuodelle 2017 muodostuisi 97,9 miljoonaa barrelia päivässä. Kysynnän nousun taustalla on Euroopan odotettua parempi talouskasvu. IEA:n mukaan sovituista öljyn tuotannonleikkauksista on toteutunut 90 prosenttia, mutta leikkausten todellinen vaikutus on vielä epävarma.

Opec-maat tekivät marraskuun lopussa sopimuksen öljyntuotannon vähentämisestä 1,2 miljoonalla barrelilla päivässä puoleksi vuodeksi vuoden 2017 alusta lähtien. Tähän liittyen järjestöön kuulumattomat Venäjä, Malesia, Sudan, Guinea, Brunei, Azerbaidžan, Kazakstan, Meksiko, Oman, Bahrain ja Etelä-Sudan päättivät joulukuussa rajoittaa tuotantoaan noin 600 000 barrelilla päivässä.

IEA:n helmikuun öljymarkkinaraportin mukaan sovituista tuotannonleikkauksista on toteutunut 90 prosenttia. Opec-maiden tuotanto laski 1,0 miljoonaa barrelia päivässä ja oli tammikuussa 32,1 miljoonaa barrelia päivässä. Koska Nigeria ja Libya ovat tuotannonrajoitussopimuksen ulkopuolella ja Iranille on myös tehty myönnytyksiä, tuotannon leikkausten todellista vaikutusta ei voi vielä varmuudella arvioida. Raakaöljyn hinta on joka tapauksessa noussut viime marraskuusta noin 10 dollaria barrelilta noin 56 dollariin barrelilta.

Saavutettu raakaöljyn hintataso on kiihdyttänyt liuskeöljyn poraamista Yhdysvalloissa. Tämän lisäksi tuotannon rajoitussopimuksen ulkopuolisten maiden Brasilian, Kanadan ja Yhdysvaltojen tuotannon lisäykseksi on arvioitu yhteensä noin 400 000 barrelia päivässä vuonna 2017.

Hintakehitys, Yhdysvaltain raakaöljyvarastot

Brent-raakaöljyn hinta oli vuoden 2016 tammikuun lopulla alhaisimmalla tasolla 12 vuoteen, noin 28 dollaria barrelilta. Viime vuonna hinta vaihteli 28-55 dollarin välillä barrelilta ja oli marraskuun lopussa ennen Opecin tuotannon rajoitussopimusta noin 46 dollaria barrelilta. Alkuvuoden 2017 aikana hinta on ollut melko vakaa ja vaihdellut 54-56 dollarin välillä barrelilta. Raakaöljyn tuleva hintakehitys riippuu pitkälti sovittujen tuotannonrajoitusten toteutumisesta.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat viimeisen kuukauden kasvaneet. Varastoissa on noin 520 miljoonaa barrelia öljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 470 miljoonaa barrelia.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa helmikuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon hinnan olevan tänä vuonna 55 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 57 dollaria barrelilta. Yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n hinnan ennustetaan olevan sekä tänä että ensi vuonna yhden dollarin barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brent. Vuoden 2017 hintaennuste on noussut tammikuusta kaksi dollaria barrelilta ja vuoden 2018 hintaennuste yhden dollarin barrelilta.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat kuukauden aikana hieman nousseet lukuun ottamatta raskaan polttoöljyn hintaa, joka on hieman laskenut. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli helmikuun puolivälissä noin 575 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 490 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn hinta oli noin 485 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 300 dollaria tonnilta.

Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

 

tammikuu 2017

Liikenneverkkoselvitys vaatii perusteellista arviointia

Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti tänään selvityksen liikenneverkon kehittämisestä. Ehdotus tulee olemaan keskeinen aihe politiikan piirissä tänä keväänä, ja hallitus päättää aikanaan suhtautumisesta selvityksen ehdotuksiin. Liikenneverkkoselvitys vaatii perusteellista arviointia.

-Selvitys sisältää runsaasti yksityiskohtia, joihin tulee tutustua perusteellisesti. Keskusteluissa pohditaan varmasti ehdotettua mallia monelta eri kannalta ja arvioidaan sen järkevyyttä, tarkoituksenmukaisuutta ja toteuttamiskelpoisuutta. Nythän ei ole vielä päätetty mitään, toteaa Öljy- ja biopolttoainealan toimitusjohtaja Helena Vänskä.

-Malliin sisältyy veronkevennyksiä, muun muassa ehdotus hienoisesta kevennyksestä polttoaineveroihin. Toisaalta autoilijoille tulisi tienkäytön vuosimaksu. Ensivaikutelman perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, etteivät autoilijoiden kokonaiskustannukset ainakaan alenisi. Autoveron poistohan hyödyttäisi vain niitä, jotka olisivat ostamassa uutta autoa, toteaa Vänskä.

-Suomessa on melko vanha autokanta, ja autoveron poistolla voitaisiin nopeuttaa autokannan uusiutumista. Tämä kysymys voitaisiin kuitenkin ratkaista erikseen, eikä sitä ole välttämätöntä kytkeä liikenneverkkohankkeeseen, painottaa Vänskä.

-Minä tulkitsen ehdotuksen niin, että ministeri Anne Berner ei ole tyytyväinen nykyiseen malliin rahoittaa tienpito budjetin kautta. Ehdotuksella tavoitellaankin tierahoituksen merkittävää nostoa, mikä toteutettaisiin kansalaisilta suoraan kerättävällä maksulla. Vaikka esityksen tavoitteena on liikenteen kokonaiskustannusten pitäminen ennallaan, yksittäiset kansalaiset vaikuttaisivat kuitenkin olevan hyvin eriarvoisessa asemassa keskenään veroetujen ja uusien maksujen kannalta, Vänskä pohtii.

Polttoaineverotus on kaiken kaikkiaan merkittävä tulolähde valtiolle. Vuonna 2015 nestemäisistä polttoaineista kerättiin valmisteveroja yhteensä 2,91 miljardia euroa. Määrä muodosti suurimman tuoton tullin kantamissa veroissa. Tähän määrään suhteutettuna liikenneverkkoselvityksessä ehdotettu 200 miljoonan euron veronalennus ei olisi merkittävä. Esimerkiksi kuluvan vuoden alussa toteutetut, yhteensä noin 100 miljoonan euron veronkorotukset merkitsevät valtiovarainministeriön laskelmien mukaan keskimääräiselle henkilöautoilijalle 30-35 euron lisämenoa vuodessa.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Positiivisella asenteella ja aktiivisella otteella energiavuoteen

Vuonna 2017 Suomella on tuttu tilanne edessä: EU:ssa käsitellään energiaan ja ilmastoon liittyviä lainsäädäntöehdotuksia, joiden lopullinen muoto ratkaisee kansallisen liikkumavaran vuoden 2030 energia- ja ilmastotavoitteissa, toteaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä blogissaan.

Blogiteksti:

Tässä vaiheessa on jo selvää, että valitettavan kauas on tultu niistä ajoista, jolloin EU:n jäsenmailla oli valta tehdä omat energiaratkaisunsa, omista luontaisista lähtökohdistaan. Komission uusiutuvaan energiaan liittyvien ehdotusten perusteella näkee, että edessä on valtava työmaa, johon tarvitaan kaikkien tahojen - virkamiehistä ja poliitikoista edunvalvojien asiantuntijoihin - aktiivista otetta, jotta Suomen kannat saavat näkyvyyttä ja tukea neuvottelujen kulisseissa ja itse neuvotteluissa.

Tehtävä ei ole yksinkertainen, sillä samanaikaisesti on vaikutettava paitsi ”sylttytehtaaseen” eli ehdotukset tehneisiin komission virkamiehiin ja komissaareihin, myös neuvostoon eli muihin EU-jäsenmaihin saman mielisten kumppaneiden löytämiseksi. Lisäksi EU:n päätöksentekoprosessin monipolvisuus ja kolmikantaisuus edellyttää, että keskustelut EU-parlamentin avainedustajien kanssa on aloitettava samanaikaisesti, jotta kaikki kolme päätöksenteossa mukana olevaa tahoa – komissio, neuvosto ja parlamentti – on aukottomasti katettu.

Uusiutuvan energian käytössä Suomi on jo nyt EU-maiden kärkikastia monellakin mittarilla mitattuna. Neuvottelujen lopputulokseksi on saatava sellaista lainsäädäntöä, joka ei vaaranna hyvää kehitystä, vaan voimme jatkossakin hyödyntää luontaisia mahdollisuuksiamme täysimääräisesti.    

Edessä on pitkä polku: perille ei päästä vuonna 2017 - ja tuskin vielä pariin, kolmeen seuraavaan vuoteenkaan. Suomalaiset ovat kuitenkin perinteisesti olleet hyviä kestävyysurheilussa, joten yhteen hiileen puhaltamisella, positiivisella asenteella ja perisuomalainen ujous unohtaen meillä on hyvät mahdollisuudet päästä maaliin voittajana. Kyseessä on 50 kilometrin hiihtokilpailuun verrattavissa oleva koitos, ja nyt ollaan suunnilleen 10 kilometrin kohdalla. Kisa ratkeaa lopullisesti vasta viime metreillä.

Blogisivulle

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Nyt vietetään kattilanvaihtovuotta!

Vaivattomin ja selvästi edullisin tapa saneerata öljylämmitysjärjestelmä on vaihtaa liian vanha öljykattila uuteen, entistä vähemmän energiaa kuluttavaan ja vähäpäästöisempään kattilaan. Nyt vietetään kattilanvaihtovuotta: monet alan toimijat muistuttelevat eduista, joita öljykattiloiden nykysukupolvi tarjoaa.

Öljykattilat ovat perinteisesti varmatoimista tekniikkaa, ja hyvinkin vanhat kattilat saattavat joskus toimia teknisesti moitteetta. Vanhat kattilat eivät kuitenkaan yllä lähellekään nykykattiloiden noin 95 prosentin hyötysuhdetasoa, eli uudet kattilat ovat selvästi energiatehokkaampia kuin vanhat. Vaihdettavan kattilan iästä riippuen uusi kattila tuo 10-30 prosentin säästön öljynkulutukseen.

Uutta kattilaa on syytä alkaa harkita, kun vanha saavuttaa 25 vuoden iän. Öljypolttimien tyypillinen tehokas käyttöikä on puolestaan noin 15 vuotta.

-Säästöjen lisäksi uudet laitteet tuovat mukavuutta: ei ole pelkoa lämmityksen reistailusta kesken lämmityskauden ja lämmintä käyttövettä riittää tarpeen mukaan. On hyvä muistaa, että hallittu saneeraus tulee aina edullisemmaksi kuin pakon edessä ja kiireessä tehty, toteaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Paitsi kattilan ikä, järjestelmän uusimistarpeesta voivat viestittää muutkin merkit: verkostopaine laskee, toistuva veden lisäystarve, käyttövettä ei riitä tarpeeksi, teknisessä tilassa on kuuma, liitoksissa on vuotojälkiä, varolaitteet vikaantuvat. Kattilavaihdon tarpeesta kertoo myös liian suurelta tuntuva öljynkulutus.

Keskimääräisen talon öljyn vuosikulutus on 2000-luvulla pudonnut noin 2900 litrasta noin 2300 litraan, kun vanhoja kattiloita on uusittu ja taloissa tehty muita energiatehokkuutta parantaneita toimia. Lukuisissa kiinteistöissä pärjätään vielä vähemmällä öljyllä, kun öljyn rinnalla käytetään uusiutuvaa energiaa.

Kattilakampanja herättelee öljylämmittäjiä

Lämmitysenergia Yhdistys LEY on yhdessä kattila- ja poltinvalmistajien kanssa laittanut vauhtiin noin puolen vuoden mittaisen kampanjan, joka innostaa öljylämmittäjiä vaihtamaan kattiloita uusiin, entistä energiatehokkaimpiin kattiloihin.

Öljylämmittäjiä opastetaan etsimään itselleen sopiva lähin öljylämmitysurakoitsija LEY:n verkkosivujen Urakoitsijahausta www.ley.fi. Kattilavalmistajat ja urakoitsijat osaavat alan ammattilaisina löytää kullekin asiakkaalle parhaiten soveltuvan uuden kattilan ja opastaa muutenkin öljylämmitysjärjestelmään liittyvissä kysymyksissä.

Öljylämmittäjän Palvelutori Rakenna ja Remontoi -messuilla

Öljyalan Palvelukeskus neuvoo rakennusmessuilla öljylämmittäjiä järjestelmien päivityksessä, energiatehokkuuden parantamisessa ja uusiutuvan energian käytössä öljyn rinnalla. Ensimmäisenä on vuorossa Rakenna ja Remontoi -messut Vantaan Myyrmäki-hallissa 27.-29. tammikuuta. Öljylämmittäjän Palvelutorin osaston numero on 21 C.

Video: Kattila on öljylämmityksen sydän. Milloin on kattilanvaihdon aika?

www.oljylammitys.fi

Tilaa messuliput

www.ley.fi/urakoitsijahaku

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481, etunimi.sukunimi@oil.fi

Polttoainealalla vilkas kurssivuosi

Polttoainekuljetuksiin ja huoltoasemiin keskittyvät ammattilaisseminaarit ovat Öljy- ja biopolttoainealan tämän vuoden kurssitarjonnan laajimpia tilaisuuksia. Vuoden koulutuskalenteri sisältää lisäksi Huoltoasemapäivät sekä monia muita koulutustilaisuuksia.

Eri aiheisiin keskittyvät koulutukset tarjoavat alan ammattilaisille mahdollisuuden päivittää tietojaan oman työalueensa kysymyksistä ja saada tietoa muuttuvista määräyksistä ja muista ajankohtaisista asioista. Koulutukset on suunnattu erityisesti polttoainesektorin, kuljetusalan ja lämmityssektorin ammattilaisille sekä myös alan toimintaan liittyville viranomaisille.

Polttoainekuljetukset – Ajoneuvotekniikka ja Turvallisuus

Ammattilaisseminaari Polttoainekuljetukset - Ajoneuvotekniikka ja Turvallisuus järjestetään Jyväskylässä 26.-27. huhtikuuta. Tilaisuudessa saa tiiviissä paketissa tietoa polttoainekuljetusten ajankohtaisista kysymyksistä, ja näyttelyssä pääsee tutustumaan tämän päivän kuljetustekniikkaan.

Joka kolmas vuosi pidettävät Huoltoasemapäivät kokoavat 4.-5. lokakuuta Jyväskylään suuren joukon alan ammattilaisia. Huoltoasema-alan koulutustarjontaan sisältyy lisäksi Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla -kurssi huhtikuun alkupuolella Vantaalla. Vastaava kurssi pidetään myös marraskuussa.

Useita nestekaasualan koulutuksia

Vuosien mittaan vankan sijan nestekaasualan koulutustapahtumana saavuttanut tilaisuus nimeltään Nestekaasukurssi - Asentaminen ja käytön valvonta järjestetään maaliskuussa Vantaalla, ja vastaava kurssi on ohjelmassa myös syyskuun loppupuolella. Nestekaasun käytönvalvojapäivät pidetään puolestaan toukokuun lopussa Tampereella.

Vuoden kurssitarjontaa voi seurata verkkosivujen www.oil.fi Koulutuskalenterista, jonne kurssitiedot päivittyvät sitä mukaa kuin koulutusten ohjelmat valmistuvat.

Koulutuskalenteriin

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060; johdon assistentti Sanna Hämäläinen puh. 040 703 0899

Kiitos kävijäkyselyyn verkossa vastanneille!

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n verkkosivustolla toteutettiin joulukuussa kävijäkysely, jonka tuloksia hyödynnetään sivuston kehittämisessä. Kyselyssä oli mahdollisuus kertoa kokemuksia sivuston toimivuudesta ja tietojen löydettävyydestä sekä vinkata aiheista, joista kaipaisi lisätietoa. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Verkkosivuston kävijäkysely oli auki noin kuukauden ajan. Kysymykset koskivat muun muassa sitä, kuinka helppoa sivustossa on liikkua ja latautuvatko sivut riittävän nopeasti eri päätelaitteilla. Lisäksi oli mahdollisuus kertoa, mitä tietoja sivustolta ensisijaisesti hakee ja mistä aiheista kaipaisi sivustolle lisätietoja.

Vastausten perusteella valtaosa kävijöistä oli melko tyytyväisiä sivustoon kaiken kaikkiaan, mutta myös erilaisia kehitysehdotuksia tuli esille, ja niitä hyödynnetään sivuston kehittämisessä kuluvan vuoden aikana.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060, etunimi.sukunimi@oil.fi

Kansainväliset öljymarkkinat – tammikuu 2017

Yhdysvaltain energiahallinnon EIA:n mukaan Opecin viime vuoden keskimääräinen öljyntuotanto oli 32,9 miljoonaa barrelia päivässä, missä on lisäystä 0,8 miljoonaa barrelia päivässä vuodesta 2015. Iranin öljyntuotannon kasvu tullee rajoittumaan 4,4 miljoonaan barreliin päivässä kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla, jos kaikki Opec-maat sitoutuvat käytännössä sovittuihin tuotannonrajoituksiin.

Opec-maat tekivät marraskuun lopussa sopimuksen öljyntuotannon vähentämisestä 1,2 miljoonalla barrelilla päivässä 32,5 miljoonaan barreliin päivässä puoleksi vuodeksi vuoden 2017 alusta lukien. Opec-järjestöön kuulumattomat Venäjä, Malesia, Sudan, Guinea, Brunei, Azerbaidžan, Kazakstan, Meksiko, Oman, Bahrain ja Etelä-Sudan puolestaan päättivät joulukuussa rajoittaa tuotantoaan 558 000 barrelilla päivässä.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tammikuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste viime vuodelle nousi 0,1 miljoonaa barrelia päivässä eli 1,5 miljoonaan barreliin päivässä, joten kysynnäksi muodostuisi 96,2 miljoonaa barrelia päivässä. Kysynnän kasvun taustalla on Pohjois-Euroopan tavallista kylmempi sää loppuvuodesta ja teollisuustuotannon nopea kasvu Aasiassa. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

IEA:n mukaan on liian aikaista päätellä, ovatko Opec-maiden ja 11 muun tuottajamaan sitoumukset öljyn tuotannon rajoittamisesta tämän vuoden alusta alkaen toteutuneet. Tilanne selviää lähiviikkojen aikana. Joulukuussa Opec-maat tuottivat öljyä 33,1 miljoonaa barrelia päivässä.

Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan Opec-maat pitävät ensi viikolla kokouksen tuotannon rajoittamismekanismeista. Saudi-Arabian energiaministeri Khalid Al-Falih sanoi äskettäin, että rajoitustoimenpiteitä ei mahdollisesti tarvitse jatkaa kuuden kuukauden jälkeen, jos tavoitteet on saavutettu. Toukokuussa pidetään Opecin sääntömääräinen kokous.

Raakaöljyn hinta-arviot vaihtelevat

Brent-raakaöljyn hinta oli vuosi sitten tammikuun lopulla alhaisimmalla tasolla 12 vuoteen eli noin 28 dollaria barrelilta. Sen jälkeen hinta nousi ja vaihteli 28-55 dollarin välillä barrelilta. Marraskuun lopussa ennen Opecin tuotannonrajoitussopimusta hinta oli noin 46 dollaria barrelilta. Joulukuun aikana hinta nousi noin 55 dollariin barrelilta, mutta on kuluvan tammikuun alun aikana hieman laskenut, noin 54 dollariin barrelilta. Raakaöljyn hintakehitys riippuu pitkälti sovittujen tuotannonrajoitusten toteutumisesta.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat viimeisen kuukauden pysyneet likimain ennallaan. Varastoissa on noin 485 miljoonaa barrelia öljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 470 miljoonaa barrelia.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa tammikuun energiakatsauksessa Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 53 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 56 dollaria barrelilta ja yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n olevan kumpanakin vuonna yhden dollarin barrelilta alhaisemmalla tasolla. Futuurit ja optiosopimukset osoittavat merkittävää epävarmuutta hinta-arvioissa.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat kehittyneet kaksijakoisesti: bensiinin ja raskaan polttoöljyn hinta on noussut, mutta keskitisleiden hinnat ovat hieman laskeneet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli tammikuun puolivälissä noin 555 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 480 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 475 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn maailmanmarkkinahinta noin 330 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

joulukuu 2016

Polttoaineverotus kiristyy vuoden 2017 alussa

Polttoaineverotus kiristyy vuoden 2017 alussa. Hallitus esitti veronkorotusta alun perin jo keväällä kehysriihessään, jonka jälkeen verovalmistelussa on hiottu veronkorotuksen yksityiskohtia. Polttoainevero muodostuu energiasisältöverosta, hiilidioksidiverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Tällä kertaa veronkorotus kohdistuu sekä energiasisältö- että hiilidioksidiverokomponenttiin.

Moottoribensiinin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden verotaso nousee keskimäärin kolme prosenttia, jonka jälkeen fossiilisen bensiinin polttoainevero on 70,25 senttiä litralta. Dieselöljyn ja sitä korvaavien biopolttoaineiden verotason nousu on noin viisi prosenttia, ja fossiilisen dieselin polttoainevero on korotuksen jälkeen 53,02 senttiä litralta.

Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan bensiinin ja dieselöljyn runsaan kahden sentin veronkorotus litralta tarkoittaa keskimääräiselle henkilöautoilijalle 30-35 euron lisämenoa vuodessa.

Rikittömän kevyen polttoöljyn osalta verotason nousu on keskimäärin noin seitsemän prosenttia, ja kevyen polttoöljyn polttoainevero on korotuksen jälkeen 22,87 senttiä litralta. Esimerkiksi talossa, jossa lämmitysöljyn vuosikulutus on 2000 litraa, veronkorotus merkitsee noin 35 euron lisäkustannusta vuositasolla.

Moottoreissa ja lämmityksessä käytettävästä nestekaasusta ja bionestekaasusta ryhdyttiin kantamaan valmisteveroa vuoden 2016 alussa. Vero nousee vuoden 2017 alussa ja on sen jälkeen 26,65 senttiä kilolta. Käyttötarkoitus on ratkaisevaa nestekaasun verottamisen kannalta. Esimerkiksi käyttö kotitalouksissa, tilojen lämmityksessä, trukkien ja työkoneiden polttoaineena sekä joissakin teollisuusprosesseissa on verollista.

Arvioitaessa veronkotusten merkitystä autoilijan ja öljylämmittäjän vuosittaiseen kustannukseen täytyy muistaa, että polttonesteiden kuluttajahintoihin vaikuttavat verojen lisäksi useat muuttuvat tekijät kuten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat, valuuttakurssit ja paikallinen kilpailu.

Verotus ennestään korkealla tasolla, tulisi olla teknologianeutraalia

Vuonna 2015 nestemäisistä polttoaineista kerättiin valmisteveroja yhteensä 2,91 miljardia euroa. Määrä muodosti suurimman tuoton tullin kantamissa veroissa. Bensiinin, dieselöljyn ja polttoöljyjen verotusta kiristettiin edellisen kerran vuoden 2015 alussa. Kevyen polttoöljyn verotus nousi myös vuoden 2016 alussa.

-Nestemäisten polttoaineiden verotus on jo ennestään korkealla tasolla, mikä osaltaan heikentää kansalaisten ostovoimaa. Nyt veronkorotuksella kompensoidaan suunniteltu jäätelö- ja makeisvero, jonka kumoamisesta syntyi merkittävä vaje budjettiin. Tässäkin tilanteessa Öljy- ja biopolttoaineala painottaa liikenteen polttoaineiden tasapuolisen ja teknologianeutraalin verotuksen tärkeyttä. Kaikkia liikenteessä käytettäviä polttoaineita pitäisi verottaa niiden hiilidioksidipäästöjen ja energiasisällön mukaan, toteaa toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Polttoainevero on kiinteä euromääräinen vero

Polttoainevero muodostuu energiasisältöverosta, hiilidioksidiverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Tällä kertaa veronkorotus kohdistuu sekä energiasisältö- että hiilidioksidiverokomponenttiin.

Polttoaineveron määrä määritellään valmisteverolainsäädännössä sentteinä tuotelitraa tai -kiloa kohti ja on siis hinnasta riippumaton. Koska polttoainevero on kiinteä, sen prosentuaalinen osuus kuluttajahinnasta vaihtelee kuluttajahinnan muuttuessa.

Huoltovarmuusmaksu on korvamerkitty veroluonteinen maksu, joka tilitetään huoltovarmuusrahastoon.

Arvonlisävero on 24 prosenttia tuotteen arvonlisäverottomasta hinnasta eli noin 19 prosenttia kuluttajahinnasta. Arvonlisävero maksetaan polttoaineen koko hinnasta eli myös hintaan sisältyvästä valmisteverosta.

Julkaistu tiedotteena 16.12.2016. Uutiskirjeen tekstiin täsmennetty viittaus jäätelö- ja makeisveroon.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n hallitus vuonna 2017

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n syyskokous on valinnut järjestön hallituksen vuodeksi 2017. Hallituksen kokoonpano on sama kuin vuonna 2016.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin liiketoiminta-alueen johtaja Matti Lehmus Neste Oyj:stä ja varapuheenjohtajiksi johtaja Antti Heikkinen Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK:sta ja johtaja Kari-Pekka Manni Oy Teboil Ab:stä. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen St1 Oy:stä, liiketoiminta-alueen johtaja Panu Kopra Neste Oyj:stä ja johtaja Vesa Raja-aho J K Pajarinen & Co:sta Öljy- ja Kaasutekniikka ry:n edustajana.

Hallituksen sihteerinä toimii järjestön toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060

Tunnetko Öljy- ja biopolttoainealan koulutustarjonnan?

Öljy- ja biopolttoainealan järjestämät, eri aiheisiin keskittyvät kurssit ja seminaarit tarjoavat alan ammattilaisille mahdollisuuden päivittää tietojaan oman työalueensa kysymyksistä ja saada uutta tietoa muuttuvista määräyksistä ja muista ajankohtaisista asioista. Vuoden 2017 kurssitarjontaa kannattaa seurata verkon Koulutuskalenterista, jonne kurssitiedot päivittyvät.

Yksi laajimpia tapahtumia vuonna 2017 on kaksipäiväinen ammattilaisseminaari Polttoainekuljetukset - Ajoneuvotekniikka ja Turvallisuus, joka järjestetään Jyväskylässä 26.-27. huhtikuuta. Syksyllä järjestetään joka kolmas vuosi pidettävät Huoltoasemapäivät, tällä kertaa Jyväskylässä 4.-5. lokakuuta.

Nestekaasun parissa työskenteleville on tarjolla alan uusinta tietoutta koulutustapahtumassa, jonka nimi on Nestekaasukurssi - Asentaminen ja käytön valvonta. Kurssi järjestetään 22.-24. maaliskuuta Vantaalla. Kurssi on vuosien mittaan saavuttanut vankan sijan koulutustapahtumana, joka valmentaa hyvin käytönvalvojan ja asennusoikeuksien pätevyyskokeisiin.

Nestekaasun käytönvalvojapäivät puolestaan järjestetään 30.-31. toukokuuta Tampereella. Tilaisuudessa saa uusimmat tiedot nestekaasualan toimintaan vaikuttavista säädöksistä ja määräyksistä tiiviissä kahden päivän paketissa.

Verkkosivujen www.oil.fi Koulutuskalenteriin tulee yleensä ensin etukäteistietoa tulevista kursseista, ja tiedot päivittyvät tilaisuuksien ohjelman rakentuessa. Sivuilla on usein myös mahdollisuus jättää yhteystietonsa kiinnostavan kurssin osalta, jotta saa tietoa tilaisuudesta ensimmäisten joukossa.

Lisätietoja: www.oil.fi/Koulutuskalenteri; Öljy- ja biopolttoaineala, Sanna Hämäläinen, puh. 040 703 0899, etunimi.sukunimi@oil.fi

Öljylämmittäjän Palvelutori neuvoo messuilla

Öljyalan Palvelukeskus neuvoo öljylämmittäjiä järjestelmien päivityksessä, energiatehokkuuden parantamisessa ja uusiutuvan energian käytössä öljyn rinnalla vuoden 2017 rakennusmessuilla. Talven ja kevään messupaikkakunnat ovat Vantaa, Tampere, Turku, Jyväskylä ja Seinäjoki.

Messuvuoden aloittaa perinteisesti tammikuun lopussa Rakenna & Remontoi -tapahtuma Vantaan Myyrmäki-hallissa 27.1.-29.1.2017.

Seuraavana viikonloppuna on vuorossa Asta Rakentaja -messut Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 3.-5.2.2017. Helmikuuhun sijoittuu myös Rakenna & Sisusta -messut Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa 10.-12.2.2017.

Maaliskuussa järjestetään Jyväskylän Rakennusmessut Jyväskylän Paviljongissa 10.-12.3.2017. Pytinki-messut Seinäjoen Areenalla pidetään puolestaan maalis-huhtikuun vaihteessa 31.3.-2.4.2017.

-Kokemus on osoittanut, että vaikka tietoa saa nykyisin paljon verkosta ja alan ammattilaisilta omalla paikkakunnalla, niin lämmittäjät käyvät mielellään myös messuilla kyselemässä neuvoja heitä juuri sillä hetkellä askarruttaviin kysymyksiin, toteaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta monivuotisen messukokemuksen pohjalta.

Messut 2017 www.oljylammitys.fi

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Lämmöllä-lehti vie energiatehokkuusneuvot lämmittäjille

Öljyalan Palvelukeskuksen Lämmöllä-lehti toimii ensi vuonnakin öljylämmittäjien energiatehokkuusneuvojana ja jakaa tietoa myös siitä, kuinka uusiutuvaa energiaa voi yhdistää öljylämmityksen rinnalle. Lehti on energiatehokkuussopimus Höylän tärkein kuluttajaviestintäkanava.

Lämmöllä-lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa: tammikuun lopussa, toukokuun lopussa ja lokakuun alussa. Sen painosmäärä on 150 000.

Lehti postitetaan lämmitysöljyä myyvien Öljy- ja biopolttoaineala ry:n jäsenyritysten lämmitysöljyasiakkaille. Lehti on jaossa myös rakennusmessuilla, joilla Öljylämmittäjän Palvelutori on mukana. Sähköinen versio lehdestä löytyy sivuilla lammolla.fi.

Verkossa Öljyalan Palvelukeskus jatkaa öljylämmittäjien neuvontaa sivuilla www.oljylammitys.fi.

Lämmittäjien kokemuksia, uusia näkökulmia

Lämmöllä-lehdessä esitellään kiinteistöjä, joissa öljylämmitysjärjestelmiä on päivitetty ajan tasalle. Nykyään remonteissa usein otetaan öljyn rinnalle käyttöön uusiutuvaa energiaa. Näin energiatehokkuus paranee ja säästetään energiaa. Lisäksi lehti kertoo erilaisista ajankohtaisista lämmitysenergiaan, kiinteistöihin ja kotiin liittyvistä asioista ja tapahtumista.

Ilmoittajille Lämmöllä-lehti tarjoaa tehokkaan väylän saavuttaa omakotitaloasujia. Lehden mediakortti löytyy lehden sivuilta lammolla.fi.

Lehden tekemisessä ja kehittämisessä Öljyalan Palvelukeskus jatkaa pitkäaikaista yhteistyötä Viestintätoimisto VCA:n kanssa.

Maksuttoman Lämmöllä-lehden tilaussivu

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, päätoimittaja Eero Otronen, puh. 040 861 8481; viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060

Uusi Palavien nesteiden öljyvarastostandardi SFS 3350 julkaistaan

Täysin uusittu Palavien nesteiden varastostandardi SFS 3350 julkaistaan vuoden viimeisellä viikolla. Uudessa standardissa standardin soveltamisrajaa on nostettu ja sisältöä laajennettu huomattavasti verrattuna edelliseen painokseen.

Standardin virallinen nimi on Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikka ja siellä olevat kemikaalien käsittelypaikat SFS 3350.

Uudessa standardissa standardin soveltamisrajaa on nostettu 200 kuutiometristä 500 kuutiometriin ja standardin sisältöä on laajennettu huomattavasti verrattuna edelliseen painokseen.

Standardi sisältää muun muassa tietoa palavien nesteiden varaston ympäristövaatimuksista ja rakenteiden palosuojauksesta. Kaikki varastoa havainnollistavat kuvat on päivitetty ja uusia kuvia on lisätty.

Standardia voi julkaisun jälkeen ostaa Suomen Standardisoimisliitosta (www.sfs.fi).

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Virpi Nummisalo, puh. 040 516 5874

Kansainväliset öljymarkkinat – joulukuu 2016

Joukko Opecin ulkopuolisia öljyntuottajia Venäjän mukaan lukien teki joulukuun puolivälissä päätöksen tuotannon rajoittamisesta vuoden 2017 alusta ainakin puolen vuoden ajaksi. Tieto nosti raakaöljyn hintaa muutamilla dollareilla barrelilta. Opec-maat päättivät jo marraskuun lopussa öljyntuotannon vähentämisestä. Markkinoilla on kuitenkin esitetty epäilyjä siitä, toteutuvatko tuotannon leikkaukset suunnitellusti.

Öljyntuottajamaiden järjestöön Opeciin kuulumattomat maat Venäjä, Malesia, Sudan, Guinea, Brunei, Azerbaidžan, Kazakstan, Meksiko, Oman, Bahrain ja Etelä-Sudan päättivät rajoittaa tuotantoaan vuoden 2017 alusta 558 000 barrelilla päivässä ainakin puolen vuoden ajaksi. Venäjän osuus sovitusta määrästä on yli puolet eli 300 000 barrelia päivässä.

Päätös seurasi Opec-maiden marraskuun lopussa tekemää sopimusta, jonka mukaan ne aikovat vähentää öljyntuotantoaan 1,2 miljoonalla barrelilla päivässä 32,5 miljoonaan barreliin päivässä vuoden 2017 alusta.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla raakaöljyvarastot alenisivat 600 000 barrelia päivässä ja kysyntä kasvaisi tarjontaa suuremmaksi, jos molemmat tuotannon rajoitukset toteutuvat. Kysyntä ja tarjonta olisivat ensi vuonna loppuvuodesta tasapainossa. Toisaalta Opec teki marraskuussa kaikkien aikojen tuotantoennätyksen eli 34,2 miljoonaa barrelia päivässä.

Raakaöljyn hinta

Brent-raakaöljyn hinta kävi kuluvan vuoden tammikuun lopulla alhaisimmalla tasolla 12 vuoteen eli noin 28 dollaria barrelilta. Vuoden mittaan hinta on vaihdellut 28-53 dollarin välillä barrelilta. Marraskuun lopulla ennen Opecin tuotannonrajoitussopimusta hinta oli noin 46 dollaria barrelilta ja on viimeisen kahden viikon aikana noussut noin 55 dollariin barrelilta. Opecin ulkopuolisten maiden tuotannon rajoitussopimus on nostanut raakaöljyn hintaa muutaman dollarin barrelilta.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa joulukuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon hinnan olevan tänä vuonna 43 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 52 dollaria barrelilta ja yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n olevan molempina vuosina yhden dollarin barrelilta Brentiä alhaisemmalla tasolla. Vuoden 2017 hintaennuste on noussut dollarin barrelilta edelliskuukaudesta. Futuurit ja optiosopimukset osoittavat merkittävää epävarmuutta hinta-arvioissa.

IEA:n joulukuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste vuodelle 2016 nousi 0,2 miljoonaa barrelia päivässä eli 1,4 miljoonaan barreliin päivässä. Kysyntä tälle vuodelle on 96,1 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Yhdysvaltojen liuskeöljytuotanto, raakaöljyvarastot

Yhdysvalloissa toimivat liuskeöljyä tuottavat yritykset ovat leikanneet kustannuksiaan ja ottaneet uutta teknologiaa käyttöön. Jos raakaöljyn hinta nousee 60 dollariin barrelilta, on arvioitu, että nämä liuskeöljy-yritykset lisäävät merkittävästi tuotantoaan.

Yhdysvaltojen on katsottu olevan yksi Opecin ja muiden öljyn tuottajien välisen tuotannonrajoitussopimuksen suurimmista hyötyjistä. Sopimuksen ulkopuolisina amerikkalaisyritykset eivät kärsisi tuotannon leikkaamisen aiheuttamista kustannuksista, mutta hyötyisivät silti korkeammista hinnoista.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat viimeisen kuukauden pysyneet likimain ennallaan. Varastoissa on noin 485 miljoonaa barrelia öljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 455 miljoonaa barrelia. Yhdysvallat on ainoa raakaöljyn tuottaja, jolla on runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana nousseet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli joulukuun puolivälissä noin 525 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 490 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 480 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 295 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

marraskuu 2016

Energia- ja ilmastopolitiikassa ruuhka-aika

Energia- ja ilmastopolitiikassa tapahtuu paljon monella rintamalla: YK:n ilmastoneuvotteluissa Marokossa on meneillään korkean tason osuus 15.-18. marraskuuta, EU:ssa on valmistumassa energia- ja ilmastopolitiikan ns. talvipaketti ja Suomessa on käynnistymässä kansallisen energia- ja ilmastostrategian käsittely.

Pariisin ilmastosopimus tuli voimaan marraskuussa, ja myös Suomi on ratifioinut sopimuksen. Pariisin sopimuksen on kaiken kaikkiaan ratifioinut jo lähes 110 osapuolta, joiden yhteenlaskettu osuus maailmanlaajuisista päästöistä on noin 77 prosenttia.

Neuvottelut ilmastosopimuksen yksityiskohdista jatkuvat Marokossa. Suomen valtuuskuntaa Marrakechin kokouksen korkean tason osuudessa 15.-18. marraskuuta johtaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Hän edustaa Suomea mm. Pariisin ilmastosopimusta koskevassa istunnossa ja ilmastorahoitusta käsittelevässä ministeritapaamisessa.

-USA:n tulevan ilmastopolitiikan suunta on lähitulevaisuuden tärkeimpiä kysymyksiä. Marrakechin ilmastokokous on tärkeä ilmapuntari siihen, miten muut maat asiaan suhtautuvat. Toivon, että Marrakechissa maailman maat mahdollisimman laajalla rintamalla vahvistavat sitoutumistaan päästövähennystoimiin. Asian tärkeyttä alleviivaa tieto siitä, että nyt ilmoitetut ilmastotoimet rajoittaisivat lämpötilan nousun 2,7 asteeseen. Pariisin sopimuksen kahdenkin asteen tavoitteesta jäätäisiin selvästi, ministeri Tiilikainen totesi ministeriön tiedotteessa.

Ilmastotoimien tiukentamista varten on rakennettu viiden vuoden välein tehtävien kansallisten tavoitteiden arviointi. Ensimmäinen tarkastuspiste on vuonna 2018. Tähän prosessiin USA:n tilanteella on Tiilikaisen mukaan väistämättä vaikutuksia, ja hän työskentelee neuvotteluissa sen puolesta, että Pariisin tavoite ei karkaisi.

Euroopan unionin energia- ja ilmastopolitiikan talvipaketti

Kuluvan vuoden heinäkuussa EU-komissio antoi energia- ja ilmastopolitiikan ns. kesäpaketin, joka sisälsi sitovat päästövähennykset jäsenmaittain päästökaupan ulkopuoliselle ns. taakanjakosektorille, ehdotuksen maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätaloussektorin (ns. LULUCF) sisällyttämisestä ilmastokehykseen sekä tiedonannon vähähiilisestä liikenteestä.

Nyt EU:n 2030 energia- ja ilmastokehys täydentyy kolmella uudella ehdotuksella, kun komissio antaa ns. talvipaketin 30. marraskuuta. Paketti sisältää ehdotukset energiaunionista, kestävyyskriteereistä kiinteälle biomassalle sekä ehdotuksen uusiutuvan energian direktiivin uudistamiseksi (RED II).

Suomen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030

Suomessa hallitus viimeistelee kansallista energia- ja ilmastostrategiaa vuoteen 2030. Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoituksen mukaan strategia on tarkoitus hyväksyä valtioneuvostossa 24. marraskuuta ja antaa selontekona eduskunnalle 30. marraskuuta.

-Ennakkotietojen perusteella strategia on kunnianhimoinen ja noudattelee hallituksen aikaisemmin asettamia tavoitteita uusiutuvan energian lisäämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi päästökauppasektorin ulkopuolisilla sektoreilla, erityisesti liikenteessä, toteaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Käytännön toimet taakanjakosektorilla, kuten liikenteessä, määritellään tekeillä olevassa ilmastolain mukaisessa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa (KAISU).

Ilmastokokousta voi seurata ympäristöministeriön verkkosivuilla osoitteessa ym.fi/ilmastoCOP22

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Energiatehokkuudella hoidettava merkittävä osa päästövähennyksistä

Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi lokakuussa globaalia energiatehokkuuden kehitystä kuvaavan raportin. Analyysin mukaan kolmannes vaadituista päästövähenemistä vuoteen 2040 mennessä tulee saada aikaan energiatehokkuuden avulla. Järjestön mukaan ei olemassa realistista ja kustannustehokasta energia- ja ilmastopolitiikkaa ilman merkittäviä energiatehokkuustoimia.

Raportti "Energy Efficiency Market Report 2016" nostaa esiin energiatehokkuuteen liittyvien politiikkatoimien kehitystä ympäri maailmaa viimeisen vuoden aikana. Erityisesti IEA pureutuu energiatehokkuuteen kehittyvissä maissa, kuten Kiinassa.

Energiatehokkuus on avain myös kestävän energiajärjestelmän ja huoltovarmuuden kehittämiseen. Energiatehokkuuden kehitys kuvastaa osaltaan globaalin talouden muutosta. Energiaintensiteetti, eli energian käyttö suhteessa bruttokansantuotteeseen, parantui 1,8 prosenttia viime vuonna. Tämä tarkoittaa, että talouskasvu mahdollistui globaalisti pienemmällä energiankäytön kasvulla kuin ennen.

IEA:n mukaan vauhti ei kuitenkaan riitä, jotta sillä voitaisiin saavuttaa vähähiilisen energiajärjestelmän tavoitteet, vaan lisää toimia tarvitaan. Erityisen ripeää kehitystä on jo nähty kehittyvissä maissa, joissa sitä myös tulevaisuudessa vaaditaan.

Energiatehokkuusstandardeilla vaikutusta

IEA seuraa yksittäisten energiatehokkuuteen liittyvien politiikkatoimien vaikuttavuutta. Esimerkiksi ajoneuvojen polttoainetaloutta edistävät standardit säästivät vuonna 2015 energiaa määrän, joka vastaa noin kahta ja puolta prosenttia maailman öljyntuotannosta. Kaikkiaan energiatehokkuusstandardit kattavat nyt 30 prosenttia maailman energiankäytöstä, kun vuonna 2000 kattavuus oli vain 11 prosenttia.

Matalat energiahinnat varjostavat energiatehokkuuden kehityksen tulevaisuuden näkymiä, sillä ne heikentävät kannusteita investoida energiansäästöön. Jo vuonna 2015 sekä polttoaineiden että sähkön hinnat olivat erittäin alhaiset useilla markkinoilla. Tästä huolimatta energiatehokkuudessa nähtiin parantumista. IEA:n mukaan tämä on osoitus politiikkatoimien vaikuttavuudesta. Johtopäätöksenä on, että energiatehokkuutta ei voida jättää vain markkinoiden vastuulle, vaan hallitusten tulee parantaa energiatehokkuutta politiikkatoimin.

IEA:n raportti verkossa:
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/mediumtermenergyefficiency2016.pdf

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Blogi: Kohti yhteisiä tavoitteita – erilaisin keinoin

Komissio julkaisi äskettäin liikenteen tulostaulun, jossa verrataan jäsenmaiden suoriutumista liikenteen eri osa-alueilla sisämarkkinoiden lujittamisen hengessä. Tuore tulostaulu luo uskoa siihen, että EU:ssa on mahdollista edetä kohti liikenteelle asetettuja tavoitteita erilaisin keinoin, painottaen maiden omia vahvuuksia, toteaa verkkoblogissaan Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Liikenteen tulostaulussa arvioitiin jäsenmaiden etenemistä kohti kestävää ja ympäristöystävällistä liikkuvuutta, liikenneinfrastruktuurin kuntoa, matkustajien tyytyväisyyttä, liikenteen turvallisuutta sekä liikenteeseen liittyvän EU-lainsäädännön toimeenpanoa.

Tämän kertaisen kauneuskilpailun voitti Alankomaat, jo kolmatta vuotta peräkkäin. Suomi sijoittui kuitenkin vahvasti viiden kärkeen jakaen neljännen sijan Tanskan kanssa.

Suomen sijoitus oli mitä mainioin, kun ottaa huomioon, että esimerkiksi Alankomaat ja Suomi ovat maantieteellisesti ja väestöllisesti toistensa vastakohtia: Alankomaat on pinta-alaltaan yksi EU:n pienimmistä ja tiheimmin asutuista jäsenmaista (n. 402 henkeä per neliökilometri) ja Suomi taas yksi suurimmista – kahdeksan kertaa Alankomaiden kokoinen - ja harvimmin asutuista (n. 16 henkeä per neliökilometri). On siis ymmärrettävää, että liikenteen haasteisiin tartutaan näissä maissa erilaisin ratkaisuin ja työkaluin.

Liikenteen uusiutuva energia

Suomi sai vertailussa mainetta ja kunniaa erityisesti liikenteen uusiutuvan energian käytöstä: Suomi kiri EU:n ykköseksi jopa Ruotsin ohi biopolttoaineiden yli 21 prosentin osuudella. Tahti on vielä tästäkin parantunut: alustavien tietojen mukaan näyttäisi siltä, että vuonna 2015 bio-osuus on jo yli 24 prosenttia.

Myös raideliikenteen, satamien ja lentoliikenteen infrastruktuuri on komission arvioiden mukaan Suomessa hyvällä tasolla, tiestön kunto ei niinkään – ainakaan Alankomaihin verrattuna. Suomalaiset vaikuttavat myös olevan melko tyytyväisiä julkiseen liikenteeseen, mikä myös noteerattiin vertailussa positiivisesti.

Kaiken kaikkiaan, vaikka Suomi menestyi EU-maiden vertailussa hyvin, tärkeintä on se, että EU:n sisällä säilyy jatkossakin mahdollisuus rakentaa kestävää liikennetulevaisuutta kustannustehokkaasti maiden omista lähtökohdista, maiden erilaisia vahvuuksia hyödyntäen, toteaa Vänskä blogissaan Öljy- ja biopolttoainealan verkkosivuilla.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Säästöeurot huoltoihin - huollettu lämmityslaitteisto on energiatehokas

Asianmukaisesti huollettu öljylämmityslaitteisto on energiatehokas. Kunnossa oleva laitteisto myös säästää euroja, kun laitteet toimivat, kuten niiden pitää ja polttoöljyn kulutus vähenee verrattuna huoltamattomaan laitteistoon. Nyt lämmitysöljyn hinnassa säästyvät eurot kannattaakin käyttää järjestelmän huoltoihin ja remontteihin.

Öljylämmityslaitteisto ei tarvitse huoltoa usein, mutta kuitenkin aika ajoin. -Huolto on asia, jonka lykkääminen on säästämistä väärässä kohtaa, kun ajatellaan lämmityslaitekokonaisuutta ja kustannuksia, toteaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Lämmitysöljyn litrahinta on tänä vuonna liikkunut keskimäärin 75 sentin tuntumassa. Hinta on laskenut vuoden 2015 keskihinnasta reilut 10 prosenttia ja toissa syksyisestä tasosta noin 25 prosenttia.

Hinnoissa on aina normaalia, kilpailusta johtuvaa vaihtelua. Keskiverto öljylämmittäjä on saanut noin 600-700 euron säästön vuositasolla, jos verrataan muutamaan edelliseen vuoteen. Arvio on tehty 2 300 litran vuosikulutuksella. Rahallisen säästön määrä vaihtelee ja riippuu luonnollisesti aina siitä, millainen kiinteistö on kaiken kaikkiaan kyseessä.

Poltin ja kattila – mitä ja milloin

Öljypoltin kannattaa huoltaa vuosittain tai viimeistään silloin, kun on kulutettu noin 5000 öljylitraa. Kattila puhdistetaan kerran vuodessa, vanha kattila useammin. Kattilan hormi pitää nuohota kerran vuodessa.

Kovin iäkkäät kattilat eivät vastaa nykyajan energiatehokkuusvaatimuksia. Vaihtamista kannattaa ruveta suunnittelemaan kattilan ollessa 20-25 vuotta vanha. -Jos kattila on asennettu ennen vuotta 1985, on korkea aika uusia se, neuvoo Eero Otronen.

Uuden kattilan avulla lämmityksen energiatehokkuus paranee selvästi ja öljynkulutus vähenee, mikä pienentää polttoainelaskua. Lisäksi uusi kattila on toimintavarma verrattuna yli-ikäiseen kattilaan.

Huolto luvanvaraista toimintaa

Öljypolttimen ja -kattilan huolto ovat luvanvaraista toimintaa. Ammattilainen pystyy huollon yhteydessä myös neuvomaan lämmittäjää häntä askarruttavissa kysymyksissä.

Kun huolto on ajankohtaista, voi ottaa yhteyden joko ennestään tuttuun huoltoliikkeeseen tai katsoa alan ammattilaisten yhteystietoja verkosta. Tietoja löytyy keskitetysti esimerkiksi Lämmitysenergia Yhdistyksen sivujen urakoitsijahausta www.ley.fi. Verkosta löytyvät luonnollisesti myös huoltoliikkeiden omat verkkosivut yhteystietoineen. Tuttaviltakin voi saada hyviä vinkkejä huoltoliikkeistä.

Öljylämmitykseen liittyvistä kysymyksistä löytyy tietoa verkosta muun muassa Öljyalan Palvelukeskuksen öljylämmittäjän neuvontasivuilta www.oljylammitys.fi.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Opas polttonesteiden käyttäjille – tunnetko määräykset ja ohjeet?

Uusi Polttonesteiden käyttäjän opas kertoo liikenteessä, lämmityksessä ja työkoneissa käytettävien polttonesteiden ominaisuuksista ja käytöstä. Oppaassa on perustiedot tuotteista sekä niiden käyttöön ja kuljetukseen liittyvistä oleellisimmista määräyksistä ja ohjeista. Opas on kuluttajien ja ammattilaisten luettavissa sähköisenä Öljy- ja biopolttoainealan verkkosivuilla.

Polttonesteiden käyttäjän opas on suunnattu kuluttajille, mutta myös esimerkiksi maatiloille ja työmaille, eli sellaisille ammatinharjoittajille, jotka pienessä mittakaavassa kuljettavat ja säilyttävät polttonesteitä ennen niiden varsinaista käyttöä.

Oppaassa käsitellään polttonesteitä kuten bensiiniä ja dieseliä sekä niiden ominaisuuksia. Lisäksi kerrotaan polttonesteiden käyttötarkoituksista ja käyttörajoituksista. Esillä ovat myös säilytys- ja käsittelyohjeet, muun muassa sallitut säilytysmäärät.

Kuljetusten osalta opas käsittelee niin yksityishenkilöiden suorittamia kuljetuksia kuin ammatinharjoittajien suorittamia kuljetuksia. Oppaan lopussa on myös ohjeita siitä, miten tulee toimia mahdollisissa vahinkotilanteissa.

Tuote vain suunniteltuun tarkoitukseen

-On hyvin tärkeää, että käyttäjä tuntee polttonesteiden ominaisuudet ja noudattaa niiden käsittelystä annettuja ohjeita. Käyttäjä on itse vastuussa siitä, että käyttää polttonesteitä oikein, toteaa erityisasiantuntija Virpi Nummisalo Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

Perussääntö on, että tuotetta, kuten esimerkiksi moottoribensiiniä, käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu käytettäväksi, vaikka tuotteella olisi muihinkin käyttötarkoituksiin sopivia ominaisuuksia.

Nyt valmistuneeseen oppaaseen on koottu perustietoja. Tarkempia tietoja tuotteista saa polttonestevalmistajilta ja käyttöturvallisuustiedotteista, jotka laaditaan ammattimaista käyttöä varten. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat kaikkien saatavissa tuotteiden toimittajien verkkosivuilla.

Opas luettavissa verkossa

Polttonesteiden käyttäjän opas on luettavissa ja myös tulostettavissa Öljy- ja biopolttoainealan verkkosivuilla www.oil.fi kohdassa Julkaisut. Opasta ei ole julkaistu painettuna.

Polttonesteiden käyttäjän oppaan valmisteli Öljy- ja biopolttoaineala ry:n kokoama asiantuntijatyöryhmä, joka koostui polttonestetoimittajien ammattilaisista. Työryhmä kuuli myös muita asiantuntijatahoja opasta laadittaessa.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, erityisasiantuntija Virpi Nummisalo, puh. 040 516 5874; erityisasiantuntija Tina Sammi (kuljetukset), puh. 040 501 2738

Kansainväliset öljymarkkinat – marraskuu 2016

Markkinoilla on edelleen merkittävästi ylitarjontaa raakaöljystä. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan ylitarjonta jatkuu ainakin ensi vuoden puoliväliin. Tätä käsitystä tukee myös se, että Yhdysvaltain energiahallinnon EIA:n mukaan Opec-maiden alustava sopimusmalli rajoittaisi maiden raakaöljyn tuotantoa ensi vuonna vain 32,5-33 miljoonaan barreliin päivässä.

Opecin raakaöljyn tuotanto nousi lokakuussa ennätykseen, 33,8 miljoonaan barreliin päivässä. Öljymarkkinoilla katseet ovat kohdistuneet nyt öljyntuottajamaiden järjestön seuraavaan kokoukseen Wienissä 30. marraskuuta. Erityisesti Iranin ja keskeisen Opecin ulkopuolisen tuottajan Venäjän suhtautumisesta alustavasti sovittuihin tuotannon rajoituksiin ei ole varmuutta. Markkinoilla onkin epäilyjä siitä, syntyykö kokouksessa sopimus tuotannon rajoittamisesta.

IEA:n marraskuun öljymarkkinaraportin mukaan öljyn kysynnän kasvuennuste vuodelle 2016 säilyi ennallaan eli 1,2 miljoonassa barrelissa päivässä. Kysyntä tälle vuodelle on 95,9 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Raakaöljyn hintataso, Yhdysvaltain varastotaso

Brent-raakaöljyn hinta oli vuoden alussa eli tammikuun lopulla alhaisimmalla tasolla 12 vuoteen eli noin 28 dollaria barrelilta. Vuoden mittaan hinta on noussut ja vaihdellut 28-53 dollarissa barrelilta. Viimeisen kuukauden aikana raakaöljyn hinta on laskenut lähes 15 prosenttia ja oli marraskuun puolivälissä noin 45 dollaria barrelilta.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat viimeisen kuukauden aikana hieman nousseet. Varastoissa on noin 485 miljoonaa barrelia öljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 455 miljoonaa barrelia. Yhdysvallat on ainoa raakaöljyn tuottaja, jolla on runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa marraskuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 43 dollaria ja ensi vuonna 51 dollaria barrelilta. Yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n hintakeskiarvon ennustetaan olevan tänä ja ensi vuonna dollarin barrelilta alempi kuin Brent-raakaöljyllä. Ennusteet ovat samat kuin kuukautta aiemmin.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana laskeneet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli marraskuun puolivälissä noin 455 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 420 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 405 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 240 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

lokakuu 2016

Edistyneet biopolttoaineet hyvä keino toteuttaa ilmastotavoitteita

Öljy- ja biopolttoaineala pitää hallituksen tavoitetta nostaa uusiutuvien polttoaineiden osuus tieliikenteessä 40 prosenttiin vuonna 2030 oikeansuuntaisena. Kunnianhimoinen tavoite on mahdollista saavuttaa, mikäli biopolttoainetuotannon toimintaympäristö säilyy ennustettavana.

-Nyt jos koskaan tarvitaan pitkäjänteistä, tavoitteellista politiikkaa sekä kansallisesti että EU:ssa vakauttamaan toimintaympäristöä ja rohkaisemaan uusiin laitosinvestointeihin, toteaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Vänskä huomauttaa, että Suomessa on maailman johtava biopolttoaineteollisuus, joka kehittää ja valmistaa huippuluokan tuotteita paitsi kotimaahan myös vientiin. -Kotimaisilla politiikkatoimilla ja kansallisella lainsäädännöllä on tässä kehityksessä ollut merkittävä rooli. Ennustettavan ja kannustavan toimintaympäristön merkitys korostuu entisestään, kun lähdetään toteuttamaan vuoden 2030 haastavia tavoitteita.

Vänskä korostaa, että kestävästi tuotetut biopolttoaineet ovat kansantalouden kannalta erittäin toimiva keino liikenteen päästöjen vähentämiseksi: biopolttoaineteollisuus kasvattaa Suomen bruttokansantuotetta ja biopolttoaineet vähentävät liikenteen päästöjä hyvin kustannustehokkaasti. Biopolttoaineet sopivat jo nykyiseen autokantaan eikä jakelujärjestelmäänkään tarvitse tehdä muutoksia.

Polttoaineiden tasapuolinen ja ympäristöohjaava verotus avainkysymys

Energiaverotus on yksi tärkeimmistä ja vaikuttavimmista ohjauskeinoista tasapuolisen, kilpailuneutraalin toimintaympäristön luomisessa. Merkittävät poikkeamat energiaverotuksen periaatteista johtavat väistämättä yksittäisten energiamuotojen suosimiseen ja murentavat veromallin johdonmukaisuutta. Öljy- ja biopolttoaineala katsoo, että eri energiamuotojen erilainen verokohtelu vääristää kilpailua ja heikentää taloudellista tehokkuutta.

-Suomen edistyksellinen polttoaineiden valmisteverotus pitää säilyttää päästöohjaavana ja siinä olevista kilpailua vääristävistä poikkeuksista pitää pyrkiä eroon. Verotusta tulee kehittää edelleen teknologianeutraaliin suuntaan, jossa jotain vaihtoehtoa ei suosita päästöiltään samantasoisten vaihtoehtojen kustannuksella. Kaiken kaikkiaan kansantalouden ja verovarojen käytön kannalta on järkevintä edistää liikenteessä sellaisia ratkaisuja, joissa päästövähennysvaikutus suhteessa käytettyihin veroeuroihin on suurin. Tämä on tärkeä periaate, kun tehdään päätöksiä tulevaisuuden liikenteen osalta, painottaa Vänskä.

Laaja raaka-ainepohja ja laskentasäännöt säilytettävä

Öljy- ja biopolttoainealan mukaan Euroopan unionissa on tärkeää säilyttää mahdollisimman laaja raaka-ainepohja kestävien biopolttoaineiden valmistuksessa. Nykyisin käytössä olevat raaka-aineet täyttävät EU:n tiukat kestävyyskriteerit, ja kestävyysdirektiivin uudistaminen tai muut säädökset eivät saisi tiukentaa toimivia kestävyyskriteereitä.

-EU:ssa käydään parhaillaan huolestuttavaa keskustelua muun muassa jätedirektiivin tulkinnoista ja jätehierarkiasta. Meidän näkemyksemme on, että jäteraaka-aineen käyttäminen minkä tahansa kokonaan uuden tuotteen valmistamiseen tulisi aina katsoa kierrätykseksi, biopolttoaineet mukaan luettuna. Biopolttoaineita ei voi millään perusteella asettaa huonompaan asemaan verrattuna muiden teollisuusalojen tuotteisiin. Edistyneet biopolttoaineet ovat välttämättömiä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja lisäksi niiden valmistuksen yhteydessä syntyy myös paljon muita biotuotteita, kuten biokemikaaleja ja biomateriaaleja.

-Lisäksi on huolehdittava siitä, että säännöt esimerkiksi jäte-, tähde- ja lignoselluloosapohjaisten raaka-aineiden kaksoislaskettavuudesta säilyvät nykyisellään. Jos laskentasäännöt muuttuisivat nykyisestä 2020-luvulla, täytyisi uusiutuville asetettua tavoitetasoa tarkastella uudelleen, toteaa Vänskä.

Tietyistä raaka-aineista valmistetut biopolttoaineet voidaan laskea Suomessa käytössä olevaan biopolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen kaksinkertaisina, koska niiden elinkaarenaikaiset päästöt ovat jopa 80-90 prosenttia pienemmät kuin fossiilisilla polttoaineilla.

Liikenteen päästöjen vähentämisessä tarvitaan monipuolinen työkalupakki

Vänskän mukaan tosiasia kuitenkin on, että liikenteen päästöjen vähentämistavoitetta vuoteen 2030 ei ratkaista yhdellä keinolla: tarvitaan monipuolinen työkalupakki, joka pitää sisällään liikennejärjestelmän tehostamisen sekä liikenteen vähäpäästöiset energiamuodot ja ajoneuvot.  

Energiatehokkuuden paraneminen on tehnyt uusista polttomoottoreista erittäin vähäpäästöisiä ja kehitys jatkuu edelleen. Vähäpäästöisten polttoaineiden ja teknologioiden osalta kannattaa edetä vaiheittain ja kustannustehokkuusjärjestyksessä: biopolttoaineet ovat heti valmis ratkaisu, lähivuosina odotetaan erityisesti hybridiajoneuvojen lisääntyvän, ja pidemmällä aikavälillä yleistyvät erilaisia vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävät ajoneuvot.

Lisätietoja: Helena Vänskä, toimitusjohtaja, Öljy- ja biopolttoaineala ry, puh. 040 581 6786

Höylä-energiatehokkuussopimuksen myönteinen tarina jatkuu

Positiivisia tuloksia tuottanut öljyalan energiatehokkuustyö saa jatkoa. Ensi vuonna käynnistyvä neljäs energiatehokkuussopimus Höylä IV allekirjoitettiin 14. lokakuuta. Sopimuksella jatketaan öljylämmityksen energiatehokkuutta parantavia toimia. Tavoitteena on, että ainakin puolessa öljylämmityskiinteistöistä on käytössä myös uusiutuvaa energiaa sopimuskauden päättyessä vuonna 2025.

Nestemäiseen polttoaineeseen perustuva vesikiertoinen öljylämmitysjärjestelmä on muunneltava ja antaa hyvät mahdollisuudet käyttää rinnalla uusiutuvan energian vaihtoehtoja.

-Tiellä kohti yhä suurempaa uusiutuvien osuutta ollaan jo hyvässä vauhdissa. Puuta on käytetty meillä perinteisesti öljylämmityksen rinnalla jo pitkään kaksoispesäkattiloiden ansiosta. Höylä-sopimusten aikana öljylämmittäjät ovat lisänneet uusiutuvan energian hyödyntämistä selvästi ottamalla käyttöön esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppuja ja aurinkolämmitystä, toteaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n varatoimitusjohtaja Pekka Huttula.

-Öljylämmityksen osalta päästäänkin hallitusohjelman tavoitteisiin öljyn kotimaan käytön vähentämisestä ja uusiutuvan energian käytön lisäämisestä ilman radikaaleja toimenpiteitä, toteaa Huttula. Energiatehokkuussopimuksilla vastataan osaltaan myös kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Hyvät tulokset öljylämmittäjien ansiota

Energiatehokkuutta edistävä vapaaehtoinen sopimustoiminta aloitettiin öljyalalla jo vuonna 1997. Parinkymmenen vuoden aikana on saavutettu merkittävä energiansäästö, kun öljylämmitysjärjestelmiä on päivitetty ja niiden huolloista on huolehdittu ajallaan.

Energiatehokkuutta ovat parantaneet muun muassa kattilanvaihdot ja talojen rakenteisiin tehdyt parannukset. Keskimääräisen öljylämmitystalon (150 m2) öljyn vuosikulutus on 2000-luvun aikana pudonnut noin 2900 litrasta noin 2300 litraan.

-Hyvät tulokset ovat öljylämmittäjien ansiota, korostaa Huttula. Hän painottaa myös asennus- ja huoltoliikkeiden sekä järjestelmätoimittajien tärkeää roolia energiatehokkuustyössä.

Huttulan mukaan jatkossa on tärkeää, että kuluttajille olisi tarjolla vaihtoehtoja, joiden avulla lämmitysjärjestelmää voi parantaa vaiheittain ja kohtuullisin kustannuksin.

Neuvontaa lämmittäjille

Öljylämmittäjien neuvonta jatkuu Höylä IV -sopimuksen aikana. Öljy- ja biopolttoaineala edistää energiatehokkuustavoitteita tuottamalla lämmittäjille tietoa siitä, kuinka he voivat omilla toimillaan, pienemmillä tai isommilla, säästää energiaa. Viestiä viedään esimerkiksi öljylämmittäjille postitettavan Lämmöllä-lehden, verkkosivujen ja rakennusmessujen kautta.

Sopimuksen osapuolet

Höylä IV -energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto, Öljy- ja biopolttoaineala ry ja Lämmitysenergia Yhdistys ry sekä lämmityspolttonesteitä toimittavat yhtiöt Neste, St1 ja Teboil. Toimeenpanijoina ovat Öljyalan Palvelukeskus Oy ja Lämmitysenergia Yhdistys ry.

Höylä IV -sopimus 2017-2025

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465

(Uutiskirjeen kuva: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia)

Kansainväliset öljymarkkinat – lokakuu 2016

Öljynviejämaiden järjestö Opec ilmoitti syyskuun lopulla, että järjestö on päässyt alustavaan sopuun öljyntuotannon rajoittamisesta. Lopullinen päätös on tarkoitus tehdä Opec-maiden kokouksessa marraskuun lopussa. Maat tuottavat öljyä nyt reilut 33 miljoonaa barrelia päivässä. Viime vuoden joulukuuhun asti mailla oli sopimus öljytuotannon rajoittamisesta 30 miljoonaan barreliin päivässä.

Markkinoilla on esitetty myös epäilyjä siitä, pääsevätkö Opec-maat lopulliseen sopimukseen öljyntuotannon rajoittamisesta.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n lokakuun öljymarkkinaraportin mukaan öljyn kysynnän kasvuennuste kuluvalle vuodelle laski hieman eli 0,1 miljoonaa barrelia päivässä 1,2 miljoonaan barreliin päivässä. Kysyntä tälle vuodelle olisi 95,9 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Ylitarjontaa markkinoilla

Raakaöljymarkkinoilla on edelleen merkittävästi ylitarjontaa. IEA arvioi ylitarjonnan jatkuvan ainakin ensi vuoden puoliväliin. Tätä arviota tukee se, että Yhdysvaltain energiahallinnon EIA:n mukaan Opec-maiden alustava sopimus rajoittaisi maiden raakaöljyn tuotantoa vain 32,5-33 miljoonaan barreliin päivässä ensi vuonna.

Brent-raakaöljyn hinta oli tammikuu n lopulla alhaisimmalla tasolla kahteentoista vuoteen eli noin 28 dollaria barrelilta. Vuoden mittaan hinta on noussut, ja kesän aikana Brent-öljyn hinta vaihteli 42-52 dollarissa barrelilta. Viimeisen kuukauden aikana Brent-raakaöljyn hinta on noussut, ja se oli lokakuun puolivälissä noin 52 dollaria barrelilta.

Yhdysvaltain varastot

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat viimeisen kuukauden aikana pienentyneet. Varastoissa on noin 475 miljoonaa barrelia öljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 435 miljoonaa barrelia. Yhdysvallat on ainoa raakaöljyn tuottaja, jolla on vielä runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa lokakuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 43 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 51 dollaria barrelilta.  Yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n osalta hintaennuste on tälle ja ensi vuodelle dollarin barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brent-raakaöljyn ennuste.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana nousseet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli lokakuun puolivälissä noin 520 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 460 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 455 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 280 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Eihän lämmitysöljyn tilaus päässyt unohtumaan?

Öljylämmittäjien kannattaa varautua tulevaan talveen ja lämmitystarpeen lisääntymiseen tilaamalla hyvissä ajoin täydennystä öljysäiliöön. Talven kylmien säiden aikaan lämmitykseen kuluu energiaa selvästi enemmän kuin lauhalla säällä, eikä öljysäiliön täyttöä kannata jättää viime tippaan, muistutetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Yleisin syy öljylämmityslaitteiston häiriöihin ja polttimen pysähtymiseen on öljyn loppuminen.

Nykyisissä öljykattiloissa on yleensä varalämmittimenä toimiva sähkövastus, jolla voidaan turvata talon lämpimänä pysyminen ja välttää vauriot, jos öljy loppuu esimerkiksi talon väen ollessa matkalla. Kannattaa tarkistaa, onko kattila varustettu tällaisella sähkövastuksella ja että vastus on toimintakunnossa.

Onhan reitti säiliön täyttöpaikalle kunnossa?

On hyvä huolehtia myös siitä, että reitti säiliön täyttöpaikalle pysyy kulkukelpoisena kaikilla keleillä, jotta säiliöauto voi ajaa perille asti. Myös pienemmillä teillä olisi huolehdittava hiekoituksesta, jotta säiliöauto pääsee hoitamaan toimitukset kiinteistöille turvallisesti.

Talven tullen on lisäksi tärkeää hoitaa täyttöputken lähellä lumityöt niin, että autonkuljettaja pääsee kiinnittämään täyttöletkun normaaliin tapaan. Useimmiten kiinteistöissä ymmärretään aurata lumet öljyauton tieltä, mutta runsaslumisina talvina voi kuitenkin syntyä tilanteita, joissa säiliöauto ei pääse tuomaan polttoöljyä taloon sovittuna aikana, kun lumi estää ajon.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Vilkas energiavuosi esillä seminaarissa

Öljy- ja biopolttoainealan seminaarissa 11. lokakuuta käsiteltiin vilkkaan energiavuoden tapahtumia ja keskusteltiin keinoista liikenteen energiatehokkuus- ja päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Seminaari ajoittui energiansäästöviikolle, jonka aikana myös allekirjoitettiin uudet energiatehokkuussopimukset, kuten öljyalan Höylä IV -sopimus.

Satakunta osanottajaa Finlandia-taloon keränneen energiaseminaarin avasi ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hänen aiheenaan olivat ajankohtaiset energiapolitiikan linjaukset, muun muassa energia- ja ilmastostrategian meneillään oleva päivitys.

EU:n vilkasta energia-aloitteiden vuotta sekä Öljy- ja biopolttoainealan näkemyksiä esillä oleviin kysymyksiin käsitteli esityksessään toimitusjohtaja Helena Vänskä. Energia-asiantuntija Lauri Kärnä Neste Oyj:stä puolestaan loi katsauksen öljy- ja energiamarkkinoihin.

Erilaisia keinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi esittelivät johtava erikoistutkija Juha Honkatukia VTT:stä sekä kestävyys- ja biopolttoaineasiantuntija Timo Huhtisaari Neot Oy:stä.

Tilaisuuden päätteeksi liiketoiminta-alueen johtaja Matti Lehmus Neste Oyj:stä sekä hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen St1 Oy:stä kertoivat yritysten näkemyksiä energiapolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin.

Lisätietoja: Mervi Tepponen, viestintäpäällikkö, Öljy- ja biopolttoaineala ry, puh. 040 562 1060, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

 

syyskuu 2016

Kansainväliset öljymarkkinat – syyskuu 2016

Markkinoilla on edelleen merkittävästi ylitarjontaa raakaöljystä, ja Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi tilanteen jatkuvan ainakin ensi vuoden puoliväliin. Vielä elokuussa järjestö ennakoi, että kysyntä ja tarjonta tasapainottuisivat syksyn aikana.

IEA:n syyskuun raportissa öljyn kysynnän kasvuennuste kuluvalle vuodelle laski hieman eli 0,1 miljoonaa barrelia päivässä 1,3 miljoonaan barreliin päivässä. Kysyntä tälle vuodelle olisi 96,0 miljoonaa barrelia päivässä.

Öljynviejämaiden järjestö Opec nosti elokuussa järjestöön kuulumattomien maiden osalta tuotantoennustetta ensi vuodelle. Opec odottaa raakaöljyn tarjonnan järjestön ulkopuolisista maista nousevan 200 000 barrelilla päivässä sen sijaan, että se vähenisi 150 000 barrelilla päivässä, kuten aiemmassa ennusteessa arvioitiin. Perusteina olivat Kazakstanin suuren Kashaganin öljykentän käyttöönotto ja Yhdysvaltojen odotettua vähäisempi liuskeöljyn tuotannon lasku.

Opec harkinnut epävirallista tapaamista

Joulukuuhun 2015 asti Opecin jäsenillä oli sopimus öljytuotannon rajoittamisesta 30 miljoonaan barreliin päivässä. Tämän vuoden heinäkuussa Opec-maat tekivät tuotantoennätyksen eli 33,5 miljoonaa barrelia päivässä, ja elokuussa tuotanto oli 33,2 miljoonaa barrelia päivässä. Opec on ilmoittanut harkitsevansa epävirallisen keskustelutilaisuuden järjestämistä liittyen tuotannon rajoituksiin. Tilaisuus pidettäisiin Algeriassa syyskuun lopussa järjestettävän kansainvälisen energiafoorumin yhteydessä.

Hinnat vaihtelevat

Brent-raakaöljyn hinta oli kuluvan vuoden tammikuun lopulla alhaisimmalla tasolla kahteentoista vuoteen eli noin 28 dollaria barrelilta. Sen jälkeen raakaöljyn hinta on noussut ja vaihdellut kesän aikana 42-52 dollarin välillä barrelilta. Viimeisen kuukauden aikana raakaöljyn hinta on heilahdellut, mutta tullut hieman alaspäin. Syyskuun puolivälissä Brent-raakaöljyn hinta oli noin 46 dollaria barrelilta.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat viimeisen kuukauden aikana tulleet alaspäin. Varastoissa on noin 510 miljoonaa barrelia öljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 460 miljoonaa barrelia. Yhdysvallat on ainoa raakaöljyn tuottaja, jolla on runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa syyskuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 43 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 52 dollaria barrelilta. Yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n hintakeskiarvon ennustetaan olevan tänä ja ensi vuonna yhden dollarin barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brentin. EIA:n mukaan epävarmuus hinta-arvioissa on merkittävä.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana hieman laskeneet dieselin ja kevyen polttoöljyn osalta ja hieman nousseet bensiinin ja raskaan polttoöljyn osalta. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli syyskuun puolivälissä noin 490 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 405 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 400 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 245 dollaria tonnilta.

Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Polttonesteet tarkasti standardoitu – ja hyvästä syystä

Standardointi saattaa monen mielestä tuntua jo sananakin tylsältä, mutta ei pidä antaa termin hämätä. Hiukan mutkikkaan ja kovin virallisen oloisen sanan takaa löytyy kansainvälisesti toimiva järjestelmä, joka lisää tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojelee kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpottaa kansainvälistä kaupankäyntiä, toteaa polttonestestandardoinnin asiantuntija blogissaan Öljy- ja biopolttoainealan verkkosivuilla.

Otetaanpa esimerkiksi vaikka liikenteen polttonesteet. Ne on standardoitu ja standardoidaan tarkkaan, monestakin syystä, kertoo erityisasiantuntija Virpi Nummisalo blogissaan.

Polttonesteen ominaisuuksilla on hyvin merkittävä vaikutus auton moottorin toimintavarmuuteen, polttonesteen kulutukseen ja pakoputkesta tuleviin päästöihin. Polttonesteen koostumus vaikuttaa sekä moottorin käyttöikään että polttonesteen kulutusmäärään. Polttonestestandardeja laadittaessa perimmäisenä pyrkimyksenä on maksimoida toimintavarmuus ja käytettävyys sekä minimoida polttonesteen kulutusta ja päästöjä.

Polttonesteiden kaupalliset laatuvaatimukset on määritelty standardeissa. Standardit laaditaan yhteistyössä polttonesteen valmistajien, autonvalmistajien ja viranomaisten kesken. Täälläkin käytettävät polttonesteiden laatustandardit valmistellaan Eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä (CEN), jossa myös suomalaiset polttonesteasiantuntijat osallistuvat aktiivisesti standardien laadintaan.

Polttonesteitä kehitetään jatkuvasti. Tällä hetkellä bio-osuuden nostaminen polttonesteissä muodostaa merkittävän osan standardointityötä. Kussakin polttonesteessä käytettävän biokomponentin koko elinkaari tuotannosta ajoneuvon päästöihin selvitetään standardointiprosessin aikana, ja käyttöön otettavien biokomponenttien tulee olla kestävästi tuotettuja. Suomalaiset polttonestealan yritykset tekevät jatkuvaa kehitystyötä tällä saralla ja ovatkin alansa huippuja maailmassa.

Polttonesteiden laatuvaatimusten standardointi on jatkuvaa ja erittäin pitkäjänteistä työtä. Asiantuntijat selvittelevät tässä vaiheessa jo toimivuutta ja päästöjä sellaisten polttonesteiden osalta, jotka tulevat käyttöön vasta useamman vuoden päästä.

Öljy- ja biopolttoaineala ry on Suomen Standardisoimisliiton SFS:n toimialayhteisö. Järjestön vastuulla on muun muassa öljytuotteiden standardointi. Kaikki järjestön vastuulla olevat standardointikohteet sekä paljon muuta standardointitietoa löytyy Öljy- ja biopolttoainealan verkkosivuilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, erityisasiantuntija Virpi Nummisalo, puh. 040 516 5874

Uuden Höylä-sopimuksen allekirjoitus lokakuussa

Valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietetään 10.-16. lokakuuta. Tapahtumaviikkoon ajoittuu myös ensi vuonna käynnistyvien energiatehokkuussopimusten allekirjoitustilaisuus 14. lokakuuta. Yksi sopimuksista on öljyalan Höylä IV -energiatehokkuussopimus vuosille 2017-2025.

Uudella Höylä-sopimuksella edistetään edelleen öljylämmityksen energiatehokkuutta parantavia toimia. Tavoitteisiin kuuluu, että ainakin puolessa öljylämmityskiinteistöistä käytetään myös uusiutuvaa energiaa sopimuskauden päättyessä vuonna 2025.

Pitkään toiminut Höylä tuottanut tulosta

Energiatehokkuuden ja energiansäästön edistämistä koskeva sopimustoiminta aloitettiin öljyalalla jo vuonna 1997. Vapaaehtoisten sopimusten aikana neuvontatoiminnan avulla aikaan saadut öljylämmittäjien energiatehokkuustoimet ovat pienentäneet lämmitysöljyn kulutusta merkittävästi. Höylää onkin pidetty Euroopassa esimerkkinä hyvin toimivasta energiatehokkuussopimuksesta.

Keskimääräisen öljylämmitystalon (150 m2) öljyn kulutus on 2000-luvun aikana pudonnut 2900 litrasta 2300 litraan. Energiatehokkuutta ovat parantaneet selvästi muun muassa kattilanvaihdot sekä hybridilämmitys, jossa otetaan öljyn rinnalle käyttöön uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi aurinkolämmitys.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465; Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Energiansäästöviikolla lämmityksen Päivän Videot

Öljyalan Palvelukeskus viettää Energiansäästöviikkoa 10.-16. lokakuuta kertaamalla  öljylämmittäjille keinoja, joilla energiaa voi talossa säästää ja olla näin mukana parantamassa energiatehokkuutta. Herättely tapahtuu nostamalla öljylämmityksen neuvontasivuilla esille maanantaista perjantaihin Päivän Video, joista jokainen keskittyy tiettyyn aiheeseen.

-Nostamme videoissa esille viisi pointtia, jotka jokaisen öljylämmittäjän on hyvä muistaa. Ne ovat oikeastaan tavallisia asioita, mutta saattavat syystä tai toisesta vaan välillä jäädä unohduksiin, toteaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Viisi tärkeää pointtia

Yksi viidestä piirrosvideoista kertoo siitä, kuinka tehokas energiapaketti öljy on: öljylitrasta irtoaa yllättävä määrä lämpöä. Yhden videon aiheena on se, miten uusiutuvat energiat ja öljy viihtyvät hyvin yhdessä: öljyn rinnalle valitaan nyt usein aurinko, puu tai lämpöpumppu.

Öljylämmityksen säännöllinen huollattaminen nostetaan myös esille: huoltovideo muistuttaa, mitä on hyvä pitää mielessä järjestelmän huolloista. Entä milloin on aika päivittää korkeaan ikään ehtinyt kattila uuteen? Tähän kysymykseen paneutuu yksi videoista.

Öljysäiliö on yhden videon pääosassa. Video muistuttaa, että öljysäiliö kannattaa tarkastuttaa tietyin väliajoin riippumatta säiliön paikasta tai valmistusmateriaalista. Viestin ydin on se, että jos oman säiliön kuntoa ei tiedä varmasti, kannattaa tilata säiliötarkastus.

Videot löytyvät myös nyt öljylämmittäjän verkkosivuilta.

Vastuullinen energiankäyttö – tiedot paketissa

Energiansäästöviikon tiimoilta Öljyalan Palvelukeskuksen sivuilta löytyy öljylämmittäjälle myös vinkkejä tavoista säästää energiaa koottuna Vastuullinen energiankäyttö -oppaaseen, jonka voi lukea ja tulostaa verkosta.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Öljylämmittäjän verkkosivut nyt helposti myös puhelimella

Öljylämmittäjän verkkosivut on mobiilioptimoitu, joten tietoja on nyt entistä helpompi selata myös älypuhelimella ja tabletilla. Osoite on vanha tuttu www.oljylammitys.fi. Sivuilta löytyy monenmoista tietoa lämmittäjän arkeen. Sivustolla voi myös vaikkapa selata esitettä, joka kertoo, mikä rinnakkaislämmitys sopisi kiinteistöön öljyn rinnalle.

Energiatehokkuus on öljylämmittäjän tietopankin kattava teema. Sivuilta löytyy vinkkejä sekä kiinteistön että lämmitysjärjestelmän kunnossapitoon ja saneeraukseen. Niiden avulla öljylämmittäjä pystyy parantamaan energiatehokkuutta, siis säästämään energiaa ja euroja.

-Öljylämmityksen rinnalle kannattaa useimmissa kiinteistöissä ottaa käyttöön uusiutuvaa energiaa muodossa tai toisessa, esimerkiksi aurinkolämpöä tai ilma-vesilämpöpumppu, ja tähän liittyvää tietoa on sivustolla tarjolla, kertoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Säiliön oltava kunnossa

Myös öljysäiliöön liittyvät neuvot ovat esillä. Öljysäiliön kunnosta kannattaa pitää hyvää huolta, eli säiliö on hyvä puhdistuttaa ja tarkastuttaa tietyin väliajoin. Tarkastus kannattaa tilata tarkastusliikkeeltä aina, jos on vähänkään epäselvyyttä säiliön kunnosta. Omistaja vastaa siitä, että säiliö on kunnossa. Yli 30 vuotta vanhat säiliöt on järkevämpää vaihtaa kokonaan uusiin kuin korjata.

Öljyalan Palvelukeskus viestii kuluttajille öljylämmityksen energiatehokkuusvinkkejä verkkosivujen lisäksi Lämmöllä-lehdessä, joka menee öljylämmittäjille postitse kotiin kolmesti vuodessa. Lehden digiversio on luettavissa lehden verkkosivuilla lammolla.fi.

Öljylämmittäjän omat sivut löytyvät osoitteesta www.oljylammitys.fi

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Ympäristö- ja turvallisuuspäivät Hämeenlinnassa

Öljy- ja biopolttoainealan Ympäristö- ja turvallisuuspäivät kokoavat 28.-29. syyskuuta Hämeenlinnaan suuren joukon alan ammattilaisia päivittämään tietojaan huoltoasemia ja öljytuotteiden varastointia koskevista säädöksistä. Seminaarin teemoja ovat tänä vuonna ympäristösuojelulainsäädäntö, huoltoasemat, turvatekniikka ja valvonta sekä pohjavesiasiat.

Tietoa saa muun muassa huoltoasemia koskevien olennaisten teknisten vaatimusten uudistamisesta sekä öljyvarastostandardin uudistuksesta. Lisäksi puhutaan muun muassa uusista käyttövoimista ja huoltoasematoiminnan tulevaisuudesta sekä jakeluasemia pohjavesialueilla koskevan ohjeen uudistuksesta.

Aiheita ovat myös esimerkiksi öljynerottimien, säiliöiden ja putkien välitilavalvonta sekä polttonestevaraston hallinta ja logistiikka. Esillä on myös pohjavesialueiden luokitus ja rajaus.

Joka kolmas vuosi

Joka kolmas vuosi järjestettävä tilaisuus kokoaa perinteisesti yhteen laajan joukon alan ammattilaisia yrityksistä, yhteisöistä sekä viranomaistahoilta ja tarjoaa mahdollisuuden myös verkottumiseen ja kokemusten vaihtoon.

Uusimpia palveluja ja tuotteita esittelevä laite- ja palvelutoimittajien näyttely täydentää seminaaritapahtuman ensimmäisen päivän antia.

Ympäristö- ja turvallisuuspäivien ohjelma löytyy verkkosivujen Koulutuskalenterista.

Lisätietoja: Ympäristö- ja turvallisuuspäivät; Öljyalan Palvelukeskus, Sanna Hämäläinen, sanna.hamalainen(at)oil.fi, puh. 040 703 0899

Tilastot kestosuosikkeja – mistä niitä löytyy

Tilastotieto kiinnostaa aina. Myös Öljy- ja biopolttoainealan verkkosivuilla kotimaiset ja kansainväliset tilastot ja kaaviot kuuluvat käytetyimpään aineistoon. Kansainvälisiä tilastoja tarjoaa esimerkiksi Euroopan öljynjalostusteollisuuden järjestö FuelsEurope. Sen sivuilta löytyy laaja tilastopaketti, joka sisältää asiaa öljystä ja öljytuotteista ja muusta energiasta sekä niiden vaikutuksesta talouteen.

Öljy- ja biopolttoainealan sivuilla tilastot ovat sekä suomeksi että englanniksi. Se, kuinka usein mikäkin tilasto verkkosivuilla päivittyy, vaihtelee. Esimerkiksi määrättyyn otokseen perustuva tilasto Kuluttajahintaseuranta päivittyy kerran kuukaudessa, noin neljäs arkipäivä kuukauden 15. päivän jälkeen. Useimmat tilastoista ovat kuitenkin sellaisia, että ne päivittyvät harvemmin, monet kerran vuodessa.

Raakaöljy, öljytuotteet, huoltoasemat

Hinnat ja verot -osion otsikot ovat Öljytuotteiden kuluttajahintaseuranta, Öljytuotteiden kuluttajahintojen kehitys, Raakaöljyn hintakehitys, Öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen kehitys, Raakaöljyn ja öljytuotteiden hintakehitys, Öljytuotteiden hinnat ja verojen osuus, Bensiinin hinnan ja verojen osuuden kehitys, Bensiinin reaalihinnan kehitys sekä Öljytuotteiden valmisteverotus.

Öljyntuotanto ja kulutus -kohdan tilastoja ovat Maailman öljyntuotanto ja kulutus, Öljyntuotanto maittain, Öljynkulutus maittain ja Öljynjalostamot Euroopassa.

Suomen öljymarkkinat -osiosta löytyy tietoa seuraavista aiheista: Suomen öljymarkkinat, Raakaöljyn ja öljytuotteiden tuonti, Öljytuotteiden vienti, Öljytuotteiden myynti, Markkinaosuudet, Öljytuotteiden kulutus käyttäjäryhmittäin ja Kevyen polttoöljyn kulutus käyttäjäryhmittäin.

Huoltoasemiin liittyviä tilastoja ovat Huoltoasemien määrä ja Huoltoasemaverkoston kehitys.

Öljy- ja biopolttoainealan tilastojen yhteydessä on myös linkkejä kansainvälisiin tilastoihin.

Kansainvälisiä tilastonpitäjiä

Euroopan öljynjalostusteollisuuden järjestön FuelsEuropen verkkosivut tarjoavat paljon öljyalaan liittyvää tietoa. Sivuilta www.fuelseurope.eu löytyy myös laaja tilastopaketti, joka sisältää asiaa öljystä ja öljytuotteista ja muusta energiasta sekä niiden vaikutuksesta talouteen.

Paljon tilastotietoa tarjoaa myös esimerkiksi BP, jonka sivuilta www.bp.com löytyy laaja Statistical Review of World Energy.

Lisätietoja: www.oil.fi, www.fuelseurope.eu, www.bp.com; Öljy- ja biopolttoaineala, Janne Huhtimo, puh. 040 773 2094 ja Jorma Venäläinen, puh. 0400 478 926

elokuu 2016

Kansainväliset öljymarkkinat – elokuu 2016

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n heinäkuun öljymarkkinaraportin mukaan öljyn kysynnän kasvuennuste tälle vuodelle nousi hieman eli 0,1 miljoonaa barrelia päivässä 1,4 miljoonaan barreliin päivässä. Elokuussa öljyn kysynnän kasvuennuste pysyi ennallaan. Kysyntä tälle vuodelle on 96,1 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Vaikka raakaöljyn tuotannon kasvu toukokuussa osoitti hidastumista ensimmäistä kertaa vuoden 2013 jälkeen, on raakaöljymarkkinoilla edelleen merkittävästi ylitarjontaa.

Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian öljyntuotanto

Yhdysvallat on odotettua nopeammin noussut kilpaan maailman suurimman öljyntuottajan asemasta. BP Statistical Review of World Energy 2016 -tilastojen mukaan Yhdysvallat oli vuonna 2015 selkeästi maailman suurin öljyn tuottaja barreleissa mitattuna. Tonneissa mitattuna Saudi-Arabia oli yhä niukasti edellä. Yhdysvaltain raakaöljyn tuotanto kasvoi vuonna 2015 edellisvuodesta yli kahdeksan prosenttia ja Saudi-Arabian vajaat viisi prosenttia.

Yhdysvalloissa raakaöljyn vientikielto kumottiin lopullisesti joulukuussa 2015. Alkuvuoden 2016 aikana raakaöljyn vienti on vähitellen lisääntynyt.

Yhdysvallat on vienyt raakaöljyä Kanadaan vuodesta 2013 lähtien, nykyään noin 400 000 barrelia päivässä. Nyt raakaöljyä viedään Kanadan lisäksi 16:een maahan yhteensä noin 200 000 barrelia päivässä. Vienti on vielä vähäistä, sillä Yhdysvaltain öljyntuotanto oli viime vuonna 12,7 miljoonaa barrelia päivässä. Viennin kasvu tulevaisuudessa riippuu lähinnä Yhdysvaltojen raakaöljyn tuotannon kehityksestä sekä kotimaan ja maailmanmarkkinan hintaerosta.

Opec harkitsee epävirallista tapaamista syyskuun lopussa

Joulukuuhun 2015 asti öljynviejämaiden järjestön Opecin jäsenillä oli sopimus öljytuotannon rajoittamisesta 30 miljoonaan barreliin päivässä. Opec-maat tuottavat raakaöljyä noin 32,5 miljoonaa barrelia päivässä.

Iran on kasvattanut raakaöljyn tuotantonsa 3,85 miljoonaan barreliin päivässä ja tavoittelee 4,6 miljoonan barrelin päivätuotantoa viidessä vuodessa, kertoi Iranin uutistoimisto Fars elokuun alussa. Opec harkitsee epävirallisen keskustelutilaisuuden järjestämistä Algeriassa syyskuun lopussa järjestettävän kansainvälisen energiafoorumin yhteydessä.

Brent-raakaöljyn hinta vaihdellut kesällä

Brent-raakaöljyn hinta oli tammikuun lopulla alhaisimmalla tasolla 12 vuoteen, noin 28 dollaria barrelilta. Sen jälkeen barrelihinta on noussut, ja vaihdellut kesän aikana 42–52 dollarin välillä. Elokuun puolivälissä Brent-raakaöljyn hinta oli noin 48 dollaria barrelilta.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat kesän aikana pysyneet likimain ennallaan. Raakaöljyvarastoissa on noin 525 miljoonaa barrelia öljyä, kun vuosi sitten varastossa oli noin 460 miljoonaa barrelia. Yhdysvallat on ainoa raakaöljyn tuottaja, jolla on runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa elokuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 42 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 52 dollaria barrelilta. Yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n ennustetaan tänä vuonna olevan hieman alhaisemmalla tasolla ja ensi vuonna samalla tasolla kuin Brent-raakaöljyn.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat kesän aikana laskeneet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli elokuun puolivälissä noin 480 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 415 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 415 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 240 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Budjettiehdotuksessa ei suuria yllätyksiä

Valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden talousarvioksi ei sisältänyt yllätyksiä polttoaineverotuksen osalta. Ehdotetut, melko maltilliset veronkorotukset olivat esillä jo kevään kehysriihessä. Korotusesitykset ovat Öljy- ja biopolttoaineala ry:n mielestä toisaalta ymmärrettäviä nykyisessä taloustilanteessa, mutta toisaalta nestemäisten polttoaineiden verotus on ennestäänkin korkealla tasolla ja veronkorotukset leikkaavat ostovoimaa.

-Polttoaineiden verotusta yleisesti ajatellen Öljy- ja biopolttoaineala peräänkuuluttaa edelleen tasapuolista ja teknologianeutraalia verotusta. Veropoikkeukset ja valikoitujen polttoaineiden verottomuus aiheuttavat kilpailun vääristymistä, mikä ei voi olla lainsäädännön tarkoitus, toteaa toimitusjohtaja Helena Vänskä.

-Suomeen on luotu periaatteessa hyvä energiaveromalli, joka huomioi polttoaineiden päästöt ja energiasisällön. Mallia tulisi kuitenkin johdonmukaisesti kehittää edelleen poistamalla siihen sisältyvät veropoikkeukset, jotka aiheuttavat jatkuvasti veronkantopaineita erityisesti nestemäistenpolttoaineiden suuntaan, mukaan lukien korkealaatuiset kotimaiset biopolttoaineet, sanoo Vänskä.

Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan bensiinin ja dieselöljyn runsaan kahden sentin veronkorotus litralta tarkoittaa keskimääräiselle henkilöautoilijalle noin 30 euron lisämenoa vuodessa.

Nestemäisten polttoaineiden verotus on jo ennestään korkealla tasolla. Viime vuonna nestemäisistä polttoaineista kerättiin valmisteveroja yhteensä 2,91 miljardia euroa. Määrä muodosti suurimman tuoton tullin kantamissa veroissa. Bensiinin, dieselöljyn ja polttoöljyjen verotusta kiristettiin edellisen kerran vuoden 2015 alussa. Kevyen polttoöljyn verotus nousi myös vuoden 2016 alussa.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Fiksu vaihtaa vanhan uuteen!

Fiksu vaihtaa vanhan uuteen! Mutta siis minkä vanhan? Vastaus löytyy tuoreesta lämpöön ja energiatehokkuuteen liittyvästä asiantuntijablogista Öljy- ja biopolttoainealan verkkosivuilla. Lue ja ryhdy toimiin, jos huomaat kuuluvasi kohderyhmään! Tai vie viestiä eteenpäin tutuille, jos tiedät asian koskevan heitä.

Öljy- ja biopolttoainealan verkkosivujen blogissa erityisasiantuntija Eero Otronen kirjoittaa seuraavasti:

Keskustelut lämmittäjien kanssa muun muassa rakennusmessuilla ovat vahvistaneet käsitystäni siitä, että lukuisat öljylämmittäjät osaavat todella säästää energiaa ja pärjäävät jopa selvästi pienemmällä öljynkulutuksella kuin keskimääräiset arviot kertovat.

Monilla vuosikulutus on 1500–2000 litraa. Alle tuhannella litralla selviävät monet, jotka talvella käyttävät kaksoispesäkattilaa aktiivisesti puulla lämmittämiseen ja he, joilla on lämpöpumppu öljykattilan rinnalla.

Vaan mikä mättää? Vastaus: ne liian vanhat öljykattilat, joita vielä on käytössä.

Öljylämmitystä on päälämmitysmuotona erityisesti 1960- ja 1970-luvun taloissa. Vuosien kuluessa 1960-luvun kattilat on jo uusittu, mutta käytössä on edelleen 1970-luvulla asennettuja valurautakattiloita.

Vanhat, 35-45 vuotta palvelleet kattilat kannattaa ehdottomasti vaihtaa nykykattiloiksi. Vanha kattila voi tuntua sinänsä toimivalta, mutta se ei kuitenkaan täytä tämän päivän energiatehokkuusvaatimuksia eikä edistä energiansäästöä. Nyt on siis korkea aika pistää kattilaremontit käyntiin: fiksu vaihtaa vanhan uuteen!

Nykyisen energiatehokkuussopimuksen Höylä III:n viimeinen toimintavuosi on meneillään. Kaikkiaan lähes 20 vuoden mittaisen energiatehokkuusohjelman aikana on öljylämmitystaloissa saavutettu merkittävä energiansäästö, kun järjestelmiä on päivitetty ja huollosta on huolehdittu ajallaan. Tästä kuuluu suuri kunnia kaikille öljylämmittäjille!

Ja energiatehokkuustyö jatkuu. Öljy- ja biopolttoaineala on neuvottelut valtiovallan kanssa uuden energiatehokkuussopimus Höylä IV:n vuosiksi 2017–2025. Sopimuksessa asetetaan tavoitteet myös taloudelliselle ja ympäristövaikutusten kannalta hyödylliselle uusiutuvan energian käytölle öljylämmityskiinteistöissä. Öljylämmityksen osalta päästään hallitusohjelman tavoitteisiin öljyn kotimaan käytön vähentämisestä ja uusiutuvien energioiden käytön lisäämisestä ilman radikaaleja toimenpiteitä.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Vielä ehtii Ympäristö- ja turvallisuuspäiville!

Öljy- ja biopolttoainealan Ympäristö- ja turvallisuuspäivät 28.-29. syyskuuta Hämeenlinnassa ovat alan ammattilaisille ohittamaton tilaisuus päivittää tiedot huoltoasemia ja öljytuotteiden varastointia koskevista säädöksistä ajan tasalle. Mukaan ehtii vielä: viimeinen ilmoittautumispäivä on 14. syyskuuta.

Joka kolmas vuosi järjestettävien Ympäristö- ja turvallisuuspäivien teemoina ovat tänä vuonna ympäristösuojelulainsäädäntö, huoltoasemat, turvatekniikka ja valvonta sekä pohjavesiasiat.

Mistä puhutaan tällä kertaa

Ympäristönsuojelulainsäädäntö-teemassa tietoa saa mm. huoltoasemia koskevien olennaisten teknisten vaatimusten uudistamisesta sekä öljyvarastostandardin uudistuksesta. Huoltoasemat-teemassa puhutaan mm. uusista käyttövoimista ja huoltoasematoiminnan tulevaisuudesta sekä jakeluasemat pohjavesialueilla -ohjeen uudistuksesta.

Turvatekniikka ja valvonta -teeman aiheita ovat esim. öljynerottimien, säiliöiden ja putkien välitilavalvonta sekä polttonestevaraston hallinta ja logistiikka. Pohjavesi-teemassa puhutaan mm. pohjavesialueiden luokituksesta ja rajauksesta sekä suojausrakenteiden ja materiaalien pitkäaikaiskestävyydestä.

Näyttely täydentää tapahtuman antia

Kaksipäiväinen tilaisuus kokoaa perinteisesti yhteen laajan joukon alan ammattilaisia yrityksistä, yhteisöistä ja viranomaistahoilta. Tämä tarjoaa jälleen hyvän mahdollisuuden myös verkottumiseen ja kokemusten vaihtoon.

Uusimpia palveluja ja tuotteita esittelevä laite- ja palvelutoimittajien näyttely täydentää seminaaritapahtuman ensimmäisen päivän antia. Ohjelmassa on aikaa tutustua näyttelypisteisiin ja saada lisätietoja omaan työhön liittyvistä tuotteista ja palveluista.

Ohjelma ja ilmoittautuminen verkossa

Ympäristö- ja turvallisuuspäivien koko ohjelma sekä muut tiedot ja ilmoittautumislinkki löytyvät verkosta tästä.

Lisätietoja: Koulutuskalenteri; Öljyalan Palvelukeskus, Sanna Hämäläinen, puh. 040 703 0899

Nestekaasukurssi syyskuussa – nyt Tampereella

Öljyalan Palvelukeskuksen Nestekaasukurssilla Tampereella 21.-23. syyskuuta on tarjolla uusin tieto nestekaasun ammattikäytön kysymyksissä. Valita voi kaksipäiväisen tai kolmipäiväisen kurssin. Kolmas päivä antaa valmennusta käytönvalvojan ja asennusoikeuksien pätevyyskokeisiin. Ilmoittautumisaikaa on 7. syyskuuta saakka.

Nestekaasukurssi - Asentaminen ja käytön valvonta” on vuosien mittaan saavuttanut vankan sijan laadukkaana nestekaasualan koulutustapahtumana, joka myös valmentaa hyvin käytönvalvojan ja asennusoikeuksien pätevyyskokeisiin. Syksyn kurssi pidetään Tampereella 21.-23. syyskuuta.

Kurssi antaa kaasunkäyttäjille perustietoa energiakaasuista, niiden käyttöön liittyvistä sovelluksista ja viranomaismääräyksistä. Lisäksi perehdytään käyttölaitteiden ja -laitteistojen asentamiseen, huollon ja käytön valvonnan peruskysymyksiin sekä normeihin siinä laajuudessa, että osallistujien kynnys suorittaa pätevyyskoe madaltuu.

Kaksi tai kolme päivää

Kaksi ensimmäistä päivää on luento-opetusta. Konkariammattilaisten kannattaa tulla kertaamaan aiheita kahtena ensimmäisenä kurssipäivänä. Mukaan saa ajanmukaisen, päivitetyn tiedon ja laajan neste- ja energiakaasuihin liittyvän materiaalin.

Pätevyyskokeisiin valmentaudutaan kolmantena päivänä, jolloin kerrataan tärkeimpiä asioita yksityiskohtaisemmin ja tehdään käytännön tehtäviä.

Luennoitsijat ovat nestekaasualan kokeneita ammattilaisia ja nestekaasukysymyksiin hyvin perehtyneitä viranomaisia. Luennoilla on tilaisuus kysyä mieltä askarruttavista asioista suoraan asiantuntijoilta.

Ohjelma ja ilmoittautuminen verkossa

Nestekaasukurssin ohjelma ja muut tiedot sekä ilmoittautumislinkki löytyvät verkosta tästä.

Syksyn energiansäästöviikko lähestyy – miten osallistut?

Energiansäästöviikko on enemmän. Kehity, valitse, ajattele. Näihin sanoihin tiivistyy valtakunnallisen kampanjaviikon idea 10.-16. lokakuuta. Yritykset, yhteisöt ja henkilöt voivat tempaista viikon aikana omaan tilanteeseen sopivalla tavalla. Kaikki tieto energiansäästöviikosta ja vinkkejä sen viettämiseen löytyy kampanjaviikon sivuilta.

Tänä vuonna energiansäästöviikkoon ajoittuu myös ensi vuonna käynnistyvien energiatehokkuussopimusten allekirjoitustilaisuus 14. lokakuuta.

Yksi energiansäästöviikolla allekirjoitettavista energiatehokkuussopimuksista on öljyalan Höylä IV -sopimus vuosille 2017-2025. Sopimuksella edistetään edelleen öljylämmityksen energiatehokkuutta parantavia toimia. Tavoitteisiin kuuluu, että ainakin puolessa öljylämmityskiinteistöistä käytetään myös uusiutuvaa energiaa sopimuskauden päättyessä vuonna 2025.

Vastuullisen energiankäytön vinkkejä

Energiansäästöviikkoon osallistuu vuosi vuodelta enemmän yrityksiä, yhteisöjä ja yksittäisiä ihmisiä. Mukana on myös Öljyalan Palvelukeskus, joka muistuttelee öljylämmittäjiä viikon aikana energiansäästöstä. Verkkosivuilta löytyy öljylämmittäjälle vinkkejä tavoista säästää energiaa koottuna Vastuullinen energiankäyttö -oppaaseen.

Tutustu energiansäästöviikon sivuihin

Energiansäästöviikkoa voi viettää mitä moninaisimmin tavoin. Motivan ylläpitämillä energiansäästöviikon sivuilta www.energiansaastoviikko.fi löytyy kampanjaopas sekä koottuna kaikki muukin tieto energiansäästön merkitystä korostavasta tempausviikosta.

Uusia palveluja sivustolla ovat esimerkiksi mahdollisuus ladata logo tai tunnus omalle sivulle, mahdollisuus lisätä tapahtumatietoja ja tiedotteita ja linkittää ne omille sivuille ja energiansäästöviikon yhteiselle Ajankohtaista-sivulle, enemmän tilaa kertoa oman yhteisön energiatehokkuustyöstä ja energiansäästöviikon suunnitelmista, yhteisölle suora osoite energiansäästöviikon nettipalveluun ja omalla sivulla linkkipaikka sekä yhteisön omille netti- ja Facebook-sivuille.

Lisätietoja: www.energiansaastoviikko.fi

kesäkuu 2016

Uutiskirje seuraavan kerran elokuussa

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n uutiskirje on heinäkuussa kesätauolla, ja seuraava uutiskirje ilmestyy elokuun loppupuolella. Uutiskirjeen voi tilata verkkosivuilta www.oil.fi, ja uutiskirjeen lopusta löytyy aina linkki jakelusta poistumiseksi.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n ja Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toimisto on heinäkuussa kiinni kaksi viikkoa 11.-22.7.2016.

Aurinkoista kesää kaikille uutiskirjeen lukijoille!

Tieliikenteen päästöt vähenevät nopeimmin kehittyneillä biopolttoaineilla

Tieliikenteessä nopein ja kustannustehokkain tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä on lisätä kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöä. Biopolttoaineiden käyttö vaikuttaa sekä olemassa olevien että uusien autojen päästöihin, eikä vaadi uutta jakelujärjestelmää.

Näin todetaan kansainvälisen autoteollisuuden ja polttoainevalmistajien AutoFuel-konsortion teettämässä selvityksessä, jossa arvioidaan päästöjen vähentämiskeinoja tieliikenteessä tavoiteltaessa 30 prosentin päästövähennystä päästökauppasektorin ulkopuolella vuonna 2030.

Laajassa Roland Berger -konsulttitoimiston tekemässä selvityksessä on vertailtu tieliikenteen vaihtoehtoisia käyttövoimia ja päästövähennyskeinoja niiden yhteiskunnalle aiheutuvien kokonaiskustannusten perusteella.

Raportissa on kuvattu, miten päästöt vähenevät vuoteen 2030 mennessä autokannan uusiutuessa, energiatehokkuuden parantuessa ja uusien käyttövoimien lisääntyessä. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä täyttämään EU:n asettamia tavoitteita. Jotta päästövähennystavoitteet voidaan saavuttaa kustannustehokkaasti, tulee tieliikenteessä lisätä kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöä merkittävästi.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osalta erityisesti hybridiajoneuvojen oletetaan lisääntyvän niiden kustannustehokkuuden vuoksi. Sen sijaan täyssähköautojen osuuden uusista ajoneuvoista Euroopassa arvioidaan nousevan vain kolmeen prosenttiin vuonna 2030. Merkittävästä akkuteknologian kehitysoletuksesta huolimatta sähköautojen hinta on tällöinkin edelleen huomattavan korkea.

Raskaan liikenteen osuus tieliikenteen päästöistä tulee nousemaan vuoteen 2030 mennessä. Käyttövoimavaihtoehdot ovat raskaassa liikenteessä rajoitetummat kuin henkilöautoissa, joten korkeaseosbiopolttoaineiden rooli korostuu raskaan liikenteen päästöjen vähentämisessä.

-Tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä koskevassa sääntelyssä tulee ottaa käyttöön integroitu lähestymistapa, joka huomioi teknologianeutraalisti sekä ajoneuvot että niiden käyttämän energian yhtenä kokonaisuutena. Tämä tekee vähähiilisistä vaihtoehdoista houkuttelevia kuluttajien näkökulmasta ja kannustaa autoteollisuutta valmistamaan nykyistä korkeammille biopitoisuuksille soveltuvia ajoneuvoja, totesi Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä raportin Suomen-julkistustilaisuudessa 10. kesäkuuta.

Integrated Fuels and Vehicles Roadmap to 2030+ raportti

Lisätietoja:

Timo Huhtisaari, bio- ja vastuullisuusasiat, North European Oil Trade Oy, puh. 041 504 4694, etunimi.sukunimi@neot.fi

Ilkka J. Räsänen, yhteiskuntasuhdejohtaja, Neste Oyj, puh. 050 458 5123, etunimi.sukunimi@neste.com

Kansainväliset öljymarkkinat – kesäkuu 2016

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n kesäkuun öljymarkkinaraportin mukaan öljyn kysynnän kasvuennuste kuluvalle vuodelle nousi hieman eli 0,1 miljoonaa barrelia päivässä 1,3 miljoonaan barreliin päivässä. Kysyntä tälle vuodelle on 96,0 miljoonaa barrelia päivässä. Vaikka öljyntuotannon kasvu toukokuussa hidastui ensimmäistä kertaa vuoden 2013 jälkeen, on markkinoilla edelleen merkittävästi ylitarjontaa raakaöljystä.

Viime joulukuuhun asti Opec-mailla oli sopimus öljytuotannon rajoittamisesta 30 miljoonaan barreliin päivässä. Nyt Opec-maat tuottavat raakaöljyä noin 32,5 miljoonaa barrelia päivässä. Järjestö ei saanut kesäkuun alussa aikaan sopimusta öljyntuotannon rajoittamisesta. Iran haluaa ennen talouspakotteita hankkimansa markkina-aseman öljyntuottajana takaisin ja vastustaa tuotannon rajoituksia.

Konsulttiyhtiö Wood Mackenzien mukaan öljyteollisuus on kärsinyt merkittävästi lähes kaksi vuotta vallinneesta raakaöljyn alhaisesta hinnasta. Alan yhtiöt ovat leikanneet öljyn etsimiseen ja hyödyntämiseen suunnittelemiaan investointeja kaikkiaan noin 1 000 miljardilla dollarilla.

Brent-raakaöljyn hinta oli tammikuun lopulla alhaisimmalla tasolla 12 vuoteen, noin 28 dollaria barrelilta. Sen jälkeen hinta on noussut ja oli vuoden korkeimmalla tasolla kesäkuun puolivälissä noin 50 dollarissa barrelilta.

Syitä hinnan nousuun alkuvuoden aikana on useita. Markkinoilla on edelleen selkeästi ylitarjontaa raakaöljystä, mutta öljyntuotannossa on esiintynyt häiriöitä eri puolilla maailmaa. Näitä ovat olleet muun muassa Nigerian ja Venezuelan tuotanto-ongelmat ja Kanadan metsäpalojen aiheuttamat vaikeudet öljyntuotannolle.

Lisäksi Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat viimeisen kuukauden aikana hieman laskeneet. Varastoissa on noin 530 miljoonaa barrelia öljyä. Vuosi sitten varastossa oli noin 470 miljoonaa barrelia raakaöljyä. Yhdysvallat on ainoa öljyntuottaja, jolla on runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa kesäkuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon hinnan olevan tänä vuonna 43 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 52 dollaria barrelilta ja yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n olevan hieman alhaisemmalla tasolla. Hintakeskiarvoennusteet ovat hieman nousseet edelliskuukaudesta. EIA:n mukaan epävarmuus hinta-arvioissa on merkittävä.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana nousseet lukuun ottamatta bensiinin maailmanmarkkinahintaa, joka on laskenut. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli kesäkuun puolivälissä noin 505 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 440 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn hinta oli noin 435 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 235 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Suojaa tunnusluku aina maksutilanteessa!

Suojaa maksukorttisi tunnusluku aina maksutilanteessa! Tämä on yleispätevä, yksinkertainen ohje, jolla pystyt estämään sivullisia urkkimasta tunnuslukuasi. Tunnusluvun eli PIN-koodin voi sitä näppäillessään suojata kädellä tai lompakolla eli käytännössä pienellä vaivalla. Kun toimii huolellisesti, korttimaksaminen on turvallista.

Asiasta muistuttavat kesän aikana yhteisesti Öljy- ja biopolttoaineala, Kaupan liitto, Matkailu- ja Ravintolapalvelut Mara ry ja Finanssialan Keskusliitto.

Tunnusluku kannattaa suojata huolellisesti kaikkialla, missä sitten oletkin maksamassa tai nostamassa rahaa pankkiautomaatilta. Ohje on hyvä pitää mielessä kauppojen ja ravintoloiden kassoilla, huoltoasemien maksuautomaateilla ja kaikissa muissakin korttimaksutilanteissa. Tunnusluvun suojaaminen muilta on erittäin tärkeää, jotta ulkopuoliset eivät sen avulla pääse käsiksi maksukorttisi tietoihin ja käyttämään korttiasi.

Muista myös, että tunnusluku on henkilökohtainen asia, jota ei pidä paljastaa toisille henkilöille. Tunnuslukua ei myöskään pidä säilyttää sellaisessa paikassa, josta se olisi helposti yhdistettävissä sinun korttiisi. Järkevintä olisi opetella tunnusluku ulkoa, eikä pitää sitä missään kirjallisesti tallessa. Yleisimmin PIN-koodi on nelinumeroinen numeroyhdistelmä.

Lisätietoja:

Öljy- ja biopolttoaineala ry, Pekka Huttula, varatoimitusjohtaja, puh. 040 503 9465, pekka.huttula@oil.fi

Kaupan liitto, Panu Tast, asiantuntija, maksuvälineet, puh. 040 542 2227, panu.tast@kauppa.fi

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Kai Massa, lakimies, puh. 09 6220 2047, kai.massa@mara.fi

Finanssialan Keskusliitto, Kirsi Klepp, asiantuntija, korttimaksaminen, puh. 020 793 4264, kirsi.klepp@finanssiala.fi

Kattilaremontit käyntiin nyt!

Uusimman Lämmöllä-lehden pääkirjoituksessa nostetaan esille tärkeä asia: on tarpeellista vaihtaa vielä jäljellä olevat vanhat, 35-45 vuotta palvelleet öljykattilat uusiin energiatehokkaisiin kattiloihin. Näkökulma-palsta puolestaan muistuttaa, että lämmityssaneeraukset kannattaa teettää ammattitaitoisilla ammattilaisilla.

Lämmöllä-lehdestä 2/2016 voi jälleen lukea myös öljylämmittäjien kokemuksia lämmitysremonteista erityyppisissä taloissa. Lisäksi lehdessä on asiaa ajankohtaisesta aurinkolämmöstä. Asiantuntija painottaa haastattelussa hyvin toimivan ilmanvaihdon tärkeyttä, koska sillä vältetään sisäilmaongelmat.

Sähköinen lehti verkossa

Öljyalan Palvelukeskuksen Lämmöllä-lehti postitetaan kolmesti vuodessa Nesteen, St1:n, Teboilin ja SEOn lämmitysöljyasiakkaille. Seuraavan kerran lehti ilmestyy lokakuun alussa.

Lehden sähköisen version voi lukea verkosta.

Jos haluat tilata maksuttoman lehden, tee tilaus tästä.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Onhan öljysäiliön ylitäytönestin varmasti kunnossa?

Lämmitysöljysäiliön omistajalla on vastuu siitä, että säiliö ja kaikki sen varusteet ovat kunnossa. Ylitäytönestin turvaa öljysäiliön täyttötilanteen, ja laitteen kunto tulee aika ajoin tarkistuttaa, jotta se toimii siten kuin sen pitää toimia, muistutetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Säiliöauton kuljettajilla on yleisenä ohjeena antaa asiakkaalle huomautus ja opastusta, jos säiliöauton laitteistolla havaitaan oireita jostain viasta. Selkeät vikatapaukset johtavat poikkeuksetta korjauskehotukseen. Öljyä ei toimiteta, ennen kuin öljyn myyjä on saanut tiedon, että vika on korjattu.

-Jos öljyn toimituksen yhteydessä havaitaan vikoja säiliöön liittyen, niistä huomautetaan asiakkaalle. Vioista annetut huomautukset ja korjauskehotukset on syytä aina ottaa vakavasti ja hoitaa asiat nopeasti kuntoon, toteaa erityisasiantuntija Eero Otronen.

Toimiva anturi estää ylitäytön

Lämmitysöljysäiliöiden ylitäytönesto koostuu säiliössä olevasta anturista täyttöpaikalla olevine pistokkeineen. Säiliöautossa on puolestaan sulkulaitteisto liitäntäjohtoineen. Kun öljyn pinta kiinteistön säiliössä nousee anturissa olevan tuntoelimen tasolle, saa auton sulkulaitteisto viestin tästä, öljyn pumppaus pysähtyy ja säiliöauton öljyputken venttiilit sulkeutuvat.

Ylitäytönestimen vioista yleisin lienee täyttöputken vieressä oleva rikkinäinen pistoke. Pistokkeen muovisia osia rasittavat ja haurastuttavat auringonpaiste, sade ja pakkanen. Anturin ja pistokkeen välinen johto saattaa myös haurastua.

Myös säiliön sisäpuolella olevan tuntoelimen sähköiset ominaisuudet saattavat muuttua vuosien aikana. Jos vikoja tai ongelmia toiminnassa on havaittu, on suositeltavinta vaihtaa anturi kokonaisuudessaan uuteen johtoineen ja pistokkeineen.

Öljysäiliöön asennettava ylitäytönestimen anturi tuli säiliöiden pakolliseksi varusteeksi lähes neljäkymmentä vuotta sitten. Käytössä onkin nyt myös ikääntyneitä antureita, joiden häiriöalttius tuntuu lisääntyneen. Vanhan anturin uusiminen on monesti suositeltavaa, vaikka vikaa ei vielä olisi ilmennytkään.

Säiliötä ei koskaan liian täyteen!

-Toimiva ylitäytönestin antureineen on turvalaite, jonka tarkoitus on estää vahinko, jos ylitäyttövaara ilmenee. Suositeltavinta ja turvallisinta on tilata säiliöön öljyä vain se määrä, joka sinne varmasti sopii, eikä täyttää säiliötä ylitäyttörajaan saakka, neuvoo Eero Otronen.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Uusi Aurinkolämpösivusto!

Energiatehokkuutta edistävä Motiva on avannut Aurinkolämpösivuston, jossa on esimerkkejä hyvistä aurinkolämmön toteutuksista ja muuta tärkeää tietoa aurinkolämmöstä. Motiva kokosi Aurinkolämpösivuston yhdessä alan toimijoiden kanssa. Mukana oli myös Öljyalan Palvelukeskus.

Suomessakin aurinkolämpöä voitaisiin käyttää hyödyksi nykyistä enemmän, sillä meillä saadaan auringonsäteilyä vuositasolla lähes yhtä paljon kuin Pohjois-Saksassa. Monet öljylämmittäjät ovat jo ottaneet aurinkolämmön käyttöön öljyn rinnalle.

Useimmiten aurinkolämpöä käytetään käyttöveden lämmitykseen ja myös tilojen esilämmitykseen. Aurinkolämmöllä on myös paljon muita mahdollisia käyttökohteita. Se sopii esimerkiksi hyvin leikkaamaan vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien käyttökuluja.

Verkkosivustolla käsitellään myös aurinkolämmön passiivista hyödyntämistä, jolloin käytössä ei ole varsinaisia lämpökeräimiä. Passiiviseenkin aurinkolämmön hyödyntämiseen on olemassa hyviä suunnitteluratkaisuja, joissa on otettu huomioon keskikesän liiallinen lämpö.

Aurinkolämpösivustoa oli Motivan ja alan toimijoiden kanssa kokoamassa myös Öljyalan Palvelukeskus.

Sivusto löytyy osoitteesta www.motiva.fi/aurinkolampo

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

 

Parafiinisen dieselpolttoaineen standardi valmistunut

Eurooppalainen standardi parafiinisesta dieselpolttoaineesta on valmistunut ja hyväksytty eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä. Standardi määrittelee synteettisesti valmistetun tai vetykäsitellyn parafiinisen dieselpolttoaineen laatuvaatimukset ja testimenetelmät.

Standardi valmisteltiin yhteistyössä eri tahojen kuten auto- ja polttoainealan asiantuntijoiden kesken. Suomalaiset asiantuntijat ovat olleet aktiivisesti mukana standardin laatimisessa koko sen valmistelun ajan.

Nyt kun parafiiniselle dieselpolttoaineelle on Euroopan kattava standardi, myös tuotteen vähittäismyynti sellaisenaan sekä laadunhallinta on yksiselitteistä. Standardin ansiosta autonvalmistajien on entistä helpompi antaa hyväksyntä ja takuu parafiinisen dieselpolttoaineen käytölle sellaisenaan.

Standardi on lisäksi tärkeä edistysaskel sataprosenttisten biopolttoaineiden kuten vetykäsitellyn kasviöljyn eli HVO:n ja vaihtoehtopolttoaineiden nykyistä laajempimittaiselle käyttöönotolle. Tähän asti biopolttoaineita on käytetty lähinnä polttoaineseoksissa erilaisina pitoisuuksina.

Parafiinistä dieselpolttoainetta valmistetaan esimerkiksi biomassasta sekä kasvi- ja eläinrasvoista vetykäsittelyllä. Polttoainetta voidaan sekoittaa raakaöljypohjaiseen dieselpolttoaineeseen tai käyttää sellaisenaan dieselpolttoaineelle suunnitelluissa moottoreissa. Polttoaineessa on pienemmät rikki- ja aromaattipitoisuudet verrattuna raakaöljypohjaiseen dieselpolttoaineeseen, jolloin haitalliset päästöt pienenevät ja ilmanlaatu paranee. Parafiinista dieselpolttoainetta voidaan myydä olemassa olevassa jakelujärjestelmässä.

Uuden standardin nimi on EN 15940 “Automotive fuels. Paraffinic diesel fuel from synthesis or hydrotreatment. Requirements and test methods.”

Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin öljytuotteita käsittelevän teknisen komitean alaisissa työryhmissä tehdään pitkäjänteistä työtä entistäkin parempilaatuisten polttoaineiden kehittämiseksi. Viime vuosina on panostettu erityisesti biopohjaisten polttonesteiden markkinoille saattamisen helpottamiseen standardoinnin kautta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Virpi Nummisalo, puh. 040 516 5874

Heinäkuun kuluttajahintaseuranta päivittyy verkkoon

toukokuu 2016

Kansainväliset öljymarkkinat – toukokuu 2016

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n toukokuun öljymarkkinaraportin mukaan öljyn kysyntä lisääntyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä kehittyvissä talouksissa, erityisesti Intiassa ja Kiinassa, sekä yllättäen myös Venäjällä. Kysynnän kasvuennuste tälle vuodelle säilyi kuitenkin ennallaan 1,2 miljoonassa barrelissa päivässä eli kysyntäennuste on 95,9 miljoonaa barrelia päivässä.

Brent-raakaöljyn hinta laski toissa vuoden kesäkuusta lähtien viime vuoden loppuun mennessä noin 70 prosenttia. Laskeva suunta jatkui kuluvan vuoden alussa, ja hinta oli tammikuun lopulla alhaisimmalla tasolla 12 vuoteen eli noin 28 dollaria barrelilta. Kevään mittaan hinta on ollut nousussa ja oli toukokuun puolivälissä alkuvuoden korkeimmalla tasolla, noin 49 dollaria barrelilta. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Iran on aikonut kasvattaa tänä vuonna raakaöljyn tuotantoaan nopealla tahdilla tavoitteenaan palauttaa talouspakotteiden aikana menetetty markkinaosuus. Ennen pakotteiden kiristämistä vuonna 2010 Iran oli neljänneksi suurin öljyn tuottaja 4,4 miljoonan barrelin päivätuotannolla. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Iran teki tammikuussa tuotantoennätyksen, 4,5 miljoonaa barrelia päivässä. Tuotanto on säilynyt alkuvuoden samalla tasolla, mutta alkaa mahdollisesti loppuvuodesta hiipua, koska uusia tuotantoalueita on vaikea ottaa käyttöön öljyn nykyisellä hintatasolla.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot, EIA:n ennusteet

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat viimeisen kuukauden aikana pysyneet ennallaan. Varastoissa on ennätykselliset noin 540 miljoonaa barrelia öljyä, kun sitä vuosi sitten oli noin 480 miljoonaa barrelia. Yhdysvallat on ainoa raakaöljyn tuottaja, jolla on runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa toukokuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon hinnan olevan tänä vuonna 41 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 51 dollaria barrelilta ja yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun hinnan WTI:n hinnan olevan hieman alhaisemmalla tasolla. Hintakeskiarvoennusteet ovat nousseet reippaasti edelliskuukaudesta.

Öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana nousseet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli toukokuun puolivälissä noin 525 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 430 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 425 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 215 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Öljylämmittäjän tärkeät asiat uusissa videoissa

Öljyalan Palvelukeskuksen uudet animaatiovideot kertaavat öljylämmittäjälle tärkeitä asioita. Viiden videon sarja kertoo muun muassa siitä, miten uusiutuvat energiat ja öljy viihtyvät hyvin yhdessä: öljyn rinnalle valitaan usein aurinko, puu tai lämpöpumppu.

Vastaus löytyy myös siihen, mitä on hyvä pitää mielessä öljylämmitysjärjestelmän huolloista sekä siihen, milloin on aika päivittää korkeaan ikään ehtinyt kattilavanhus uuteen, energiatehokkaaseen kattilaan. Yksi video muistuttaa siitä, kuinka tehokas energiapaketti öljy onkaan: yhdestä öljylitrasta irtoaa yllättävä määrä energiaa.

Säiliövideo painottaa, että öljysäiliö kannattaa tarkastuttaa tietyin väliajoin riippumatta sijoituspaikasta tai valmistusmateriaalista. Viestin ydin on, että jos oman säiliön kuntoa ei tiedä varmasti, kannattaa tilata säiliötarkastus.

Kaikki viisi videota löytyvät öljylämmittäjän neuvontasivuilta osoitteesta oljylammitys.fi/ajankohtaista/videot.

(Julkaistu tiedotteena 16.05.2016)

Lisätietoja: erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481; viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060; etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Pikkuhuoltoa laajempi lämmitysremontti alulle ajoissa

Jos öljylämmitystalossa kaavaillaan pikkuhuoltoa laajempaa remonttia koko lämmitysjärjestelmään tai johonkin järjestelmän osaan, kannattaa asia suunnitella hyvin alan palveluja ja tuotteita tarjoavien ammattilaisten kanssa. Näin remontti voidaan myös ajoittaa sopivaan ajankohtaan. Kesäkausi on remonttien suhteen yleensä kiireisintä aikaa, joten suunnittelu pitää aloittaa ajoissa.

-Nyt on korkea aika miettiä remonttitarpeita, jos olisi tarvetta saada työt teetettyä kesällä tai alkusyksyllä, sanoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta. Remontin aikatauluttamisessa on hyvä muistaa, että tarjousten saaminen ja niiden vertailu vie aina oman aikansa.

Otronen kehottaa miettimään esimerkiksi sitä, minkä ikäinen ja missä kunnossa kattila on. Yli-ikäinen kattila kannattaa vaihtaa uuteen, joka parantaa energiatehokkuutta sekä pienentää öljynkulutusta ja päästöjä.

Energiatehokkuuden suhteen yli 30 vuotta vanha kattila alkaa olla vaihtoiässä. Vaikka vanha kattila tuntuisi jotenkuten toimivankin, se ei vastaa nykyisiä energiatehokkuusvaatimuksia ja voi kuluttaa lämmitysöljyä kohtuuttomasti. Uuden kattilan hyötysuhde voi olla jopa kymmeniä prosentteja parempi, ja lämmityskustannukset alentuvat kattilan uusinnassa saman verran. Lisäksi nykykattila on vanhaa varmempi toiminnassaan.

Kattilan tulosta saneerausikään kertoo selvimmin suurelta tuntuva öljyn kulutus. Hälytysmerkkejä ovat myös verkostopaineen laskeminen, jatkuva tarve lisätä järjestelmään vettä sekä se, jos lämmintä käyttövettä ei tunnu riittävän tarpeeksi. Hyvin lämmin tekninen tila viestii hukkalämmöstä, liitoksissa voi olla vuotojälkiä tai varolaitteet saattavat vikaantua toistuvasti.

Ensin poltinhuolto ja tilannekartoitus

Ensin kannattaa tilata paikalle poltinhuolto. Ammattilaisten yhteystietoja löytyy esimerkiksi Lämmitysenergia Yhdistys LEY:n sivujen urakoitsijahausta www.lammitysenergia.fi.

-Huoltoliike tarkastaa kattilan, tekee poltinhuollon säätöineen ja osaa myös neuvoa lämmittäjää häntä askarruttavissa kysymyksissä. Asiantuntijan kanssa voi kaiken kaikkiaan kartoittaa, miten remonteissa on järkevää edetä, opastaa Otronen.

Vanhempien kattiloiden vaihdossa uusitaan usein myös poltin ja teknisen tilan varustusta, kuten lämmönsäätölaitteet, paisunta-astiat ja pumput. Myös teknisen tilan putkistot saattavat kaivata remonttia. Kaikkea ei välttämättä tarvitse tehdä kerralla, ja korjaussuunnitelma on aina talokohtainen.

Öljyn rinnalle aurinkoa

Öljyalan Palvelukeskuksen neuvontasivuilla www.oljylammitys.fi löytyy tietoa siitä, miten öljylämmitystalon energiatehokkuutta voi lisätä muutenkin kuin uusimalla kattilan. Sivuilta löytyy vinkkejä sekä kiinteistön että öljylämmitysjärjestelmän kunnossapitoon ja saneeraukseen.

Öljylämmityksen rinnalle kannattaa usein ottaa käyttöön uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi aurinkolämpöä. Sivuilta voi tulostaa tai tilata myös esitteen, joka auttaa sopivan rinnakkaislämmitysmuodon valitsemisessa.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Valmiusharjoitus keskittyi polttoaineiden kuljetusketjun toimintaan

Yhdyskuntien lämpöhuollon turvaamiseen erityistilanteissa liittynyt energiakuljetusten valmiusharjoitus järjestettiin huhtikuussa. Kaksipäiväisen harjoituksen tavoitteena oli kehittää energialaitosten varapolttoainekuljetusten toimintavarmuutta mahdollisissa poikkeustilanteissa.

Toimitusketjujen sujuvuus on oleellista, jotta yhdyskuntien lämmöntuotanto voidaan turvata erityistilanteissa. -Harjoituksen lähtökohtana oli kuviteltu tilanne, jossa maakaasun saanti oli estynyt ja raskasta polttoöljyä ei voitu toimittaa laitoksille. Tällöin maakaasu korvataan lämmöntuotannossa muilla polttoaineilla. Harjoituksessa tarkastelun painopiste oli ensimmäisenä harjoituspäivänä öljytuotteiden kuljetuslogistiikassa ja toisena päivänä kotimaisten polttoaineiden kuljetuksissa, kertoo öljypoolin sihteeri Jorma Venäläinen. Hän toimii suunnittelupäällikkönä Öljy- ja biopolttoaineala ry:ssä.

Tampereella pidettyyn harjoitukseen oli kutsuttu Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson alueelta maakaasua käyttäviä yhdyskuntien lämmöntuotannon energialaitoksia ja niiden polttoainelogistiikan sopimuskumppaneita sekä viranomaisia ja huoltovarmuusorganisaation edustajia. Harjoituksen molempina päivinä oli mukana 50-60 henkilöä.

Harjoituksen järjestivät huoltovarmuusorganisaation voimatalouspoolin kaukolämpö- ja kotimaisten polttoaineiden jaostot, maakuljetuspooli sekä öljypooli yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Harjoitus rakentui asiantuntijaluennoista, ryhmätöistä ja tietoiskuista.

Huoltovarmuusorganisaatiossa poolit seuraavat, selvittävät, suunnittelevat ja valmistelevat toimenpiteitä omien alojensa huoltovarmuuden kehittämiseksi yhdessä alan yritysten kanssa. Öljy- ja maakaasualan valmiussuunnittelusta vastaa öljypooli ja sen ohessa toimiva maakaasujaosto.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, suunnittelupäällikkö ja öljypoolin sihteeri Jorma Venäläinen, puh. 0400 478926

Huoltoasematilastoon päivittyi viime vuoden lopun tilanne

Huolto- ja automaattiasemia oli Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastossa viime vuoden lopussa kaikkiaan 1 889. Asemien kokonaismäärä oli lähes ennallaan verrattuna vuotta aiempaan tilanteeseen, jolloin asemia oli tilastossa kolme enemmän. Huoltoasematilasto päivittyi verkkoon ja tiedote asiasta julkaistiin 3. toukokuuta.

Huoltoasemia, joilla toimii henkilökuntaa, tilastoitiin nyt 805. Tämä oli 18 asemaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Automaattiasemien määrä oli kasvanut vuoden takaisesta 15:llä ja oli nyt 1 084.

Erikseen tilastoidaan raskaan liikenteen jakelupisteet. Niitä oli vuoden 2015 lopussa 671, kun määrä vuotta aiemmin oli 664. Osa raskaan kaluston dieselpolttoaineen tankkauspisteistä sijaitsee huoltoasemien yhteydessä ja osa on erillisiä jakelupaikkoja.

Öljy- ja biopolttoaineala ry on kerännyt huoltoasematilastoon jäsenyhtiöidensä kautta tiedot Nesteen, ABC-ketjun, St1:n ja Shellin sekä Teboilin verkostoista. Tilastossa ovat mukana lisäksi Suomalaisen Energiaosuuskunta SEO:n ja GT Retail Oy:n tiedot. Suomessa on lisäksi yksittäisiä muita huoltoasemia ja liikennepolttonesteiden jakelupisteitä.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n verkkosivuille Huoltoasematilastoon >

(Julkaistu tiedotteena 03.05.2016)

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465; viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060, etunimi.sukunimi@oil.fi

Nestekaasusäiliöiden eurooppalainen standardointikokous Helsingissä

Eurooppalaiset alan asiantuntijat pohtivat nestekaasusäiliöihin ja -pulloihin sekä niiden varusteisiin liittyvien standardien kehittämistä kokouksessaan Suomessa kesäkuun alussa. Euroopan standardointijärjestön CENin tähän asiaan keskittyvä tekninen komitea kokoontuu Helsingissä 1.-2. kesäkuuta.

-Teknisen komitean kokouksia järjestetään kiertoperiaatteella eri maissa. Nyt kokous on pitkän tauon jälkeen Suomessa, jossa kokoonnuttiin edellisen kerran vuonna 1992, kertoo erityisasiantuntija Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä. Öljy- ja biopolttoaineala ry on SFS:n toimialayhteisö ja vastaa öljytuotteiden standardoinnista.

Kokouksessa käsiteltävät standardit käsittelevät nestekaasusäiliöiden ja -pullojen ja niiden varusteiden rakennetta, määräaikaistarkastuksia, testauksia ja turvallisuusnäkökohtia. Näiden lisäksi teknisen komitean mandaattiin kuuluvat myös nestekaasuajoneuvojen komponentit sekä jakelulaitteet ja veneisiin liittyvät nestekaasun käyttövoimalaitteet.

Eurooppalaiset standardit laaditaan Euroopan standardointikomiteassa CENissä. Ne valmistellaan asiantuntijavoimin yhteistyönä eri osapuolien kesken. Tuotestandardit ovat Suomessa voimassa SFS-EN-standardeina.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Tina Sammi, puh. 040 501 2738

Ympäristö- ja turvallisuuspäivien ohjelma julkaistu

Öljy- ja biopolttoainealan Ympäristö- ja turvallisuuspäivät ovat ammattilaisille ohittamaton tilaisuus päivittää tietonsa huoltoasemia ja öljytuotteiden varastointia koskevista säädöksistä sekä monista muista alan ajankohtaisista kysymyksistä. Tilaisuus järjestetään 28.-29. syyskuuta Hämeenlinnassa.

Joka kolmas vuosi pidettävän koulutustilaisuuden teemoina ovat tänä vuonna ympäristösuojelulainsäädäntö, huoltoasemat, turvatekniikka ja valvonta sekä pohjavesiasiat. Uusimpia palveluja ja tuotteita esittelevä laite- ja palvelutoimittajien näyttely täydentää seminaaritapahtuman antia.

Kaksipäiväinen tilaisuus kokoaa perinteisesti yhteen laajan joukon alan ammattilaisia yrityksistä, yhteisöistä ja viranomaistahoilta. Seminaaripäivien aikana kuullaan parikymmentä esitystä ajankohtaisista teemoista.

Ohjelma julkaistu, ilmoittautuminen verkossa

Ympäristönsuojelulainsäädännön osalta esillä ovat muun muassa öljyvarastoihin liittyvät kysymykset kuten öljyvarastostandardin uudistus. Huoltoasemateeman osuuden avaa esitys liikenteen uusista käyttövoimista ja huoltoasematoiminnan tulevaisuudesta.

Turvatekniikan ja valvonnan teemassa aiheita ovat esimerkiksi öljynerottimien, säiliöiden ja putkistojen välitilavalvonta sekä polttonestevaraston hallinta ja logistiikka. Pohjavesiteemassa puhutaan muun muassa pohjavesialueiden luokituksesta ja rajauksesta.

Seminaarin ohjelma on julkaistu ja siihen voi tutustua Öljy- ja biopolttoainealan verkkosivujen Koulutuskalenterissa. Sieltä löytyvät myös ilmoittautumisohjeet ja hintatiedot.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, johdon assistentti Sanna Hämäläinen, puh. 040 703 0899

huhtikuu 2016

Kansainväliset öljymarkkinat – huhtikuu 2016

Kuusitoista öljyntuottajamaata pitivät kokouksen Qatarissa Dohassa Saudi-Arabian ja Venäjän johdolla. Maat yrittivät saada aikaan päätöstä raakaöljyn tuotantomäärien jäädytettämisestä tammikuun tasolle lokakuuhun saakka, mutta sopua ei syntynyt. Erityisesti Iran on vastustanut tuotantorajoituksia ja oli Opec-maista ainoa, joka ei osallistunut kokoukseen. Raakaöljyn ylituotanto näyttäisi näin jatkuvan.

Dohan kokouksen epäonnistumisesta syytettiin erityisesti Saudi-Arabian ja Iranin välisiä geopoliittisia jännitteitä. Iran aikoo kasvattaa tänä vuonna raakaöljyn tuotantoaan yhteensä noin miljoona barrelia päivässä nopealla tahdilla puolen vuoden aikana. Tavoitteena on palauttaa talouspakotteiden aikana menetetty markkinaosuus. Ennen pakotteiden kiristämistä vuonna 2010 Iran oli maailman neljänneksi suurin öljyn tuottaja 4,4 miljoonan barrelin päivätuotannolla.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n huhtikuun öljymarkkinaraportin mukaan öljyn kysyntäennuste viime vuodelle oli 94,7 miljoonaa barrelia päivässä. Erityisesti viimeisellä vuosineljänneksellä kysynnän kasvuennuste aleni merkittävästi. Kysynnän kasvuennuste tälle vuodelle säilyi ennallaan, 1,2 miljoonaa barrelia päivässä, joten kysyntäennuste on 95,7 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Raakaöljyn hinta, varastotilanne

Brent-raakaöljyn hinta laski vuoden 2014 kesäkuusta viime vuoden loppuun mennessä noin 70 prosenttia. Lasku jatkui kuluvan vuoden alkupuolella, ja hinta oli tammikuun lopulla alhaisimmalla tasolla 12 vuoteen, noin 28 dollaria barrelilta. Sen jälkeen hinta on noussut, ja se kävi vuoden korkeimmalla tasolla huhtikuun puolivälissä noin 44 dollarissa barrelilta. Sittemmin hinta on jälleen laskenut noin 41 dollariin barrelilta.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat viimeisen kuukauden aikana pysyneet ennallaan.

Varastoissa on ennätykselliset noin 535 miljoonaa barrelia öljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 485 miljoonaa barrelia. Yhdysvallat on ainoa raakaöljyn tuottaja, jolla on runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa huhtikuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun sekä yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 35 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 41 dollaria barrelilta.

Öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana nousseet. Lähestyvä kesälomakausi, jolloin autoilu lisääntyy, nostaa moottoribensiinin maailmanmarkkinahintaa. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli huhtikuun puolivälissä noin 470 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 365 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn hinta oli noin 360 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 165 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Öljy- ja biopolttoaineala veroesityksestä

Hallitus on kehysriihessä päättänyt melko maltillisista korotuksista polttoaineveroihin osana toimia, joilla katettaisiin budjettikehykseen syntynyttä vajetta. Veronkorotuksia on perinteisesti käytetty paikkaamaan budjetin alijäämää vaikeassa taloustilanteessa. Korotukset ylipäätään leikkaavat kansalaisten ostovoimaa, mikä ei ole heikossa taloudellisessa tilanteessa toivottavaa, todetaan Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan bensiinin ja dieselöljyn runsaan kahden sentin veronkorotus litralta tarkoittaa keskimääräiselle henkilöautoilijalle 30-35 euron lisämenoa vuodessa. Hallitus seuraa öljyn maailmanmarkkinahinnan kehitystä ja tarkastelee veronkorotusta uudelleen, jos hinta nousee yli 80 dollariin barrelilta.

Nestemäisten polttoaineiden verotus on jo ennestään korkealla tasolla. Viime vuonna nestemäisistä polttoaineista kerättiin valmisteveroja yhteensä 2,91 miljardia euroa. Määrä muodosti suurimman tuoton tullin kantamissa veroissa vuonna 2015. Bensiinin, dieselöljyn ja polttoöljyjen verotusta kiristettiin edellisen kerran vuoden 2015 alussa. Kevyen polttoöljyn verotus nousi myös vuoden 2016 alussa.

-On ymmärrettävää, että valtiontalouden heikko tila johtaa helposti veronkorotuksiin, mutta on hyvä muistaa, että jo tällä hetkellä bensiinin litrahinnassa verojen osuus on noin 70 prosenttia. Tässäkin tilanteessa Öljy- ja biopolttoaineala painottaa liikenteen polttoaineiden tasapuolisen ja teknologianeutraalin verotuksen tärkeyttä. Kaikkia liikenteessä käytettäviä polttoaineita pitäisi verottaa niiden hiilidioksidipäästöjen ja energiasisällön mukaan, toteaa toimitusjohtaja Helena Vänskä.

(Julkaistu tiedotteena 6.4.2016)

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786; Pekka Huttula, varatoimitusjohtaja, puh. 040 503 9465

 

Energiatehokkuussopimusten uusi kausi 2017-2025

Nykyinen öljylämmityksen energiatehokkuussopimus Höylä III kattaa vielä kuluvan vuoden. Jatkoa varten on neuvoteltu Höylä IV -sopimus, joka allekirjoitetaan syksyllä. Energiatehokkuutta edistävä Motiva on jo avannut energiatehokkuussopimusten uuden kauden 2017-2025 verkkosivut, joilta löytyy tietoa eri alojen sopimuksista.

-Energiatehokkuuden ja energiansäästön edistämistä koskeva sopimustoiminta aloitettiin öljyalalla jo vuonna 1997. Sopimusten ansiosta tapahtunut energiatehokkuuden paraneminen on pienentänyt lämmitysöljyn kulutusta merkittävästi. Höylää onkin pidetty Euroopassa esimerkkinä hyvin toimivasta energiatehokkuussopimuksesta, kertoo Öljy- ja biopolttoaineala ry:n varatoimitusjohtaja Pekka Huttula.

Energiatehokkuussopimuksilla vastataan osaltaan kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Käytännössä öljy- ja biopolttoaineala edistää energiatehokkuustavoitteita neuvomalla lämmittäjiä, kuinka he voivat omilla toimillaan, pienemmillä tai isommilla, saada aikaan energiansäästöä.

Meillä energiatehokkuussopimuksilla on saatu kaiken kaikkiaan aikaan hyviä tuloksia, minkä ansiosta kansallisia ja EU-tason energiatehokkuustavoitteita on voitu lähestyä vapaaehtoisin keinoin.

Suomessa energiatehokkuussopimukset ovat tärkeässä roolissa energiatehokkuusdirektiivin (EED) velvoitteiden täyttämisessä. Direktiivin toimeenpano alkoi vuonna 2014 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun. Suomi on asettanut kansallisen sitovan energiansäästötavoitteen vuodelle 2020 ja välitavoitteen vuodelle 2016. Sopimuksella pannaan toimeen myös rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) edellyttämää lämmityskattiloiden tarkastusvelvoitetta ja lämmitysasiakkaiden energianeuvontaa.

Öljyn rinnalla uusiutuvaa energiaa

Höylä IV -sopimuksessa asetetaan tavoitteet myös taloudelliselle ja ympäristövaikutusten kannalta hyödylliselle uusiutuvan energian käytölle öljylämmityskiinteistöissä. Tavoitteena on, että ainakin puolessa öljylämmityskiinteistöistä käytetään myös uusiutuvaa energiaa vuonna 2025.

Direktiivin seurannassa käytettävän säästöjen laskentatavan vuoksi säästötoimet ovat sitä arvokkaampia, mitä aikaisemmin ne on tehty. Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikki sopimuksiin liittyneet toteuttavat ja raportoivat mahdollisimman paljon säästötoimia jo ennen kuin uusi sopimuskausi vuonna 2017 alkaa. Uusi sopimus pitää toiminnan aktiivisena. Vain tällä tavoin energiatehokkuusdirektiivin mukainen kansallinen sitova energiansäästötavoite on mahdollista saavuttaa vapaaehtoisin toimin.

Energiatehokkuussopimukset 2017-2025 verkkosivut löytyvät osoitteesta www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465

Tunnetko öljysäiliötäsi koskevat määräykset?

Öljysäiliötarkastusten kiireisin kausi on alkamassa, sillä valtaosa tarkastuksista tehdään touko-syyskuussa. Tarkastuksia tekevät niihin erikoistuneet, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksymät tarkastusliikkeet. Öljysäiliön omistajien kannattaa tuntea säiliötarkastuksia koskevat määräykset ja ottaa niistä tarvittaessa selvää, muistutetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

-Kaikki öljysäiliöiden omistajat eivät välttämättä muista tai tiedä säiliöiden tarkastuksia koskevia määräyksiä. Niistä kannattaa ottaa selvää, koska öljysäiliön omistaja on aina vastuussa säiliön kunnosta, painottaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta. Säiliötarkastus kannattaa tilata tarkastusliikkeeltä aina siinä tapauksessa, jos on vähänkään epäselvyyttä säiliön kunnosta.

Neuvoja oppaista ja viranomaisilta

Neuvoja saa esimerkiksi Öljyalan Palvelukeskuksen esitteestä ”Huolehdi öljysäiliöstäsi kuin kodistasi”. Sen voi tulostaa öljylämmittäjien neuvontasivuilta www.oljylammitys.fi kohdasta Julkaisut. Maksuttoman esitteen voi myös tilata sivujen kautta tai soittamalla puh. 020 766 9933.

Neuvoja voi kysellä myös oman kunnan pelastusviranomaisilta. Monissa kunnissa säiliöasioista kerrotaan verkkosivuilla. Tietoa löytyy lisäksi Tukesin sivuilta www.tukes.fi. Pätevien säiliötarkastajien yhteystietoja saa Lämmitysenergia Yhdistyksen sivuilta www.ley.fi kohdasta Urakoitsijahaku.

Tarkastuksista säännökset

Säännösten mukaan tärkeällä pohjavesialueella maanalainen öljysäiliö on tarkastettava määräajoin, ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua asentamisesta. Metallisäiliöt on tarkastettava uudelleen 5 vuoden kuluttua ja muut 10 vuoden kuluttua, ellei tarkastuksen perusteella tehty luokitus muuta edellytä.

Tarkastuksessa säiliö luokitellaan A-, B-, C- tai D-luokkaan. D-luokan säiliö on poistettava välittömästi käytöstä eikä öljyä palauteta sinne takaisin. C-luokan säiliö edellytetään korjattavaksi tai vaihdettavaksi uuteen puolen vuoden kuluessa. B-luokan säiliö on tarkastettava uudelleen 2 vuoden ja A-luokan säiliö 5 vuoden kuluttua.

Pakollinen tarkastusvelvoite ei koske tärkeän pohjavesialueen ulkopuolella olevia säiliöitä eikä sisäsäiliöitä. Nykyisin kuitenkin monien kuntien ympäristönsuojeluohjeet edellyttävät myös näiden säiliöiden tarkastusta tietyn ajan kuluttua asennuksesta. Myös Öljyalan Palvelukeskus suosittelee kaikkien vanhojen maanalaisten terässäiliöiden ja kellareissa sijaitsevien terässäiliöiden tarkastuksia ajoittain.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 861 8481

Tarkista nestekaasulaitteet talven käyttötauon jälkeen

Kesän lähestyessä alkaa myös mökkikausi, jolloin mökeillä otetaan käyttöön nestekaasuliedet ja -grillit talven käyttötauon jälkeen. Myös veneilijät, karavaanarit ja muut retkeilijät käyttävät usein nestekaasulaitteita. Laitteet ovat turvallisia, kunhan niitä käytetään ohjeiden mukaan. Keväällä laitteiden kunto on aina hyvä tarkistaa ennen käyttöönottoa.

Nestekaasulaitteita hankittaessa tulee tarkistaa, että niissä on CE-merkintä. Se osoittaa, että laitteet täyttävät viranomaisten asettamat vaatimukset. Uusien laitteiden mukana on asennus- ja käyttöohjeet, joita tulee turvallisuuden vuoksi noudattaa tarkasti.

Nestekaasulaitteiden kunto on syytä tarkistaa talven käyttötauon jälkeen. Letkua voi taivutella ja katsoa, ettei siinä ole murtumia. Samoin on paikallaan tutkia, että liitoskohdat ovat tiiviitä. Myös nestekaasupullon vaihdon jälkeen pitää tarkistaa liitosten tiiviys ja pitävyys.

Jos nestekaasupullossa on painoventtiili, voi pullon ja paineensäätimen liitoksen pitävyyttä kokeilla nostamalla pulloa liitoskohdasta. Kierreventtiilin liitoksen tiiviyden voi kokeilla sivelemällä liitoskohtaan saippuavettä tai suihkuttamalla siihen vuodonilmaisuspraytä.

Mitkä asennukset itse, mihin tarvitaan aina ammattilainen

Kotitalouksissa nestekaasua käytetään usein siten, että nestekaasupullosta johdetaan kaasu letkulla yhteen käyttölaitteeseen. Esimerkiksi tällaisen letkuasennuksen saa tehdä itse, kunhan noudattaa asennusohjeita.

Tiettyjä nestekaasuasennuksia saa tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin hyväksymä asennusliike. Tällaisia ovat esimerkiksi nestekaasupolttimen asennukset ja kiinteiden putkistojen asennukset. Lista hyväksytyistä asennusliikkeistä löytyy Tukesin sivuilta http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Toiminnanharjoittajat/

Vanhat laitteet erityiseen tarkkailuun

Erityisesti vanhojen kaasulaitteiden kunto on syytä tarkistaa mökkikauden alkaessa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 1970-luvulla tai sitä ennen valmistettuihin kaasuliesiin ja vastaaviin laitteisiin, joita käytetään sisätiloissa. Kaasuhuoltoliike voi tarkistaa laitteiden kunnon ja erityisesti sen, onko laitteissa liekinvarmistin. Jos sitä ei ole, kannattaa ehdottomasti harkita laitteiden uusimista.

Kun nestekaasua käytetään sisätiloissa, on aina huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta ja tuuletuksesta. Näin siksi, että nestekaasun palamisessa kuten muussakin palamisessa tarvitaan riittävästi happea, jotta palaminen tapahtuu puhtaasti eikä pääse muodostumaan häkää. Tilanteessa, jossa epäillään kaasuvuotoa, suljetaan ensin pulloventtiili ja tuuletetaan tila hyvin. Sytytyslähteitä ei saa olla lähistöllä, eikä sähkökatkaisijoita pidä käyttää kipinävaaran takia.

Nestekaasupulloja muun muassa huoltoasemilta

Nestekaasupullo ostetaan valmiiksi täytettynä jälleenmyyjältä. Kaasupulloja myydään esimerkiksi monilla huoltoasemilla ja useimmissa suurissa marketeissa.

Kun pullo tyhjenee, sen voi vaihtaa uuteen, samanlaiseen täyteen pullon jälleenmyyjällä, jolloin kuluttaja maksaa vain pullon sisällöstä eli nestekaasusta. Mikäli haluaa vaihtaa kaasupullon toisen tyyppiseen ja mahdollisesti kalliimpaan pulloon, peritään maksua myös pullosta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, erityisasiantuntija Tina Sammi, puh. 040 501 2738

Nestekaasun käytönvalvojapäivillä uusittu ohjelma

Nestekaasuasetuksen siirtymäsäädökset ovat umpeutuneet. Oletko sinä ajan tasalla muutoksista? Entä työtoverisi, varakäytönvalvojasi tai esimiehesi? Nestekaasun käytönvalvojapäivillä Tampereella 25.-26. toukokuuta on hyvä tilaisuus päivittää tiedot.  Päivien ohjelmaa on tänä vuonna uudistettu merkittävästi. Ilmoittaudu viimeistään 11.5.2016.

Nestekaasun käytönvalvojapäivät tarjoavat uusimmat tiedot nestekaasualan toimintaan liittyvistä säädöksistä ja määräyksistä. Koulutustilaisuus on suunnattu erityisesti nestekaasulaitosten käytönvalvojille, varakäytönvalvojille ja heidän esimiehilleen, nestekaasuasentajille ja pelastuslaitosten asiantuntijoille.

Tilaisuus soveltuu hyvin henkilöille, jotka ovat aikaisemmin osallistuneet Öljyalan Palvelukeskuksen Nestekaasukurssille tai aiemmille Nestekaasun käytönvalvojapäiville.

Koulutustilaisuus antaa tiedollisen annin lisäksi nestekaasun parissa työskenteleville myös hyvät mahdollisuudet keskusteluihin ja verkottumiseen.

Koulutuskalenterissa ohjelmat ja ilmoittautumistiedot

Kaikkien Öljy- ja biopolttoainealan ja Öljyalan Palvelukeskuksen kurssien ohjelmat, ilmoittautumis-, hinta- ja muut tiedot löytyvät verkkosivujen oil.fi Koulutuskalenterista.

Lisätietoja: Koulutuskalenteri; Öljyalan Palvelukeskus, Sanna Hämäläinen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 703 0899

maaliskuu 2016

Kansainväliset öljymarkkinat – maaliskuu 2016

Raakaöljyn hinta on ollut viime aikoina hienoisessa noususuunnassa, ja maaliskuun puolivälissä hintataso oli noin 40 dollaria barrelilta. Samalla myös keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana nousseet. Markkinoilla on edelleen öljyn ylitarjontaa kysyntään nähden, ja Yhdysvaltojen raakaöljyn varastotasot ovat olleet edelleen korkealla.

Helmikuun puolivälissä Saudi-Arabia, Qatar, Venezuela ja Venäjä sopivat raakaöljyn tuotannon jäädyttämisestä tammikuun tasolle. Päätöksen jälkeen Brent-raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on noussut yli kymmenen prosenttia. Öljyn hinnan nousua on hidastanut se, että Yhdysvalloilla on mittavat raakaöljyvarastot. Kaiken kaikkiaan markkinoilla on edelleen ylitarjontaa kysyntään nähden.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n maaliskuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän ennuste viime vuodelle oli 94,5 miljoonaa barrelia päivässä. Erityisesti viimeisellä vuosineljänneksellä kysynnän kasvuennuste aleni merkittävästi. Kuluvan vuoden ennuste säilyi raportissa ennallaan, 1,2 miljoonassa barrelissa päivässä, joten kysyntäennuste tälle vuodelle olisi 95,7 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Iran kasvattaa tuotantoaan, Yhdysvalloissa varastotaso korkealla

Talousuutistoimisto Reutersin mukaan merkittävät öljyntuottajamaat aikovat tavata Qatarin Dohassa huhtikuun puolivälissä ilman Irania. Pyrkimystä tuotannon rajoituksiin tukee viitisentoista maata, jotka tuottavat noin 70 prosenttia maailman raakaöljystä.

Iran aikoo tänä vuonna kasvattaa raakaöljyn tuotantoa puolessa vuodessa yhteensä noin miljoona barrelia päivässä. Tavoitteena on palauttaa talouspakotteiden aikana menetetty markkinaosuus. Ennen pakotteiden kiristämistä vuonna 2010 Iran oli maailman neljänneksi suurin öljyn tuottaja 4,4 miljoonan barrelin päivätuotannollaan.

Yhdysvaltojen raakaöljyn varastotasot ovat viimeisen kuukauden aikana nousseet. Varastoissa on ennätykselliset noin 520 miljoonaa barrelia öljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 450 miljoonaa barrelia. Yhdysvallat on ainoa raakaöljyn tuottaja, jolla on runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia.

Hinnat olleet noususuunnassa

Brent-raakaöljyn hinta alkoi laskea vuoden 2014 kesäkuussa. Hinta laski viime vuoden loppuun mennessä yli 70 prosenttia. Hinnan lasku jatkui kuluvan vuoden alussa, ja oli tammikuun lopulla alhaisimmalla tasolla 12 vuoteen, noin 28 dollaria barrelilta. Sen jälkeen hinta on ollut hienoisessa noususuunnassa, ja maaliskuun puolivälissä hinta oli noin 40 dollaria barrelilta.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa maaliskuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 34 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 40 dollaria barrelilta. Ennusteen mukaan Brent-raakaöljyn ja yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n hinnan arvioidaan lähentyvän toisiaan. Tuotannon arvioidaan olevan kysyntää suurempaa vuoden 2017 alkupuolelle asti. 

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana nousseet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli maaliskuun puolivälissä noin 430 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 370 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 355 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 165 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Tulli: Nestemäisistä polttoaineista viime vuoden suurimmat verotuotot

Tullin viime vuonna kantamista veroista suurin tuotto tuli nestemäisistä polttoaineista. Niistä kerättiin valmisteveroja yhteensä 2,91 miljardia euroa, mikä oli puolitoista prosenttia edellisvuotta enemmän. Kaikkiaan tulli kantoi veroja ja maksuja yhteensä noin 10,4 miljardia euroa.

Öljytuotteiden kokonaiskulutus väheni viime vuonna 1,2 prosenttia edellisvuodesta. Nestemäisten polttoaineiden valmisteveron määrän kasvuun vaikuttivat lämmityspolttoaineiden kulutuksen kasvu sekä veron hiilidioksidiosuuden korotus.

Vuoden 2015 alussa nestemäisten polttoaineiden veroja korotettiin osana energiaverotuksen muutoksia. Liikennepolttonesteiden valmisteveroa kiristettiin niin, että arvonlisävero mukaan lukien bensiinin verotus nousi noin yhden sentin litralta ja dieselpolttoaineen noin 1,2 senttiä litralta. Kevyen polttoöljyn verotaakka kasvoi noin kolme senttiä litralta ja raskaan polttoöljyn vajaat neljä senttiä kilolta.

Vuoden 2016 alussa lämmityspolttoaineiden polttoainevero nousi 2,66 senttiä litralta, mikä tarkoittaa arvonlisävero mukaan lukien noin 3,3 senttiä litralta. Veronkorotus kohdistui muun muassa kevyeen polttoöljyyn.

Öljy- ja biopolttoainealan tilaston mukaan öljytuotteiden kokonaiskulutus väheni viime vuonna 1,2 prosenttia edellisvuodesta. Kevyttä polttoöljyä myytiin viime vuonna 1,7 edellisvuotta enemmän, ja kasvun on arvioitu johtuvan pääosin viljankuivaukseen käytetystä polttoaineesta johtuen kesän kylvöjen myöhästymisestä. Bensiiniä kulutettiin 1,6 prosenttia vähemmän ja dieselöljyä 1,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Aurinkokausi on alkanut – mitä kuuluu keräimille?

Öljylämmitystaloudet ovat löytäneet aurinkolämmön öljyn rinnalle. Auringon avulla voidaan tuottaa valinnan mukaan sekä lämmintä käyttövettä että lämpöä tai vain lämmintä käyttövettä. Keväällä aurinkolämpöjärjestelmän tilanne kannattaa tarkistaa talven jäljiltä. Järjestelmän asennusta suunnittelevien on hyvä toimia ajoissa, jotta pääsee hyödyntämään alkanutta aurinkokautta.

Aurinkokausi alkoi helmikuussa, ja eniten aurinkoenergiaa kevätkaudella saadaan huhti-toukokuussa.

Keräinten kunnon tarkistus keväisin

Katolla olevien aurinkokeräinten valmius kannattaa keväisin varmistaa, jotta aurinko pääsee paistamaan niihin esteettä. Sade huuhtoo keräinten pinnat, mutta joskus voi olla tarpeen pinttyneen lian pesu, jotta keräimet pystyvät ottamaan irti kaiken hyödyn jo kevätauringosta. Samalla poistuvat mahdolliset roskat keräimistä.

Aurinkolämpöjärjestelmään kuuluvat aurinkokeräimet, aurinkolämpövaraaja, liuosputkisto ja sen latauspumppu sekä automatiikan ohjauskeskus. Tarvittava keräinpinta-ala on 5-15 neliömetriä. Yhden keräimen pinta-ala on 2-2,5 neliömetriä.

Tarvittavaan keräinten lukumäärään vaikuttavat rakennuksen koko ja ilmansuunta, asukasmäärä, lämmönjakotapa sekä se, tuotetaanko aurinkolämmöllä sekä käyttövettä että lämpöä vai pelkästään lämmintä käyttövettä, muistutetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Järjestelmäkohtaiset esisäätöarvot ja säätölaitteiden toiminta-arvot on valittu aina rakennuskohtaisesti, tai näin ainakin tulisi olla. Kun arvot ovat kohdallaan, on järjestelmän toiminta automaattista. Ainoat vuosittaiset huoltotoimet aurinkolämpöjärjestelmässä liittyvät siirtonesteen pakkasenkestävyyden ja keräinpiirin paineen tarkistamiseen.

Ajoissa suunnittelemaan  

Jos suunnitelmat aurinkolämpöjärjestelmän käyttöönottamiseksi ovat vielä alkuvaiheessa, niin nyt kannattaa toimia, jotta saa hyödyn aurinkokaudesta. Auringon säteily vaakatasolle on huipussaan kevät- ja kesäkuukausina. Maalis-toukokuussa saadaan auringonsäteilyä 75 prosenttia siitä määrästä, mitä sitä saadaan kolmena kesäkuukautena.

Öljyalan Palvelukeskus painottaa, että uudisasennuksissa urakoitsijan tulee hoitaa laitteiston käyttöönotto ja opastaa käytössä.

Kiinteistönomistajan pitää aina saada myös luovutuskansio, jossa on käyttö- ja huolto-ohjeet. -Kansio kannattaa pitää tallessa myös siksi, että siitä löytyvät alkuperäiset esisäätöarvot. Apua säätöasioissa kannattaa ensisijaisesti hakea järjestelmän suunnittelijalta tai sen asentaneelta asennusliikkeeltä, koska nämä tuntevat rakennuksen erityispiirteet, toteaa erityisasiantuntija Eero Otronen.

(Julkaistu tiedotteena 29.02.2016)

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 861 8481

Kaikki kurssitiedot netin Koulutuskalenterista

Öljy- ja biopolttoaineala ja Öljyalan Palvelukeskus järjestävät vuoden mittaan monia koulutustilaisuuksia ja kursseja. Teemaseminaarina on vuorossa Ympäristö- ja turvallisuuspäivät Hämeenlinnassa syyskuun loppupuolella. Koulutukset on suunnattu ammattilaisille ja alan toimintaan liittyville viranomaisille. Tiedot kursseista päivittyvät verkkoon Koulutuskalenteriin sitä mukaa, kuin ajankohdat ja ohjelmat varmistuvat.

Öljy- ja biopolttoainealan teemaseminaarina on tänä vuonna vuorossa Ympäristö- ja turvallisuuspäivät. Alan asiantuntijat kokoontuvat tähän kaksipäiväiseen tapahtumaan Hämeenlinnaan 28.-29. syyskuuta.

Jakeluasemien rakentamiseen liittyvät kaksi kurssia järjestetään keväällä ja syksyllä. Ne keskittyvät ympäristörakentamisen laadunvarmistukseen.

Nestekaasukurssille ilmoittautuminen viimeistään 22.3.

Nestekaasukurssi – asentaminen ja käytön valvonta on tapahtuma, joka on vuosien mittaan saavuttanut vankan aseman alan koulutuskentässä. Kevään kurssi pidetään 6.-8. huhtikuuta Vantaalla, ja ilmoittautumisaika päättyy 22. maaliskuuta. Syksyllä kurssi järjestetään Tampereella.

Uudistettu ohjelma Nestekaasun käytönvalvojapäivillä

Nestekaasun käytönvalvojapäivät pidetään 25.-26. toukokuuta Tampereella. Tämä kurssi tarjoaa uusimmat tiedot nestekaasualan toimintaan liittyvistä säädöksistä ja määräyksistä. Päivien ohjelmaa on tänä vuonna uudistettu merkittävästi.

Koulutuskalenterissa ohjelmat ja ilmoittautumistiedot

Verkkosivujen oil.fi Koulutuskalenteriin kerätään kaikkien kurssien ohjelmat, ilmoittautumis-, hinta- ja muut tiedot.

Lisätietoja: Koulutuskalenteri; Öljyalan Palvelukeskus, Sanna Hämäläinen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 703 0899

 

Lämmitys ja huoltoasema-ala esillä kansainvälisillä messuilla

Rakennusten lämmitykseen ja talotekniikkaan liittyvät toimijat esittelivät tuotantoaan ja markkinoiden uusimpia ratkaisuja kansainvälisillä MCE-messuilla Italiassa maaliskuun puolivälissä. Kesäkuussa puolestaan järjestetään huoltoasema-alan kansainvälinen messutapahtuma UNITI expo Saksassa.

Milanossa maaliskuussa pidetyillä, ammattilaisille suunnatuilla MCE-messuilla oli mukana kaikkiaan runsaat 2 100 näytteilleasettajaa 55 maasta eri puolilta maailmaa, ja messuille odotettiin kävijöitä noin 150 000.

Messukokonaisuus sisälsi lämmitykseen liittyvien ratkaisujen lisäksi myös paljon muuta asumiseen liittyvää tarjontaa sekä myös teollisuuden tarpeisiin suunniteltuja tuotteita. Uusiutuvan energian hyödyntämiseen liittyvät ratkaisut olivat laajasti mukana. Lämmityksen osalta esillä olivat muun muassa erilaiset hybridiratkaisut ja kondenssikattilat.

Huoltoasema-alan messut kesäkuussa Saksassa

Huoltoasema-alan laaja kansainvälinen messutapahtuma UNITI expo järjestetään jälleen tänä vuonna Stuttgartissa Saksassa. Messujen ajankohta on 14.-16. kesäkuuta. Ammattimessut tarjoavat laajan katsauksen tämän päivän huoltoasematoiminnan monimuotoisuuteen ja alan uusimpaan teknologiaan.

Joka toinen vuosi järjestettävä messutapahtuma järjestetään nyt toista kertaa. Jo ensimmäinen tapahtuma vuonna 2014 keräsi runsaan kävijämäärän. Tämän vuoden messutapahtumasta on tulossa ensimmäistä tapahtumaa laajempi.

Lisätietoja messuista: http://www.mcexpocomfort.it/en/, www.uniti-expo.de

helmikuu 2016

Kansainväliset öljymarkkinat – helmikuu 2016

Merkittävät öljyntuottajat, Opeciin kuuluva Saudi-Arabia ja Opecin ulkopuolella oleva Venäjä ovat sopineet pitävänsä tuotantonsa tammikuun tasolla. Myös Opec-maat Venezuela, Qatar, Kuwait ja Irak ovat samalla kannalla. Tuottajat pyrkivät näin saamaan raakaöljyn hintaa ylöspäin. Iranin kanta tuntuu olevan auki, koska maa haluaa palauttaa markkinaosuutensa talouspakotteiden jälkeen. Tammikuun tuotantotasolla pitäytyminen merkitsee, että markkinoilla on edelleen noin 1,5 miljoonan barrelin ylitarjonta päivässä.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n helmikuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysyntäennuste viime vuodelle aleni hieman eli 94,5 miljoonaan barreliin päivässä. Erityisesti viimeisellä vuosineljänneksellä kysynnän kasvuennuste aleni merkittävästi. Kysynnän kasvuennuste tälle vuodelle on 1,2 miljoonaa barrelia päivässä, jolloin kysyntäennuste olisi 95,7 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Iranin öljyntuotanto ja -vienti

Kansainvälisten pakotteiden poistuessa Iran aikoo kasvattaa kahdessa vaiheessa raakaöljyn tuotantoaan yhteensä noin miljoona barrelia päivässä. Ennen talouspakotteiden kiristämistä vuonna 2010 Iran oli maailman neljänneksi suurin öljyn tuottaja 4,4 miljoonalla barrelilla päivässä.

Iranin öljyministeri Bijan Zanganeh totesi valtiollisen uutistoimiston mukaan tammikuussa, että ensimmäisessä vaiheessa öljyn vientiä kasvatetaan 500 000 barrelia päivässä viikon sisään siitä, kun kansainväliset pakotteet poistuvat. Toisessa vaiheessa vientiä kasvatetaan saman verran puolen vuoden sisään pakotteiden päättymisestä.

Opecin tuotanto, Venezuelan tilanne

Monien asiantuntijoiden mukaan Venezuelasta on tulossa ensimmäinen valtio, jonka öljyn hinnan romahdus on luhistamassa. Venezuelan pitäisi tänä vuonna maksaa takaisin arviolta 10 miljardin dollarin arvosta ulkomaisia lainoja. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan Venezuelan inflaatio nousee yli 700 %:iin tänä vuonna. Maa on yrittänyt saada muita öljyntuottajamaiden järjestön Opecin jäseniä rajoittamaan tuotantoaan.

Joulukuun alussa öljyntuottajamaiden Opec päätti pitää tuotantomäärät entisellä tasolla eli 30 miljoonassa barrelissa päivässä. Käytännössä Opecin tuotanto on ollut pitkään noin 31,5 miljoonaa barrelia päivässä, vaikka Iranin öljyntuotanto on vähentynyt viime vuosina talouspakotteiden vuoksi.

Hintavaihtelut, varastotilanne

Brent-raakaöljylaadun hinta laski vuoden 2014 kesäkuusta viime vuoden loppuun mennessä reilusti yli 50 %. Viime vuonna hinta vaihteli vallinneeseen hintatasoon nähden voimakkaasti, toukokuun 65 dollarin ja joulukuun lopun 37 dollarin välillä barrelilta.

Brent-raakaöljyn hinta on laskenut edelleen alkuvuoden aikana ja oli tammikuun lopulla alhaisimmalla tasolla 12 vuoteen, noin 28 dollaria barrelilta. Sen jälkeen hinta on vaihdellut 30-35 dollarin välillä barrelilta ja oli helmikuun puolivälissä noin 34 dollaria barrelilta.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat viimeisen kuukauden aikana pysyneet korkealla tasolla. Varastoissa on noin 500 miljoonaa barrelia raakaöljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 420 miljoonaa barrelia. Yhdysvallat on ainoa raakaöljyn tuottaja, jolla on runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa helmikuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 38 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 50 dollaria barrelilta. Ennusteen mukaan Brent-raakaöljyn ja yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n hinnan arvioidaan lähentyvän toisiaan.  

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana nousseet bensiiniä lukuun ottamatta. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli helmikuun puolivälissä noin 360 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 300 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 290 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 135 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Öljytuotteiden kokonaiskulutus väheni viime vuonna

Öljytuotteita myytiin viime vuonna kotimaahan yhteensä 7,7 miljoonaa tonnia, ilmenee Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastosta. Luku sisältää polttonesteiden lisäksi bitumit ja voiteluaineet sekä petrokemianteollisuuden raaka-aineet. Määrä on 1,2 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Moottoribensiiniä myytiin vuonna 2015 noin kaksi miljardia litraa, mikä on 1,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Bensiinin kulutus on jo pitkään ollut laskusuunnassa, kun energiatehokkuutta lisäävä tekninen kehitys pienentää autojen polttoaineenkulutusta ja autoverotus kannustaa hankkimaan vähän polttoainetta kuluttavia autoja.

Viime vuonna E10-bensiinin osuus 63 prosenttia

Viisi vuotta sitten 95-oktaanisen bensiinin etanolipitoisuus nousi ja markkinoille tuli bensiini 95 E10, jossa bioetanolimäärä voi olla enintään 10 tilavuusprosenttia litrassa. Bensiinin bio-osuuden kasvattaminen on osa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Viime vuonna myydystä bensiinistä 63 prosenttia oli 95 E10 -bensiiniä.

Dieselöljyä myytiin viime vuonna vajaat kolme miljardia litraa, mikä on 1,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Dieselkäyttöisten henkilöautojen määrä kasvoi viime vuonna Trafin tilastojen mukaan 4,4 prosenttia. Dieselin merkittävin käyttökohde ovat elinkeinoelämän kuljetukset.

Öljyn kulutus öljylämmityksessä vähentynyt

Kevyttä polttoöljyä myytiin vuonna 2015 lähes 1,8 miljardia litraa. Tämä oli 1,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvun arvioidaan pääosin tulevan maatalouden viljankuivauksen käyttämästä polttoaineesta johtuen kesän kylvöjen myöhästymisestä. Lähes 70 prosenttia kevyestä polttoöljystä kulutetaan maa- ja metsätalouden koneissa ja laitteissa, rakennustoiminnassa ja teollisuudessa.

Vain noin kolmasosa kevyestä polttoöljystä käytetään rakennusten lämmityksessä, ja öljylämmityksessä öljyn kulutus jatkaa pienentymistä järjestelmien energiatehokkuuden parantuessa vuosi vuodelta.

Pääosin teollisuudessa käytettävää raskasta polttoöljyä myytiin viime vuonna noin 404 000 tonnia, mikä on runsaat kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Lentopetrolin kokonaismyynti oli viime vuonna vajaat 907 miljoonaa litraa, mikä on noin 2,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Lentopetrolista lähes 90 prosenttia käytetään ulkomaanliikenteessä.

Tilastoja verkossa www.oil.fi: öljytuotteiden myynti 2015; markkinaosuustilasto 2015 ja 2014

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Kattilakysymykset hitti rakennusmessuilla

Rakennusmessut vetävät väkeä, ja öljylämmittäjät kyselevät nyt paljon lämmityskattilan uusimisesta ja sopivista rinnakkaisenergioista. Öljylämmittäjän Palvelutorin messukausi jatkuu maaliskuussa Lahdessa ja Jyväskylässä. Lahden Raksa-messut järjestetään 11.-13. maaliskuuta ja Jyväskylän Rakennusmessut 18.-20. maaliskuuta.

Tehokkaat nykykattilat sekä hybridilämmitys, jossa otetaan öljyn rinnalle uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi aurinkolämmitys tai ilma-vesilämpöpumppu, parantavat öljylämmityksen energiatehokkuutta entisestään. Öljylämmittäjillä on tänä vuonna hyvä sauma käyttää öljylaskussa säästyvät eurot huoltoihin ja kunnostuksiin, jotka parantavat lämmityksen energiatehokkuutta.

Kun muistaa myös huolehtia normaaleista huolloista, kokonaisuus toimii kuten pitää ja öljyä kuluu vähemmän kuin huoltamattomassa järjestelmässä. Jos öljyn rinnalle ottaa taloon sopivan, uusiutuvaa energiaa käyttävän rinnakkaislämmityksen, syntyy ajan mittaan lisää säästöä.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Hoksauttaminen – mitä ihmettä se on?

Oulun rakennusvalvonta ajattelee uudella tavalla, ja ohjaava ja ongelmia ennaltaehkäisevä työ on parantanut rakentamisen laatua. Oulussa puhutaan hoksauttamisesta, jonka avulla rakentajat ja työn tilaajat saadaan ylittämään minimitason vaatimukset. Muun muassa tästä voi lukea Lämmöllä-lehden vuoden ykkösnumerosta, myös sähköisesti osoitteessa www.lammolla.fi.

Öljyalan Palvelukeskuksen julkaisema Lämmöllä-lehti on öljyalan Höylä III -energiatehokkuussopimuksen kuluttajaviestintäkanava. Ykkösnumerossa on muun ohella luettavissa kolmen talon kokemuksia lämmitysremonteista kuten öljyn rinnalle liitetyistä rinnakkaislämmitysvaihtoehdoista.

Kakkosnumero ilmestyy toukokuussa ja kolmosnumero lokakuussa. Lehti tarjoaa ajankohtaista tietoa lähinnä pienkiinteistöjen omistajille ja neuvoja lämmityksen energiatehokkuuden parantamisesta, lämmitystekniikasta ja rakennuksen lämmitysjärjestelmän saneeraamisesta sekä ympäristökysymyksistä.

Lehti postitetaan Öljy- ja biopolttoainealan jäsenyhtiöiden lämmitysöljyasiakkaille, ja sen levikki on noin 170 000. Jos et vielä saa painettua Lämmöllä-lehteä postissa, voit tilata maksuttoman lehden tästä linkistä.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Verkkosivut mobiilioptimoitu

Öljy- ja biopolttoainealan verkkosivut on mobiilioptimoitu, ja sivuja on nyt entistä helpompi selata myös älypuhelimella ja tabletilla. Samalla sivujen ulkoasua ja elementtien sijoittelua uudistettiin jonkin verran, minkä toivotaan osaltaan myös auttavan sivujen käyttöä. Sivujen osoite on entinen eli www.oil.fi.

Sivuston käytetyimpään aineistoon kuuluvat tilastot ja kaaviot. Eniten klikkauksia tehdään hintoihin ja veroihin liittyviin tilastoihin. Hinnat ja verot -osiosta löytyy yhdeksän eri tilastoa ja kaaviota.

Se, kuinka usein tilastot päivittyvät, vaihtelee. Esimerkiksi määrättyyn otokseen perustuva tilasto Kuluttajahintaseuranta päivittyy kerran kuukaudessa, noin neljäs arkipäivä kuukauden 15. päivän jälkeen. Useimmat tilastoista ovat kuitenkin sellaisia, että ne päivittyvät harvemmin, monet kerran vuodessa.

Sivuilta löytyy myös muun muassa videoita ja suppeahko kuvapankki, jossa on lähinnä lämmitykseen ja huoltoasemiin liittyviä kuvia sekä henkilökuvia.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, etunimi.sukunimi@oil.fi, puh. 040 562 1060
 

Videot: Kohti asetettuja energia- ja ilmastotavoitteita

Miten edetään kohti Pariisin ilmastokokouksessa asetettuja energia- ja ilmastotavoitteita? Entä mitä tulisi muistaa, kun käsitellään Suomen liikennetavoitteita vuoteen 2030 ja tähän liittyviä ohjauskeinoja? Näitä kysymyksiä käsittelevät Öljy- ja biopolttoaineala ry:n uusimmat videot.

Aiemmat videot käsittelevät mm. öljyä on merkittävä energianlähteenä, jonka liikkeet vaikuttavat maailmantalouteen ja joka on jatkuvasti keskeinen puheenaihe. Lisäksi videoissa puhutaan kehittyneistä biopolttoaineista, jotka ovat muodostuneet Suomessa tärkeäksi myös vientituotteena.

Videoiden aihepiirejä ovat myös biopolttoaineet liikenteen päästöjen vähentäjinä ja liikennepolttoaineiden verotus. Videoissa kerrotaan myös energiatehokkaasta öljylämmityksestä. Lisäksi ovat esillä huoltoasemien vaativuus rakennuskohteena ja alan panostus riskienhallintaan ja vastuulliseen toimintaan.

Videoihin voi tutustua tästä

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, etunimi.sukunimi@oil.fi, puh. 040 562 1060

Suomeen Rallimuseo – sinäkin voit osallistua!

Suomessa on lukuisia rallin maailmanmestareita ja perinteikkäitä kilpailuja. Nyt sorateiden kuninkuuslajin historia saadaan yhden katon alle, kun Rallimuseo perustetaan auto- ja tieliikenteen valtakunnallisen erikoismuseon Mobilian yhteyteen Kangasalle. Tavoitteena on rahoittaa museo isolta osin joukkorahoituskampanjalla. Tiedot löytyvät osoitteesta www.mesenaatti.me/rallimuseo

Joukkorahoituskampanjalla ei pyydetä lahjoituksia, vaan sen kautta kerätään varoja näyttelyn toteuttamiseen pääsylippujen ja tukijatuotteiden ennakkomyynnillä. Kampanjaan voi osallistua kuka tahansa. Jokainen osallistuja saa oman nimensä tai yrityksensä tai yhteisönsä nimen näkyviin Rallimuseon yhteyteen.

Rallimuseo syntyy joka tapauksessa, mutta mitä paremmin rahoituskampanja onnistuu, sitä hienompi näyttelystä pystytään rakentamaan.

-Rallimuseo on iso ponnistus. Mobilia on yksityinen museo, jota ylläpitää säätiö. Valtakunnallisena erikoismuseona saamme tukea valtiolta, mutta suuri osa toiminnasta rahoitetaan itse. Näin ollen tarvitaan rallista innostuneiden yksityishenkilöiden ja yritysten apua, jotta Rallimuseo saadaan rakennettua suunnitellussa laajuudessa, toteaa museonjohtaja Heidi Rytky.

Simo Lampinen suojelijana

Rallin nelinkertainen Suomen mestari, Jyväskylän Suurajot kolme kertaa voittanut rallilegenda Simo Lampinen toimii Rallimuseon suojelijana. Rallimuseohenkeä ovat nostattamassa myös rallin maailmanmestari Hannu Mikkola ja rallin parissa pitkän uran tehnyt valokuvaaja Marko Mäkinen, joka on toiminut myös Rallimuseon kehittämistyöryhmässä.

Lisätietoja: www.mesenaatti.me/rallimuseo, www.mobilia.fi

tammikuu 2016

Kansainväliset öljymarkkinat – tammikuu 2016

Öljyn hinta on tällä hetkellä keskeinen aihe talousuutisoinnissa. Brent-raakaöljyn hinta on alentunut yhä alkuvuoden aikana ja oli tammikuun puolivälissä alhaisimmalla tasolla 12 vuoteen, noin 29 dollaria barrelilta. Hinnan tuoreimman laskun taustalla vaikuttaa mm. se, että Iranin vastaiset talouspakotteet purettiin ja Iran voi jälleen myydä öljyä länsimaihin, mikä lisää öljyn ylitarjontaa.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA totesi tammikuun puolivälissä, että Iran on täyttänyt viime heinäkuussa aikaansaadun ydinsopimuksen ehdot ja Yhdysvaltojen ja EU:n asettamat Iranin talouspakotteet voidaan purkaa. Odotukset pakotteiden purkamisesta vaikuttivat raakaöljyn hintaan jo ennen lopullista päätöstä asiassa.

Iranin hallituksen mukaan tavoitteena on paluu pakotteita edeltäneeseen raakaöljyn päivätuotantoon. Ennen talouspakotteiden kiristämistä vuonna 2010 Iran oli maailman neljänneksi suurin öljyn tuottaja 4,4 miljoonan barrelin päivätuotannolla.

Raakaöljyn hintaan ovat vaikuttaneet myös mm. epäilyt Kiinan talouskasvun hidastumisesta maan osakemarkkinoiden levottomuuden vuoksi.

Kiina on maailman toiseksi suurin kansantalous ja suuri öljynkäyttäjä. Kiinan vienti dollareissa kasvoi joulukuussa yhden prosentin vuoden takaisesta. Raaka-aineiden hintojen laskun myötä tuonti supistui kahdeksan prosenttia. Kauppataseen ylijäämä jatkoi kasvuaan, ja koko vuoden tavarakaupan ylijäämä nousi 595 miljardiin dollariin.

Opecin piirissä väläytetty ylimääräistä kokousta

Joulukuun alussa öljyntuottajamaiden järjestö Opec päätti pitää öljyn tuotantomäärät ennallaan eli 30 miljoonassa barrelissa päivässä. Käytännössä Opecin tuotanto on ollut pitkään noin 31,5 miljoonaa barrelia päivässä, vaikka Iranin öljyntuotanto on vähentynyt viime vuosina talouspakotteiden vuoksi.

Opecin puheenjohtajana viime vuonna toiminut Nigerian öljyministeri Emmanuel Ibe Kachikwu totesi viime viikolla raakaöljyn hinnan olevan poikkeuksellisen alhaalla ja arvioi mahdollisuutta pitää Opecin hätäkokous maaliskuun alkupuolella. Opecin merkittävin jäsen Saudi-Arabia ei kuitenkaan ole toistaiseksi lämmennyt ajatukselle.

Kysyntäennuste, hinta, varastotasot

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tammikuun öljymarkkinaraportin mukaan öljyn kysynnän ennuste vuodelle 2015 oli 94,6 miljoonaa barrelia päivässä. Kysynnän kasvuennuste vuodelle 2016 on 1,2 miljoonaa barrelia päivässä. Kysynnän kasvuennuste on selvästi alentunut viime vuoden 1,8 miljoonasta barrelista päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Vuonna 2014 Brent-raakaöljyn hinta laski kesäkuusta vuoden loppuun mennessä reilusti yli 50 %. Viime vuonna hinta vaihteli vallitsevaan hintatasoon verrattuna voimakkaasti, toukokuun 65 dollarin ja joulukuun lopun 37 dollarin välillä barrelilta. Brent-raakaöljyn hinta on laskenut yhä alkuvuoden 2016 aikana ja oli tammikuun puolivälissä alhaisimmalla tasolla 12 vuoteen, noin 29 dollaria barrelilta.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat viimeisen kuukauden aikana pysyneet korkealla tasolla. Varastoissa on noin 485 miljoonaa barrelia öljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 400 miljoonaa barrelia. Yhdysvallat on ainoa raakaöljyn tuottaja, jolla on runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa tammikuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 40 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 50 dollaria barrelilta. Ennusteen mukaan Brent-raakaöljyn ja yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n hintaero on tänä vuonna noin kaksi dollaria ja ensi vuonna noin kolme dollaria barrelilta.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana laskeneet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli tammikuun puolivälissä noin 365 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 270 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 265 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn maailmanmarkkinahinta noin 105 dollaria tonnilta.

Myös kotimaan kuluttajahinnoissa öljyn ja öljytuotteiden hintojen lasku näkyy: bensiinin veroton kuluttajahinta on laskenut puolessa toista vuodessa 31,6 prosenttia. Kesäkuussa 2014 95 E10 -bensiinin veroton hinta oli 66,1 senttiä litralta ja joulukuun 2015 puolivälissä 45,2 senttiä litralta.

-Suomessa liikennepolttonesteillä on korkeat verot. Ne kerätään joka tapauksessa, maksoi raakaöljy mitä tahansa. Tällä hetkellä kuluttajahintojen laskua hillitsee myös heikko euro dollariin nähden, mikä nostaa sellaisten tuontitavaroiden hintaa, joiden kauppaa käydään dollareissa, toteaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Öljylämmitys leikkaa sähkön kulutushuippuja

Öljylämmitteisillä taloilla on huoltovarmuuden näkökulmasta katsoen tärkeä osa sähkön kulutushuippujen tasaamisessa. Hyvällä hyötysuhteella toimiva talokohtainen öljylämmitys varmistaa osaltaan sitä, että sähkön niukka huipputuotantokapasiteetti riittää lämmityskaudella muihin tarpeisiin myös kovien pakkasten aikana.

-Nykyisin öljylämmitteisiä pientaloja arvioidaan olevan noin 190 000. Öljylämmitys toimii tärkeänä lämmityskauden kulutushuippujen leikkaajana, sillä sen voidaan katsoa leikkaavan sähkön huipputehontarvetta 1000, jopa 2000 megawattia. Määrä vastaa vähintään yhtä, jopa kahta tavanomaista ydinvoiman tuotantoyksikköä, toteaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n varatoimitusjohtaja Pekka Huttula.

Öljylämmityskanta on valtaosin energiatehokkaassa kunnossa. Keskimääräisen öljylämmitystalon (150 m2) öljyn kulutus on 2000-luvun aikana pudonnut 2900 litrasta 2300 litraan. Energiatehokkuutta ovat parantaneet selvästi muun muassa kattilanvaihdot sekä hybridilämmitys, jossa öljyn rinnalla käytetään uusiutuvaa energiaa, kuten puuta, aurinkolämpöä tai ilmasta-veteen-lämpöpumppuja.

Pientalojen öljynkulutus on yhteensä noin 460 miljoonaa litraa vuodessa. Määrä on vajaat kaksi prosenttia Suomen kokonaisenergiankulutuksesta. Kevyen polttoöljyn kokonaiskulutuksesta vain noin kolmasosa menee rakennusten lämmitykseen.

Merkittävä energiansäästö

Öljyalan Höylä-energiatehokkuusohjelmaa on toteutettu vuodesta 1997 alkaen, ja Höylä III-energiatehokkuussopimus on ollut voimassa vuodesta 2008. Sen aikana öljylämmitystaloissa on saavutettu merkittävä energiansäästö, kun järjestelmiä on päivitetty ja huolloista huolehdittu.

Höylä III -energiatehokkuussopimus jatkuu vielä vuoden 2016, ja vuodesta 2017 on alkamassa uusi energiatehokkuussopimus Höylä IV. Höylä-sopimusta on pidetty Euroopassa esimerkkinä hyvin toimivasta vapaaehtoisesta energiatehokkuussopimuksesta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465

 

Messukausi alkaa Vantaalla – lippuja tilattavissa

Öljylämmittäjän Palvelutorin messukausi avautuu Vantaalla tammikuun lopulla. Neuvoja saa mm. lämmityskattilan vaihdosta uuteen ja sopivista rinnakkaisenergioista. Tehokkaat nykykattilat sekä hybridilämmitys, jossa otetaan öljyn rinnalle uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi aurinkolämmitys, parantavat öljylämmityksen energiatehokkuutta entisestään.

Rakenna & Remontoi -messut järjestetään Vantaalla 29.-31. tammikuuta. Sen jälkeen Öljylämmittäjän Palvelutori on seuraavaksi mukana Asta Rakentaja -messuilla Tampereella 5.-7. helmikuuta. Näille molemmille messuille on tilattavissa maksuttomia lippuja öljylämmittäjän neuvontasivustolta www.oljylammitys.fi.

Öljylämmittäjän Palvelutori palvelee myös seuraavilla messuilla: Rakenna & Sisusta Turku 12.-14. helmikuuta, Raksa Lahti 11.-13. maaliskuuta ja Jyväskylän Rakennusmessut 18.-20. maaliskuuta.

Öljyn rinnalle uusiutuvaa

Lämmitysjärjestelmää on hyvä tarkastella aina kiinteistökohtaisesti, koska asiaan vaikuttavat monet seikat, kuten kiinteistön ja lämmitysjärjestelmän ikä, asukasmäärä ja asumistottumukset.

Rinnakkaislämmitys soveltuu hyvin vesikiertoiseen järjestelmään, kun öljyn rinnalle otetaan uusiutuvaa energiaa. Silloin on käytössä kaksi lämmitystapaa tai kehittyneimmissä järjestelmissä jopa useampi lämmitystapa rinnakkain, eikä talo ole riippuvainen yhdestä energiasta.

-Hyvin suunnitellussa ja toteutetussa rinnakkaislämmitysjärjestelmässä edullisimman lämmitysmuodon valinta vuodenaika huomioiden tapahtuu automaattisesti, jolloin se on käytöltään energiataloudellisin ja myös ympäristöystävällisin vaihtoehto, toteaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Energiavaraajan valinta tärkeää

Rinnakkais- eli hybridilämmitysjärjestelmä rakentuu yleensä energiavaraajan ympärille. Eri energioita käyttävät lämmityslaitteet yhdistetään varaajaan. Kun valitsee varaajan oikein, on jatkossa mahdollisuus myös lisätä järjestelmään uusia energialähteitä tai tehdä muutoksia jo aiemmin valittuihin energiamuotoihin.

Usein öljykattilan rinnalle asennetaan lämmönlähde, jonka teho on pienempi kuin itse kattilan. Tällöin rinnakkaislämmön käyttö on parhaimmillaan varsinaisen lämmityskauden ulkopuolella. Öljykattilaa käytetään, kun rinnakkaislämmityksen teho ei enää riitä tai sen käyttökustannus on kalliimpi kuin öljyllä tuotetun kilowattitunnin hinta.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481, etunimi.sukunimi(at)oil.fi; www.oljylammitys.fi

Nestekaasukurssin ilmoittautuminen avattu

Öljyalan Palvelukeskuksen Nestekaasukurssilla huhtikuussa voi päivittää tietonsa nestekaasun ammattikäytön kysymyksissä. Vankan sijan laadukkaana koulutustapahtumana saanut kurssi valmentaa käytönvalvojan ja asennusoikeuksien pätevyyskokeisiin. Ilmoittautuminen kurssille on avattu ja jatkuu 22. maaliskuuta saakka.

Nestekaasukurssi - Asentaminen ja käytön valvonta” on vuosien mittaan saavuttanut vankan sijan laadukkaana nestekaasualan koulutustapahtumana, joka valmentaa hyvin käytönvalvojan ja asennusoikeuksien pätevyyskokeisiin. Kevään kurssi pidetään Vantaalla 6.-8. huhtikuuta.

Kurssi antaa kaasunkäyttäjille perustietoa energiakaasuista, niiden käyttöön liittyvistä sovelluksista ja viranomaismääräyksistä. Lisäksi perehdytään käyttölaitteiden ja -laitteistojen asentamiseen, huollon ja käytön valvonnan peruskysymyksiin sekä normeihin siinä laajuudessa, että osallistujien kynnys suorittaa pätevyyskoe madaltuu.

Kaksi ensimmäistä päivää on luento-opetusta. Pätevyyskokeisiin valmentaudutaan kolmantena päivänä, jolloin kerrataan tärkeimpiä asioita yksityiskohtaisemmin ja tehdään käytännön tehtäviä.

Mikäli olet jo konkariammattilainen, kannattaa tulla kertaamaan aiheita kahtena ensimmäisenä kurssipäivänä. Mukaan saa ajanmukaisen, päivitetyn tiedon ja laajan neste- ja energiakaasuihin liittyvän materiaalin. Luennoitsijat ovat nestekaasualan kokeneita ammattilaisia ja nestekaasukysymyksiin hyvin perehtyneitä viranomaisia. Luennoilla saa tilaisuuden kysyä mieltä askarruttavista asioista suoraan asiantuntijoilta.

Lisätietoja: Nestekaasukurssi - Asentaminen ja käytön valvonta

Kurssitiedot koulutuskalenterista

Öljy- ja biopolttoaineala ja Öljyalan Palvelukeskus Oy järjestävät vuoden mittaan useita koulutustilaisuuksia ja kursseja, jotka on suunnattu erityisesti polttoainealan ammattilaisille ja alan toimintaan liittyville viranomaisille.  Teemaseminaari on tänä vuonna Ympäristö- ja turvallisuuspäivät Hämeenlinnassa syyskuun loppupuolella.

Tiedot kursseista päivittyvät verkkosivujen Koulutuskalenteriin sitä mukaa, kuin tilaisuuksien ajankohdat ja ohjelmat varmistuvat.

Koulutuskalenterissa on esimerkiksi useampia suosittuja nestekaasuun liittyviä koulutuksia.

Sekä keväällä että syksyllä järjestetään ”Nestekaasukurssi – asentaminen ja käytön valvonta”. Tämä koulutus on vuosien mittaan saavuttanut vankan aseman alan koulutuskentässä. Kevään kurssi pidetään 6.-8. huhtikuuta Vantaalla. Syksyllä kurssi järjestetään Tampereella.

Vuoden koulutuskalenteriin kuuluu nestekaasun osalta lisäksi Nestekaasun käytönvalvojapäivät, jotka järjestetään 25.-26. toukokuuta Tampereella.

Jakeluasemien rakentamiseen liittyy kaksi kurssia, jotka pidetään keväällä ja syksyllä. Ne keskittyvät ympäristörakentamisen ladunvarmistukseen.

Syyskuun loppupuolella alan asiantuntijat kokoontuvat Öljy- ja biopolttoainealan kaksipäiväisille Ympäristö- ja turvallisuuspäiville Hämeenlinnaan. Tapahtuma järjestetään 28.-29.9.2016.

Lisätietoja: Koulutuskalenteri; Öljyalan Palvelukeskus, Sanna Hämäläinen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 703 0899

 

Mobilia laajentuu – tulossa Pakettiraketit

Tieliikenteen valtakunnallinen erikoismuseo Mobilia Kangasalla on kiintoisa käyntikohde koko perheelle vaikka hiihtolomien aikaan. Parhaillaan meneillään olevista laajennustöistä huolimatta museo on toiminnassa ja pysyvät näyttelyt ovat auki. Tämän vuoden teemanäyttely Pakettiraketit puolestaan avautuu yleisölle maaliskuussa.

Vuoden teemanäyttely Pakettiraketit käsittelee pakettiautojen ja jakeluliikenteen historiaa 1900-luvun alusta nykypäivään asti. Näyttelyyn tulee noin 30 erilaista pakettiautoa 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä aina uusimpiin malleihin asti. Näyttely avataan 18. maaliskuuta, ja se jatkuu 18. joulukuuta saakka.

Pysyviin näyttelyihin kuuluu kansainvälinen Rally Hall of Fame, johon nimetään ralliautourheilussa menestyneitä ajajia tai muita vaikuttajia vuosittain Suomen MM-rallin yhteydessä. Muita pysyviä näyttelyitä ovat klassikkoautonäyttely Mobilia Classics sekä 1950-1970-lukujen teiden rakennuksessa käytettyjä siirtotyömaita esittelevä Parakkikylä.

Mobilian ohjelmaan kuuluu monia erilaisia tapahtumia pitkin vuotta. Ympäristöstä löytyy lasten liikennepuisto. Yleisöä palvelevat lisäksi kahvila-ravintola sekä museokauppa. Vuokrattavana on kokous- ja juhlatiloja sekä myös nostalgisia vuokra-autoja eri vuosikymmeniltä monenlaiseen juhlakäyttöön kuten hääparille tai syntymäpäiväsankarin ilahduttamiseen.

Museota ylläpitää säätiö, jonka taustalla on kolmisenkymmentä yhteisöä, joukossa Öljy- ja biopolttoaineala. Mobilian tehtävänä on sekä suomalaisen tieliikenteen historian tallentaminen että tutkimus ja tiedotus.

Lisätietoja Mobilian tarjonnasta löytyy verkkosivuilta www.mobilia.fi.

Lisätietoja: www.mobilia.fi

joulukuu 2015

Kansainväliset öljymarkkinat – joulukuu 2015

Öljyntuottajamaiden järjestö Opec päätti joulukuun kokouksessaan pitää öljyn tuotantomäärät entisellä tasolla eli 30 miljoonassa barrelissa päivässä. Käytännössä Opecin tuotanto on ollut pitkään noin 31,5 miljoonaa barrelia päivässä. Öljyn hinta lähti välittömästi laskuun Opecin päätöksen jälkeen, ja Brent-raakaöljyn hinta oli joulukuun puolivälissä alhaisimmalla tasolla yli kymmeneen vuoteen, noin 38 dollaria barrelilta.

Raakaöljyn hinnan laskuun ovat vaikuttaneet myös epäilyt Kiinan talouskasvun hidastumisesta. Kiina on maailman toiseksi suurin kansantalous ja kuluttaa runsaasti öljyä sekä siitä valmistettavia hyödykkeitä. Uutistoimisto Reutersin mukaan Kiinan tuonnin arvo supistui lähes 9 % marraskuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n joulukuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste tälle vuodelle on 94,5 miljoonaa barrelia päivässä. Kasvua edellisvuodesta on 1,8 miljoonaa barrelia päivässä. Kysynnän kasvuennuste vuodelle 2016 on selvästi alhaisempi eli 1,2 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Hinnassa voimakkaat vaihtelut, erilaisia hintaennusteita

Brent-raakaöljyn hinta laski viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden tammikuuhun reilusti yli 50 %. Tammikuusta marraskuun puoliväliin raakaöljyn hinta on vaihdellut hintatasoon verrattuna voimakkaasti, 45 dollarin ja 65 dollarin välillä barrelilta. Brent-raakaöljyn hinta on laskenut yhä edelliskuukauden aikana ja oli joulukuun puolivälissä alhaisimmalla tasolla yli kymmeneen vuoteen, noin 38 dollaria barrelilta.

Venäjän varavaltiovarainministeri Maksim Oreshkin on esittänyt arvion, että raakaöljyn hinta pysyy 40-60 dollarin välillä seuraavat seitsemän vuotta. Tämä hinta-arvio on selvästi alhaisempi kuin IEA:n tai Opecin hinta-arviot. Niiden syksyllä julkaisemien arvioiden mukaan öljyn hinta nousisi 80 dollariin barrelilta vuoteen 2020 mennessä.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat viimeisen kuukauden aikana pysyneet korkealla tasolla. Varastoissa on noin 485 miljoonaa barrelia öljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 380 miljoonaa barrelia. Yhdysvallat on ainoa raakaöljyn tuottaja, jolla on vielä runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa joulukuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 53 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 56 dollaria barrelilta. Tämän vuoden ennuste on dollarin alempi kuin kuukautta aiemmin, mutta ennuste ensi vuodelle on säilynyt ennallaan. Ennusteen mukaan Brent-raakaöljyn ja yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun eli WTI:n hintaero on tänä vuonna noin neljä dollaria ja ensi vuonna noin viisi dollaria barrelilta.  

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana laskeneet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli joulukuun puolivälissä noin 420 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 330 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 320 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 140 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Pariisin kokouksesta tuliaisina hyvä neuvottelutulos

Ennen Pariisin ilmastokokousta ilmassa olleet positiiviset merkit realisoituivat, kun 195 maata pääsi pitkien neuvotteluiden jälkeen sopuun pitkän aikavälin ilmastotavoitteesta, kirjoittaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä verkkoblogissa.

Sopimukseen pääsyn avain on monen mielestä se, että sitä rakennettiin alhaalta ylöspäin niin, että yksittäiset maat saivat itse asettaa päästöjen vähentämistavoitteensa omista lähtökohdistaan. Tällä menetelmällä ei vielä päästä yhteenlaskettunakaan päästövähennyksiin, joilla sopimuksessa tavoitteeksi asetettu lämpenemisraja voitaisiin saavuttaa, mutta suunta on oikea.

Ministeri Kimmo Tiilikainen kiteytti hyvin sopimuksen vahvan ytimen toteamalla, että tärkeää on, että kaikki maailman talous- ja päästöjätit saatiin mukaan sopimukseen. Konkreettinen työ on kuitenkin vasta alkamassa ja päästöjen vähentäminen tulisikin nyt saada mahdollisimman vauhdikkaasti ja kattavasti liikkeelle eri puolilla maailmaa.

Euroopan Unionissa on tehty työtä jo pitkään päästöjen vähentämiseksi, mutta samanaikaisesti EU:n on pitänyt huolehtia teollisuutensa globaalista kilpailukyvystä. Globaaleilla markkinoilla on vaikea toimia, jos kilpailijamaiden yrityksiin ei kohdistu samanlaista ympäristösääntelyä ja päästöperusteista kustannusrasitetta kuin EU:ssa.

Toivottavasti tilanne alkaa vähitellen muuttua ja yritysten globaali toimintaympäristö tasapuolistua. Silloin EU:n jo valmiiksi energiatehokas teollisuus on hyvin asemoitunut globaaleiden markkinoiden näkökulmasta. On kuitenkin todennäköistä, että EU:n teollisuuteen kohdistuvia nk. ”hiilivuodon” turvaamistoimia tullaan tarvitsemaan vielä kymmeniä vuosia eteenpäin.

Nyt Pariisissa syntyneestä sopimuksesta hyötyvät kaikki maat. Tietysti merkittävin ja kaikkia koskeva hyöty on ilmastonmuutoksen torjunta, kun sopimustavoitteita aletaan käytännössä toteuttaa poliittisin päätöksin. Tämä konkretisoituu niin, että puhtaiden energia- ja ilmastoratkaisujen kysyntä tulee vähitellen kasvamaan globaalisti.

Tässä Suomella on paljon mahdollisuuksia, joten nyt kannattaa olla eturivissä tarjoamassa osaamistaan, olipa kyse uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen tai biotalouteen liittyvistä ratkaisuista. Myös kehittyneillä biopolttoaineilla tulee varmasti olemaan runsaasti kysyntää maailmalla, toteaa Vänskä.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Veronkorotuksia vuoden 2016 alussa

Lämmityspolttoaineiden polttoainevero nousee arvonlisävero mukaan lukien noin 3,3 senttiä litralta vuoden 2016 alussa. Veronkorotus kohdistuu muun muassa kevyeen polttoöljyyn. Öljylämmitteisille pientaloille veron korotuksen on arvioitu merkitsevän noin 75 euron lisäkustannusta vuodessa.

Lämmitysöljyn litrahinta on edullisten maailmanmarkkinahintojen ansiosta liikkunut vuonna 2015 keskimäärin 80 sentin tuntumassa. Vuoden takaisesta tasosta hinnat ovat laskeneet noin 20 prosenttia ja kahden vuoden takaisesta tasosta yli 30 prosenttia. Hinnoissa on myös aina normaalia, kilpailusta johtuvaa vaihtelua. Keskiverto öljylämmittäjä on saavuttanut noin 600-800 euron säästön vuositasolla, jos verrataan muutamaan edelliseen vuoteen. Arvio on tehty 2 300 litran vuosikulutuksella.

Vuonna 2014 tulli kantoi veroja ja maksuja yhteensä runsaat 10 miljardia euroa. Eniten summaa kerrytti nestemäisten polttoaineiden valmistevero, jota kannettiin kaikkiaan 2,87 miljardia euroa. Vuoden 2015 alussa nestemäisten polttoaineiden verotusta kiristettiin.

Polttoaineveron muodostuminen

Öljytuotteista peritään valmisteveroa eli polttoaineveroa, joka muodostuu energiasisältöverosta, hiilidioksidiverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Tällä kertaa veronkorotus kohdistuu valmisteveron hiilidioksidikomponenttiin.

Polttoaineveron määrä määritellään valmisteverolainsäädännössä sentteinä tuotelitraa tai -kiloa kohti ja on siis hinnasta riippumaton. Koska polttoainevero määrätään sentteinä, sen prosentuaalinen osuus kuluttajahinnasta vaihtelee hinnan muuttuessa.

Huoltovarmuusmaksu on korvamerkitty veroluonteinen maksu, joka kannetaan polttoaineveron yhteydessä ja tilitetään huoltovarmuusrahastoon. Arvonlisävero on 24 % tuotteen arvonlisäverottomasta hinnasta eli noin 19 % kuluttajahinnasta. Arvonlisävero maksetaan polttoaineen koko hinnasta eli myös hintaan sisältyvästä valmisteverosta.

Nestekaasu verolliseksi polttoaineeksi

Nestekaasun verottomuus poistuu vuoden 2016 alussa. Moottoreissa ja lämmityksessä käytettävästä nestekaasusta ja bionestekaasusta kannetaan niiden energiasisältöön perustuva energiasisältövero ja poltosta syntyvän hiilidioksidin ominaispäästöön perustuva hiilidioksidivero sekä huoltovarmuusmaksu. Veron suuruus on 21,91 senttiä kilolta.

Nestekaasun käyttötarkoitus on ratkaisevaa sen verottamisen kannalta. Käyttö muun muassa kotitalouksissa, tilojen lämmityksessä, trukkien ja työkoneiden polttoaineena sekä joissakin teollisuusprosesseissa tulee verolliseksi. Myös nestekaasun pullotuslaitoksella yritys- tai kotitalouskäyttöön pullotettu kaasu on aina verollista lukuun ottamatta enintään kilon vähittäismyyntipakkauksissa olevaa nestekaasua, joka säilyy verottomana.

Liikenteen biopolttoaineiden jakeluvelvoite nousee 10 prosenttiin

Kansallinen jakeluvelvoitelaki määrää, mikä biopolttoaineiden vähimmäisosuuden on oltava jakelijan kulutukseen toimittamien bensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärässä. Vähimmäisvaatimus oli kuusi prosenttia vuosittain vuosina 2011-2014, kahdeksan prosenttia vuonna 2015 ja nousee kymmeneen prosenttiin vuonna 2016. Sen jälkeen vaatimus nousee asteittain 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Vuonna 2014 bio-osuus liikenteen polttonesteiden energiasisällössä oli jo 12,3 prosenttia, mutta laskennallinen bio-osuus peräti 23,5 prosenttia, joten vuoden 2014 biojakeluvelvoite ylitettiin reilusti.

Tietyistä raaka-aineista valmistetut biopolttoaineet voidaan laskea kaksinkertaisina, koska niiden elinkaarenaikaiset päästöt ovat jopa 80-90 prosenttia pienemmät kuin fossiilisilla polttoaineilla. Kaksoislaskettavien biopolttoaineiden raaka-aineena käytetään jätteitä, tähteitä sekä syötäväksi kelpaamatonta selluloosaa ja lignoselluloosaa. Suomessa tuotettu jäte- ja tähdepohjainen bioetanoli sekä uusiutuvista raaka-aineista tuotettu dieselpolttoaine täyttävät kaksoislaskettavien biopolttoaineiden kriteerit.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n hallitus vuonna 2016

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n syyskokous on valinnut järjestön hallituksen vuodeksi 2016.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin liiketoiminta-alueen johtaja Matti Lehmus Neste Oyj:stä ja varapuheenjohtajiksi johtaja Antti Heikkinen Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK:sta ja johtaja Kari-Pekka Manni Oy Teboil Ab:stä. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen St1 Oy:stä, liiketoiminta-alueen johtaja Antti Tiitola Neste Oyj:stä sekä johtaja Vesa Raja-aho J K Pajarinen & Co:sta Öljy- ja Kaasutekniikka ry:n edustajana.

Hallituksen sihteerinä toimii järjestön toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060; etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Polttoainealan koulutustarjontaa

Öljy- ja biopolttoaineala ja Öljyalan Palvelukeskus Oy järjestävät vuonna 2016 jälleen useita koulutustilaisuuksia, jotka on suunnattu ennen kaikkea polttoainealan ammattilaisille ja alan toimintaan liittyville viranomaisille. Tiedot kursseista päivittyvät sivujen www.oil.fi Koulutuskalenteriin sitä mukaa, kuin kurssien ajankohdat ja ohjelmat varmistuvat.

Vuonna 2016 järjestetään esimerkiksi suosittuja nestekaasuun liittyviä koulutuksia. Keväällä ja syksyllä on ohjelmassa Nestekaasukurssi – asentaminen ja käytön valvonta -koulutus, joka on vuosien mittaan saavuttanut vankan aseman alan koulutuskentässä. Vuoden koulutuskalenterissa on lisäksi Nestekaasun käytönvalvojapäivät.

Jakeluasemien rakentamiseen liittyvät kaksi kurssia, keväällä ja syksyllä, keskittyvät ympäristörakentamisen laadunvarmistukseen.

Syyskuun loppupuolella asiantuntijat kokoontuvat Öljy- ja biopolttoainealan kaksipäiväisille Ympäristö- ja turvallisuuspäiville Hämeenlinnaan. Tapahtuma järjestetään 28.-29.9.2016.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, Sanna Hämäläinen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 703 0899

Taloudellisen ajon Tippis-pelin arvonta suoritettu

Taloudellisen ajon leikkimielisen Tippis-pelin viimeisen kilpailun arvonta on suoritettu, ja ensiapulaukun voittaneet ovat saaneet ilmoituksen voitostaan. Tippis on muistuttanut siitä, että ajamisen energiatehokkuus paranee pienilläkin nikseillä. Peliä voi kokeilla vielä viikon 51 loppuun saakka osoitteessa www.tippis.fi.

Tippis-peli teki usean vuoden ajan tunnetuksi taloudellisen, viisaan ajon asiaa. Pelin avulla on muistutettu, että kuljettaja pystyy omaa ajotapaansa muuttamalla helposti vähentämään polttoaineenkulutusta jopa 15 prosenttia ja pienentämään näin autoilun päästöjä. Samalla säästyy euroja. Tämän lisäksi taloudellinen ajo on myös turvallista ajoa.

Sivustoa ovat ylläpitäneet liikennepolttoaineita myyvät yhtiöt, Öljy- ja biopolttoaineala ry sekä Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL, jotka ovat mukana alan Höylä III -energiatehokkuussopimuksessa.  

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060; etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Hyvää joulua ja uutta vuotta!

Öljy- ja biopolttoaineala ja Öljyalan Palvelukeskus Oy toivottavat kaikille uutiskirjeen lukijoille hyvää joulua ja uutta vuotta!

marraskuu 2015

Kansainväliset öljymarkkinat – marraskuu 2015

Raakaöljyä tuotetaan edelleen kysyntää enemmän. Samalla öljyvarastot esimerkiksi Yhdysvalloissa ovat korkealla tasolla. Öljyntuottajamaiden järjestö Opec kokoontuu 4. joulukuuta, ja järjestön on arvioitu pitävän tuotantomäärät nykyisellä tasolla yhteistyössä Venäjän kanssa. Tämä tarkoittaisi myös raakaöljyn nykyisen hintatason jatkumista. Brent-raakaöljyn hinta oli marraskuun puolivälin jälkeen alimmillaan tänä vuonna, noin 42 dollaria barrelilta.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n marraskuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste tälle vuodelle on 94,5 miljoonaa barrelia päivässä. Kysynnän kasvu edellisvuodesta olisi 1,8 miljoonaa barrelia päivässä. Kysynnän kasvuennuste ensi vuodelle on selvästi alhaisempi eli 1,2 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

IEA:n mukaan maailman öljyn tuotanto oli noin 2,5 miljoonaa barrelia kysyntää korkeammalla tasolla tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. IEA ennustaa raakaöljyn ylitarjonnan jatkuvan ainakin vuoden eteenpäin.

Marraskuun alussa uutisoitiin Saudi-Arabian laskeneen raakaöljyn myyntihintaa Euroopassa reilun dollarin barrelilta. Tällä keinolla Saudi-Arabia yrittää pitää kiinni markkinaosuudestaan.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat viimeisen kuukauden aikana kasvaneet ja ovat korkealla tasolla. Varastoissa on noin 485 miljoonaa barrelia raakaöljyä, kun määrä vuosi sitten oli noin 380 miljoonaa barrelia. Yhdysvallat on ainoa raakaöljyn tuottaja, jolla on vielä runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia.

Raakaöljyn hinta vaihdellut voimakkaasti

Brent-raakaöljyn hinta laski viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden tammikuuhun reilusti yli 50 %. Tammikuusta marraskuun puoliväliin hinta on vaihdellut hintatasoon nähden voimakkaasti, 45 dollarin ja 65 dollarin välillä barrelilta. Hinta on laskenut edelliskuukauden aikana ja oli marraskuun puolivälin jälkeen alimmillaan tänä vuonna, noin 42 dollaria barrelilta.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa marraskuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 54 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 56 dollaria barrelilta. Tämän vuoden ennuste on sama kuin kuukautta aiemmin, mutta ennuste ensi vuodelle on laskenut kolme dollaria barrelilta. Ennusteen mukaan Brent-raakaöljyn ja yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun eli WTI:n hintaero on tänä vuonna noin neljä dollaria ja ensi vuonna noin viisi dollaria barrelilta.  

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana laskeneet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli marraskuun puolivälissä noin 430 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 410 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn hinta oli noin 395 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 175 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian valmistelu käynnistyy

Hallitusohjelmaan kirjattuja energia- ja ilmastotavoitteita, jotka ylätasolla sisältyvät hallituksen kärkihankkeeseen ”Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti”, lähdetään konkreettisesti toteuttamaan laatimalla vuoteen 2030 tähtäävä energia- ja ilmastostrategia. Virallisesti strategian valmistelutyö käynnistyy 25.11. kick-off -seminaarilla, ja strategian taustalla olevien skenaariolaskelmien valmistelu on jo aloitettu.

Strategiassa linjataan hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista ja asetettujen tavoitteiden edellyttämiä konkreettisia toimia vuoteen 2030.

Hallitusohjelma sisältää kirjauksia ja prosentuaalisia tavoitteita mm. uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi, energian omavaraisuuden kasvattamiseksi, hiilen käytöstä luopumiseksi energiatuotannossa, tuontiöljyn kotimaan käytön puolittamiseksi sekä liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuuden nostamiseksi. Strategia on myös keskeinen osa EU:n energiaunionitiedonannon edellyttämää kansallista energiasuunnitelmaa.

Valmisteluaikataulu tiivis

Strategian valmisteluaikataulu on tiivis, sillä tavoitteena on toimittaa se selontekona eduskunnalle vuoden kuluttua joulukuussa 2016. Strategian konkreettiseen toimenpanoon liittyvät hallituksen esitykset uusiutuvaan energiaan ja liikenteen biopolttoaineisiin liittyen on aikataulutettu alkuvuoteen 2017. Energia- ja ilmastostrategian kanssa rinnakkain ja koordinoidusti valmistellaan myös ilmastolain mukaista keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa, jonka on arvioitu valmistuvan keväällä 2017.

Strategiatyön sihteeristö on työ- ja elinkeinoministeriössä, jolla on vetovastuu strategian laatimisesta. Valmistelussa on kuitenkin tiiviisti mukana myös muita ministeriöitä, jotka vastaavat omia sektoreitaan koskevien taustatekstien kirjoittamisesta. Strategian poliittisesta ohjauksesta vastaa biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä, ja ministeriöiden välisestä koordinaatiosta huolehtii virkamiehistä koostuva energia- ja ilmastopolitiikan yhdysverkko.

Käytännöksi on muodostunut, että jokainen hallitus tekee kaudellaan energia- ja ilmastopoliittisen strategian. Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle selonteon energia- ja ilmastopolitiikasta vuosina 2001, 2005, 2008 ja 2013.

Lisätietoja Öljy- ja biopolttoainealan osalta: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

 

Huollettu öljylämmityslaitteisto on energiatehokas

Asianmukaisesti huollettu öljylämmityslaitteisto on energiatehokas. Kunnossa oleva laitteisto myös säästää euroja, kun laitteet toimivat, kuten niiden pitää ja polttoöljyn kulutus vähenee verrattuna huoltamattomaan laitteistoon. Nyt halventuneen lämmitysöljyn hinnassa säästyvät eurot kannattaakin käyttää järjestelmän huoltoihin ja remontteihin.

Öljylämmityslaitteisto ei tarvitse huoltoa usein, mutta kuitenkin aika ajoin. -Huolto on asia, jonka lykkääminen on säästämistä väärässä kohtaa, kun ajatellaan lämmityslaitekokonaisuutta ja kustannuksia, toteaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Lämmitysöljyn litrahinta on tänä vuonna liikkunut keskimäärin 80 sentín tuntumassa. Hinnat ovat laskeneet vuoden takaisesta tasosta noin neljänneksen ja toissa syksyisestä tasosta yli 30 prosenttia. Hinnoissa on aina normaalia, kilpailusta johtuvaa vaihtelua. Keskiverto öljylämmittäjä on saanut noin 600-800 euron säästön vuositasolla, jos verrataan muutamaan edelliseen vuoteen. Arvio on tehty 2 300 litran vuosikulutuksella. Rahallisen säästön määrä vaihtelee ja riippuu luonnollisesti aina siitä, millainen kiinteistö on kaiken kaikkiaan kyseessä.

Poltin ja kattila – mitä ja milloin

Öljypoltin kannattaa huoltaa vuosittain tai viimeistään silloin, kun on kulutettu noin 5000 öljylitraa. Kattila puhdistetaan kerran vuodessa, vanha kattila useammin. Kattilan hormi pitää nuohota kerran vuodessa.

Kovin iäkkäät kattilat eivät vastaa nykyajan energiatehokkuusvaatimuksia. Vaihtamista kannattaa ruveta suunnittelemaan kattilan ollessa 20-25 vuotta vanha. -Jos kattila on asennettu ennen vuotta 1985, on korkea aika uusia se, neuvoo Eero Otronen.

Uuden kattilan avulla lämmityksen energiatehokkuus paranee selvästi ja öljynkulutus vähenee, mikä pienentää polttoainelaskua. Lisäksi uusi kattila on toimintavarma verrattuna yli-ikäiseen kattilaan.

Huolto luvanvaraista toimintaa

Öljypolttimen ja -kattilan huolto ovat luvanvaraista toimintaa. Ammattilainen pystyy huollon yhteydessä myös neuvomaan lämmittäjää häntä askarruttavissa kysymyksissä.

Kun huolto on ajankohtaista, voi ottaa yhteyden joko ennestään tuttuun huoltoliikkeeseen tai katsoa alan ammattilaisten yhteystietoja verkosta. Tietoja löytyy keskitetysti esimerkiksi Lämmitysenergia Yhdistyksen sivujen urakoitsijahausta www.ley.fi. Verkosta löytyvät luonnollisesti myös huoltoliikkeiden omat verkkosivut yhteystietoineen. Tuttaviltakin voi saada hyviä vinkkejä huoltoliikkeistä.

Öljylämmitykseen liittyvistä kysymyksistä löytyy tietoa verkosta muun muassa Öljyalan Palvelukeskuksen öljylämmittäjän neuvontasivuilta www.oljylammitys.fi.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Tippis-pelin kilpailu auki marraskuun loppuun

Taloudellista ja viisasta ajoa esille tuovassa Tippis-pelissä on marraskuun loppuun asti auki kilpailu, jossa arvotaan kuudelle voittajalle autoilijan ensiapulaukku. Arvontaan voi osallista liittämällä kuvan Instagramissa #tippis. Peli ja kilpailusäännöt löytyvät osoitteesta www.tippis.fi.

Polttoainealan toimijat muistuttavat leikkimielisellä Tippis-pelillä, että muuttamalla omaa ajotapaansa hiukankin pystyy helposti vähentämään polttoaineenkulutusta jopa 15 prosenttia ja pienentämään näin päästöjä. Samalla säästyy euroja. Viisas, taloudellinen ajo on myös turvallista ajoa.

Tippis-pelin takana ovat liikennepolttoaineita myyvät yhtiöt, Öljy- ja biopolttoaineala ry sekä Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL, jotka ovat mukana alan Höylä III -energiatehokkuussopimuksessa.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, etunimi.sukunimi@oil.fi, puh. 040 562 1060

lokakuu 2015

Hallituksen energiatavoitteet haastavia – liikennesektori avainasemassa

Öljy- ja biopolttoaineala katsoo, että hallitusohjelman tavoitteet tuontiöljyn kotimaan käytön puolittamiseksi ja liikenteen uusiutuvien polttoaineiden lisäämiseksi ovat rohkeita ja haastavia.  Tavoitteisiin pääseminen vaatii toimia ja päätöksiä sekä EU-tasolla että kansallisesti. Tärkeää on, että kustannustehokkuus ja teknologianeutraalius ovat ohjenuorina tavoitteisiin pyrittäessä, todetaan Öljy- ja biopolttoainealan kannanotossa.

Öljyn eri käyttösektoreilla on erilaiset mahdollisuudet vähentää öljyn käyttöä. Liikenteessä on suurin potentiaali, mutta esimerkiksi lämmityksessä öljyn käyttö on jo vähentynyt merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden kuluessa.

Suurimmat mahdollisuudet toteuttaa hallituksen kärkihanketta, joka tähtää hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti, saavutetaan liikenteessä energiatehokkuuden ohella nestemäisillä biopolttoaineilla, joilla on jo olemassa valmis jakeluverkosto.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteiksi muun muassa puolittaa tuontiöljyn käyttö kotimaan tarpeisiin 2020-luvun aikana, kannustaa tuontiöljyn korvaamisen lämmityksessä päästöttömillä, uusiutuvilla energiavaihtoehdoilla sekä nostaa liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Vertailuvuosi oleellinen, verotuottoja mietittävä

Öljy- ja biopolttoaineala korostaa, että tuontiöljyn kotimaan käytön puolittamistavoitteen osalta on tärkeä määritellä, mihin vuoteen tavoitetta verrataan. Öljyn käyttö on vähentynyt yli 1,5 miljoonaa tonnia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Olisi luontevaa ottaa vertailuvuodeksi vuosi 2005, koska sitä käytetään yleisesti vertailuvuotena EU:n ilmasto- ja energiatavoitteita asetettaessa.

Öljylämmityksen nopea alasajo ei olisi järkevää eikä kustannustehokasta. Öljykattiloiden luonnollinen poistumatahti ja öljylämmityksen jatkuvasti kasvava energiatehokkuus noudattavat hyvin öljyn kotimaan käytön puolittamistavoitteen aikataulua.

Tärkeää on myös pohtia, mistä nykyisiä vastaavat verotuotot mahdollisesti kerätään öljyn kotimaan käyttöä vähennettäessä. Öljytuotteista kerätään nykyisin huomattava määrä verotuloja ja huoltovarmuusmaksuja.

Suomen erityisolosuhteet huomioon

-Öljy- ja biopolttoainealan yritykset ovat vahvasti mukana rakentamassa kestävää energiatulevaisuutta toimimalla vastuullisesti, tuottamalla hyvälaatuisia nestemäisiä biopolttoaineita ja kehittämällä myös uusia ratkaisuja, toteaa toimitusjohtaja Helena Vänskä. Vänskän mukaan ei kuitenkaan riitä, että biopolttoaineita tuottavat yritykset investoivat lisää uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon, vaan markkinoilta on löydyttävä kasvava kysyntä kattamaan lisääntyvä tuotanto ja tuotetarjonta.

-Tämän osalta tarvitaan kustannustehokkaita ja teknologianeutraaleja työkaluja ja ohjauskeinoja riittävän kysynnän varmistamiseksi. Sen lisäksi on varmistettava, että EU-politiikka huomioi Suomen erityisolosuhteet eikä aseta lainsäädännöllisiä esteitä kehittyneiden biopolttoaineiden tuotannolle, Vänskä huomauttaa

Suomen vaikutettava aktiivisesti EU-tasolla – kansalliset toimet tukemaan pitkäjänteistä politiikkaa

Suomen tulee Öljy- ja biopolttoainealan mielestä vaikuttaa aktiivisesti ja johdonmukaisesti EU-päätöksiin ja lainsäädäntöön, jolla on merkitystä biopolttoainealan toimintaympäristöön. Tavoitteena on oltava, ettei EU:n suunnalta synnytetä toimintaympäristöä heikentäviä tai eri energialähteiden ja voimanlähteiden tasapuolista kilpailua vääristäviä elementtejä.

Kotimaassa tarvitaan Öljy- ja biopolttoainealan mukaan kansallisia toimia tukemaan pitkäjänteistä politiikkaa, joka luo biopolttoaineille kysyntää ja yrityksille ennustettavuutta ja varmuutta investoida uusiin biojalostamoihin.

Konkreettisiksi toimiksi Öljy- ja biopolttoaineala esittää mm. seuraavia toimia ja päätöksiä

EU-taso

 • Biopolttoainekäytön tavoitteet 2030 ja edistäminen: mm. polttoaineiden laatudirektiivin FQD:n jatko, erillinen tavoite liikenteen uusiutuvalle energialle, biopolttoaineiden sisällyttäminen poliittiseen työkaluvalikoimaan ”ylätasolla” yhtenä konkreettisena ratkaisuna, pohjoismaiset yhteismarkkinat vähähiiliselle liikenteelle
   
 • Biosisällöltään suurempipitoisten laatujen käytön mahdollistaminen: mm. suurempien pitoisuuksien standardointi kuten E20, sisämarkkinakysymykset
   
 • Biopolttoaineiden riittävän laajan raaka-ainepohjan varmistaminen: mm. ILUC-direktiivin jatko post-2020 ja tulkinta, kiertotalouspaketti ja jätedirektiivin kierrätyksen määritelmä, kiinteän biomassan kestävyyskriteerit
   
 • EU-tasoisten ohjauskeinojen harmonisoiminen, mukaan lukien verotus: mm. Suomen tasapuolisen ja edistyksellisen liikenteen polttoaineiden veromallin nostaminen uudelleen keskusteltavaksi EU:n yhteiseksi malliksi, EU:n minimiverolainsäädännön muuttaminen tai siitä poikkeamisen mahdollistaminen biopolttoaineilla

Kansallinen taso

 • Käynnistetään mahdollisimman nopeasti keskustelut siitä, miten liikenteen uusiutuvaa energiaa lisätään vuoden 2020 jälkeen
   
 • Tasapuoliset ja teknologianeutraalit ohjauskeinot: mm. ajoneuvojen ja polttoaineiden verotus ja päästöjen laskenta, jossa ”liikenteelle liikenteen verot” eli sama energiasisältölaskenta kaikille liikenteen polttoaineille ja nykyveromallissa jäljellä olevien poikkeusten oikaisu. Lisäksi päästöjen laskennassa tasapuolisuus eli sähköautojen CO2-päästöt eivät ole ”nolla”, vaan riippuvat sähkön tuotantotavasta. Päästölaskennassa tulisi huomioida sekä polttoaineiden että ajoneuvon aiheuttamat päästöt eli well-to-wheels -ketju ja kehittää myös autoverotusta tältä pohjalta.
   
 • Biopolttoaineiden kysyntää lisäävät toimet: mm. suurien kaupunkien vähähiilisiin ohjelmiin mukaan tavoite/velvoite uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämiseksi esimerkiksi linja-autoliikenteessä, raskaan liikenteen kannustaminen suurempiin biopolttoainepitoisuuksiin rajatussa kalustossa, vanhempien bensiiniautojen etanolikonversioiden hallinnollinen hyväksyminen

Seminaari käsitteli energiatulevaisuutta

Öljy- ja biopolttoainealan energiaseminaarissa 6. lokakuuta käsiteltiin hallitusohjelman tavoitteiden lisäksi energiatulevaisuutta laajemminkin. Seminaarin avannut teollisuusneuvos Timo Ritonummi työ- ja elinkeinoministeriöstä loi katsauksen Suomen ja EU:n energianäkymiin vuonna 2030. Johtava tutkija Juhani Laurikko VTT:stä esitteli selvitystä, jossa kartoitettiin liikenteen hiilidioksidipäästöjen 40 prosentin vähentämisen keinoja. Johtava tutkija Bjart Holtsmark Norjan tilastokeskuksesta avasi norjalaista sähköautojen tukipolitiikkaa.

Öljy- ja biopolttoainealan kannanotto hallituksen energiatavoitteisiin >

Tiedote englanniksi >

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Kansainväliset öljymarkkinat – lokakuu 2015

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan maailman öljyn tuotanto oli tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä noin 2,5 miljoonaa barrelia kysyntää korkeammalla tasolla.  IEA ennustaa raakaöljyn ylitarjonnan jatkuvan ainakin vuoden eteenpäin eli vuoden 2016 syksyyn. Brent-raakaöljyn hinta oli lokakuun puolivälissä lähellä alkuvuoden hintaa eli noin 50 dollaria barrelilta.

Lokakuun öljymarkkinaraportissa IEA nosti öljyn kysynnän kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,1 miljoonaa barrelia päivässä eli kysyntäennuste tälle vuodelle on 94,3 miljoonaa barrelia päivässä. Kasvua edellisvuodesta on ennusteessa 1,8 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Tuotanto ylittänyt kysynnän

IEA:n mukaan maailman öljyn tuotanto oli tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä noin 2,5 miljoonaa barrelia kysyntää korkeammalla tasolla. Lokakuun alussa IEA arvioi, että öljy-yhtiöt vähentävät tänä vuonna investointejaan öljyn tuotantoon ennätykselliset 20 prosenttia.

IEA ennustaa raakaöljyn ylitarjonnan jatkuvan ainakin vuoden eteenpäin eli vuoden 2016 syksyyn.

Ylitarjonnan kasvamista tukee ensi vuonna odotettavissa oleva Iranin öljyntuotannon voimakas lisäys johtuen Iranin vastaisten talouspakotteiden kumoamisesta. Kansallisen öljy-yhtiön National Iranian Oilin edustaja ilmoitti lokakuun alussa, että Iran lisää raakaöljyn tuotantoaan kaksi miljoonaa barrelia päivässä nykyisestä tasosta, joka on ollut 2,8 miljoonaa barrelia päivässä.

Opec ei käsitellyt tuotantoleikkauksia

Öljyntuottajamaiden järjestö Opec piti 21. lokakuuta ylimääräisen ”teknisen kokouksen”, johon se oli kutsunut myös järjestön ulkopuolisia öljyntuottajamaita kuten Venäjän. Kokouksessa ei käsitelty öljyn tuotantoleikkauksia.

Tämä oli pettymys erityisesti Venezuelalle, jonka mukaan nykyinen hintataso ole riittävä öljyntuotannon vaatimien investointien käynnistämiseksi. Venezuela toivoo tuotannon rajoittamista niin, että tynnyrihinta lähenisi 88:aa dollaria, mikä olisi Venezuelan mukaan riittävä sekä investointien että maan valtiontalouden näkökulmasta.

Opecin seuraava varsinainen kokous pidetään Wienissä 4. joulukuuta.  

Raakaöljyn hintatilanne

Brent-raakaöljyn hinta laski vuoden 2014 kesäkuusta vuoden 2015 tammikuuhun yli 50 %. Tammikuun puolivälin jälkeen hinta oli noin 46 dollaria barrelilta. Helmikuusta lokakuun puoliväliin hinta on vaihdellut 45 dollarin ja 65 dollarin välillä barrelilta. Lokakuun puolivälissä Brent-raakaöljyn hinta oli lähellä alkuvuoden hintaa eli noin 50 dollaria barrelilta.

Maailman toiseksi suurimman kansantalouden ja merkittävän öljynkäyttäjän Kiinan tuonnin arvo supistui syyskuussa arvioitua enemmän eli 20 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Analyytikot ovat jo aiemmin ennustaneet Kiinan talouskasvun olevan ennakoitua hitaampaa.

Lukuisat sijoittajat ja ekonomistit uskovat, että Kiinan kokonaistuotannon kasvu olisi hidastunut toisella vuosineljänneksellä alle seitsemään prosenttiin. Kiinan hallituksen tavoitteena on ollut pitkään se, että bruttokansantuote kasvaisi seitsemän prosenttia.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot olivat lokakuun puolivälin tienoilla samalla korkealla tasolla kuin kuukautta aiemmin. Varastoissa on noin 460 miljoonaa barrelia öljyä, kun keskimääräinen varastomäärä on tähän aikaan vuodesta noin 360 miljoonaa barrelia. Yhdysvallat on ainoa raakaöljyn tuottaja, jolla on vielä runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennusti syyskuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 54 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 59 dollaria barrelilta. Luvut olivat samat kuin kuukautta aiemmin. Ennusteen mukaan Brent-raakaöljyn ja yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun eli WTI:n hintaero on tänä vuonna noin neljä dollaria ja ensi vuonna noin viisi dollaria barrelilta.

Tuotteiden maailmanmarkkinahinnat

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana laskeneet raskasta polttoöljyä lukuun ottamatta. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli lokakuun puolivälissä noin 470 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 440 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 430 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 215 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Talven lämmitysöljytilaus kannattaa tehdä ajoissa

Öljylämmittäjien kannattaa syksyllä varautua lämmitystarpeen lisääntymiseen ja tilata hyvissä ajoin täydennystä öljysäiliöön, jos edellisestä täytöstä on jo aikaa. Tulevilla talvikylmillä lämmitykseen kuluu energiaa selvästi enemmän kuin lauhalla säällä, eikä öljysäiliön täyttöä kannata jättää viime tippaan. Öljyntilauksen voi hoitaa kätevästi vaikka netin kautta, muistutetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Yleisin syy öljylämmityslaitteiston häiriöihin ja polttimen pysähtymiseen on öljyn loppuminen.

Nykyisissä öljykattiloissa on yleensä varalämmittimenä toimiva sähkövastus, jolla voidaan turvata talon lämpimänä pysyminen ja välttää vauriot, jos öljy loppuu esimerkiksi talon väen ollessa matkalla. Kannattaa tarkistaa, onko kattila varustettu tällaisella sähkövastuksella ja että vastus on toimintakunnossa.

Kannattaa huolehtia myös siitä, että reitti säiliön täyttöpaikalle pysyy kulkukelpoisena kaikilla keleillä, jotta säiliöauto pääsee ajamaan perille asti. Myös pienemmillä teillä olisi huolehdittava hiekoituksesta, jotta säiliöauto pääsee hoitamaan toimitukset kiinteistölle turvallisesti.

Aikanaan talven tullen on tärkeää myös hoitaa täyttöputken lähellä lumityöt niin, että autonkuljettaja pääsee kiinnittämään täyttöletkun normaaliin tapaan.

Useimmiten kiinteistöissä ymmärretään aurata lumet öljyauton tieltä. Runsaslumisina talvina voi kuitenkin syntyä tilanteita, joissa säiliöauto ei pääse tuomaan polttoöljyä taloon sovittuna aikana, kun lumi estää ajon.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Tilastot suosittuja verkkosivuilla

Öljy- ja biopolttoainealan verkkosivujen käytetyimpään aineistoon kuuluvat tilastot ja kaaviot. Eniten klikkauksia tehdään hintoihin ja veroihin liittyviin tilastoihin – eikä ainoastaan nyt, kun raakaöljyn hinnan liikkeet ovat olleet erityisen paljon esillä. Osiosta Hinnat ja verot löytyy yhdeksän eri tilastoa ja kaaviota, esimerkiksi raakaöljyn ja bensiinin hintakehityskaavio.

Se, kuinka usein tilastot päivittyvät, vaihtelee. Esimerkiksi määrättyyn otokseen perustuva tilasto Kuluttajahintaseuranta päivittyy kerran kuukaudessa, noin neljäs arkipäivä kuukauden 15. päivän jälkeen. Useimmat tilastoista ovat kuitenkin sellaisia, että ne päivittyvät harvemmin, monet kerran vuodessa.

Verkkosivujen www.oil.fi tilastot on jaettu neljään osioon: Hinnat ja verot, Öljyntuotanto ja -kulutus, Suomen öljymarkkinat ja Huoltoasemat.

Hinnat ja verot -osiosta löytyvät seuraavat otsikot: Öljytuotteiden kuluttajahintaseuranta, Öljytuotteiden kuluttajahintojen kehitys, Raakaöljyn hintakehitys, Öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen kehitys, Raakaöljyn ja öljytuotteiden hintakehitys, Öljytuotteiden hinnat ja verojen osuus, Bensiinin hinnan ja verojen osuuden kehitys, Bensiinin reaalihinnan kehitys ja Öljytuotteiden valmisteverotus.

Osio Öljyntuotanto ja kulutus sisältää seuraavat tilastot: Maailman öljyntuotanto ja kulutus, Öljyntuotanto maittain, Öljynkulutus maittain ja Öljynjalostamot Euroopassa.

Suomen öljymarkkinat -osion otsikot ovat seuraavat: Suomen öljymarkkinat, Raakaöljyn ja öljytuotteiden tuonti, Öljytuotteiden vienti, Öljytuotteiden myynti, Markkinaosuudet, Öljytuotteiden kulutus käyttäjäryhmittäin ja Kevyen polttoöljyn kulutus käyttäjäryhmittäin.

Osiossa Huoltoasemat on seuraavat tilastot: Huoltoasemien määrä ja Huoltoasemaverkoston kehitys.

Tilastot löytyvät myös verkkosivujen englanninkielisestä osasta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060

 

syyskuu 2015

Kansainväliset öljymarkkinat – syyskuu 2015

Kansainvälisillä öljymarkkinoilla on seurattu tiiviisti talouden kehitystä niin globaalisti kuin merkittävässä energiankäyttäjämaassa Kiinassa. Pohdintaa on herättänyt myös se, mitä tuleva pakotteiden purku Iranissa merkitsee maan öljyntuotannon kannalta. Useiden asiantuntijoiden mukaan näyttää siltä, että raakaöljyn hintataso pysyisi matalalla tasolla vielä pitkään. Brent-raakaöljyn hinta oli syyskuun puolivälissä lähellä alkuvuoden hintaa eli noin 48 dollaria barrelilta.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n syyskuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennustetta tälle vuodelle nostettiin 0,1 miljoonaa barrelia päivässä eli kysyntä olisi 94,2 miljoonaa barrelia päivässä. Kasvua edellisvuodesta on 1,7 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Raakaöljyn tuotantotilanne

Maailman öljyn tuotanto oli IEA:n mukaan noin 2,5 miljoonaa barrelia kysyntää korkeammalla tasolla tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä. Järjestö ennustaa raakaöljyn ylitarjonnan jatkuvan ainakin vuoden eteenpäin eli vuoden 2016 syksyyn.

IEA:n mukaan Opecin raakaöljyn tuotanto putosi hieman eli 0,2 miljoonaa tynnyriä päivässä elokuussa ja oli 31,6 miljoonaa tynnyriä päivässä. Tuotannon väheneminen johtui Saudi-Arabian, Irakin ja Angolan tuotantohäiriöistä. Opec päätti kesäkuun alussa pitää tuotantomäärät entisellä tasolla eli 30 miljoonassa barrelissa päivässä.

Raakaöljyn ylitarjonnan jatkumista tukevat odotukset Iranin raakaöljyn tuotannon voimakkaasta kasvusta ensi vuonna maan vastaisten talouspakotteiden kumoamisen jälkeen. Iranin öljyministeri Bijan Zanganeh ilmoitti elokuun lopulla, että Iran ottaa takaisin markkinaosuutensa lisäämällä raakaöljyn tuotantoaan yli miljoona barrelia päivässä.

Venäjäkään ei ole supistamassa raakaöljyn tuotantoaan. Syyskuun alussa varapääministeri Arkadi Dvorkovitsh sanoi, ettei Venäjällä ole mahdollisuuksia vähentää öljyntuotantoaan. Saman totesi myöhemmin Venäjän suurin öljy-yhtiö Rosneft.

Raakaöljyn hintatilanne

Brent-raakaöljyn hinta laski viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden tammikuuhun reilusti yli 50 prosenttia. Tammikuun puolivälin jälkeen hinta oli noin 46 dollaria barrelilta. Helmikuusta syyskuun puoliväliin hinta on vaihdellut 45 dollarin ja 65 dollarin välillä barrelilta. Syyskuun puolivälissä Brent-raakaöljyn hinta oli lähellä alkuvuoden hintaa eli noin 48 dollaria barrelilta.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot olivat syyskuussa samalla tasolla kuin kuukautta aiemmin, siis edelleen korkealla tasolla. Raakaöljyvarastoissa on noin 455 miljoonaa barrelia öljyä, kun keskimäärin tähän aikaan vuodesta varastossa on noin 365 miljoonaa barrelia raakaöljyä. Yhdysvallat on ainoa öljyntuottaja, jolla on runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia.

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa syyskuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 54 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 59 dollaria barrelilta. Luvut ovat samat kuin kuukautta aiemmin. Ennusteen mukaan Brent-raakaöljyn ja yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun eli WTI:n hintaero on tänä ja ensi vuonna noin viisi dollaria barrelilta.  

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana laskeneet bensiinin ja raskaan polttoöljyn osalta. Keskitisleiden hinnat ovat pysyneet suunnilleen entisellä tasolla. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli syyskuun puolivälissä noin 530 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 465 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn hinta oli noin 450 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 215 dollaria tonnilta.

-Sekä raakaöljyn että keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen lasku heijastuu nyt selvästi kotimaan kuluttajahintoihin. Tuore kuluttajahintaseurantamme osoittaa, että kuluttajahinnat ovat laskeneet selvästi heinäkuun jälkeen, toteaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Blogi: Biotalous vauhtiin

Biotalous ja sen tarjoamat mahdollisuudet Suomelle on tämän päivän kuuma puheenaihe. Hallitus haluaa nostaa Suomen bio- ja kiertotalouden sekä puhtaiden ratkaisujen edelläkävijäksi vuoteen 2025 mennessä. Rohkeita tavoitteita on asetettu sekä uusiutuvan energian lisäämiselle että tuontiöljyn kotimaan käytön vähentämiselle, toteaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä verkkoblogissa.

Kokemus on osoittanut, että tavoitteita on helppo asettaa, mutta toteuttaminen vaatiikin jo vähän enemmän. Esimerkiksi liikenteen uusiutuvan energian 40 prosentin tavoite vuonna 2030 vaatii ennen kaikkea toimintaympäristön rauhoittamista, ennen kuin kotimaiseen biopolttoainetuotantoon tarvittavat lisäinvestoinnit nytkähtävät liikkeelle.

Energiaverotus tärkeä työkalu

Yritysten näkökulmasta toimintaympäristöä vakauttaa se, jos näkymät vuosien päähän ovat suhteellisen selkeitä. Tässä isona tekijänä on poliittisten päätösten pitkäjänteisyys ja poukkoilemattomuus. Ja erittäin tärkeää on se, että poliittisia päätöksiä tukee alempi lainsäädäntö, joka on mahdollistava, kannustava ja tasapuolinen, eikä toimintaa estävä tai kilpailua vääristävä. Jälkimmäisessä energiaverotus on erittäin tärkeä työkalu, johon kohdistuu paljon odotuksia teknologianeutraaliudesta ja tasapuolisuudesta.

Ei myöskään riitä, että pidämme oman pesämme puhtaana. Nykyisin pääosa ylätason energiapoliittisista tavoitteista valutetaan meille EU:sta. Työsarkaa riittää myös käytännön tason EU-lainsäädännön ruotimisessa sellaiseksi, ettei siitä aiheudu todellista haittaa esimerkiksi biopolttoainetuotannon raaka-ainevalinnoille.

On erittäin tärkeää, että suomalaiset neuvottelijat eri tasoilla tunnistavat vaaran paikat ja osaavat sinnikkäästi painaa Suomen näkökulmia läpi neuvotteluissa, puhuttiinpa sitten kiertotalouspaketin yksityiskohdista, polttoaineiden laatuvaatimuksista tai liikenteen päästöjen laskentatavoista.

EU-maiden erilaisuus haasteena

Suurin haaste on varmasti se, että EU-jäsenmaat ovat kaikki erilaisia, eikä esimerkiksi nestemäisiä biopolttoaineita nähdä niin selvästi ratkaisun avaimina Keski-Euroopassa kuin täällä Suomessa.

Luontevinta olisi Euroopan Unionin eri kolkissa tehdä esimerkiksi liikenteen ratkaisut paikalliset olosuhteet huomioiden ja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Suomen vahvuutena on monipuolinen raaka-ainepohja ja prosessitekninen osaaminen, jonka perustalle on ollut mahdollista rakentaa korkealaatuisten nestemäisten biopolttoaineiden tuotanto. Nyt pitää huolehtia siitä, että hyvä kehitys jatkuu!

Tätä mieltä -blogi on julkaistu 3.9.2015

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Ammattiväki kokoontui polttonesteseminaariin

Satakunta polttoainealan parissa työskentelevää henkilöä kokoontui Teollisuuden polttonesteet -seminaariin Tampereelle 9.-10. syyskuuta. Öljy- ja biopolttoaineala ry:n koulutustilaisuudessa käsiteltiin energialaitosten, liikkuvan maakaluston ja merenkulun polttonesteitä sekä alan säädöksiä.

Ammattiväkeä kiinnostivat muun muassa isojen ja pienten polttolaitosten päästöihin liittyvät vaatimukset ja niiden kehitys, joista kertoi neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen ympäristöministeriöstä. Päivien aikana esityksissä käsiteltiin myös polttoaineiden laatuvaatimuksiin ja standardeihin liittyviä kysymyksiä.

Meriliikenteen polttoaineita pohdittiin kuluvan vuoden alussa voimaan tulleen rikkidirektiivin luomassa uudessa tilanteessa. Polttoaineen rikkipitoisuusraja laski muun muassa Itämerellä 0,1 painoprosenttiin eli kymmenesiosaan entisestä. Suomessa laivojen päästöjä valvovat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Rajavartiolaitos ja poliisi.

Energiapolitiikan ajankohtaista tilannetta ja vireillä olevia hankkeita kuten hallituksen energia- ja ilmastostrategian valmistelun käynnistymistä tarkasteli teollisuusneuvos Petteri Kuuva työ- ja elinkeinoministeriöstä. Esillä olivat myös polttoaine- ja energiaverotuksen toimeenpanon kysymykset, joihin paneutui energiainsinööri Antti Saastamoinen Tullista.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060

Energiansäästöviikko lähestyy

Valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietetään taas viikolla 41, tänä vuonna 5.-11. lokakuuta. Öljyalan Palvelukeskus muistuttaa teemaviikon tiimoilta öljylämmittäjille, että on järkevää käyttää kaikkea energiaa vastuullisesti ja välttää energian tuhlausta. Lisätietoa Motivan koordinoimasta teemaviikosta saa sivuilta www.energiansaastoviikko.fi.

Öljylämmittäjän neuvontasivuille www.oljylammitys.fi päivitetään energiansäästöviikon alla tiivis infopaketti. Öljyn kulutusta vähentää ennen kaikkea ikääntyneiden kattiloiden ja muiden lämmityslaitteiden uusiminen. Lisää energiansäästöä syntyy, kun kunnossa oleviin öljylämmityslaitteisiin yhdistää uusiutuvaa energiaa kuten esimerkiksi aurinkolämpöä.

Pientalossa voidaan säästää vuositasolla 15-30 % lämmitysenergiakuluissa aktiivisella aurinkoenergian hyödyntämisellä, kun aurinkolämpöä käytetään nykyaikaisen öljylämmityksen ja matalaenergiaratkaisujen kanssa. Oleellista on, että aurinkolämpölaitteet on mitoitettu, asennettu ja säädetty oikein talon tarpeiden mukaan.

Energiankulutusta vähentävät niin ikään rakennuksen eristyksen parantaminen tarpeen mukaan sekä ovien ja ikkunoiden uusiminen, jos vanhat ovat jo aikansa eläneitä. Asukkaat voivat vaikuttaa energiankulutukseen myös muuttamalla omia tottumuksiaan, vaikkapa säätämällä lämpöä hieman totuttua pienemmälle.

Kaikki mukaan!

Energiansäästöviikko on vuosittain toistuva kampanja, jonka aikana kiinnitetään huomioita energiansäästöön ja tottumuksiin käyttää energiaa. Teemakampanjalla pyritään saamaan viikon aikana harjoiteltuja energiansäästökeinoja osaksi arkea, niin että niistä tulisi itsestäänselvyyksiä.

Energiansäästöviikko on hyvä hetki ottaa energian tehokas ja säästävä käyttö esille kodeissa, kouluissa, yrityksissä, muilla työpaikoilla ja muuallakin. Sivuilta www.energiansaastoviikko.fi löytyy runsaasti tietoa ja materiaalia.

Teemaviikko on myös energiatehokkuussopimuksiin tai -ohjelmiin mukaan liittyneille hyvä tilaisuus viestiä omalle henkilökunnalleen energiatehokkuuden merkityksestä. Usein jo pienillä säädöillä voidaan saada aikaan merkittäviä parannuksia.

Lisätietoja Energiansäästöviikosta: www.energiansaastoviikko.fi

Lisätietoja öljylämmityksestä: erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481. Öljylämmittäjän päivitetty infopaketti julkaistaan sivustolla www.oljylammitys.fi energiansäästöviikon alkaessa.

Teemaviikko kannustaa miettimään liikkumisvalintoja

Tämän vuotisen Euroopan Liikkujan viikon teemana ovat erilaiset kulkumuodot eri matkoilla. Yhteiseurooppalainen viikko haastaa pohtimaan omia matkatottumuksia, erilaisia tapoja liikkua ja mahdollisuuksia yhdistellä eri kulkumuotoja. Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16.–22. syyskuuta. Kampanjan keskeinen kehotus on Mieti miten kuljet!

Liikkujan viikolla kannustetaan jälleen kaikkia pohtimaan omia arkisia liikkumisvalintojaan ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Viikon aikana lukuisat kaupungit ja kunnat järjestävät tapahtumia ja tempauksia sekä tekevät toimenpiteitä entistä fiksumman liikkumisen puolesta.

Pyöräily, kävely, joukkoliikenne, autolla ajo ja kimppakyydit tarjoavat monenlaisia vaihtoehtoja matkantekoon. Liikkujan viikkoon liittyy osana myös Auton vapaapäivä 22. syyskuuta.

Suomessa Liikkujan viikkoa koordinoi Motiva Oy Liikenneviraston toimeksiannosta. Motiva Oy on valtion omistama asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön.

Lisätietoja: www.liikkujanviikko.fi

 

 

Taloudellisen ajon Tippiksessä kilpailu

Taloudellisen ajon Tippis-pelissä avautui syyskuussa kilpailu, jossa arvotaan kuudelle voittajalle autoilijan ensiapulaukku. Arvontaan pääsee osallistumaan kuvaamalla omaa syksyistä matkaansa, vaikkapa ruskaretkeään, ja liittämällä kuvan Instagramissa #tippis. Peli ja kilpailusäännöt löytyvät osoitteesta www.tippis.fi. Kilpailu jatkuu marraskuun loppuun.

Leikkimielisen Tippis-pelin kautta polttoainealan toimijat muistuttavat, että omaa ajotapaansa hiukankin muuttamalla pystyy helposti vähentämään polttoaineenkulutusta jopa 15 prosenttia ja pienentämään näin päästöjä. Samalla säästyy euroja. Viisas, taloudellinen ajo on myös turvallista ajoa.

Tippistä ylläpitävät liikennepolttoaineita myyvät yhtiöt, Öljy- ja biopolttoaineala ry sekä Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL, jotka ovat mukana alan Höylä III -energiatehokkuussopimuksessa.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, etunimi.sukunimi@oil.fi, puh. 040 562 1060

Henkilöuutisia

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n ja Öljyalan Palvelukeskus Oy:n pitkäaikainen talouspäällikkö, ekonomi Anne Maskula siirtyy eläkkeelle syyskuun lopussa. Hän on ollut järjestön palveluksessa vuodesta 1978.

Anne Maskula on vastannut järjestön, sen omistaman Öljyalan Palvelukeskus Oy:n sekä Öljyalan Palvelukeskuksen hoitamien erilaisten hankkeiden taloushallinnosta. Laajimpiin ja pitkäkestoisimpiin monista hankkeista on kuulunut Soili-maaperänkunnostusohjelma, jonka projektiorganisaationa Öljyalan Palvelukeskus on toiminut.

Lisäksi Anne Maskula on hoitanut muun muassa monia järjestön hinta- ja muuhun tilastointiin liittyviä tehtäviä ja tilastoinnin kehittämistä. Pitkään työuraan on sisältynyt vuosien varrella myös lukuisia muita, esimerkiksi viestintään liittyviä, tehtäviä.

-Kuluneiden 37 vuoden aikana ovat sekä öljyala että alan keskusjärjestö muuttuneet valtavasti. Myös toimintaympäristö ja toimistotyön koko infrastruktuuri ovat nykyisin aivan toisenlaiset kuin aikanaan 1970-luvulla. On ollut mielenkiintoista elää mukana tuossa muutoksessa, ja ehkä juuri siksi olen viihtynyt niin hyvin työssäni, Anne Maskula toteaa.

Öljyalan Palvelukeskus Oy:hyn on nimitetty erityisasiantuntijaksi Janne Huhtimo, joka hoitaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n ja Öljyalan Palvelukeskus Oy:n taloushallinnon tehtäviä ja hintatilastointia.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, etunimi.sukunimi@oil.fi, puh. 040 562 1060

elokuu 2015

Teollisuuden polttonesteet – vielä ehtii ilmoittautua!

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n syyskuun seminaari Teollisuuden polttonesteet tarjoaa monipuolisesti tietoa energialaitosten, liikkuvan maakaluston ja merenkulun polttonesteistä sekä alan säädöksistä. Näyttelypisteissä järjestelmä- ja palvelutoimittajat kertovat uutuuksistaan. Seminaari järjestetään Tampereella 9.-10.9.2015. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 21. elokuuta.

Neljä kattoteemaa ovat ”Säädösviidakko toiminnan raamittajana”, ”Merenkulun käyttövoimat”, ”Liikkuva maakalusto, polttoainevaihtoehdot ja logistiikka” sekä ”Kiinteiden laitosten energiantuotantoyksiköt”. Teemoissa käsitellään monia ajankohtaisia kysymyksiä teollisuuden polttonestekartalla sekä alan toimintaan liittyviä säädöksiä.

Monipuolinen tietopaketti ammattilaisille

Ensimmäisen teeman aiheita ovat polttolaitosten päästövaatimukset, rikkidirektiivi, raskas kalusto ja työkoneet sekä polttoaineiden laatuvaatimukset ja standardit.

Toisen teeman alustukset käsittelevät sopeutumisvaihtoehtoja rikkidirektiiviin, laivanomistajan näkökulmaa, vähärikkisiä meripolttoaineita ja meripolttoainelogistiikkaa.

Kolmannen teeman aiheita ovat työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot, kehittyneet keskitisleet, rautateiden dieselkäyttöinen vetokalusto sekä työmaiden ja maatilojen siirrettävät säiliöt.

Neljäs teemakokonaisuus käsittelee energialaitosten polttoainevaihtoehtoja, nestekaasun teollisuuskäyttöä, nestemäisten polttoaineiden ammatti- ja teollisuuskäytön tulevaisuuden näkymiä sekä polttoaine- ja energiaverotuksen ajankohtaisia kysymyksiä.

Ilmoittautumiset verkossa nyt

Seminaariohjelma sekä hinta- ja ilmoittautumistiedot löytyvät verkkosivuilta www.oil.fi. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 21.8.2015.

Lisätietoja seminaarijärjestelyistä: Sanna Hämäläinen, puh. 040 703 0899, etunimi.sukunimi(at)oil.fi
Lisätietoja medialle: Öljy- ja biopolttoaineala ry, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465

Kansainväliset öljymarkkinat – elokuu 2015

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n elokuun öljymarkkinaraportin mukaan öljyn kysynnän kasvuennustetta vuodelle 2015 nostettiin 0,2 miljoonaa barrelia päivässä eli kysyntä tälle vuodelle on 94,1 miljoonaa barrelia päivässä. Kasvua edellisvuodesta on 1,6 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Heinäkuun puolivälissä syntyi yli kymmenen vuoden pattitilanteen jälkeen sopimus Iranin uraanituotannon rajoittamisesta rauhanomaisiin tarpeisiin. Neuvotteluihin osallistuivat Iranin lisäksi Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Saksa, Britannia ja Ranska sekä Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA. Sopimuksen tuloksena Iranin vastaiset talouspakotteet kumotaan. Tällä on merkitystä varsinkin Iranin öljynviennille. Iran oli ennen talouspakotteita maailman neljänneksi suurin öljyn tuottaja.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA ennustaakin raakaöljyn ylitarjonnan jatkuvan vuoden 2016 puolelle. Tuotantohäiriöt Nigeriassa, Venezuelassa ja muissa Opec-maissa tai lokakuussa uusittavat öljyn tuottajien lainat voivat mahdollisesti muuttaa hintakehitystä.

Iranin talouspakotteiden poistaminen saattaa nostaa Opecin raakaöljyntuotannon jopa 33 miljoonaan tynnyriin päivässä. Bloombergin mukaan Opec tuotti heinäkuussa 32,1 miljoonaa barrelia öljyä päivässä, vaikka päätti kesäkuun alussa pitää tuotantomäärät entisellä tasolla, eli 30 miljoonassa barrelissa päivässä.

Toistaiseksi suurin tuotantomäärä toteutui heinäkuussa 2008, jolloin Opec tuotti öljyä 32,8 miljoonaa tynnyriä päivässä. Samaan aikaan noteerattiin myös Brent-raakaöljyn historian korkein hinta, 148 dollaria barrelilta.

Yhdysvaltain öljyvarastot korkeimmillaan vuosikymmeniin

Liuskeöljyn poraamisen ansiosta Yhdysvallat on noussut maailman suurimmaksi öljyntuottajaksi ja samalla öljyntuonti on vähentynyt. Tuonnin supistumisesta huolimatta maan öljyvarastot ovat korkeimmillaan vuosikymmeniin. Paineet vuodesta 1970 voimassa olleen raakaöljyn vientikiellon kumoamisesta ovat voimistuneet.

Presidentti Barack Obama on perustellut öljyn vientikieltoa sillä, että polttoaineiden hinnat nousisivat, jos vienti sallittaisiin. Nyttemmin on myönnetty, että tällainen kehitys olisi epätodennäköinen.

Brent-raakaöljyn hinta laski viime kesäkuusta lähtien tämän vuoden tammikuuhun asti roimasti eli reilusti yli 50 %. Tammikuun puolivälin jälkeen hinta oli selvästi alle 50 dollaria barrelilta. Helmikuun lyhyen hinnan nousun jälkeen raakaöljyn hinta laski huhtikuun alkuun asti, mutta nousi jälleen jonkin verran toukokuun puoliväliin asti.

Kesän aikana raakaöljyn hinta on laskenut, erityisesti Iranin ydinsulkusopimuksen syntymisen jälkeen. Brent-raakaöljyn hinta oli elokuun puolivälissä noin 49 dollaria barrelilta.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat kesän aikana hieman laskeneet, mutta ovat edelleen korkealla tasolla. Raakaöljyvarastoissa on noin 455 miljoonaa barrelia öljyä, kun keskimäärin tähän aikaan vuodesta varastossa on noin 365 miljoonaa barrelia raakaöljyä. Yhdysvallat on ainoa raakaöljyn tuottaja, jolla on runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia.

EIA:n hintaennusteita

Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa elokuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 54 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 59 dollaria barrelilta. Tämän vuoden luvut ovat laskeneet kesäkuusta seitsemän dollaria barrelilta, ja ensi vuotta koskevat luvut kahdeksan dollaria barrelilta. Ennusteen mukaan Brent-raakaöljyn ja yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun eli WTI:n hintaero on tänä ja ensi vuonna noin viisi dollaria barrelilta.  

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat kesän aikana laskeneet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli elokuun puolivälissä noin 600 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 470 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn hinta oli noin 460 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 230 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Huollettu öljylämmityslaitteisto palvelee energiatehokkaasti

Huollettu öljylämmityslaitteisto palvelee energiatehokkaasti. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun haluaa säästää ensi talven lämmityskustannuksissa. Asianmukaisesti huollettu laitteisto säästää euroja, kun laitteet toimivat, kuten niiden pitää ja polttoöljyn kulutus vähenee verrattuna huoltamattomaan laitteistoon, muistutetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Öljylämmityslaitteisto ei kaipaa huoltoa usein, mutta kuitenkin aika ajoin. -Huolto on niitä asioita, joiden lykkääminen on säästämistä vähän väärässä kohtaa, kun ajatellaan lämmityslaitekokonaisuutta ja kustannuksia, toteaa erityisasiantuntija Eero Otronen. Kesä on perinteisesti kattilaremonttien sesonkiaikaa, mutta remonttikausi jatkuu vilkkaana myös syksyllä.

Milloin huolto tarpeen

Öljypoltin kannattaa huoltaa vuosittain tai viimeistään silloin, kun on kulutettu noin 5000 öljylitraa. Kattila puhdistetaan kerran vuodessa, vanha kattila useammin. Kattilan hormi on nuohottava kerran vuodessa.

Huoltoliike tarkastaa kattilan ja tekee poltinhuollot säätöineen ja osaa myös neuvoa lämmittäjää häntä askarruttavissa kysymyksissä.

Kattilan kunto oleellista

Oleellinen osa öljylämmitysjärjestelmää on kattila. Kovin iäkkäät kattilat eivät vastaa nykyajan energiatehokkuusvaatimuksia ja voivat olla todellisia polttoainesyöppöjä. Kattilasaneerausta kannattaa ruveta suunnittelemaan kattilan ollessa 20-25 vuotta vanha. -Jos kattila on asennettu ennen vuotta 1980, on korkea aika uusia se, neuvoo Eero Otronen.

Uuden kattilan avulla lämmityksen energiatehokkuus paranee selvästi ja öljynkulutus vähenee, mikä pienentää polttoainelaskua. Lisäksi uusi kattila on toimintavarma verrattuna yli-ikäiseen kattilaan.

Kun lämmityslaitteiston huollon aika on, voi ottaa yhteyden joko ennestään tuttuun huoltoliikkeeseen tai katsoa alan ammattilaisten yhteystietoja keskitetysti esimerkiksi Lämmitysenergia Yhdistyksen sivuilta www.lammitysenergia.fi

Verkosta löytyvät luonnollisesti myös huoltoliikkeiden omat verkkosivut yhteystietoineen. Tuttaviltakin voi saada hyviä vinkkejä huoltoliikkeistä.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

 

Lämmöllä-lehti 30 vuotta

Öljyalan Palvelukeskuksen julkaisema Lämmöllä-lehti on ilmestynyt jo 30 vuoden ajan. Lehti on vuosien varrella tehtyjen lukijatutkimusten perusteella muodostunut öljylämmitystalouksille tärkeäksi tietolähteeksi siitä, miten lämmitysjärjestelmä voidaan pitää energiatehokkaassa kunnossa.

Lämmöllä-lehteä alettiin julkaista vuonna 1985. Kolmannen numeron kannessa tuona vuonna on kuva näyttelijä Leo Lastumäestä, joka aikanaan toimi pitkään öljylämmityksen ”mannekiinina” ja tuli laajalti tunnetuksi myös tässä roolissaan. Lehden sivuilla voi puolestaan nähdä markkinointiviestin ”Öljylämmitys Oikein”. Tämä sanonta oikein-merkkeineen tuntuu säilyneen monien lämmittäjien mielessä näihin aikoihin asti.

Lämmöllä-nimi on pysynyt lehden nimenä vuosikymmenten mittaan, joskin 1990-luvun loppupuoliskolla vinkkejä lämmittäjille jaettiin välillä nimellä Öljy Oikein. Tuolla nimellä julkaistiin liitteitä aikakauslehtien välissä sekä messulehtiä asuntomessujen aikaan.

Energiatehokkuussopimuksen viestintäkanava

Lehdessä on sen historian aikana kerrottu lukuisten öljylämmittäjien kokemuksia lämmitysjärjestelmän kunnostamisesta. Lehti on kuitenkin tarjonnut lukijoilleen myös monenmoista muuta hyötytietoa kiinteistön kunnossapidosta. Myös muun muassa liikenteen polttoaineisiin liittyvät asiat ovat olleet esillä.

Nykyisin Lämmöllä-lehti on öljyalan Höylä III -energiatehokkuussopimuksen kuluttajatiedotuskanava. Öljylämmitys soveltuu hyvin uusiutuvien energiamuotojen kumppaniksi, ja lehden artikkeleissa pureudutaankin nyt erityisesti lämmitysenergioiden rinnakkaiskäyttöön eli hybridilämmitykseen.

Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa, ja sen levikki on noin 180 000. Lehti postitetaan Öljy- ja biopolttoaineala ry:n jäsenyritysten lämmitysöljyasiakkaille. Lehti on luettavissa myös sähköisesti verkkosivuilla lammolla.fi. Lämmöllä 3/2015 julkaistaan lokakuun alussa.

Lisätietoja: päätoimittaja Eero Otronen, etunimi.sukunimi@oil.fi, puh. 040 861 8481; viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, etunimi.sukunimi@oil.fi, puh. 040 562 1060

Huoltoasema-alan messut Stuttgartissa ensi vuonna

Huoltoasema-alan laaja kansainvälinen messutapahtuma UNITI expo järjestetään jälleen ensi vuoden kesäkuussa Stuttgartissa Saksassa. Tällä kertaa messuajankohta on 14.-16.6.2016. Ammattimessuilla saa katsauksen tämän päivän huoltoasematoiminnan monimuotoisuuteen ja alan uusimpaan teknologiaan.

Joka toinen vuosi järjestettävä UNITI expo -messutapahtuma järjestetään nyt toista kertaa. Ensimmäinen tapahtuma vuonna 2014 sai suuren suosion, ja ensi vuoden messut ovat ensimmäisiä messuja laajemmat. Messuilta kerrotaan, että esimerkiksi autonpesutoimintaan liittyvä teollisuus on valinnut Stuttgartin tapahtuman päämessuikseen Euroopassa.

Lisätietoja messuista: www.uniti-expo.de

Miksi öljystä puhutaan paljon?

Öljy on merkittävä energianlähde, ja sen liikkeet vaikuttavat maailmantalouteen. Niinpä öljy on jatkuvasti keskeinen puheenaihe. Kehittyneet biopolttoaineet puolestaan ovat muodostuneet Suomessa tärkeäksi myös vientituotteena. Näitä ja muita öljy- ja biopolttoainealan toimintaan liittyviä kysymyksiä käsitellään tuoreissa videoissa.

Videoiden aihepiirejä ovat esimerkiksi biopolttoaineet liikenteen päästöjen vähentäjinä ja liikennepolttoaineiden verotus. Videoissa käsitellään myös energiatehokasta öljylämmitystä. Lisäksi ovat esillä huoltoasemien vaativuus rakennuskohteena ja alan panostus riskienhallintaan ja vastuulliseen toimintaan.

Videoihin pääsee tutustumaan tästä http://www.oil.fi/fi/ajankohtaista/video

kesäkuu 2015

Biopolttoaineet kustannustehokkain tapa vähentää päästöjä

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT julkaisivat kesäkuussa arvion tieliikenteen vaihtoehtoisten energiamuotojen ilmasto- ja kustannusvaikutuksista, kun tähtäimenä on EU:n päästövähennystavoitteet vuodelle 2030. Selvityksen mukaan Suomen kannattaa erityisesti panostaa kotimaisiin puu-, jäte- ja tähdepohjaisiin biopolttoaineisiin, koska ne ovat kansantaloudellisesti edullisin ja päästövähennysten kannalta merkittävin tapa vähentää liikenteen päästöjä.

-On erittäin hyvä, että nyt tarkasteluun on otettu mukaan myös kansantalousnäkökulma ja päästövähennysten kustannustehokkuus. Yleensä liikenteen energiavaihtoehtoja on arvioitu lähinnä teknologisesta näkökulmasta, jolloin on keskitytty tuotanto- ja käyttöpotentiaaleihin ja suoriin kustannuksiin, toteaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä.

VTT ja VATT selvittivät, millä toimenpiteillä ja millä kustannuksilla tieliikenteessä voidaan saavuttaa 30 prosentin tai 40 prosentin vähennys hiilidioksidipäästöissä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Tutkimus sisältää erilaisia teknologiaskenaarioita ja yhdeksän niistä johdettua vaihtoehtoa. Niitä verrataan perusskenaarioon, jossa hiilidioksidipäästöjä vähennetään biopolttoaineiden sekoitusvelvoitteen avulla ja energiatehokkuuden paranemisen kautta jo runsaat 20 prosenttia vuoden 2005 tasosta.

Edistykselliset drop-in -biopolttoaineet

Tutkimuksen mukaan kansantalouden kannalta kustannustehokkain tapa vähentää päästöjä on investoiminen kotimaisten, edistyksellisten drop-in -biopolttoaineiden tuotannon ja käytön lisäämiseen.

Nämä biopolttoaineet eivät vaadi erikoisajoneuvojen markkinoille tuomista, kun taas muut vaihtoehdot edellyttävät niille soveltuvien autojen käyttöönottoa ja jotkut myös uuden jakeluinfrastruktuurin rakentamista. Esimerkiksi sähköautojen korkean hinnan vuoksi niiden laajamittainen käyttöönotto kannattaa vasta, kun hinta on teknologiakehityksen myötä merkittävästi alentunut, todetaan VTT:n tiedotteessa.

EU:n vuoden 2030 ilmasto- ja energiapakettiin ei sisälly velvoittavaa uusiutuvan energian osuutta liikenteelle. Sen sijaan kansallisessa taakanjaossa päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästövähennystavoite tulee kiristymään merkittävästi vuodelle 2020 asetetusta tavoitteesta, jolloin myös liikenteen hiilidioksidipäästöjä tulee merkittävästi vähentää. Vuoteen 2030 mennessä liikenteessä joudutaan ottamaan käyttöön joukko päästöjä vähentäviä tekniikoita ja toimenpiteitä, ja kullakin niistä on omat kustannuksensa ja vaikutuksensa koko kansantalouteen, todetaan VTT:n tiedotteessa.

Tutkimus viittaa työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan siihen, että Suomen nykyinen, kunnianhimoinen biopolttoaineiden edistämispolitiikka on oikeilla linjoilla. Tulokset tukevat myös hallitusohjelman linjausta, jonka mukaan liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus nostetaan 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Pääosa lisäkysynnän tyydyttämiseen tarvittavista uusinvestoinneista voitaisiin toteuttaa Suomessa tukeutuen kotimaiseen puu-, jäte- ja tähdepohjaiseen raaka-aineeseen. Kohdistamalla julkista tukea uuden teknologian kaupallistamiseen voidaan kotimainen tuotanto saada hinnaltaan kilpailukykyiseksi tuontiin nähden.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Tutkimus verkossa osoitteessa: http://www.transsmart.fi/files/248/Tutkimusraportti_VTT-R-00752-15_liitteineen.pdf

Kansainväliset öljymarkkinat – kesäkuu 2015

Kansainvälinen energiajärjestö IEA on nostanut maailman öljyn kysynnän kasvuennustetta tälle vuodelle 0,3 miljoonaa barrelia päivässä eli kysyntäennuste on 93,9 miljoonaa barrelia päivässä. Kasvua edellisvuodesta olisi näin 1,4 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Öljyntuottajamaiden järjestö Opec päätti kesäkuun alun kokouksessaan pitää öljyn tuotantomäärät entisellä tasolla, joka on 30 miljoonaa barrelia päivässä. Ennen kokousta jotkut Opecin jäsenmaat, kuten Venezuela, olivat ehdottaneet tuotannon supistamista öljyn hinnan kääntämiseksi nousuun.

Monien asiantuntija-arvioiden mukaan raakaöljyn hinnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia ennen Opecin seuraavaa kokousta, joka on joulukuun alussa.

Brent-raakaöljyn hinta laski viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden tammikuuhun asti reilusti yli 50 prosenttia. Tammikuun puolivälin jälkeen hinta oli selvästi alle 50 dollaria barrelilta. Helmikuun lyhyen nousun jälkeen raakaöljyn hinta laski huhtikuun alkuun asti, mutta kohosi jälleen jonkin verran toukokuun puoliväliin asti. Viimeisen kuukauden aikana raakaöljyn hinta on jälleen hieman laskenut. Brent-raakaöljyn hinta oli kesäkuun puolivälissä noin 62 dollaria barrelilta.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana laskeneet bensiiniä lukuun ottamatta. Laajoilla alueilla alkaneen ja bensiinin kysyntää lisäävän lomakauden vuoksi noussut bensiinin maailmanmarkkinahinta oli kesäkuun puolivälissä noin 715 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 585 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 580 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 325 dollaria tonnilta.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot korkealla tasolla

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot ovat edelleen korkealla tasolla. Varastoissa on tällä hetkellä noin 470 miljoonaa barrelia öljyä, kun keskimääräinen taso tähän aikaan vuodesta on noin 390 miljoonaa barrelia. Yhdysvallat on ainoa merkittävä raakaöljyn tuottaja, jolla on runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia.

Yhdysvaltojen energiahallinto EIA ennustaa kesäkuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 61 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 67 dollaria barrelilta. Tämän vuoden luvut ovat samat kuin toukokuussa, mutta ensi vuotta koskevat luvut ovat laskeneet kolme dollaria barrelilta. Ennusteen mukaan Brent-raakaöljyn ja yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun eli WTI:n hintaero on tänä ja ensi vuonna noin viisi dollaria barrelilta.  

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Höylä-energiatehokkuussopimukselle neuvotellaan jatkoa

Kaikkien energiatehokkuussopimusten uusimisesta neuvotellaan parhaillaan valtiovallan ja elinkeinoelämän eri sektoreiden kesken. Öljyalalla on valtiovallan kanssa solmittu energiatehokkuussopimus Höylä III, joka kattaa vuodet 2008-2016. Neuvottelut sopimuksen jatkamisesta myös vuodesta 2017 eteenpäin on aloitettu.  

-Energiatehokkuuden ja energiansäästön edistämistä koskeva sopimustoiminta aloitettiin öljyalalla jo vuonna 1997. Sopimusten ansiosta tapahtunut energiatehokkuuden paraneminen on pienentänyt lämmitysöljyn kulutusta, ja Höylää on pidetty Euroopassa esimerkkinä hyvin toimivasta energiatehokkuussopimuksesta, kertoo Öljy- ja biopolttoaineala ry:n varatoimitusjohtaja Pekka Huttula.

Energiatehokkuussopimuksilla vastataan osaltaan kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Käytännössä öljy- ja biopolttoaineala edistää energiatehokkuustavoitteita ennen kaikkea jakamalla asiakkaille informaatiota siitä, kuinka he voivat omilla toimillaan, pienemmillä tai isommilla, saada aikaan energiansäästöä.

Suomessa energiatehokkuussopimuksilla on saatu kaiken kaikkiaan aikaan hyviä tuloksia, minkä ansiosta kansallisia ja EU-tason energiatehokkuustavoitteita on voitu lähestyä vapaaehtoisin keinoin.

Mitä aikaisemmin, sen parempi

Suomessa voimassa olevat ja uudet energiatehokkuussopimukset ovat tärkeässä roolissa energiatehokkuusdirektiivin (EED) velvoitteiden täyttämisessä. Direktiivin toimeenpano käynnistyi vuonna 2014 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun. Sen velvoittamana Suomi on asettanut kansallisen sitovan energiansäästötavoitteen vuodelle 2020 ja välitavoitteen vuodelle 2016. Sopimuksella pannaan toimeen myös rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) edellyttämää lämmityskattiloiden tarkastusvelvoitetta ja lämmitysasiakkaiden energianeuvontaa.

Direktiivin seurannassa käytettävän säästöjen laskentatavan vuoksi säästötoimet ovat sitä arvokkaampia, mitä aikaisemmin ne on tehty. Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikki sopimuksiin liittyneet toteuttavat ja raportoivat mahdollisimman paljon säästötoimia jo vuosina 2014-2016 ja uusi sopimus pitää toiminnan aktiivisena. Vain tällä tavoin energiatehokkuusdirektiivin mukainen kansallinen sitova energiansäästötavoite on mahdollista saavuttaa vapaaehtoisin toimin.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465

Ylitäytönestin turvaa öljysäiliön täytön

Lämmitysöljysäiliön omistajalla on vastuu säiliön ja sen varusteiden toiminnasta. Ylitäytönestin turvaa öljysäiliön täytön, ja laitteen kunto tulee aika ajoin tarkistuttaa, jotta se toimii siten kuin sen pitää toimia, muistutetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Säiliöauton kuljettajilla on yleisenä ohjeena antaa asiakkaalle huomautus, jos auton laitteistolla havaitaan oireita viasta. Selkeät vikatapaukset johtavat poikkeuksetta korjauskehotukseen. Öljyä ei toimiteta, ennen kuin öljyn myyjä on saanut tiedon, että vika on korjattu.

-Jos öljyn toimituksen yhteydessä havaitaan vikoja, niistä huomautetaan asiakkaalle. Vioista annetut huomautukset ja korjauskehotukset on syytä aina ottaa vakavasti ja hoitaa asiat nopeasti kuntoon, toteaa erityisasiantuntija Eero Otronen.

Toimiva anturi estää ylitäytön

Lämmitysöljysäiliöiden ylitäytönesto koostuu säiliössä olevasta anturista täyttöpaikalla olevine pistokkeineen. Säiliöautossa on puolestaan sulkulaitteisto liitäntäjohtoineen. Kun öljyn pinta kiinteistön säiliössä nousee anturissa olevan tuntoelimen tasolle, saa auton sulkulaitteisto viestin tästä, öljyn pumppaus pysähtyy ja säiliöauton öljyputken venttiilit sulkeutuvat.

Ylitäytönestimen vioista yleisin lienee täyttöputken vieressä oleva rikkinäinen pistoke. Pistokkeen muovisia osia rasittavat ja haurastuttavat auringonpaiste, sade ja pakkanen. Anturin ja pistokkeen välinen johto saattaa myös haurastua.

Myös säiliön sisäpuolella olevan tuntoelimen sähköiset ominaisuudet saattavat muuttua vuosien aikana. Jos vikoja tai ongelmia toiminnassa on havaittu, on suositeltavinta vaihtaa anturi kokonaisuudessaan uuteen johtoineen ja pistokkeineen.

Öljysäiliöön asennettava ylitäytönestimen anturi tuli säiliöiden pakolliseksi varusteeksi lähes neljäkymmentä vuotta sitten. Käytössä onkin nyt myös ikääntyneitä antureita, joiden häiriöalttius tuntuu lisääntyneen. Vanhan anturin uusiminen on monesti suositeltavaa, vaikka vikaa ei vielä olisi ilmennytkään.

Säiliötä ei koskaan liian täyteen!

-Toimiva ylitäytönestin antureineen on turvalaite, jonka tarkoitus on estää vahinko, jos ylitäyttövaara ilmenee. Suositeltavinta ja turvallisinta on tilata säiliöön öljyä vain se määrä, joka sinne varmasti sopii, eikä täyttää säiliötä ylitäyttörajaan saakka, neuvoo Eero Otronen.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n syyskuun seminaari Teollisuuden polttonesteet tarjoaa uusinta tietoa energialaitosten, liikkuvan maakaluston ja merenkulun polttonesteistä sekä alan säädöksistä. Näyttelypisteissä järjestelmä- ja palvelutoimittajat kertovat uutuuksistaan. Seminaari järjestetään Tampereella 9.-10.9.2015.

Neljä kattoteemaa ovat Säädösviidakko toiminnan raamittajana, Merenkulun käyttövoimat, Liikkuva maakalusto, polttoainevaihtoehdot ja logistiikka sekä Kiinteiden laitosten energiantuotantoyksiköt. Teemoissa käsitellään monia ajankohtaisia kysymyksiä teollisuuden polttonestekartalla sekä alan toimintaan liittyviä säädöksiä.

Ensimmäisen teeman aiheita ovat polttolaitosten päästövaatimukset, rikkidirektiivi, raskas kalusto ja työkoneet sekä polttoaineiden laatuvaatimukset ja standardit. Toisen teeman alustukset käsittelevät sopeutumisvaihtoehtoja rikkidirektiiviin, laivanomistajan näkökulmaa, vähärikkisiä meripolttoaineita ja meripolttoainelogistiikkaa.

Kolmannen teeman aiheita ovat työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot, kehittyneet keskitisleet, rautateiden dieselkäyttöinen vetokalusto sekä työmaiden ja maatilojen siirrettävät säiliöt. Neljäs teemakokonaisuus käsittelee energialaitosten polttoainevaihtoehtoja, nestekaasun teollisuuskäyttöä, nestemäisten polttoaineiden ammatti- ja teollisuuskäytön tulevaisuuden näkymiä sekä polttoaine- ja energiaverotuksen ajankohtaisia kysymyksiä.

Seminaariohjelma ja muut tiedot löytyvät verkkosivuilta www.oil.fi. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 21.8.2015.

Lisätietoja medialle: Öljy- ja biopolttoaineala ry, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465

Lisätietoja seminaarijärjestelyistä: johdon assistentti Sanna Hämäläinen, puh. 040 703 0899, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Tippis-arvonta suoritettu – peli jatkuu!

Taloudelliseen ajamiseen kannustavan Tippis-pelin vuoden toisen kilpailun arvonta on suoritettu. Kilpailussa arvottiin kuusi 60 euron tapahtumalippulahjakorttia niiden kesken, jotka olivat kokeilleet peliä ja liittäneet kuvia Instagramiin hashtagilla #tippis 22. kesäkuuta mennessä. Arvonnan voittajat saavat tiedon palkinnostaan, onnittelut kaikille!

Kesän yli Tippiksen kilpailukalenterissa on tauko, mutta leikkimielisessä pelissä voi jatkuvasti testata, millainen ajaja on: todellinen tippataituri, rauhallinen ratinkääntäjä vai jotain muuta. Myöhemmin avautuu jälleen uusi kilpailujakso.

Tippis on jo usean vuoden ajan tehnyt tunnetuksi taloudellisen ajon asiaa. Pelin avulla halutaan muistuttaa, että kuljettaja pystyy omaa ajotapaansa muuttamalla helposti vähentämään polttoaineenkulutusta jopa 15 prosenttia ja pienentämään näin autoilun päästöjä. Samalla säästyy euroja. Tämän lisäksi taloudellinen ajo on myös turvallista ajoa.

Sivustoa ylläpitävät liikennepolttoaineita myyvät yhtiöt, Öljy- ja biopolttoaineala ry sekä Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL, jotka ovat mukana alan Höylä III -energiatehokkuussopimuksessa.  

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Heinäkuun kuluttajahintaseuranta päivittyy verkkoon

Heinäkuun 15. päivän kuluttajahintaseurantatilasto öljytuotteista päivittyy Öljy- ja biopolttoaineala ry:n verkkosivuille www.oil.fi heinä-elokuun vaihteeseen mennessä. Tilaston tiedot siis löytyvät verkosta, vaikka Öljy- ja biopolttoainealan uutiskirje ei ilmesty heinäkuussa.

Seuraava uutiskirje elokuussa – hyvää kesää!

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n uutiskirje on heinäkuussa kesätauolla, ja seuraava uutiskirje ilmestyy elokuun loppupuolella. Uutiskirjeen voi tilata verkkosivuilta www.oil.fi, ja uutiskirjeen lopusta löytyy linkki jakelusta poistumiseksi.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n ja Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toimisto on kiinni 13.-24.7.2015.

Hyvää kesää kaikille uutiskirjeen lukijoille!

toukokuu 2015

Polttoaineiden verotuksesta teknologianeutraalia

Parhaillaan käydään hallitusneuvotteluja, joissa ”strategisiin prioriteetteihin”, kuten biotalouteen, pureudutaan erikseen nimitetyissä työryhmissä. Lisäksi on muodostettu ”kivijalkaryhmiä”, jotka käsittelevät valtion budjettiin vaikuttavia isoja kokonaisuuksia: rakenneuudistusta, julkista taloutta, verotusta ja sisäistä turvallisuutta. Nestemäisten biopolttoaineiden edistäminen on ollut vahvasti mukana hallitusneuvotteluita käyvien puolueiden hallitusohjelmakirjauksissa. Toisaalta valtiontalouden heikko tila saattaa asettaa paineita polttoaineverojen nostamiselle.

-Suomen polttoaineverotus erityisesti liikennepolttoaineiden osalta on jo nyt korkeimpia EU:ssa. Suomen kaltaisessa harvaan asutussa ja pitkien etäisyyksien maassa, jossa autoilu on välttämätöntä lukuun ottamatta suurimpia keskuksia, ei kansalaisten ostovoimaa kannattaisi verottaa kuoliaaksi eikä heikentää työvoiman liikkumisedellytyksiä näin heikossa taloustilanteessa, toteaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä.

-Pidämme myös erittäin tärkeänä, että mitään teknologiaa tai polttoainetta ei poliittisesti nosteta etulyöntiasemaan verotuilla, vaan kilpailu on tasapuolista. Eli verotus on teknologianeutraalia, perustuu eri polttoaineiden päästöihin ja energiasisältöön ja sama malli kattaa kaikki liikenteessä käytettävät polttoaineet, painottaa Vänskä.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Kansainväliset öljymarkkinat – toukokuu 2015

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n toukokuun öljymarkkinaraportin mukaan öljyn kysynnän kasvuennuste vuodelle 2015 säilyi ennallaan edelliskuukaudesta eli kysyntä tälle vuodelle on 93,6 miljoonaa barrelia päivässä. Tämä merkitsisi kasvua edellisvuodesta 1,1 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Yhdysvalloissa on ollut laajasti julkisuudessa öljynviejämaiden järjestön Opecin strategiaraportin ennuste, jonka mukaan raakaöljyn tynnyrihinta olisi pitkään nykytasolla ja enintään 76 dollarissa tynnyriltä vuonna 2025, mikäli optimistisimmat oletukset pitävät paikkansa. Opec ei ole kommentoinut tietoja.

Saudi-Arabian on väitetty monien asiantuntijoiden mukaan painaneen raakaöljyn hinnan alas, jotta Yhdysvaltain liuskeöljytuotannosta tulisi kannattamatonta. Näin Saudi-Arabia pitäisi kiinni markkinaosuudestaan. Saudi-Arabia on Opecin merkittävin jäsen.

Liuskeöljy, muu öljyntuotanto

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n toukokuun öljymarkkinaraportti tukee edellä kerrottua näkemystä. Sen mukaan Yhdysvalloissa käytössä olevien, erityisesti liuskeöljyä tuottavien öljypumppujen määrä on pudonnut 60 prosenttia öljyn hinnan alettua laskea viime vuonna. IEA kuitenkin toteaa, että on ennenaikaista sanoa, kuka mahdollisesti voittaa taistelun markkinaosuuksista. Esimerkiksi Brasiliassa öljyntuotanto kasvaa edelleen, vaikka tuotanto onkin perinteisesti ollut siellä kallista.

Yhdysvalloissa maan suurin liuskeöljyn tuottaja EOG Resources on arvioinut, että tuotanto alkaa kasvaa kaksinumeroisin luvuin, jos yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun eli WTI-viitelaadun hinta nousee 65 dollariin barrelilta. Hinta on nyt noin 60 dollaria barrelilta. Liuskeöljyn tuottajat ovat kehittäneet tuotantotekniikkaa: nyt on mahdollisuus porata ja säröttää raakaöljyä maan alla, mutta jättää se pumppaamatta ylös, kunnes hinnat markkinoilla nousevat.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot kasvoivat hieman edelliskuukaudesta ja varastoissa on noin 485 miljoonaa barrelia öljyä, kun sitä tähän aikaan vuodesta on keskimäärin noin 400 miljoonaa barrelia. Yhdysvallat on ainoa raakaöljyn tuottaja, jolla on runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia.

Arviot raakaöljyn hinnasta vaihtelevia kuten yleensäkin

Brent-raakaöljyn hinta laski viime kesäkuusta lähtien tämän vuoden tammikuuhun yli 50 prosenttia. Tammikuun puolivälin jälkeen hinta oli selvästi alle 50 dollaria barrelilta. Helmikuun lyhyen hinnan nousun jälkeen raakaöljyn hinta laski, mutta on viimeisen kuukauden aikana noussut jälleen. Toukokuun puolivälissä Brent-raakaöljyn hinta oli noin 65 dollaria barrelilta.

Raakaöljyn hintakehitykseen liittyvät arviot vaihtelevat suuresti. Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa toukokuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 60 dollaria barrelilta; edelliskuukaudesta ennuste on noussut yhdellä dollarilla. Ensi vuonna hintakeskiarvo olisi 70 dollaria barrelilta; tässä ennusteessa on laskua viisi dollaria edelliskuukaudesta.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden nousseet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli toukokuun puolivälissä noin 660 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 615 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 605 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 340 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Laajempi lämmitysremontti alulle ajoissa

Jos öljylämmitystalossa kaavaillaan pikkuhuoltoa laajempaa remonttia koko lämmitysjärjestelmään tai johonkin järjestelmän osaan, kannattaa asia suunnitella hyvin alan palveluja ja tuotteita tarjoavien ammattilaisten kanssa. Näin remontti voidaan myös ajoittaa sopivaan ajankohtaan. Kesäkausi on remonttien suhteen yleensä kiireisintä aikaa, joten suunnittelu pitää aloittaa ajoissa, muistutetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

-Nyt on korkea aika miettiä remonttitarpeita, jos olisi tarvetta saada työt teetettyä kesällä tai alkusyksyllä, sanoo erityisasiantuntija Eero Otronen. Remontin aikatauluttamisessa on hyvä muistaa, että tarjousten saaminen ja niiden vertailu vie aina oman aikansa.

Otronen kehottaa miettimään esimerkiksi sitä, minkä ikäinen on kattila ja missä kunnossa se on. Yli-ikäinen kattila kannattaa vaihtaa uuteen, joka parantaa energiatehokkuutta sekä pienentää öljynkulutusta ja päästöjä.

Energiatehokkuuden suhteen yli 25 vuotta vanha kattila alkaa olla vaihtoiässä. Vaikka vanha kattila tuntuisi jotenkuten toimivankin, se ei vastaa nykyisiä energiatehokkuusvaatimuksia ja voi kuluttaa lämmitysöljyä kohtuuttomasti. Uuden kattilan hyötysuhde voi olla jopa kymmeniä prosentteja parempi, ja lämmityskustannukset alentuvat kattilan uusinnassa saman verran. Lisäksi nykykattila on vanhaa varmempi toiminnassaan.

Kattilan tulosta saneerausikään kertoo selvimmin suurelta tuntuva öljyn kulutus. Hälytysmerkkejä ovat myös verkostopaineen laskeminen, jatkuva tarve lisätä järjestelmään vettä sekä se, jos lämmintä käyttövettä ei tunnu riittävän tarpeeksi. Hyvin lämmin tekninen tila viestii hukkalämmöstä, liitoksissa voi olla vuotojälkiä tai varolaitteet saattavat vikaantua toistuvasti.

Ensin poltinhuolto ja tilannekartoitus

Ensin kannattaa tilata paikalle poltinhuolto. Ammattilaisten yhteystietoja löytyy esimerkiksi Lämmitysenergia Yhdistys LEY:n sivujen urakoitsijahausta www.lammitysenergia.fi.

-Huoltoliike tarkastaa kattilan, tekee poltinhuollon säätöineen ja osaa myös neuvoa lämmittäjää häntä askarruttavissa kysymyksissä. Asiantuntijan kanssa voi kaiken kaikkiaan kartoittaa, miten remonteissa on järkevää edetä, opastaa Otronen.

Vanhempien kattiloiden vaihdossa uusitaan usein myös poltin ja teknisen tilan varustusta, kuten lämmönsäätölaitteet, paisunta-astiat ja pumput. Myös teknisen tilan putkistot saattavat kaivata remonttia. Kaikkea ei välttämättä tarvitse tehdä kerralla, ja korjaussuunnitelma on aina talokohtainen.

Öljyn rinnalle aurinkoa

Öljyalan Palvelukeskuksen neuvontasivuilla www.oljylammitys.fi löytyy tietoa siitä, miten öljylämmitystalon energiatehokkuutta voi lisätä muutenkin kuin uusimalla kattilan. Sivuilta löytyy vinkkejä sekä kiinteistön että öljylämmitysjärjestelmän kunnossapitoon ja saneeraukseen.

Öljylämmityksen rinnalle kannattaa usein ottaa käyttöön uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi aurinkolämpöä. Sivuilta voi tulostaa tai tilata myös esitteen, joka auttaa sopivan rinnakkaislämmitysmuodon valitsemisessa.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Pilottihuoltoasemilla varavoimakoneet sähkökatkojen varalle

Suomessa on valmistauduttu monin tavoin mahdollisiin sähkökatkoksiin. Toimintaa koordinoi Huoltovarmuuskeskus, ja myös huoltoasema-ala osallistuu sähkökatkoihin varautumiseen. Esimerkki tästä ovat neljä huoltoasemaa, joille on sijoitettu varavoimakoneet. Ne mahdollistavat huoltoaseman toiminnot sähkökatkon aikana.

Neljä huoltoasemaa ovat pilottikohteet hankkeessa, jonka avulla selvitettiin sitä, mitä kaikkia asioita tulee ottaa huomioon, jos huoltoasema varustetaan varavoimakoneella. Pilottikohteet sijaitsevat Forssassa, Siilinjärvellä, Oulussa ja Vierumäellä.

Hankkeen suunnittelivat Huoltovarmuuskeskus ja huoltovarmuusorganisaation voimatalous- ja öljypoolit. Yhteistyökumppaneina olivat huoltoasemat ja kyseisten alueiden sähkönjakeluverkkoyhtiöt. Forssan kohde on ABC-asema, Siilinjärven kohde Shell/St1-asema, Oulun kohde Teboil-asema ja Vierumäen kohde Neste Oil -asema.

-Pilottihankkeista toivat tietoa siitä, mitä kaikkia asioita tulee ottaa huomioon, jos huoltoasemalle aiotaan sijoittaa varavoimakone, kertoo suunnittelupäällikkö Jorma Venäläinen Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä. Tehokkaalla varavoimakoneella varmistetaan polttoainejakelun lisäksi mm. huoltoaseman ravintolan ja elintarvikemyymälän palvelut. Varavoimakoneita voidaan sijoittaa käytännössä vain suurille huoltoasemille, jotka ovat auki vuorokauden ympäri.

Viranomaisten polttoaineensaanti etusijalla

Alueellisessa sähkönjakelun häiriötilanteessa useimmat yhteiskunnan toiminnot keskeytyvät. Polttoaineen jakelu on yksi kriittisistä toiminnoista, varsinkin jos sähkökatko pitkittyy, koska huoltoasemien toiminnot ovat sähkönsaannin varassa. Varavoimakone turvaa polttoaineen jakelun tilanteessa, jossa sähkökatkos muuten pysäyttäisi aseman toiminnan.

Sähkökatkojen aikana on tärkeää, että pelastusviranomaisten ja sähköverkkoyhtiöiden korjausyksiköiden toiminta ei esty tai hidastu ainakaan polttoaineen puutteen takia, ja sähkökatkotilanteessa varavoimakoneella varustetut huoltoasemat palvelevat ensisijaisesti viranomaisia ja sähköverkkoyhtiöiden korjaushenkilöstöä.

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä teknisten palveluiden kuten vesihuollon ajoneuvot tarvitsevat niin ikään polttoainetta sähkönjakelun häiriötilanteessa, jotta viranomaiset voivat hoitaa tehtävänsä. Myös kansalaiset voivat hankkia polttoaine- ja ruokahuoltoa varavoimalla varustetulta huoltoasemalta.

-Itse varavoimakone on vain yksi osa laajasta kokonaisuudesta, kun huoltoasemalle suunnitellaan toimintamahdollisuuksia sähkökatkojen varalta. Asiaan liittyy runsaasti erilaista valmistelua. Etukäteen pitää esimerkiksi laatia ohjeet siitä, miten polttoainetta hakemaan tulevat viranomaiset tunnistetaan ja miten muiden asiakkaiden kanssa toimitaan, huomauttaa Venäläinen.

Lisätietoa: Öljy- ja biopolttoaineala ry, suunnittelupäällikkö Jorma Venäläinen, puh. 0400 478 926

 

Teollisuuden polttonesteet -seminaari syyskuussa

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n Teollisuuden polttonesteet -seminaari tarjoaa syyskuussa kattavan tietopaketin siitä, mitkä ovat ajankohtaisimpia kysymyksiä teollisuuden polttonestekartalla. Esillä ovat myös alan toimintaa raamittavat säädökset. Seminaari järjestetään 9.-10. syyskuuta Tampereella.

Kaksipäiväisessä seminaarissa saa tietoa energialaitosten, liikkuvan maakaluston ja merenkulun polttonesteistä sekä alan säädöksistä. Alustusten annin lisäksi tapahtumassa on tarjolla uusinta tietoa järjestelmä- ja palvelutoimittajien näyttelypisteissä.

Seminaari jakautuu neljään teemaan

Ensimmäinen teema on Säädösviidakko toiminnan raamittajana. Esillä ovat mm. kiinteät polttolaitokset, rikkidirektiivi, raskas kalusto ja työkoneet sekä polttoaineiden laatuvaatimukset ja standardit.

Teemassa Merenkulun käyttövoimat aiheita ovat mm. rikkidirektiivi, laivanomistajan näkökulma, vähärikkiset meripolttoaineet ja meripolttoainelogistiikka.

Teemassa Liikkuva maakalusto, polttoainevaihtoehdot ja logistiikka ovat esillä mm. työkoneiden polttoainevaihtoehdot moottorivalmistajan näkökulmasta, perinteiset ja uusiutuvat dieselmoottoripolttoaineet, rautateiden dieselkäyttöinen vetokalusto sekä työmaiden ja maatilojen siirrettävät säiliöt.

Neljäs teema on Kiinteiden laitosten energiantuotantoyksiköt. Siinä aiheita ovat mm. energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa, nestekaasun teollisuuskäyttö sekä polttoaine- ja energiaverotuksen ajankohtaiset kysymykset.

Lisätietoa: Lisätietoa seminaarista tulee verkkosivuille toukokuun aikana:  www.oil.fi/Ajankohtaista/Koulutukset ja tapahtumat

huhtikuu 2015

Kansainväliset öljymarkkinat – huhtikuu 2015

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n huhtikuun öljymarkkinaraportin mukaan öljyn kysynnän kasvuennuste kuluvalle vuodelle nousi hieman edelliskuukaudesta, ja kysyntäennuste tälle vuodelle on 93,6 miljoonaa barrelia päivässä. Kasvua viime vuodesta on 1,1 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

IEA:n mukaan Opec-maiden öljyntuotanto on kasvanut edellisen kuukauden aikana nopeinta vauhtia miltei neljään vuoteen. Tuotanto nousi maaliskuussa 890 000 tynnyrillä hieman yli 31 miljoonaan tynnyriin päivässä. Öljyntuotanto kasvoi eniten Saudi-Arabiassa, jossa päivittäiset tuotantomäärät kasvoivat 390 000 tynnyrillä. Tämän Opec-järjestön suurimman jäsenen öljyntuotanto on nyt hieman yli kymmenen miljoonaa tynnyriä päivässä.

YK:n turvallisuusneuvoston jäsenet sekä Saksa ja Iran löysivät huhtikuun alussa alustavan sovun Iranin ydinohjelmaan liittyen. Neuvottelutuloksen pohjalta on tarkoitus rakentaa lopullinen sopimus kesäkuun loppuun mennessä. Sopimuksen toteutumisen on arveltu lisäävän Iranin öljynvientiä, koska vastineena ydinohjelman rajoittamiselle maalle on luvattu kansainvälisten pakotteiden poistamista.

Iraniin kohdistuvien pakotteiden poistamisen ansiosta raakaöljyn hinta voisi Yhdysvaltojen energiaviranomaisen EIA:n mukaan laskea 5-15 dollaria barrelilta. On kuitenkin epävarmaa, milloin ja missä järjestyksessä pakotteet poistettaisiin. EIA:n mukaan Iran voisi lisätä öljyntuotantoa vähintäänkin 700 000 barrelia päivässä ensi vuoden loppuun mennessä. Iranin öljyntuotanto oli maaliskuussa 2,85 miljoonaa barrelia päivässä.

Brent-raakaöljyn hinta on laskenut viime kesäkuusta lähtien tämän vuoden tammikuuhun yli 50 prosenttia. Tammikuun puolivälin jälkeen hinta oli selvästi alle 50 dollaria barrelilta. Helmikuussa tapahtuneen lyhyen hinnan nousun jälkeen raakaöljyn hinta on tasaantunut, ja Brent-raakaöljyn hinta oli huhtikuun puolivälissä noin 57 dollaria barrelilta.

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot kasvoivat yhä edelliskuukaudesta ja raakaöljyvarastoissa on noin 480 miljoonaa barrelia öljyä, kun keskimäärin tähän aikaan vuodesta varastossa on reilut 390 miljoonaa barrelia raakaöljyä. Yhdysvallat on myös ainoa raakaöljyn tuottaja, jolla on runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia.

Markkinoiden arviot raakaöljyn hintakehityksestä vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa huhtikuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 59 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 75 dollaria barrelilta. Luvut ovat samat kuin kuukautta aiemmin. Ennusteen mukaan Brent-raakaöljyn ja yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun eli WTI:n hintaero on tänä vuonna noin seitsemän dollaria barrelilta ja ensi vuonna noin viisi dollaria.  

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana nousseet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli huhtikuun puolivälissä noin 580 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 540 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 525 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 300 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Suomessa noin 1 900 huoltoasemaa

Huolto- ja automaattiasemia oli Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastossa vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 1 892. Huoltoasemia, joilla on henkilökuntaa, oli vuoden lopussa 823. Automaattiasemia oli 1 069. Huoltoasemien kokonaismäärä tilastossa ei ole suoraan verrattavissa vuotta aiempaan lukuun 1 877, koska tilastointi on entistä kattavampi.

Erikseen tilastoidaan raskaan liikenteen jakelupisteet. Niitä oli vuoden 2014 lopussa 664, kun määrä vuotta aiemmin oli 682. Osa raskaan kaluston dieselpolttoaineen tankkauspisteistä sijaitsee huoltoasemien yhteydessä ja osa on erillisiä jakelupaikkoja.

Öljy- ja biopolttoaineala ry on kerännyt huoltoasematilastoon jäsenyhtiöidensä kautta tiedot Nesteen, ABC-ketjun, St1:n ja Shellin sekä Teboilin verkostoista. Tilastossa ovat mukana lisäksi Suomalaisen Energiaosuuskunta SEO:n ja GT Retail Oy:n tiedot. Suomessa on lisäksi yksittäisiä muita huoltoasemia ja liikennepolttonesteiden jakelupisteitä.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n verkkosivuille Huoltoasematilastoon >

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465; viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060, etunimi.sukunimi@oil.fi

 

Biopolttoainepäätös tehty - katse vuoteen 2030

Pitkän valmistelun jälkeen tehty EU-parlamentin ILUC-biopolttoainepäätös on melko laiha ja kunniahimoton paketti. Nyt on tärkeää huolehtia vuodelle 2030 asetettujen ilmasto- ja energiatavoitteiden jalkauttamisesta niin, että kehittyneiden biopolttoaineiden rooli huomioidaan liikenteen päästöjen vähentämisessä, toteaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä Tätä mieltä -blogissaan.

ILUC-biopolttoainepäätöksen suurin heikkous on kunnianhimottomuus

EU-parlamentti äänesti 14. huhtikuuta neuvoston ja parlamentin neuvottelemasta kompromissipaketista koskien biopolttoaineiden uusia kestävyyskriteereitä, joilla tavoitellaan ruokaketjuun kuuluvien raaka-aineiden käytön rajoittamista ja nk. epäsuorien maankäytön muutosten vähentämistä. Käytännössä äänestys saattoi loppuun lähes kolme vuotta kestäneen ja erittäin vaikean lainsäädäntöprosessin, sillä komission alkuperäinen direktiiviehdotus annettiin jo syksyllä 2012.

Valitettavasti tälläkin kertaa kävi kuten usein pitkissä neuvotteluissa: alkuperäinen tavoite hämärtyi työn edetessä. Lukuisten kompromissien jälkeen lopputulos on hyvin erilainen, kuin mitä lähdettiin tavoittelemaan. Kovan väännön jälkeen käteen jäi melko laiha ja kunnianhimoton paketti, josta puuttuu kannustimet jäte- ja tähdepohjaisille biopolttoaineille. Uusia investointeja tuotantoon kuitenkin tarvittaisiin kipeästi, sillä vuodelle 2030 asetetut ilmasto- ja energia tavoitteet lähenevät päivä päivältä.

Liikenteen päästöjen vähentämisessä suuret odotukset kohdistuvat kehittyneisiin biopolttoaineisiin, jotka ovat kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen päästöjä. Kestävästi tuotetuilla, edistyksellisillä biopolttoaineilla pystytään vähentämään liikenteen päästöjä välittömästi, sillä ne soveltuvat nykyiseen autokantaan ja jakelujärjestelmään, jolloin mittavia lisäinvestointeja ei tarvita.

Biopolttoainetuotannossa on ensiarvoisen tärkeää, että toiminnan sääntely on ennustettavaa pitkällä aikavälillä. Saavutettu kompromissi ei edistä tätä tavoitetta. Nyt onkin tärkeää huolehtia vuodelle 2030 asetettujen ilmasto- ja energiatavoitteiden konkreettisesta jalkauttamisesta niin, että kehittyneiden biopolttoaineiden merkitys huomioidaan liikenteen päästöjen vähentämisessä ja niiden tuotantoa kannustetaan selkeillä ohjauskeinoilla. Samalla on varmistettava jätteiden ja tähteiden mahdollisimman laaja hyödyntäminen biopolttoaineiden raaka-aineena, toteaa Vänskä.

Tunnetko öljysäiliötäsi koskevat määräykset?

Öljysäiliötarkastusten kiireisin kausi on alkamassa, sillä valtaosa tarkastuksista tehdään touko-syyskuussa. Tarkastuksia tekevät niihin erikoistuneet, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksymät tarkastusliikkeet. Öljysäiliön omistajien kannattaa tuntea säiliötarkastuksia koskevat määräykset ja ottaa niistä selvää, jos tietoa puuttuu, muistutetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

-Kaikki öljysäiliöiden omistajat eivät välttämättä muista tai tiedä säiliöiden tarkastuksia koskevia määräyksiä. Niistä kannattaa ottaa selvää, koska öljysäiliön omistaja on aina vastuussa säiliön kunnosta, painottaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta. Säiliötarkastus kannattaa tilata tarkastusliikkeeltä aina siinä tapauksessa, jos on vähänkään epäselvyyttä säiliön kunnosta.

Neuvoja oppaista ja viranomaisilta

Neuvoja saa esimerkiksi Öljyalan Palvelukeskuksen esitteestä ”Huolehdi öljysäiliöstäsi kuin kodistasi”. Sen voi tulostaa öljylämmittäjien neuvontasivuilta www.oljylammitys.fi kohdasta Julkaisut. Maksuttoman esitteen voi myös tilata sivujen kautta tai soittamalla puh. 020 766 9933. Lämmöllä-lehti 1/2015 sisältää myös säiliötietoutta. Lehden voi lukea sivuilla www.lammolla.fi.

Neuvoja voi kysellä myös oman kunnan pelastusviranomaisilta. Monissa kunnissa säiliöasioista kerrotaan verkkosivuilla. Tietoa löytyy lisäksi Tukesin sivuilta www.tukes.fi. Pätevien säiliötarkastajien yhteystietoja saa Lämmitysenergia Yhdistyksen sivuilta www.ley.fi kohdasta Urakoitsijahaku.

Tarkastuksista säännökset

Säännösten mukaan tärkeällä pohjavesialueella maanalainen öljysäiliö on tarkastettava määräajoin, ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua asentamisesta. Metallisäiliöt on tarkastettava uudelleen 5 vuoden kuluttua ja muut 10 vuoden kuluttua, ellei tarkastuksen perusteella tehty luokitus muuta edellytä.

Tarkastuksessa säiliö luokitellaan A-, B-, C- tai D-luokkaan. D-luokan säiliö on poistettava välittömästi käytöstä eikä öljyä palauteta sinne takaisin. C-luokan säiliö edellytetään korjattavaksi tai vaihdettavaksi uuteen puolen vuoden kuluessa. B-luokan säiliö on tarkastettava uudelleen 2 vuoden ja A-luokan säiliö 5 vuoden kuluttua.

Pakollinen tarkastusvelvoite ei koske tärkeän pohjavesialueen ulkopuolella olevia säiliöitä eikä sisäsäiliöitä. Nykyisin kuitenkin monien kuntien ympäristönsuojeluohjeet edellyttävät myös näiden säiliöiden tarkastusta tietyn ajan kuluttua asennuksesta. Myös Öljyalan Palvelukeskus suosittelee kaikkien vanhojen maanalaisten terässäiliöiden ja kellareissa sijaitsevien terässäiliöiden tarkastuksia ajoittain.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 861 8481

Tarkista mökin nestekaasulaitteet ennen käyttöä

Kesämökkikauden alkaessa otetaan taas käyttöön nestekaasuliedet ja -grillit. Myös veneilijät, karavaanarit ja muut retkeilijät käyttävät usein nestekaasulaitteita. Laitteet ovat turvallisia, kunhan niitä käytetään ohjeiden mukaan. Keväällä laitteiden kunto on hyvä tarkistaa ennen laitteiden käyttöönottoa.

Jokaisen nestekaasulaitteita hankkivan kannattaa tarkistaa, että laitteissa on CE-merkintä. Se osoittaa, että laitteet täyttävät viranomaisten asettamat vaatimukset. Uusien laitteiden mukana on asennus- ja käyttöohjeet, joita tulee turvallisuuden vuoksi noudattaa tarkasti.

Asennukset: mitkä itse, mihin tarvitaan aina ammattilainen

Kotitalouksissa nestekaasua käytetään usein siten, että nestekaasupullosta johdetaan kaasu letkulla yhteen käyttölaitteeseen. Esimerkiksi tällaisen letkuasennuksen saa tehdä itse, kunhan noudattaa asennusohjeita.

Tiettyjä nestekaasuasennuksia saa tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin hyväksymä asennusliike. Tällaisia ovat esimerkiksi nestekaasupolttimen asennukset ja kiinteiden putkistojen asennukset. Lista hyväksytyistä asennusliikkeistä löytyy Tukesin sivuilta >

Nestekaasulaitteiden kunto on syytä tarkistaa talven käyttötauon jälkeen. Letkua voi taivutella ja katsoa, ettei siinä ole murtumia. Samoin on paikallaan tutkia, että liitoskohdat ovat tiiviitä. Myös nestekaasupullon vaihdon jälkeen pitää tarkistaa liitosten tiiviys ja pitävyys.

Jos nestekaasupullossa on painoventtiili, voi pullon ja paineensäätimen liitoksen pitävyyttä kokeilla nostamalla pulloa liitoskohdasta. Kierreventtiilin liitoksen tiiviyden voi kokeilla sivelemällä liitoskohtaan saippuavettä tai suihkuttamalla siihen vuodonilmaisuspraytä.

Vanhat laitteet erityiseen tarkkailuun

Erityisesti vanhojen kaasulaitteiden kunto on syytä tarkistaa mökkikauden alkaessa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 1970-luvulla tai sitä ennen valmistettuihin kaasuliesiin ja vastaaviin laitteisiin, joita käytetään sisätiloissa. Kaasuhuoltoliike voi tarkistaa laitteiden kunnon ja erityisesti sen, onko laitteissa liekinvarmistin. Jos sitä ei ole, kannattaa ehdottomasti harkita laitteiden uusimista.

Kun nestekaasua käytetään sisätiloissa, on aina huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta ja tuuletuksesta. Näin siksi, että nestekaasun palamisessa kuten muussakin palamisessa tarvitaan riittävästi happea, jotta palaminen tapahtuu puhtaasti eikä pääse muodostumaan häkää. Tilanteessa, jossa epäillään kaasuvuotoa, suljetaan ensin pulloventtiili ja tuuletetaan tila hyvin. Sytytyslähteitä ei saa olla lähistöllä, eikä sähkökatkaisijoita pidä käyttää kipinävaaran takia.

Nestekaasupulloja muun muassa huoltoasemilta

Nestekaasupullo ostetaan valmiiksi täytettynä jälleenmyyjältä. Kaasupulloja myydään esimerkiksi monilla huoltoasemilla ja useimmissa suurissa marketeissa.

Kun pullo tyhjenee, sen voi vaihtaa uuteen, samanlaiseen täyteen pullon jälleenmyyjällä, jolloin kuluttaja maksaa vain pullon sisällöstä eli nestekaasusta. Mikäli haluaa vaihtaa kaasupullon toisen tyyppiseen ja mahdollisesti kalliimpaan pulloon, peritään maksua myös pullosta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, erityisasiantuntija Tina Sammi, puh. 040 501 2738

Tippis-pelin leffaliput arvottu, uusi kilpailu avattu

Taloudelliseen ajamiseen kannustavan Tippis-pelin leffalippuarvonta on suoritettu. Vuoden ensimmäisessä kilpailussa arvottiin kuusi viiden lipun pakettia niiden kesken, jotka olivat kokeilleet peliä ja liittäneet kuvia Instagramiin hashtagilla #tippis maaliskuun loppuun mennessä. Arvonnan voittajat saavat tiedon palkinnostaan, onnittelut kaikille!

Tippiksen uusi kilpailu avautui 15. huhtikuuta ja jatkuu 22. kesäkuuta saakka. Kilpailun palkintoina arvotaan kuusi kappaletta tapahtumalippuja välittävän yrityksen 60 euron arvoista lahjakorttia, joilla voi hankkia lippuja esimerkiksi kesätapahtumiin. Kilpailun säännöt löytyvät sivuilta www.tippis.fi.

Leikkimielisessä Tippis-pelissä voi testata, millainen ajaja on: todellinen tippataituri, rauhallinen ratinkääntäjä vai jotain muuta.

Tippis on jo usean vuoden ajan tehnyt tunnetuksi taloudellisen ajon asiaa. Pelin avulla halutaan muistuttaa, että kuljettaja pystyy omaa ajotapaansa muuttamalla helposti vähentämään polttoaineenkulutusta jopa 15 prosenttia ja pienentämään näin autoilun päästöjä. Samalla säästyy euroja. Tämän lisäksi taloudellinen ajo on myös turvallista ajoa.

Sivustoa ylläpitävät liikennepolttoaineita myyvät yhtiöt, Öljy- ja biopolttoaineala ry sekä Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL, jotka ovat mukana alan Höylä III -energiatehokkuussopimuksessa. 

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

maaliskuu 2015

Kansainväliset öljymarkkinat – maaliskuu 2015

Monet asiantuntijatahot ovat arvioineet, että öljymarkkinat ovat nykyistä paremmin tasapainossa vasta kuluvan vuoden toisella puoliskolla. Vuoden alkupuoliskolla vallitsee raakaöljyn selkeä ylitarjonta. Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että ylitarjonta saattaa viedä öljyn hinnan uuteen alamäkeen. Yhdysvalloissa raakaöljyvarastot ovat täyttymässä, minkä jälkeen öljy toimitetaan suoraan markkinoille.

Brent-raakaöljyn hinta laski viime kesäkuusta lähtien tämän vuoden tammikuuhun yli 50 prosenttia. Tammikuun puolivälin jälkeen hinta oli alle 50 dollaria barrelilta. Helmikuun alun lyhyen hinnan nousun jälkeen raakaöljyn hinta on taas laskenut, ja Brent-raakaöljyn hinta oli maaliskuun puolivälissä noin 53 dollaria barrelilta.

Maaliskuun öljymarkkinaraportissa IEA:n öljyn kysynnän kasvuennuste nousi hieman edelliskuukaudesta. Kysyntäennuste tälle vuodelle on 93,5 miljoonaa barrelia päivässä, jolloin kasvua viime vuodesta olisi 1,0 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Yhdysvaltain öljyvarastot ovat edelleen kasvaneet, ja niissä on tällä hetkellä noin 445 miljoonaa barrelia raakaöljyä. Normaalisti määrä tähän aikaan vuodesta on keskimäärin reilut 350 miljoonaa barrelia. Yhdysvallat on myös ainoa öljyntuottaja, jolla on runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia. Yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun eli WTI-laadun hintaero Pohjanmeren Brent-laatuun onkin ennätysmäisen korkea, 10 dollaria barrelilta. Vastaavasti WTI:n hinta, 43 dollaria barrelilta, on alhaisin hinta kuuteen vuoteen.

Yhdysvaltojen raakaöljyn tuotanto, erityisesti liuskeöljyn tuotanto, ei ole paljoa vähentynyt öljyn hinnan laskusta huolimatta. IEA arvioi, että raakaöljyn hinta ei ole laskenut niin paljoa, että liuskeöljyn tuotanto hidastuisi.

Markkinoiden arviot raakaöljyn hintakehityksestä vaihtelevat suuresti. Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa maaliskuun energiakatsauksessaan Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan tänä vuonna 59 dollaria barrelilta ja ensi vuonna 75 dollaria barrelilta. Ennusteen mukaan Brent-laadun ja WTI-laadun hintaero on noin seitsemän dollaria barrelilta tänä vuonna ja noin viisi dollaria ensi vuonna.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana laskeneet bensiinin maailmanmarkkinahintaa lukuun ottamatta. Bensiini maailmanmarkkinahintaan vaikuttaa lähestyvä kesän autoilukausi, joka lisää bensiinin kysyntää.

Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli maaliskuun puolivälissä noin 590 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 520 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 510 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 290 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Ovathan aurinkokeräimet toimintakunnossa?

Öljylämmitystaloudet ovat aktiivisia aurinkoenergian hyödyntämisessä. Aurinkolämmitysjärjestelmällä tuotetaan kotiin joko lämmintä käyttövettä tai sekä lämmintä käyttövettä että lämpöä.

Keväällä kannattaa tarkistaa aurinko-öljylämmitystalon aurinkolämpöjärjestelmän tilanne. Myös uuden järjestelmän asennusta suunnittelevien kannattaa toimia pian. Aurinkokausi alkoi helmikuussa, ja eniten aurinkoenergiaa kevätkaudella saadaan huhti-toukokuussa.

Aurinkolämpöjärjestelmään kuuluvat aurinkokeräimet, aurinkolämpövaraaja, liuosputkisto ja sen latauspumppu sekä automatiikan ohjauskeskus.

Tarvittava keräinpinta-ala on 5-15 neliömetriä. Yhden keräimen pinta-ala on 2-2,5 neliömetriä. Keräinten määrään vaikuttavat rakennuksen koko ja ilmansuunta, asukasmäärä, lämmönjako ja se, tuotetaanko aurinkolämmöllä sekä käyttövettä että lämpöä vai pelkästään lämmintä käyttövettä.

Aurinkoa esteettä keräimiin

-Katolla olevien aurinkokeräinten valmius kannattaa varmistaa, jotta aurinko pääsee paistamaan niihin esteettä, neuvoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta. Sade huuhtoo keräinten pinnat, mutta mahdollisen pinttyneen lian pesu saattaa olla tarpeen, jotta keräimet pystyvät ottamaan irti kaiken hyödyn jo kevätauringosta. Samalla keräimistä lähtevät mahdolliset roskat.

Järjestelmäkohtaiset esisäätöarvot ja säätölaitteiden toiminta-arvot on valittu aina rakennuskohtaisesti – näin ainakin tulisi olla. Kun arvot ovat kohdallaan, on järjestelmän toiminta automaattista. Ainoat vuosittaiset huoltotoimet aurinkolämpöjärjestelmässä liittyvät siirtonesteen pakkasenkestävyyden ja keräinpiirin paineen tarkistamiseen.

Uusien aurinkojärjestelmien suunnittelu ajoissa

Jos suunnitelmat aurinkolämpöjärjestelmän käyttöönottamiseksi ovat vielä alkuvaiheessa, niin nyt kannattaa toimia heti, jotta alkava aurinkokausi saadaan hyödynnettyä. Auringon säteily vaakatasolle on huipussaan kevät- ja kesäkuukausina. Maalis-toukokuussa saadaan auringonsäteilyä 75 prosenttia siitä määrästä, mitä sitä saadaan kolmena kesäkuukautena.

Öljyalan Palvelukeskus painottaa, että uudisasennuksissa urakoitsijan tulee suorittaa laitteiston käyttöönotto ja opastaa kiinteistön omistajaa käytössä.  Kiinteistönomistajan pitää aina saada myös luovutuskansio, jossa on käyttö- ja huolto-ohjeet.

Kansio kannattaa pitää tallessa myös siksi, että siitä löytyvät järjestelmän alkuperäiset esisäätöarvot. Apua säätöasioissa kannattaa ensisijaisesti hakea järjestelmän suunnittelijalta tai sen asentaneelta asennusliikkeeltä, koska nämä tuntevat rakennuksen erityispiirteet.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 861 8481

 

Ecodriving-koulutusta nyt entistä helpommin

Laadukasta ja valvottua turvallisen ja vastuullisen ajotavan koulutusta on nyt saatavilla maanlaajuisesti EcoDriving-kouluttajilta viitenä erihintaisena peruspakettina. Koulutus kattaa turvallisuusosion riskianalyyseineen ja ympäristöosion, johon sisältyy polttoaineen kulutusmittaus. Koulutusta voi tilata osoitteesta www.ecodriving.com, josta saa myös lisätietoa.

Kuka tahansa voi käydä verkkopalvelussa tekemässä myös itsearviointitestin, josta saa jo suuntaa antavaa tietoa omasta ajotavasta.

Kursseissa on sopiva vaihtoehto kaikille henkilö- tai pakettiautoa ajaville riippumatta siitä, millaisella ajoneuvolla ajaa. Koulutus voidaan järjestää joko peruspakettina yksittäiselle kuljettajalle tai räätälöimällä ryhmälle koulutuspäiväksi.

Realistisempi käsitys omasta ajotavasta ja säästöä kulutukseen

-Sen lisäksi, että koulutus parantaa ajotapaa eli omaa ”ajokäsialaa” se antaa myös realistisemman käsityksen omasta ajotavasta, muistuttaa ryhmäpäällikkö Vesa Peltola energiatehokkuutta edistävästä Motiva Oy:stä. Turhan moni pitää vielä itseään teiden kuninkaana tai vastavuoroisesti aiheuttaa vaaratilanteita epävarmuudesta kumpuavalla liian hitaalla ajonopeudella.

Koulutuksessa saatu polttoaineenkulutuksen muutos todennetaan ajotietokoneella. Kahden ajokierroksen koulutuksessa ensimmäisen ja toisen ajokierroksen polttoaineenkulutuksista lasketaan muutos (litraa/100 km). Lisäksi mitataan kierrosten keskinopeus ja kulunut aika, jotta voidaan ottaa huomioon liikenteen ruuhkaisuuden vaikutus. Mittaamiseen käytetään auton omaa tai erillistä ajotietokonetta. Vähäisempi polttoaineenkulutus tarkoittaa myös entistä pienempiä päästöjä.

Työnantajalle henkilöstön Ecodriving-koulutus on kannattava sijoitus, sillä ajoharjoittelua sisältävällä kurssilla saavutetaan yleensä 10-20 prosentin polttoaineensäästö. Koulutuksen ansiosta vahinkokustannusten on todettu alentuvan jopa 15-30 prosenttia.

Koulutus täyttää tarkat laatuvaatimukset. Kouluttajat päivittävät osaamistaan vuosittain alan huippuasiantuntijoiden kanssa. Valvonta takaa, että kursseilla liikenneturvallisuus, ympäristö ja taloudellisuus ovat juuri oikeassa tasapainossa, kerrotaan Motivasta.

EcoDriving-toimintaa ja -koulutuksen kehittämistä ovat rahoittamassa Autokoululiiton lisäksi polttoainealan toimijoista St1, ABC-asemat ja Neste Oil. Motiva vastaa koordinoinnista, viestinnästä ja konseptin kehittämisestä yhteistyössä autokoulualan kanssa.

Lisätietoa: www.ecodriving.com
 

Osallistu Tippis-pelin vuoden ensimmäiseen arvontaan – vielä ehtii!

Taloudellisen ajon Tippis-peliä voi kokeilla osoitteessa tippis.fi. Voit myös ottaa kuvan Instagramiin, kun saavut perille joko pelissä tai omalla matkallasi vaikka mökille tai kotiin. Kun tägäät kuvan hashtagilla #tippis, olet mukana vuoden ensimmäisessä arvonnassa, joka sulkeutuu maaliskuun lopussa. Palkintoina arvotaan kuusi viiden leffalipun pakettia.

Leikkimielisessä Tippis-pelissä voi testata, millainen ajaja on: todellinen tippataituri, rauhallinen ratinkääntäjä vai jotain muuta. Ajomaisemassa ollaan matkalla, jossa vastaan tulee erilaisia liikennetilanteita. Tänä vuonna suomalainen luonto hirvineen tuo lisähaastetta peliin.

Tippiksen avulla halutaan muistuttaa, että kuljettaja pystyy omaa ajotapaansa muuttamalla helposti vähentämään polttoaineenkulutusta jopa 15 prosenttia ja pienentämään näin autoilun päästöjä. Samalla säästyy euroja. Tämän lisäksi taloudellinen ajo on myös turvallista ajoa.

Sivustoa ylläpitävät liikennepolttoaineita myyvät yhtiöt, Öljy- ja biopolttoaineala ry sekä Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL, jotka ovat mukana alan Höylä III -energiatehokkuussopimuksessa.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Kurssi ympäristörakentamisen laadunvarmistuksesta huoltoasemilla

Öljyalan Palvelukeskus toteuttaa kaksi kertaa vuodessa etupäässä huoltoasemaurakoitsijoille tarkoitetun kurssin, joka käsittelee ympäristönsuojelun kannalta erittäin vaativista työvaiheista laadittavaa pakollista laadunvarmistusselvitystä. Kurssi on tarkoitettu urakoitsijoiden vastuuhenkilöille, jotka suorittavat kurssin päätteeksi myös pätevyyskokeen. Kurssia suositellaan myös suunnittelijoille, valvojille, töiden tilaajille sekä ympäristövalvontaviranomaisten edustajille.

Seuraava kurssi pidetään 15.-16. huhtikuuta Vantaalla. Kurssille voi ilmoittautua sivuilla www.oil.fi kohdassa Koulutukset ja tapahtumat.

Kurssi käsittelee lainsäädännön ja standardin keskeisiä vaatimuksia ympäristörakentamisen vaativista työvaiheista. Kurssin keskeisenä opetusaineistona on julkaisu ”Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla”.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n jäsenyhtiöt edellyttävät urakkasopimuksissaan, että huoltoasemaurakointitehtäviin valittavien yritysten palveluksessa on vähintään yksi tai useampi henkilö, joka on osallistunut erityiseen laadunvarmistusselvitystä käsittelevään koulutukseen ja suorittanut sen yhteydessä järjestettävän pätevyystutkinnon. Lisäksi yhtiöt edellyttävät, että urakoitsijat käyttävät ammatillisesti pätevää työvoimaa.

Lisätietoja medialle: Öljy- ja biopolttoaineala, Pekka Huttula, varatoimitusjohtaja, puh. 040 503 9465

Lisätietoja kurssijärjestelyistä: Öljyalan Palvelukeskus, Kirsi Jeskanen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

helmikuu 2015

Kansainväliset öljymarkkinat – helmikuu 2015

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n helmikuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste tälle vuodelle pidettiin ennallaan eli kysyntäennuste on 93,4 miljoonaa barrelia päivässä. Kysynnän kasvu viime vuodesta olisi näin 0,9 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Viime viikolla IEA esitti arvion, että Yhdysvallat vastaa pitkälti öljyn tuotannon kasvusta 2020-luvulla, kun taas öljyntuottajamaiden järjestö Opec keskittyy markkinaosuutensa säilyttämiseen. Markkinaosuuden säilyttäminen tarkoittaa käytännössä hintakilpailua muiden suurten tuottajien, muun muassa Venäjän kanssa.

Raakaöljystä ylitarjontaa, arviot hintakehityksestä vaihtelevat

Asiantuntijoiden mukaan raakaöljystä on edelleen ylitarjontaa markkinoilla. Alkukevät on perinteisesti öljymarkkinoilla heikon kysynnän kautta, joten hintakehitystä on tavallistakin vaikeampi ennustaa.

Öljymarkkinoilla vallitseva hintakehitys alkoi viime vuoden marraskuun lopussa, kun Opec-maat päättivät jättää öljyn tuotantokiintiönsä ennalleen. Viime viikolla Opec-maista Irak, Kuwait ja Iran seurasivat Saudi-Arabian esimerkkiä ja alensivat maaliskuun hintoja Aasiaan suuntautuvissa raakaöljytoimituksissa. Asiantuntijoiden mukaan neljä suurinta Opecin öljyntuottajamaata yrittävät pitää kaikin keinoin kiinni markkinaosuuksistaan kasvavilla Aasian öljymarkkinoilla.

Brent-raakaöljyn hinta laski viime kesäkuusta tämän vuoden tammikuuhun roimasti eli reilusti yli 50 %. Tammikuun puolivälin jälkeen hinta oli selvästi alle 50 dollaria barrelilta. Viimeisen kuukauden aikana raakaöljyn hinta on ollut nousussa ja liikkunut helmikuun puolivälissä noin 60 dollarissa barrelilta.

Markkinoiden arviot raakaöljyn hintakehityksestä vaihtelevat suuresti. Melko yleisesti hintojen uskotaan kuitenkin kääntyvän nousuun loppuvuodesta. Yhdysvaltain energiahallinto EIA ennustaa Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan 58 dollaria barrelilta vuonna 2015, mutta vuoden viimeisellä neljänneksellä 67 dollaria barrelilta, koska öljynporaus vähenee.

Viime viikolla julkaistiin tieto, että Yhdysvaltain raakaöljyvarastoissa on noin 415 miljoonaa barrelia raakaöljyä, kun keskimäärin tähän aikaan vuodesta määrä on reilut 350 miljoonaa barrelia. Yhdysvallat on myös ainoa raakaöljyn tuottaja, jolla on runsaasti ylimääräistä tuotantokapasiteettia. Tämän vuoksi talousuutistoimisto Bloombergin asiantuntijat ennustavat, että Brent-raakaöljylaadun ja yhdysvaltalaisen raakaöljyn viitelaadun WTI:n hintaero saattaa nousta jopa 10 dollariin barrelilta.

Öljyn hinta vaikuttaa eri tavoin eri maissa

Raakaöljyn hinnan alhaisesta tasosta johtuvat maakohtaiset vaikutukset riippuvat öljyn nettotuonnin suuruudesta ja talouden öljyintensiteetistä eli öljyn käytön suhteesta kokonaistuotantoon: mitä suurempi intensiteetti on, sitä suurempi on öljyn hinnan alenemisen vaikutus maan talouteen, todetaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan muistiossa raakaöljyn hinnan talousvaikutuksista. Teollisuusmaista Suomen ja Yhdysvaltojen intensiteetit ovat selvästi korkeammat kuin esimerkiksi Saksan ja Ruotsin.

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat määräytyvät dollareina ja välittyvät sellaisenaan Yhdysvaltoihin ja muihin maihin, jotka ovat sitoneet valuuttansa arvon Yhdysvaltain dollariin.

Liuskeöljyn tilanne Yhdysvalloissa

Vuosia jatkunut liuskeöljybuumi Yhdysvalloissa on heikkenemässä, kun investoinnit uuteen tuotantoon ja uusiin esiintymiin ovat öljyn hinnan alentuessa kääntyneet laskuun. Poraustornien määrä on vähentynyt noin 30 % lokakuusta lähtien. Porausten määrän laskiessa myös alan ennustettavuus on vaikeutunut.  Esimerkiksi monialayritys General Electric on kertonut, että eräiden öljynporaukseen liittyvien laitteiden kysyntä oli vähentynyt viime vuoden viimeisellä neljänneksellä jopa yli 70 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Nykyiset esiintymät, joissa kalliit alkuinvestoinnit on jo tehty, tuottavat kuitenkin öljyä pitkälle ensi vuoteen ennen kuin tuotanto vähitellen ehtyy.

Viime viikolla Yhdysvalloissa kongressi hyväksyi kiistellyn Keystone XL -öljyputken rakentamisen. Putki toisi raakaöljyä Kanadan öljykentiltä jalostamoihin Yhdysvalloissa. Senaatti oli jo aiemmin hyväksynyt hankkeen. Presidentti Barack Obama on ilmoittanut pysäyttävänsä putkihankkeen veto-oikeudellaan, koska hanke on herättänyt paljon kritiikkiä ympäristösyistä.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana nousseet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli helmikuun puolivälissä noin 555 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 590 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn hinta oli noin 575 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 305 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Kehittyneille biopolttoaineille tarvitaan tavoitteet ja sisämarkkinat

Biopolttoainetoimijoiden näkökulmasta selkeät tavoitteet kehittyneiden biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi vakauttaisivat toimintaympäristöä, kuten myös aitojen sisämarkkinoiden luominen biopolttoaineille, sanoo Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä blogissaan järjestön verkkosivuilla.

Energia on yksi EU-politiikan tämänhetkisistä kuumista puheenaiheista. Ukrainan kriisi herätti EU:n huomaamaan, että unioni on liian riippuvainen polttoaineiden ja kaasun tuonnista. Ensimmäinen reaktio asian tilan parantamiseksi oli EU:n energiavarmuusstrategian julkaiseminen keväällä 2014. Strategiassa painotetaan energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian merkitystä energiaomavaraisuuden lisäämiseksi.

Uuden komission aloitettua työnsä ovat EU:n energia- ja ilmastopoliittiset asiat pysyneet vahvasti asialistalla. Työn alla on pohdinta, miten neuvoston hyväksymät vuoden 2030 energia- ja ilmastotavoitteet jalkautetaan konkreettisiksi toimiksi.

Elinkeinoelämän näkökulmasta suurin epävarmuustekijä on pitkäjänteisen ja ennakoitavan energia- ja ilmastopolitiikan puute, joka murentaa tehokkaasti maata investointisuunnitelmien alta. Ja yksityisiä energiainvestointeja kuitenkin tarvitaan huomattavasti, jotta kunnianhimoiset poliittiset tavoitteet pystytään toteuttamaan käytännön tasolla.

Yksi komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin päätavoitteista on luoda Euroopan energiaunioni, jossa kootaan yhteen jäsenmaiden resurssit, yhdistetään energiaverkot ja käytetään yhteistä neuvotteluvoimaa suhteessa muihin maihin, esimerkiksi kansainvälisestä ilmastosopimuksesta neuvoteltaessa.

Energiaunionin yhteydessä painotetaan myös energialähteiden monipuolistamisen tärkeyttä. Uusiutuvan energian lisäämiseen kohdistuu suuria odotuksia, eikä vähiten siksi, että EU nähdään tulevaisuudessa johtavana toimijana uusiutuvan energian alalla cleantech-ratkaisujen tarjoajana ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

EU:n liikenteessä, jonka energiakulutus perustuu 94 %:sti öljytuotteisiin, tavoitteena on liikenteen päästöjen vähentäminen ja vaihtoehtoisten käyttövoimien, myös biopolttoaineiden, lisääminen.

Biopolttoainetoimijoiden näkökulmasta selkeät tavoitteet kehittyneiden biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi vakauttaisivat toimintaympäristöä, kuten myös aitojen sisämarkkinoiden luominen biopolttoaineille. Tällä hetkellä ilmassa on huolestuttavia piirteitä polttoaineiden sisämarkkinoiden rakoilusta, kun eri jäsenmaat harjoittavat kukin omaa politiikkaansa. Tämä voi pahimmillaan johtaa autojen ja erilaatuisten polttoaineiden yhteensopimattomuuteen ja kaupan esteiden lisääntymiseen EU-alueella, toteaa Vänskä.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Öljytuotteiden kokonaiskulutus väheni vuonna 2014

Lisääntynyt energiatehokkuus ja talouden taantuma heijastuivat öljytuotteiden kulutukseen viime vuonna. Öljytuotteita myytiin kotimaahan yhteensä vajaat kahdeksan miljoonaa tonnia, ilmenee Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastosta. Määrä on runsaan prosentin pienempi kuin edellisenä vuonna. Luku sisältää polttonesteiden lisäksi bitumit ja voiteluaineet sekä petrokemianteollisuuden raaka-aineet.

Moottoribensiiniä myytiin vuonna 2014 noin kaksi miljardia litraa, mikä on kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Bensiinin kulutus on jo pitkään ollut laskusuunnassa, kun energiatehokkuutta lisäävä tekninen kehitys pienentää autojen polttoaineenkulutusta ja autoverotus suosii vähän polttoainetta kuluttavia autoja.

Viime vuonna myydystä bensiinistä 61 prosenttia oli 95 E10 -bensiiniä. Autokannan uudistumisesta johtuen E10-bensiinin osuus bensiinin myynnistä on noussut vuosittain siitä lähtien, kun se otettiin käyttöön vuonna 2011. Vuonna 2011 E10-bensiinin osuus oli 48 prosenttia.

Dieselöljyä myytiin viime vuonna lähes 2,9 miljardia litraa, mikä on 0,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. Dieselin myynti on ollut pitkään kasvusuunnassa. Viime vuonna myynnissä näkyi talouden taantuma, koska dieselin merkittävin käyttökohde ovat elinkeinoelämän kuljetukset.

Kevyttä polttoöljyä myytiin vuonna 2014 vajaat 1,8 miljardia litraa, lähes seitsemän prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suurin osa kevyestä polttoöljystä kulutetaan maa- ja metsätalouden koneissa ja laitteissa, rakennustoiminnassa ja teollisuudessa. Noin kolmasosa käytetään rakennusten lämmityksessä. Viime vuonna lämmitystarve oli tavallista vähäisempi, sillä Ilmatieteen laitoksen mukaan vuosi oli Suomen mittaushistorian toiseksi lämpimin. Öljylämmityksessä öljyn kulutus on myös pienentynyt, kun laitteiden energiatehokkuus on parantunut.

Pääosin teollisuudessa käytettävää raskasta polttoöljyä myytiin viime vuonna noin 440 000 tonnia, mikä on vajaat kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Lentopetrolin kokonaismyynti oli viime vuonna vajaat 900 miljoonaa litraa, mikä on noin kaksi ja puoli prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. Lentopetrolista valtaosa käytetään ulkomaanliikenteessä.

Tilastoja www.oil.fi: markkinaosuustilasto 2014 ja 2013

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

(Julkaistu tiedotteena 11.2.2015)

Rinnakkaislämmityksen valinta talon mukaan

Öljylämmityksen yhteydessä puhutaan nyt paljon hybridilämmityksestä eli rinnakkaislämmityksestä. Siinä käytetään öljyn rinnalla yhtä tai useampaa muuta lämmönlähdettä. Useimmiten öljylämmityksen kumppaniksi soveltuu vaikkapa aurinkolämmitys tai ilmasta veteen -lämpöpumppu. Myös puu on monelle tuttu rinnakkaislämmitystapa, jos käytössä on kaksoispesäkattila ja varaaja.

-Öljylämmitys on tehokas lämmitysmuoto, joten sen ja uusiutuvien energioiden yhteiskäytöllä voidaan toteuttaa vuodenaikalämmitys. Vuodenaikalämmityksessä uusiutuva energia on käytössä vuoden lämpimämpänä aikana keväästä syksyyn, ja öljylämmitys varmistaa lämmitystehon kylmempään talviaikaan, kovillakin pakkasilla, kertoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Öljyalan Palvelukeskuksen esite ”Valitse sopiva rinnakkaislämmitys” kertoo siitä, millaisia erilaisia vaihtoehtoja öljylämmityksen rinnakkaislämmitykseksi löytyy. Asiaa kannattaa aina tarkastella talokohtaisesti. Esitettä on saatavilla rakennusmessuilla Öljylämmittäjän Palvelutorilla ja sen voi myös tulostaa verkkosivuilta www.oljylammitys.fi.

Hybridilämmityksestä on kyselty paljon alkuvuoden rakennusmessuilla. Seuraavaksi Öljylämmittäjän Palvelutori on mukana Rakentaminen ja Talotekniikka -messuilla Jyväskylässä 6.-8. maaliskuuta.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 861 8481

Nestekaasutietoutta suosituilta kursseilta

Nestekaasukurssi – Asentaminen ja käytönvalvonta on nestekaasun turvallisuuteen liittyvä kurssi henkilöille, jotka työssään tarvitsevat tietoa nestekaasulaitteiden asennuksesta ja käytön valvonnasta. Kevään kurssi on Vantaalla 25.-27.3.2015. Lisätietoja tästä ja muista vuoden 2015 kursseista löytyy verkosta www.oil.fi kohdasta Ajankohtaista.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n ja Öljyalan Palvelukeskus Oy:n koulutukset on suunnattu ennen kaikkea polttoainealan ammattilaisille ja alan toimintaan liittyville viranomaisille.

Suosittu Nestekaasukurssi soveltuu henkilöille, jotka aikovat osallistua nestekaasun käytönvalvojan pätevyyskokeeseen, aikovat suorittaa kaasualan asennusoikeuksien edellytyksenä olevan pätevyyskokeen tai jotka vastaavat neste- ja maakaasuun liittyvien töiden valvonnasta ja laitteiden kunnossapidosta.

Toinen suosittu nestekaasualan seminaari, Nestekaasun käytönvalvojapäivät, pidetään 3.-4.6.2015 Turussa. Seminaari tarjoaa tietoa nestekaasualan toimintaan vaikuttavista säädöksistä ja määräyksistä. Koulutus on suunnattu erityisesti nestekaasulaitosten käytönvalvojille, nestekaasuasentajille ja pelastuslaitosten asiantuntijoille. Kurssi soveltuu hyvin henkilöille, jotka ovat jo osallistuneet Nestekaasukurssille tai aiemmille Nestekaasun käytönvalvojapäiville.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, suunnittelupäällikkö Jorma Venäläinen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 0400 478 926

Pelaa Tippistä – aja viisaasti!

Osoitteessa tippis.fi voit kokeilla taloudellisen ajon Tippis-peliä. Voit myös ottaa kuvan Instagramiin, kun saavut perille joko pelissä tai ihan omalla matkallasi vaikka mökille tai kotiin. Kun tägäät kuvan hashtagilla #tippis, olet mukana vuoden ensimmäisessä arvonnassa maaliskuun lopussa. Palkintona on viiden leffalipun paketteja

Leikkimielisessä Tippis-pelissä voi testata, millainen ajaja on: todellinen tippataituri, rauhallinen ratinkääntäjä vai jotain muuta. Ajomaisemassa ollaan matkalla, jossa vastaan tulee erilaisia liikennetilanteita. Tänä vuonna suomalainen luonto hirvineen tuo lisähaastetta peliin.

Tippiksen avulla halutaan muistuttaa, että kuljettaja pystyy omaa ajotapaansa muuttamalla helposti vähentämään polttoaineenkulutusta jopa 15 prosenttia ja pienentämään näin autoilun päästöjä. Samalla säästyy euroja. Tämän lisäksi taloudellinen ajo on myös turvallista ajoa.

Sivustoa ylläpitävät liikennepolttoaineita myyvät yhtiöt, Öljy- ja biopolttoaineala ry sekä Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL, jotka ovat mukana alan Höylä III -energiatehokkuussopimuksessa.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

tammikuu 2015

Kansainväliset öljymarkkinat – tammikuu 2015

Raakaöljystä on edelleen ylitarjontaa maailmanmarkkinoilla, kun taloustaantuma on vähentänyt öljyn kysyntää. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tammikuun öljymarkkinaraportissa kysynnän kasvuennuste tälle vuodelle pidettiin ennallaan, 93,3 miljoonassa barrelissa päivässä. Kasvua viime vuodesta on 0,9 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Raakaöljyn kysyntä vähenee tyypillisesti vuoden alussa, ja markkinoilla on nyt selkeä tarve vähentää tuotantoa. Merkkejä tuotannon rajoittamisesta ei kuitenkaan ole nähty, joten monien asiantuntijoiden mukaan raakaöljyn hinta ei ole vielä saavuttanut pohjalukemia.

Brent-raakaöljyn hinta on viime kesäkuusta laskenut noin puoleen ja on liikkunut viime viikkoina alimmalla tasolla lähes kuuteen vuoteen. Kesäkuussa hinta oli noin 115 dollaria barrelilta ja oli laskenut noin puolessa vuodessa eli tammikuun puoliväliin mennessä alle 50 dollariin barrelilta.

Hinnanlaskun vaikutukset eri maissa vaihtelevat

Raakaöljyn hinnan laskun yhteisvaikutus on öljyä tuovissa maissa selvästi positiivinen, todetaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan muistiossa raakaöljyn hinnan talousvaikutuksista. Kotitalouksien ostovoima lisääntyy, yritysten raaka-aine- ja kuljetuskustannukset alenevat ja tulevaisuuteen kohdistuvat odotukset kohenevat. Inflaatio hidastuu ja kauppa- ja vaihtotase paranevat.

Maakohtaiset vaikutukset riippuvat öljyn nettotuonnin suuruudesta ja talouden öljyintensiteetistä eli öljyn käytön suhteesta kokonaistuotantoon: mitä suurempi intensiteetti on, sitä suurempi on öljyn hinnan alenemisen vaikutus maan talouteen. Teollisuusmaista Suomen ja Yhdysvaltojen öljyintensiteetti on selvästi korkeampi kuin esimerkiksi Saksan ja Ruotsin.

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat määräytyvät dollareina ja niiden muutokset välittyvät sellaisenaan Yhdysvaltoihin sekä maihin, jotka ovat sitoneet valuuttansa arvon Yhdysvaltain dollariin. Dollarialueen ulkopuolisten maiden osalta muutoksiin vaikuttaa myös dollarikurssin muutos: dollarin vahvistuminen vähentää raakaöljyn hinnan laskun vaikutusta euroina mitattuna ja heikentyminen päinvastoin lisää sitä.

Suuri öljyn tuottaja Venäjä on kärsinyt merkittävästi raakaöljyn hinnan alenemisesta. Asiantuntijoiden mukaan Venäjän talous ajautuu syvään taantumaan tänä vuonna. Öljyn tuotannon kannattavuusraja vaihtelee Venäjällä 40–75 dollarissa barrelilta. Erityisesti arktisella tuotantoalueella sijaitsevien öljyesiintymien hyödyntäminen viivästyy nykytilanteessa.

Opecin tilanne

Öljyntuottajamaiden järjestön Opecin kokouksessa marraskuussa ei päätetty tuotantokiintiöiden alentamisesta, sillä Saudi-Arabia päätti pitää kiinni markkinaosuudestaan. Tämä on johtanut öljymarkkinoilla tilanteeseen, jota on kuvattu jopa pudotuspeliksi. Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan uusien liuskeöljyesiintymien poraus on hidastunut Yhdysvalloissa, koska tuotannon kannattavuuden raja on useassa esiintymässä noin 80 dollaria barrelilta. Myös IEA:n asiantuntijoiden mukaan investoinnit uusiin liuskeöljyesiintymiin näyttävät vähenevän jyrkästi vuonna 2015.

Opecin merkitys keskeisenä öljyn tuottajana on vähentynyt selvästi verrattuna esimerkiksi vuoden 1973 öljykriisiin, vaikka konventionaaliset öljyvarat sijaitsevat edelleen pääasiassa Opec-maiden alueella. Raakaöljyn alhainen hintataso rasittaa Venäjän lisäksi Opec-maista erityisesti Venezuelaa ja Irania. Opecin jäseninä on 12 maata: Algeria, Angola, Ecuador, Irak, Iran, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi-Arabia, Venezuela ja Yhdistyneet Arabiemiraatit.

Öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana laskeneet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli tammikuun puolivälissä noin 455 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 480 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn hinta oli noin 480 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 255 dollaria tonnilta.

Vaikutuksia autoilijoiden ja lämmittäjien kustannuksiin

Öljytuotteiden kuluttajahinnat ovat Suomessa laskeneet. Mikäli tilanne säilyisi nykytasolla, tyypillinen keskivertoautoilija säästäisi bensiinikuluissa vuositasolla noin 340 euroa. Arvio perustuu oletukseen bensiinin litrahinnan alenemisesta 1,60 eurosta noin 1,35 euroon litralta ja 17000 vuotuisiin ajokilometreihin ajettaessa autolla, jonka kulutus on 8 litraa 100 kilometrillä.

Tyypilliselle öljylämmittäjälle kevyen polttoöljyn hinnan aleneminen toisi arviolta noin 500 euron vuosisäästöt, jos polttoöljyn hinta pysyisi vuoden verran nykyisen tason tuntumassa. Arvion pohjana on oletus 2 300 litran vuosikulutuksesta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

Lämmitysöljytilaus ajoissa, lumet pois säiliöauton tieltä!

Lämmitysöljy kannattaa tilata ajoissa, jos tilaamisen aika on. Pakkasilla lämmitykseen kuluu energiaa selvästi enemmän kuin lauhalla säällä, eikä öljysäiliön täyttöä kannata jättää viime tippaan, muistutetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

-Kylmimpinä neljänä kuukautena talvella kuluu suunnilleen puolet talon koko vuoden lämmitysöljytarpeesta, kertoo erityisasiantuntija Eero Otronen.

Öljyn loppuminen on yleisin syy öljylämmityslaitteiston häiriöihin ja polttimen pysähtymiseen. Öljyn yllättävältä loppumiselta voi välttyä tekemällä öljyntoimittajan kanssa sopimuksen automaattitoimituksista, jolloin öljyä tulee säiliöön sovituin väliajoin. 

Nykyisissä öljykattiloissa on yleensä varalämmittimenä toimiva sähkövastus, jolla voidaan turvata talon lämpimänä pysyminen ja välttää vauriot, jos öljy jostain syystä pääsisi loppumaan, kun asukkaat ovat vaikkapa hiihtolomamatkalla. On hyvä tarkistaa, onko kattila varustettu tällaisella sähkövastuksella ja että vastus on myös toimintakunnossa.

Talven lumilla öljylämmitystaloissa pitää kiinnittää huomiota siihen, että kulkureitti öljysäiliön täyttöpaikalle pidetään kulkukelpoisena kaikilla keleillä. Näin lämmitysöljyä tuova auto pääsee ajamaan perille ja öljyntuonti sujuu ilman hankaluuksia.

Tärkeää on hoitaa lumityöt myös öljysäiliön täyttöputken lähellä niin, että autonkuljettaja pääsee kiinnittämään täyttöletkun normaaliin tapaan.

Yleensä kiinteistöissä ymmärretään aurata lumet öljyauton tieltä. Jos lunta tulee runsaasti, voi kokemusten mukaan kuitenkin syntyä tilanteita, joissa säiliöauto ei pääsekään tuomaan polttoöljyä taloon sovittuna aikana, kun lumi estää ajon, kerrotaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, Eero Otronen, erityisasiantuntija, puh. 040 861 8481

Messuilta tietoa hybridilämmityksestä

Öljylämmittäjillä on mahdollisuus kysellä rakennusmessuilla asiantuntijoilta neuvoja oman talon lämmitysjärjestelmään liittyvissä kysymyksissä. Öljylämmittäjän Palvelutorilla neuvoja saa vanhan muun muassa öljylämmityskattilan vaihdosta uuteen ja hybridilämmityksestä eli öljyn rinnalle sopivista rinnakkaisenergioista.

Lämmitysjärjestelmää on hyvä tarkastella kiinteistökohtaisesti. Asiaan vaikuttavat muun muassa kiinteistön ja lämmitysjärjestelmän ikä, asukasmäärä ja asumistottumukset.

Öljylämmittäjän Palvelutori on mukana seuraavissa tapahtumissa: Rakenna & Remontoi Vantaan Myyrmäki-halli 30.1.-1.2.2015, Rakenna & Sisusta Turun Messukeskus 6.-8.2.2015, Asta Rakentaja Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 13.-15.2.2015 ja Rakentaminen & Talotekniikka Jyväskylän Paviljonki 6.-8.3.2015.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, Eero Otronen, erityisasiantuntija, puh. 040 861 8481

Taloudellisen ajon Tippis-peli sai lisäpotkua somesta

Taloudelliseen ajamiseen kannustava Tippataituri-peli on saanut lisäulottuvuutta sosiaalisesta mediasta. Instagramin kautta saavutetaan erityisesti nuorempia kuljettajia ja muistutetaan heitä taloudellisen ajon järkevyydestä. Pelin nimi on nyt ytimekkäästi ”Tippis”, ja aiempaa lyhyempi osoite tippis.fi lisää käyttömukavuutta erityisesti mobiilipäätelaitteissa.

Tippis on jo usean vuoden ajan tehnyt tunnetuksi taloudellisen ajon asiaa. Pelin vastavuoroisuus on nyt lisääntynyt, kun osallistujilla on mahdollisuus liittää esille omia ajamiseen liittyviä kuvia hashtagilla #tippis ja osallistua samalla arvontaan. Vuoden ensimmäisessä arvonnassa maaliskuun lopussa voi voittaa elokuvalippuja.

Leikkimielisessä Tippis-pelissä voi testata, millainen ajaja on: todellinen tippataituri, rauhallinen ratinkääntäjä vai jotain muuta. Ajomaisemassa ollaan matkalla, jossa vastaan tulee erilaisia liikennetilanteita. Tänä vuonna suomalainen luonto hirvineen tuo lisähaastetta peliin.

Tippiksen avulla halutaan muistuttaa, että kuljettaja pystyy omaa ajotapaansa muuttamalla helposti vähentämään polttoaineenkulutusta jopa 15 prosenttia ja pienentämään näin autoilun päästöjä. Samalla säästyy euroja. Tämän lisäksi taloudellinen ajo on myös turvallista ajoa.

Sivustoa ylläpitävät liikennepolttoaineita myyvät yhtiöt, Öljy- ja biopolttoaineala ry sekä Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL, jotka ovat mukana alan Höylä III -energiatehokkuussopimuksessa.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786; Mervi Tepponen, viestintäpäällikkö, puh. 040 562 1060

joulukuu 2014

Öljyalan Keskusliitto päivittää nimensä Öljy- ja biopolttoaineala ry:ksi

Öljyalan Keskusliitto päivittää nimensä kuvaamaan paremmin järjestön jäsenistön nykyistä toimintaa ja käyttää vuoden 2015 alusta alkaen nimeä Öljy- ja biopolttoaineala ry.

-Monet jäsenyrityksemme ovat jo pitkään olleet merkittäviä kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden valmistajia ja jakelijoita, ja Suomessa kaikki liikenteen polttonesteet sisältävät nykyisin biokomponentteja. Biopolttoaineilla on näin jo vuosia ollut tärkeä osa järjestön työssä, joten on luontevaa päivittää myös nimi vastaamaan toiminnan sisältöä, toteaa toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tavoitteena on edistää nestemäisten polttoaineiden vastuullista käyttöä ja osallistua kestävän energiatulevaisuuden kehittämiseen sekä rakentaa puitteita alan kannattavalle toiminnalle.

Etu- ja yhteistyöjärjestö edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä alaa koskevissa energia-, ilmasto-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa. Järjestö ei ota kantaa jäsentensä väliseen kilpailuun eikä työmarkkinakysymyksiin.

Järjestön jäseniä ovat Neste Oil Oyj ja Neste Markkinointi Oy, St1 Oy, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, Oy Teboil Ab sekä laite-, järjestelmä- ja palvelutoimittajien yhdistys Öljy- ja Kaasutekniikka ry.

Uusi tunnus, yhteystiedot eivät muutu

Kaikki yhteystiedot kuten verkkosivujen osoite www.oil.fi, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot säilyvät ennallaan. Nimipäivityksen yhteydessä järjestö ottaa käyttöön uuden tunnuksen. Sen on suunnitellut Viestintätoimisto VCA.

Öljy- ja biopolttoaineala ry käyttää ruotsiksi nimeä Olje- och biodrivmedelsbranschen rf ja englanniksi nimeä Finnish Petroleum and Biofuels Association.

Öljyalan Palvelukeskus Oy:n nimi säilyy ennallaan

Järjestö omistaa Öljyalan Palvelukeskus Oy:n, joka mm. vastaa öljyalan energiatehokkuussopimus Höylä III:n toimeenpanosta sekä toteuttaa toimialatason ympäristö- ja koulutushankkeita. Öljyalan Palvelukeskus Oy:n nimi säilyy entisenä, samoin yhteystiedot. Yrityksen tunnus kuitenkin uudistuu.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto (1.1.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry), toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060; etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n hallitus vuonna 2015

Öljy- ja biopolttoaineala ry on Öljyalan Keskusliiton uusi nimi vuoden 2015 alusta. Syysliittokokous on valinnut järjestön hallituksen vuodeksi 2015.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen johtaja Kari-Pekka Manni Oy Teboil Ab:stä ja varapuheenjohtajiksi liiketoiminta-alueen johtaja Matti Lehmus Neste Oil Oyj:stä ja johtaja Antti Heikkinen Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK:sta. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen St1 Oy:stä, liiketoiminta-alueen johtaja Antti Tiitola Neste Oil Oyj:stä sekä johtaja Vesa Raja-aho J K Pajarinen & Co:sta Öljy- ja Kaasutekniikka ry:n edustajana.

Hallituksen sihteerinä toimii järjestön toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto (1.1.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry), toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060; etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Kansainväliset öljymarkkinat – joulukuu 2014

Öljyn hinnan lasku on ollut talousuutisten pääaiheita viime viikkoina, kun Brent-raakaöljylaadun hinta on painunut alimmilleen viiteen ja puoleen vuoteen: joulukuun puolivälissä hinta kävi alle 60 dollarissa barrelilta. Suuret öljyntuottajamaat ovat ilmoittaneet pitävänsä tuotantomäärät ennallaan huolimatta öljyn ylitarjonnasta, jota on syntynyt kysynnän pienentyessä.

Brent-raakaöljyn hinta on kesäkuusta lähtien laskenut selvästi. Kesäkuun puolivälin jälkeen hinta oli noin 115 dollaria barrelilta ja oli alentunut joulukuun puolivälin jälkeen noin 60 dollarin tasolle barrelilta. Hinta on laskenut näin yli 50 dollaria barrelilta eli yli 40 prosenttia ja on alimmalla tasolla sitten heinäkuun 2009.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n joulukuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste tälle vuodelle pidettiin ennallaan 92,4 miljoonassa barrelissa päivässä, mutta kysyntäennustetta ensi vuodelle alennettiin 230 000 barrelia päivässä eli 93,3 miljoonaan barreliin päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Opec piti tuotantokiintiöt ennallaan

Laaja taloustaantuma on vähentänyt öljyn kysyntää, ja raakaöljystä on ylitarjontaa maailmanmarkkinoilla. Marraskuun lopulla öljyntuottajamaiden järjestö Opec päätti kokouksessaan kuitenkin pitää öljyn tuotantokiintiöt ennallaan. Saudi-Arabia haluaa pitää kiinni markkinaosuudestaan ja on myynyt öljyä alennuksella muun muassa Yhdysvaltoihin.

Opecin merkitys keskeisenä öljyntuottajaryhmänä on viime vuosina vähentynyt selvästi, vaikka konventionaaliset eli perinteiset öljyvarat sijaitsevat edelleen pääasiassa Opec-maiden alueella.

Kuwaitin öljyministerin tuoreen kommentin mukaan Opecilla ei ole tarvetta muuttaa marraskuussa tehtyä päätöstä eikä kokoontua ennen ensi vuoden heinäkuuta, vaikka jotkut Opecin jäsenistä tätä ovat toivoneet. Ministeri arvioi, että raakaöljyn hinta lähtee nousuun ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, mikäli tuotantokustannuksiltaan kalliimman liuskeöljyn tuotanto hiipuu.

Raakaöljyn kysyntä vähenee tyypillisesti vuoden alussa, ja markkinoilla vallitsee yleensä selkeä tarve vähentää tuotantoa alkuvuonna. Raakaöljyn hintaa painavat alas myös merkittävän öljynkuluttajamaan Yhdysvaltain vaimeat talousnäkymät sekä maan öljyvarastojen korkea taso. American Petroleum Instituten API:n raportin mukaan Yhdysvaltain öljyvarastot kasvoivat joulukuun puoliväliin tultaessa lähes kahdella miljoonalla barrelilla.

Raakaöljyn hinnan vaikutukset Venäjällä

Laskeva raakaöljyn hinta on pienentänyt Venäjän kauppataseen ylijäämää ja rupla on heikentynyt voimakkaasti. Joulukuun alussa hyväksytty Venäjän budjetti vuodelle 2015 rakentuu sen varaan, että raakaöljyn hinta olisi sata dollaria barrelilta, mutta Urals-raakaöljyn hinta on viime aikoina ollut alle 60 dollaria barrelilta. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan ruplan vakautumista on turha odottaa, ennen kuin öljyn hinta on saavuttanut alimman tasonsa.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana laskeneet.  Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli joulukuun puolivälissä noin 550 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 575 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 555 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 315 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto (1.1.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry), toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Liman kokous pohjusti Pariisin ilmastokokousta

Liman joulukuun ilmastokokouksessa saatiin aikaan hahmotelma aineksista uudeksi ilmastosopimukseksi ja selvennettiin prosessia kohti Pariisin ilmastokokousta. Tavoitteena on solmia globaali ilmastosopimus Pariisissa ensi vuoden joulukuussa. Limasta syntynyt päätös nimettiin Lima Call for Climate Actioniksi. Liman kokous ei lunastanut sille ennakkoon asetettuja toiveita, mutta kokouksen on kuitenkin arvioitu antaneen eväitä jatkoneuvotteluille.

Uutta ilmastosopimusta pyritään rakentamaan maiden omista lähtökohdista. Kunkin maan on sovittu tuovan itse määrittelemänsä panokset ja sitoumukset pöytään uuden sopimuksen pohjaksi ensi vuoden maaliskuuhun mennessä tai hyvissä ajoin ennen Pariisin kokousta. Limassa suurimmat näkemyserot koskivat sitä, mitä nämä panokset voivat pitää sisällään, kuinka yksityiskohtaisia tietoja niistä on kerrottava ja miten panosten riittävyyttä arvioidaan maaliskuun ja Pariisin kokouksen välillä.

Suomen pääneuvottelija Harri Laurikka on todennut, että panosten määrittelystä ja arvioinnista tehdyt päätökset ovat löyhempiä kuin mitä tavoiteltiin ja lista tiedoista, joita panoksista on etukäteen annettava, on hyvin yleisluontoinen. Se on Laurikan mukaan kuitenkin parannus tilanteeseen, jossa panoksista annettavista tiedoista ei ole ohjeistettu mitään.

Osapuolten on ilmoitettava ensi vuoden alkupuolella vähintään päästövähennystavoitteensa ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät sitoumuksensa. Lisäksi maat voivat tehdä sitoumuksia rahoituksesta kehitysmaiden ilmastotoimiin. Panosten täytyy olla osapuolten nykyisiä sitoumuksia kunnianhimoisempia, mikä oli tärkeää muun muassa EU:lle ja Suomelle.

Ennen Pariisin joulukuista osapuolikokousta järjestetään neuvottelukokouksia virkamiestasolla helmikuussa ja kesäkuussa sekä mahdollisesti vielä syksyllä.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto (1.1.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry), toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Säännöllinen pesu auttaa auton kunnossapidossa

Säännöllinen pesu ehkäisee auton metallipintojen ruostumista ja muuta autonkorin korroosiota. Autonpesu on tärkeää Suomen oloissa erityisesti talven loskakeleillä, ja auton pesettäminen huoltoasemalla on kotipesua parempi vaihtoehto, myös ympäristön kannalta.

Huoltoasemilla pesussa käytetään vain hyväksyttyjä pesuaineyhdistelmiä. Huoltoasemat huolehtivat lisäksi jätevesien käsittelystä määräysten mukaisella tavalla. Öljynerotin erottaa jätevedestä muun muassa pesuliuottimet ja liuenneet öljyt, jotka toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.

Kotipesussa pihoilla ja autotalleissa pesuaineet, liuottimet, sampoot, vahat ja huuhteluaineet päätyvät yleensä jäteveden mukana suoraan maahan tai yleiseen viemäriverkkoon.

Ajoneuvon pinnoille syntyy hiekasta, loskasta, vahasta, maantiesuolasta ja varsinkin nastarenkaiden irrottamasta bitumista vaikeasti irtoava rasvainen likakerros. Lika edistää kosteuden tunkeutumista auton maalikerroksen huokosiin ja hidastaa näin auton pinnan kuivumista.

Lisäksi kivien iskeytymien vaurioita on vaikea havaita likaisessa maalipinnassa. Vahoilla ajoneuvon pintaa voi suojata likaantumista vastaan.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto (1.1.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry), erityisasiantuntija Virpi Nummisalo, puh. 040 516 5874

Polttoainealan koulutustarjontaa vuonna 2015

Öljy- ja biopolttoaineala ry ja Öljyalan Palvelukeskus Oy järjestävät vuonna 2015 jälleen useita koulutustilaisuuksia. Koulutukset on suunnattu ennen kaikkea polttoainealan ammattilaisille ja alan toimintaan liittyville viranomaisille.

Seuraavassa esimerkkejä vuoden 2015 koulutustarjonnasta. Koulutustarjontaan voi tutustua verkossa www.oil.fi kohdassa Ajankohtaista. Tiedot kursseista ja seminaareista päivittyvät sivuille sitä mukaa kuin tiedot varmistuvat.

Nestekaasukurssi – Asentaminen ja käytönvalvonta on nestekaasun turvallisuuteen liittyvä kurssi henkilöille, jotka työssään tarvitsevat tietoa nestekaasulaitteiden asennuksesta ja käytön valvonnasta. Kevään kurssi on Vantaalla 25.-27.3.2015. Syksyn kurssin ajankohta vahvistuu myöhemmin.

Tämä kurssi soveltuu henkilöille, jotka aikovat osallistua nestekaasun käytönvalvojan pätevyyskokeeseen, aikovat suorittaa kaasualan asennusoikeuksien edellytyksenä olevan pätevyyskokeen tai jotka vastaavat neste- ja maakaasuun liittyvien töiden valvonnasta ja laitteiden kunnossapidosta.

Nestekaasun käytönvalvojapäivät pidetään 3.-4.6.2015 Turussa. Seminaari tarjoaa tietoa nestekaasualan toimintaan vaikuttavista säädöksistä ja määräyksistä. Koulutus on suunnattu erityisesti nestekaasulaitosten käytönvalvojille, nestekaasuasentajille ja pelastuslaitosten asiantuntijoille ja se soveltuu hyvin henkilöille, jotka ovat jo osallistuneet Nestekaasukurssille tai aiemmille Nestekaasun käytönvalvojapäiville.

Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla -kurssi käsittelee lainsäädännön vaatimuksia ympäristörakentamisen vaativista työvaiheista ja toimii pätevyyden varmentamisjärjestelmänä. Seuraava kurssi pidetään keväällä 2015 Vantaalla.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, Sanna Hämäläinen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 703 0899

Uutiskirje kerran kuukaudessa myös vuonna 2015

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n uutiskirje ilmestyy vuonna 2015 jälleen kerran kuukaudessa kuukauden loppupuolella, heinäkuuta lukuun ottamatta.

Uutiskirje sisältää lyhyen katsauksen kansainvälisiin öljymarkkinoihin, muita tietoja ja uutisia järjestön ja alan ajankohtaisista asioista sekä muutamat vakiotilastot.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n uutiset eli uutiskirjeen ja tiedotteet voi tilata sähköpostiinsa verkkosivuilta www.oil.fi. Jakelusta voi poistua uutiskirjeen ja tiedotteiden lopussa olevan linkin kautta.

Hyvää joulua ja uutta vuotta!

Toivotamme kaikille uutiskirjeen lukijoille hyvää joulunaikaa ja menestyksekästä uutta vuotta.

 

marraskuu 2014

Kansainväliset öljymarkkinat - marraskuu 2014

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n marraskuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste tälle ja ensi vuodelle pidettiin ennallaan. Kysyntäennuste on tälle vuodelle 92,4 miljoonaa barrelia päivässä ja ensi vuodelle 93,6 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Heikon taloustilanteen takia öljyn kysynnän kasvuvauhti on vuoden 2009 tasolla ja raakaöljystä on ylitarjontaa maailmanmarkkinoilla. Öljyntuottajien järjestön Opecin kokoukselta marraskuun lopulla odotetaan tuotantokiintiöiden alentamista. Saudi-Arabia on ilmeisesti päättänyt pitää kiinni markkinaosuudestaan, koska syyskuussa sen raakaöljyn tuotanto ja vienti kasvoivat öljyn ylitarjonnasta huolimatta. Saudi-Arabian raakaöljyä myydäänkin alennuksella Yhdysvaltoihin.

Raakaöljyn hinnan vaikutuksia

Brent-raakaöljyn hinta on kesäkuusta lähtien laskenut selvästi. Kesäkuun puolivälin jälkeen hinta oli noin 115 dollaria barrelilta, mutta on tippunut marraskuun puoliväliin mennessä noin 77 dollarin tasolle barrelilta. Raakaöljyn hinta on siis laskenut juhannuksesta alkaen reilut 30 % ja on alimmalla tasolla yli neljään vuoteen. Viimeksi tällä tasolla oltiin syyskuussa 2010.

Laskeva raakaöljyn hinta on pienentänyt Venäjän kauppataseen ylijäämää, ja rupla on heikentynyt voimakkaasti. Toisaalta asiantuntijat muistuttavat, että koska Venäjän budjetista energiatulojen osuus on noin puolet, maa on joutunut keksimään keinon vähentää riippuvaisuuttaan ailahtelevasta dollarimääräisestä raakaöljyn hinnasta. Kelluva rupla toimii hyvänä puskurina maailmanmarkkinoiden ja Venäjän talouden välillä, koska ruplan kurssi on alentunut lähes samaa tahtia ja raakaöljyn ruplahinta ei ole pudonnut juuri ollenkaan.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on varoitellut Persianlahden öljyn vientimaita jatkuvasti julkisen talouden tasapainon heikkenemisestä öljyn hinnan laskiessa. Öljyriippuvaisten talouksien monipuolistaminen on vaatinut suuria julkisia investointeja. Rahaa kuluu yhä enemmän myös julkisen sektorin palkkoihin.

Useiden arvioiden mukaan Per­sianlahden taloudet kuitenkin selviävät, vaikka öljyn hinta laskee. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Lähi-idän öljynporauksen kustannukset ovat jopa 90 dollaria barrelilta, mutta korkean hintatason öljyrahoilla on viime vuosina rakennettu isot puskurit.

Toisaalta laskeva öljyn hinta ei ole merkittävästi vaikuttanut suurista öljyn tuottajista Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, jotka ovat raakaöljyn nettotuojia. Päinvastoin Kiina on nykyisellä raakaöljyn hintatasolla alkanut panostaa strategisten öljyvarastojen kasvattamiseen.

Liuskeöljyn tuotantoa lisäämällä Yhdysvallat on jo pystynyt korvaamaan lähes puolet Opec-maista tuomastaan raakaöljystä. Yhdysvaltain liuskeöljyn porausta vaikeimmista kohteista nykyinen raakaöljyn hintataso on lykännyt. Monet arvioivat, että jos raakaöljyn hinta laskee alle 70 dollariin barrelilta, tämä lykkää todennäköisesti useimpien uusien kenttien käyttöönottoa.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana laskeneet reilusti. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli lokakuun puolivälissä noin 715 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 720 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn hinta oli noin 695 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 405 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Öljytuotteiden verotus nousee ensi vuonna

Nestemäisten polttoaineiden verotukseen on tulossa korotuksia ensi vuoden alussa. Korotukset ovat osa hallituksen ja eduskunnan kaavailemia laajempia energiaverotuksen muutoksia, jotka liittyvät valtion kireään taloudelliseen tilanteeseen.

Liikennepolttonesteiden valmisteveroa ollaan kiristämässä niin, että arvonlisävero mukaan lukien bensiinin verotus nousee noin 1 senttiä litralta ja dieselpolttoaineen noin 1,2 senttiä litralta. Lämmityspolttoaineiden valmisteveron nosto merkitsee sitä, että kevyen polttoöljyn verotaakka kasvaa noin 3 senttiä litralta. Raskaan polttoöljyn osalta veronkorotus on vajaat 4 senttiä kilolta.

Viime vuonna nestemäisten polttoaineiden valmisteveroa kannettiin tullin tilaston mukaan kaikkiaan noin 3 miljardia euroa.  

Polttoaineveron muodostuminen

Öljytuotteista peritään polttoaineveroa, joka muodostuu energiasisältöverosta, hiilidioksidiverosta ja huoltovarmuusmaksusta.

Polttoaineveron määrä määritellään valmisteverolainsäädännössä sentteinä tuotelitraa tai -kiloa kohti ja on siis hinnasta riippumaton. Koska polttoainevero määrätään sentteinä, sen prosentuaalinen osuus kuluttajahinnasta vaihtelee kuluttajahinnan muuttuessa.

Polttoaineveron suuruus on erilainen polttonesteiden eri komponenteille, joten kulutukseen myytävän valmiin tuotteen veromäärä riippuu siihen sisältyvien eri komponenttien osuuksista. Toisin sanoen huoltoasemalla myytävässä bensiini- tai dieselpolttoainelitrassa on veroa sen mukaisesti, minkä verran se sisältää moottoribensiiniä tai dieselöljyä ja minkä verran erilaisia biokomponentteja.

Huoltovarmuusmaksu on korvamerkitty veroluonteinen maksu, joka tilitetään huoltovarmuusrahastoon.

Arvonlisävero on 24 % tuotteen arvonlisäverottomasta hinnasta eli noin 19 % kuluttajahinnasta. Arvonlisävero maksetaan polttoaineen koko hinnasta, myös hintaan sisältyvästä valmisteverosta.

Verotukseen on jäänyt poikkeuksia

Nykyinen energiaveromalli on rakenteensa ja kattavuutensa vuoksi hyvin läpinäkyvä ja pyrkii kohtelemaan liikenteen eri polttoaineita tasapuolisesti. Lakiin on kuitenkin jäänyt poikkeuksia, jotka estävät tasapuolisuuden toteutumisen. Yhtenä esimerkkinä on biokaasu, joka on vapautettu kokonaan valmisteverosta. Tämän verottomuuden takia sen kuluttajahintaa ei voi suoraan verrata esimerkiksi bensiinin kuluttajahintaan, joka sisältää myös valmisteveron, muistutetaan Öljyalan Keskusliitosta.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Eurooppa-neuvoston linjaukset edistävät biopolttoaineiden käyttöä liikenteessä

Öljy- ja biopolttoainealan mukaan lokakuussa Eurooppa-neuvostossa sovitut linjaukset liittyen uusiutuvan energian käyttöön liikenteessä myös vuoden 2020 jälkeen lisäävät biopolttoainetuotannon toimintaympäristön ennustettavuutta ja antavat osaltaan uutta pontta biopolttoaineiden tuotannolle.

-Nyt tehty kirjaus liikenteen päästöjen vähentämisestä ja yleinen uusiutuvan energian tavoite ovat riittävä lähtökohta käynnistää jatkoneuvottelut komission kanssa siitä, millaisia konkreettisia ohjauskeinoja tarvitaan tavoitteiden toteuttamiseksi. Olemme erittäin tyytyväisiä, että Suomi oli aloitteellinen ja aktiivinen tässä asiassa Eurooppa-neuvostossa, toteaa Öljyalan Keskusliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä keskusliiton tiedotteessa 24. lokakuuta. Tilanne oli tässä vaiheessa se, että erillistä uusiutuvan energian numeerista tavoitetta liikenteelle ei ollut mahdollista saada läpi.

Kehittyneet, kestävästi tuotetut nestemäiset biopolttoaineet ovat energiatehokkuuden ohella nopein ja kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen päästöjä, koska ne ovat yhteensopivia nykyisen autokannan ja jakelujärjestelmän kanssa. Suomalaisten yritysten vahvuusaluetta on kestävä biopolttoainetuotanto, ja täällä on osaamista, raaka-aineita ja mahdollisuuksia kehittyä edelleen maailmanluokan toimijoina.

Euroopan Unionin ilmasto- ja energiapolitiikan linjauksista vuoteen 2030 päätettiin Eurooppa-neuvostossa 23. lokakuuta. EU:n kasvihuonekaasupäästöjen sitovaksi vähennystavoitteeksi sovittiin vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, kun vertailuvuotena on vuosi 1990.

EU-tasolla uusiutuvan energian käytön lisäämisessä sitovaksi tavoitteeksi sovittiin vähintään 27 prosenttia. Energiatehokkuuden parantamisen osalta sovittiin vähintään 27 prosentin ohjeellinen tavoite.

Öljyalan Keskusliiton useiden jäsenyritysten tuotannossa uusilla tuotteilla kuten biopolttoaineilla on ollut jo pitkään merkittävä rooli. Suomi on biopolttoaineiden käytössä edelläkävijä muihin EU-maihin verrattuna: kaikki Suomessa jakelussa olevat liikenteen polttonesteet sisältävät nykyisin biokomponentteja.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Auto talvikuntoon

Talven tullen auto pitää valmistella talvikauteen. Riippumatta auton käyttämästä polttoaineesta kannattaa aina varmistua siitä, että ajoneuvo on huollettu asianmukaisesti huolto-ohjelman mukaan. Yksi tärkeä tarkistuskohde on polttoainesuodattimen ja polttoainejärjestelmän kunto. Oikein toimiva polttoainesuodatin varmistaa, että polttoaine läpäisee suodattimen talvellakin ja auto toimii kuten pitää.

Dieselpolttoaine ja talvi

Dieselautoilijoiden tulee huolehtia siitä, että tankkiin tulee pakkasia varten talvidieseliä. Jos polttoainetankissa on kesälaatuista dieseliä, tankki kannattaa ajaa mahdollisimman tyhjäksi, kun lämpötila sen sallii, ja täyttää tankki vasta sitten talvilaatuisella dieselillä, joka kestää pakkasia. Jos polttoainesäiliöön jää kesädieseliä, se heikentää päälle tankatun talvilaatuisen dieselin ominaisuuksia.

Huoltoasemien jakelumittareihin on merkitty, onko myynnissä, yleistermeillä sanottuna, kesä- vai talvilaatuista vai esimerkiksi ns. arktista dieselöljylaatua.

Valmistajat ilmoittavat dieselpolttoaineen talviominaisuudet yleensä kaksiosaisella merkinnällä, jossa ensimmäinen luku ilmaisee samepisteen ja toinen suodatettavuuspisteen.

Samepiste kuvaa dieselöljyn kylmäominaisuuksia. Se on lämpötila, jossa dieselpolttoaineessa olevat parafiinit alkavat kiteytyä ja painua polttoainesäiliön pohjalle ja tuotteen väri muuttuu sameaksi.  Suodatettavuuspiste eli alin käyttölämpötila on alin lämpötila, jossa polttoaine kulkee suodattimen läpi. Autoissa on eroja suodattimen läpäisykyvyssä. Erot riippuvat suodattimen koosta ja sijaintipaikasta.

Bensiini ja talvi

Moottoribensiinin kesä- ja talvilaadut eroavat toisistaan haihtuvuudeltaan. Talvella matalammassa lämpötilassa moottori tarvitsee käynnistyäkseen haihtuvampaa bensiiniä.

Haihtumiseen vaikuttaa bensiinin höyrynpaine. Talvilaadun höyrynpaine on korkeampi kuin kesälaadun eli se höyrystyy helpommin. Talvella bensiiniin sekoitetaan tavallista enemmän keveitä hiilivetyjakeita, jotka höyrystyvät riittävästi ja mahdollistavat kylmän moottorin käynnistämisen. Myös bensiinin tislausalueen keskivaiheen hiilivetyjä on oltava tarpeeksi, jotta moottori saisi riittävästi polttoainetta kylmänä ajettaessa.

Uusi dieselautoilija - keskity tankkaamiseen!

Autoa huoltoasemalla tankattaessa on syytä keskittyä vain tankkaamiseen. Turvallisuusohjeita, kuten puhelimeen puhumisen välttäminen tankatessa, ei ole annettu turhan takia. Auton tankkaaminen vie sen verran lyhyen ajan, että siksi hetkeksi voi unohtaa muut asiat ja katsoa, että ottaa polttoainetta varmasti oikeasta letkusta.

Erityisesti uusien dieselautoilijoiden on syytä olla tarkkana tankatessa, ettei epähuomiossa laita bensiiniä dieselautoon. Tämä on mahdollista, koska moottoribensiinin täyttöpistooli mahtuu dieselauton polttoaineen täyttöaukkoon. Jos on pitkään ajanut vain bensiinikäyttöisellä ajoneuvolla, voi tällainen tankkausvirhe tapahtua ”vanhasta tottumuksesta”.

Mikäli tankkausvirhe sattuu, dieselauto on siirrettävä pois paikalta työntämällä tai hinaamalla, ja polttoainejärjestelmä on asianmukaisesti tyhjennettävä. Tällaisessa tilanteessa on aina syytä ottaa yhteyttä lähimpään merkkihuoltoon, etenkin jos kyseessä on uusi dieselajoneuvo.

Nykyiselle lyijyttömälle bensiinille tarkoitettuun bensiiniautoon ei voi vahingossa tankata dieselpolttoainetta, koska dieselpolttoainepistooli ei sovi bensiiniauton tankkausaukkoon. Mikäli dieselpolttoainetta on kuitenkin joutunut bensiiniin pienikin määrä esimerkiksi varakanisterista, on bensiini vaihdettava, jotta vältetään riski käyntihäiriöihin ja moottorivaurioon.

Lisätietoja: huoltoasemayhtiöt; Öljyalan Keskusliitto, erityisasiantuntija Virpi Nummisalo, puh. 040 516 5874

Romutuskuntoiset autot helppo kierrättää maksutta

Romuautoja ei tarvitse jättää lojumaan takapihoille ja metsiin, sillä ne saa kierrätykseen ja sitä kautta hyötykäyttöön helposti ja maksutta. Suomen Autokierrätyksen ylläpitämä romuautojen vastaanottoverkosto kattaa koko maan. Kierrätykseen tulevan auton painosta valtaosa pystytään hyödyntämään uusiokäytössä.

Auton viimeisen omistajan tulee toimittaa auto kierrätettäväksi viralliseen vastaanottopisteeseen. Jos auto ei enää ole ajokuntoinen, voi kysyä ilmaista noutoa lähimmästä vastaanottopisteestä. Kun auto viedään kierrätykseen, mukana tulee olla auton rekisteröintitodistus sekä henkilötodistus. Jos auton tuo joku muu kuin auton omistaja, tuojalla täytyy olla valtakirja.

Kun paperit on tarkastettu, auto poistetaan rekisteristä veloituksetta ja auton luovuttaja saa romutustodistuksen. Romutustodistus takaa sen, että vastuut autosta päättyvät eikä sitä voi enää rekisteröidä liikennekäyttöön. Jos romuauto sen sijaan annetaan virallisen vastaanottopisteen sijaan jollekin ulkopuoliselle toimijalle, autoa ei välttämättä käsitellä asianmukaisesti eikä se välttämättä poistu rekisteristä.

Suomessa romuautojen virallisten vastaanottopisteiden sijainti ja yhteystiedot löytyvät verkosta osoitteesta www.suomenautokierratys.fi. Lisätietoa voi myös arkisin kysyä maksuttomasta palvelunumerosta 0800 05044.

Autojen kierrätys perustuu tuottajavastuuseen. Se tarkoittaa, että tuottajat ovat vastuussa romuajoneuvojen vastaanottamisesta, käsittelystä ja kierrätyksestä sekä näistä aiheutuvista kustannuksista. Tuottajavastuuseen perustuva auton kierrätys pohjautuu EU:n romuajoneuvodirektiiviin, jätelain muutokseen sekä romuajoneuvoasetukseen.

Lisätietoja: www.suomenautokierratys.fi

lokakuu 2014

Kansainväliset öljymarkkinat - lokakuu 2014

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n lokakuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennustetta tälle vuodelle on alennettu heikentyneiden talousnäkymien takia 0,65 miljoonaan barreliin päivässä eli kysyntäennuste tälle vuodelle on 92,4 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Syynä kasvuennusteen alentamiseen 0,25 miljoonalla barrelilla päivässä verrattuna syyskuun ennusteeseen ovat Euroopan ja Aasian, erityisesti Kiinan, aiempaa heikommat talousnäkymät. Heikon taloustilanteen takia raakaöljystä on ylitarjontaa maailman markkinoilla, ja kysynnän kasvuvauhti on vuoden 2009 tasolla.

Myös merkittävässä öljynkäyttäjämaassa Yhdysvalloissa vähittäismyynti kääntyi syyskuussa hienoiseen laskuun. Kokonaiskysynnästä vähittäismyynnin osuus on noin kolmannes, ja laskusuunta luo epävarmuutta markkinoille koko alkuvuoden jatkuneen nousun jälkeen. Vähittäismyynti saa kuitenkin tukea työmarkkinoiden elpymisestä.

Raakaöljyn hinta laskenut

Brent-raakaöljyn hinta on ollut laskusuunnassa kesäkuusta lähtien. Kesäkuun puolivälin jälkeen hinta oli noin 115 dollaria barrelilta ja lokakuun puolivälissä noin 85 dollarin tasolla. Hinta on laskenut kesäkuun loppupuolelta runsaat 20 % ja on alimmalla tasolla lähes neljään vuoteen eli sitten joulukuun 2010. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan öljymarkkinoilla on tapahtumassa suuri muutos. Se päättäisi neljän vuoden jakson, jolloin öljyn hinta on ollut hyvin korkealla.

Persianlahden suurten öljyn vientimaiden Saudi-Arabian, Arabiemiirikuntien, Iranin ja Irakin lisäksi laskeva raakaöljyn hinta pienentää erityisesti Venäjän kauppataseen ylijäämää, ja samalla rupla on heikentynyt voimakkaasti. Öljyn ja maakaasun on arveltu edustavan jopa puolta Venäjän vientituloista. Myös Irakin jälleenrakennus kärsii laskevasta raakaöljyn hinnasta.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on varoitellut Persianlahden öljyn vientimaita jatkuvasti julkisen talouden tasapainon heikkenemisestä öljyn hinnan laskiessa. Öljyriippuvaisten talouksien monipuolistaminen on vaatinut suuria julkisia investointeja. Rahaa kuluu yhä enemmän myös julkisen sektorin palkkoihin.

Useiden arvioiden mukaan Per­sianlahden taloudet kuitenkin selviävät, vaikka öljyn hinta laskee. Öljynporauksen kustannukset ovat nyt verrattain matalat ja öljyrahoilla on rakennettu isot puskurirahastot.

Laskeva öljyn hinta ei ole merkittävästi vaikuttanut suurista öljyn tuottajista Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, jotka ovat raakaöljyn nettotuojia. On arvioitu, että jos raakaöljyn hinta laskee alle 70 dollariin barrelilta, tämä lykkäisi Yhdysvalloissa liuskeöljyn porausta ja uusien kenttien käyttöönottoa.

Intiassa öljyn hinnan lasku on otettu avosylin vastaan, koska noin 75 % Intian käyttämästä raakaöljystä on tuontia. Alhainen öljyn hinta vaikuttaa vaihtotaseeseen ja julkisen talouden alijäämään ja parantaa energia-alan yrityksien kilpailuasemaa.

Kuluttajahinnoista suuri osa veroja

Suomessa bensiinin kuluttajahinnan muutokset seuraavat raakaöljyn ja bensiinin maailmanmarkkinahintojen muutoksia. Kuluttajahinnasta suurin osa on kuitenkin veroja, ja siihen hinnan osuuteen maailmanmarkkinahintojen muutokset eivät vaikuta. Raakaöljyn hinta on kaiken kaikkiaan vain yksi monista bensiinin hintatekijöistä, sillä kuluttajahintaan vaikuttavat verojen lisäksi myös mm. jalostus-, rahti- ja jakelukustannukset.

Raakaöljyn tuontihintaan vaikuttaa myös euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Kurssi on ollut laskusuunnassa heinäkuun alusta lähtien. Tämä nostaa Suomeen tuotavien raaka-aineiden hintoja ja vähentää raakaöljyn hinnanlaskun vaikutusta kuluttajahintoihin.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana laskeneet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli lokakuun puolivälissä noin 840 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 785 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 765 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 490 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Energia- ja ilmastotiekartta 2050 tunnistaa kansalliset vahvuudet ja rajoitteet

Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean kannanotot ovat aiheena Öljyalan Keskusliiton toimitusjohtajan Helena Vänskän lokakuun kirjoituksessa Tätä mieltä -palstalla sivuilla www.oil.fi:

Hallitus asetti kesällä 2013 parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean valmistelemaan mietintöä, joka toimisi strategisen tason ohjeena matkalla kohti hiilineutraalia Suomea vuonna 2050.

Viime viikolla julkaistu komitean mietintö, Energia- ja ilmastotiekartta vuoteen 2050, on ottanut ilahduttavan nöyrän asenteen tulevaisuuden ennustamiseen. Pintapuolisesti silmäiltynä mietinnössä ei ole lähdetty maalailemaan epärealistisia tulevaisuudennäkymiä, vaan ymmärretty Suomen asema osana EU:ta ja kansainvälistä kontekstia.

Mehän emme voi irrottautua ilmasto- ja energiapolitiikassa erilleen muun maailman kehityksestä, vaan Suomen tilanteeseen vuonna 2050 vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi maailmanlaajuisten ilmastositoumusten tila ja päästövähennysten kannalta kriittisten energiateknologioiden kehittyminen, kuten tiekartassa on todettukin.

Olisi mielenkiintoista nähdä, miten tiekarttatyö on muuttunut viime kuukausina. Alun perinhän tiekartan piti valmistua jo ennen juhannusta, mutta Ukrainan kriisin myötä asialistalle nousseet energian toimitusvarmuuskysymykset ovat varmasti vaikuttaneet myös tiekartan sanamuotoihin ja painotuksiin.

Samalla myös uusiutuvan energian rooli on noussut selkeämmin esiin, samoin kuin sen edistäminen kustannustehokkaasti, mikä on erittäin hyvä asia.

Suomella on uusiutuvan energian osalta hyvä alkutilanne: meillä on raaka-ainetta ja osaamista sen hyödyntämiseen. Nyt tarvitaan enää selkeitä tavoitteita ja ohjauskeinoja EU:n taholta erityisesti uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi liikenteessä.

Samalla on tietysti huolehdittava siitä, että globaalilla tasolla edetään samaan suuntaan. Ilman yhteisesti sovittuja päästövähennyssitoumuksia, joiden myötä uusiutuva energia kykenee kilpailemaan enemmän päästöjä aiheuttavien energiamuotojen kanssa, uusiutuvalle energialle asetetut Cleantech-odotukset eivät toteudu myöskään Suomessa - ja kansantalouden uusi kivijalka jää muuraamatta.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Pilottihuoltoasemille varavoimakoneet sähkökatkojen varalle

Suomessa on valmistauduttu monin tavoin mahdollisiin sähkökatkoksiin. Toimintaa koordinoi Huoltovarmuuskeskus, ja myös huoltoasema-ala osallistuu sähkökatkoihin varautumiseen. Tuore esimerkki tästä ovat neljä huoltoasemaa, joille tämän vuoden aikana valmistuu varavoimakoneet. Ne mahdollistavat huoltoaseman toiminnot sähkökatkon aikana.

Neljä huoltoasemaa ovat pilottikohteet hankkeessa, jonka avulla selvitetään sitä, mitä kaikkia asioita tulee ottaa huomioon, jos huoltoasema varustetaan varavoimakoneella. Pilottikohteet sijaitsevat Forssassa, Vierumäellä, Siilinjärvellä ja Oulussa. Forssassa varavoimakone on jo toimintakunnossa, ja muillakin paikkakunnilla töiden on määrä valmistua kuluvan vuoden aikana.

Hankkeen ovat suunnitelleet Huoltovarmuuskeskus ja huoltovarmuusorganisaation voimatalous- ja öljypoolit. Yhteistyökumppaneina ovat olleet huoltoasemat ja kyseisten alueiden sähkönjakeluverkkoyhtiöt. Forssan pilottikohde on ABC-asema, Vierumäen kohde Neste Oil -asema, Siilinjärven kohde Shell/St1-asema ja Oulun kohde Teboil-asema.

-Pilottihankkeista saadaan tietoa siitä, mitä kaikkia asioita tulee ottaa huomioon, jos huoltoasemalle aiotaan sijoittaa varavoimakone, kertoo suunnittelupäällikkö Jorma Venäläinen Öljyalan Keskusliitosta. Tehokkaalla varavoimakoneella varmistetaan polttoainejakelun lisäksi mm. huoltoaseman ravintolan ja elintarvikemyymälän palvelut. Varavoimakoneita voidaan sijoittaa käytännössä vain suurille huoltoasemille, jotka ovat auki vuorokauden ympäri.

Viranomaisten polttoaineensaanti etusijalla

Alueellisessa sähkönjakelun häiriötilanteessa useimmat yhteiskunnan toiminnot keskeytyvät. Polttoaineen jakelu on yksi kriittisistä toiminnoista, varsinkin jos sähkökatko pitkittyy, koska huoltoasemien toiminnot ovat sähkönsaannin varassa. Varavoimakone turvaa polttoaineen jakelun tilanteessa, jossa sähkökatkos muuten pysäyttäisi aseman toiminnan.

Sähkökatkojen aikana on tärkeää, että pelastusviranomaisten ja sähköverkkoyhtiöiden korjausyksiköiden toiminta ei esty tai hidastu ainakaan polttoaineen puutteen takia, ja  sähkökatkotilanteessa varavoimakoneella varustetut huoltoasemat palvelevat ensisijaisesti viranomaisia ja sähköverkkoyhtiöiden korjaushenkilöstöä.

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä teknisten palveluiden kuten vesihuollon ajoneuvot tarvitsevat niin ikään polttoainetta sähkönjakelun häiriötilanteessa, jotta viranomaiset voivat hoitaa tehtävänsä. Myös kansalaiset voivat hankkia polttoaine- ja ruokahuoltoa varavoimalla varustetulta huoltoasemalta.

-Itse varavoimakone on vain yksi osa laajasta kokonaisuudesta, kun huoltoasemalle suunnitellaan toimintamahdollisuuksia sähkökatkojen varalta. Asiaan liittyy runsaasti erilaista valmistelua. Etukäteen pitää esimerkiksi laatia ohjeet siitä, miten polttoainetta hakemaan tulevat viranomaiset tunnistetaan ja miten muiden asiakkaiden kanssa toimitaan, huomauttaa Jorma Venäläinen.

Lisätietoa: Öljyalan Keskusliitto, suunnittelupäällikkö Jorma Venäläinen, puh. 0400 478 926

Alkavan talvikauden vinkkejä öljylämmittäjille

Talven tehdessä jo tuloaan ainakin osaan maata öljylämmittäjien on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että kulkureitti öljysäiliön täyttöpaikalle pysyy kulkukelpoisena kaikilla keleillä, muistutetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Näin lämmitysöljyä tuova säiliöauto pääsee ajamaan perille ja öljyntuonti sujuu mutkitta.

Tärkeää on myös hoitaa täyttöputken lähellä lumityöt niin, että autonkuljettaja pääsee kiinnittämään täyttöletkun normaaliin tapaan.

Useimmiten kiinteistöissä ymmärretään aurata lumet öljyauton tieltä. Jos lunta tulee runsaasti, voi kokemusten mukaan kuitenkin syntyä tilanteita, joissa lämmitysöljyauto ei pääse tuomaan polttoöljyä taloon sovittuna aikana, kun lumi estää ajon, kerrotaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Lämmitysöljy kannattaa tilata ajoissa, jos tilaamisen aika on. Pakkasella lämmitykseen kuluu energiaa selvästi enemmän kuin lauhalla säällä, eikä öljysäiliön täyttöä kannata jättää viime tippaan. Monet öljylämmittäjät tekevät nykyisin öljyntilauksen netin kautta.

Yleisin syy öljylämmityslaitteiston häiriöihin ja polttimen pysähtymiseen on öljyn loppuminen. Öljyn yllättävältä loppumiselta voi välttyä tekemällä öljyntoimittajan kanssa sopimuksen automaattitoimituksista, jolloin öljyä tulee säiliöön sovituin väliajoin. 

Nykyisissä öljykattiloissa on yleensä varalämmittimenä toimiva sähkövastus, jolla voidaan turvata talon lämpimänä pysyminen ja välttää vauriot, jos öljy jostain syystä pääsisi loppumaan esimerkiksi talon väen ollessa matkalla. Kannattaa tarkistaa, onko kattila varustettu tällaisella sähkövastuksella ja että vastus on toimintakunnossa.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 861 8481

syyskuu 2014

Kansainväliset öljymarkkinat - syyskuu 2014

Brent-raakaöljylaadun hinta on ollut viime aikoina alimmalla tasolla yli kahteen vuoteen. Kun hinta kesäkuun puolivälin jälkeen oli noin 115 dollaria barrelilta, se oli laskenut syyskuun puoliväliin mennessä noin 96 dollarin tasolle barrelilta.

Hintataso on alentunut, koska öljyn saatavuudesta ei ole ollut epäilyksiä huolimatta levottomuuksista öljyntuotantoalueilla. Asiantuntijoiden mukaan poliittiset ongelmat Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja Venäjällä eivät ole toistaiseksi johtaneet öljyn tuotantohäiriöihin.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n syyskuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennustetta tälle vuodelle on alennettu 0,9 miljoonaan barreliin päivässä eli kysyntä on tälle vuodelle 92,6 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Syynä kasvuennusteen alentamiseen 0,1 miljoonalla barrelilla päivässä ovat Euroopan ja Aasian erityisesti Kiinan heikentyneet talousnäkymät, joiden ennakoidaan vähentävän öljyn kysyntää.  Laajan talouslaman takia raakaöljystä on jossakin määrin ylitarjontaa maailmanmarkkinoilla.

Raakaöljyn maailmanmarkkinahintaan saattavat asiantuntijoiden mukaan vaikuttaa taistelut Irakin luoteisosissa Isis-järjestön ja Irakin paikallishallinnon välillä ja erityisesti Yhdysvaltain aloittamat, Isis-järjetön vastaiset ilmaiskut Irakissa.

Irak on öljyntuottajajärjestö Opecin neljänneksi suurin öljyn tuottaja Saudi-Arabian, Arabiemiirikuntien ja Iranin jälkeen. Vuonna 2013 Irakin raakaöljyn tuotanto oli noin 3,1 miljoonaa barrelia päivässä ja osuus maailman öljyn tuotannosta 3,7 %.

Öljyn tuotanto on toipumassa Libyassa ja Länsi-Afrikassa levottomuuksien aiheuttamista ongelmista. Libyan öljyntuotanto on kuitenkin vielä alle puolet vuoden takaisesta, ja uusista taisteluista El- Shararan öljykentän lähistöllä on uutisoitu.  

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana laskeneet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli syyskuun puolivälissä noin 925 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 850 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn hinta oli noin 830 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 545 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Globaali hiilen hinnoittelu avuksi ilmastonmuutoksen hillintään

Ilmastohuippukokous on aiheena Öljyalan Keskusliiton toimitusjohtajan Helena Vänskän syyskuun kirjoituksessa Tätä mieltä -palstalla sivuilla www.oil.fi:

Yli 120 maan johtajat kokoontuvat 23. syyskuuta New Yorkiin ilmastohuippukokoukseen YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin koollekutsumana. Suomen puheenvuoron kokouksessa pitää presidentti Sauli Niinistö.

Kokouksen tarkoituksena on vauhdittaa maiden poliittista sitoutumista YK:n ilmastosopimusneuvotteluihin, jotka tähtäävät globaalin ilmastosopimuksen syntymiseen ensi vuoden joulukuussa Pariisissa pidettävässä 21. osapuolikokouksessa, COP21:ssä.

Nyt pidettävä ilmastohuippukokous on Kööpenhaminan laihoin tuloksin päättyneen ilmastokokouksen jälkeen eli viiteen vuoteen ensimmäinen näin laajan mittakaavan tapaaminen, jossa hahmotellaan uusia avauksia ja aloitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Maailmanpankki on tehnyt huippukokoukselle aloitteen hiilen hinnoittelemiseksi. Perusteluna on se, että jo pitkään jatkuneet ja tahmeat ilmastoneuvottelut ovat lisänneet kansainvälisten markkinoiden epävarmuutta. Tämä pitää paikkansa, sillä eri maiden teollisuus on eriarvoisessa asemassa, kun hiilen hinnoittelumekanismeja on otettu käyttöön vaihtelevasti eri puolilla maailmaa.

EU:n päästökauppamekanismi on toistaiseksi laajin hiilimarkkina maailmassa. Se on herättänyt EU-maiden yrityksissä kiivasta keskustelua ”teollisuuden hiilivuodosta” sellaisiin maihin, joissa teolliseen toimintaan ei kohdistu mitään lisäkustannuksia. Maailmanpankin näkemys on, että globaali hiilen hinnoittelujärjestelmä poistaisi nämä ongelmat ja vahvistaisi yksityisen sektorin luottamusta investointien lisäämiseen.

Joka tapauksessa on selvää, että yksityisen sektorin mukanaolo on elintärkeää: ilmastonmuutosta ei pystytä hidastamaan ilman laajaa teknologista, taloudellista ja institutionaalista muutosta kohti vähähiilisyyttä. Globaali hiilen hinnoittelu toimisi siis hyvänä draiverina myös suomalaisen cleantechin, kuten korkealaatuisten biopolttoaineiden, kysynnän kasvattamiseksi maailmanlaajuisesti.

Suomalaiset toimijat ovat lähteneet laajasti tukemaan Maailmanpankin aloitetta. Sitra ja suomalaisten kärkiyritysten yhteenliittymä Climate Leadership Council haastavat kaikki suomalaisyritykset mukaan.

Maailmanpankin aloitteesta voi lukea täältä: http://www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Säästövinkkejä verkosta lokakuun energiansäästöviikolla

Valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietetään taas viikolla 41 eli tänä vuonna 6.-12. lokakuuta. Öljyalan Palvelukeskus kantaa kortensa kekoon muistuttaen öljylämmittäjiä siitä, että on järkevää käyttää energiaa vastuullisesti ja välttää energian tuhlausta.

Energiansäästöviikkoa varten päivittyy napakka infopaketti öljylämmittäjien neuvontasivuille www.oljylammitys.fi. Lämmittäjille muistutellaan, että öljyn kulutusta vähentää ennen kaikkea ikääntyneiden kattiloiden ja muiden lämmityslaitteiden uusiminen. Lisää energiansäästöä syntyy, kun nykyisiin öljylämmityslaitteisiin yhdistää vielä uusiutuvaa energiaa kuten esimerkiksi aurinkolämpöä.

Pientalossa voidaan säästää vuositasolla 15-30 % lämmitysenergiakuluissa aktiivisella aurinkoenergian hyödyntämisellä, kun aurinkolämpöä käytetään nykyaikaisen öljylämmityksen ja matalaenergiaratkaisujen kanssa. Oleellista on, että aurinkolämpölaitteet on mitoitettu, asennettu ja säädetty oikein talon tarpeiden mukaan.

Energiankulutusta vähentävät niin ikään tarpeen mukainen rakennuksen eristyksen parantaminen sekä ovien ja ikkunoiden uusiminen. Asukkaat voivat vaikuttaa energiankulutukseen myös muuttamalla omia tottumuksiaan, vaikkapa säätämällä lämpöä hieman totuttua pienemmälle.

Lämmöllä-lehti neuvoo energiatehokkuuteen

Myös lokakuun alussa ilmestyvä Öljyalan Palvelukeskuksen Lämmöllä-lehti 3/2014 painottaa jälleen energiansäästön ja energiatehokkuuden merkitystä. Lehti on öljyalan Höylä III –energiatehokkuussopimuksen kuluttajaviestintäkanava.

Energiatehokkuutta edistävä Motiva Oy toimii energiasäästöviikon koordinaattorina. Motivan verkkopalvelu tarjoaa säästövinkkejä, työkaluja ja monia ideoita viikon viettoon yrityksille, yhteisöille ja muille kiinnostuneille osoitteessa www.energiansaastoviikko.fi.

Lisätietoa: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, etunimi.sukunimi@oil.fi, puh. 040 861 8481; www.energiansaastoviikko.fi

Löydä lämmityslaiteasennuksen ammattilaiset verkosta

Lämmityslaitteiden asennuksen ammattilaisia löytää kätevästi verkosta. Lämmitysenergia Yhdistyksen sivuilta www.lammitysenergia.fi löytyy Urakoitsijahaku-linkki, jonka kautta saa tietoa eri paikkakunnilla toimivista asennusammattilaisista.

Urakoitsijoita voi etsiä pudotusvalikoista joko maakunnan tai kunnan perusteella. Lisäksi voi määritellä, mitä palveluja yksittäiseltä urakoitsijalta etsii. Vaihtoehdot ovat öljy- ja kaasulaitteet, öljysäiliöiden tarkastus sekä lvi-suunnittelu ja -urakointi. Jos määritystä ei tee, listalle tulevat kaikki alueen urakoitsijat palveluista riippumatta.

Yhdistyksen urakoitsijajäsenet ovat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin hyväksymiä ja rekisteröimiä yrityksiä. Sivuilta saa myös laitetoimittajien ja sertifioitujen kattilatarkastajien yhteystietoja.

Öljylämmityslaitteistojen, kaasulaitteistojen ja sähköalan asennus- ja huoltourakointia sekä öljysäiliöiden määräaikaistarkastusta harjoittavien yritysten on täytettävä näitä aloja koskevat turvallisuus- ja kelpoisuusedellytykset.

Yrityksellä on oltava palveluksessaan pätevä vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että urakoinnissa noudatetaan alan säädöksiä ja ammatillisen työn laatutasoa.

Lisätietoja: www.lammitysenergia.fi

Syksyn Lämmöllä-lehti ilmestyy lokakuun alussa

Syksyn Lämmöllä-lehti ilmestyy lokakuun alussa. Lehden saavat postissa Öljyalan Keskusliiton jäsenyhtiöiden lämmitysöljyasiakkaat. Maksuttoman lehden voi tilata myös verkkosivujen kautta. Lehti on luettavissa sähköisenä lehtenä sivuilla lammolla.fi.

Lämmöllä-lehti on öljyalan Höylä III -energiatehokkuussopimuksen kuluttajaviestintäkanava. Energiatehokkuuden viestinviejänä toimiva lehti tarjoaa tietoa ja lämmityksen energiatehokkuuden parantamisesta, lämmitystekniikasta ja rakennuksen lämmitysjärjestelmän saneeraamisesta.

Lehden julkaisija on keskusliiton omistama Öljyalan Palvelukeskus Oy. Lämmöllä-lehti postitetaan Öljyalan Keskusliiton jäsenyhtiöiden lämmitysöljyasiakkaille kolme kertaa vuodessa.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481; viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060; etunimi.sukunimi(at)oil.fi

elokuu 2014

Kansainväliset öljymarkkinat - elokuu 2014

Raakaöljyn hinta on kesän aikana laskenut merkittävästi ja ollut viime aikoina alimmalla tasolla yli vuoteen. Kesäkuun puolivälin jälkeen Brent-raakaöljyn hinta oli noin 115 dollaria barrelilta ja elokuun puolivälissä noin 102 dollaria barrelilta.

Hinnan laskun taustalla on muun muassa öljyn kysynnän heikentyminen. Kansainvälinen energiajärjestö IEA alensi elokuun öljymarkkinaraportissaan öljyn kysynnän tämän vuotista kasvuennustetta 0,3 miljoonalla barrelilla päivässä 1,0 miljoonaan barreliin päivässä eli kysyntäennuste tälle vuodelle on nyt 92,5 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Syynä kasvuennusteen alentamiseen on toisen vuosineljänneksen ennalta odotettua pienempi öljyn kysyntä sekä Euroopan ja Aasian heikentyneet talousnäkymät. Laajan talouslaman aiheuttaman kysynnän heikkenemisen takia öljystä näyttää asiantuntijoiden mukaan nyt olevan jossakin määrin ylitarjontaa maailmanmarkkinoilla.

Toisaalta euron kurssi suhteessa dollariin on ollut laskusuunnassa heinäkuun alusta lähtien, mikä nostaa Suomeen tuotavien raaka-aineiden hintoja ja hillitsee raakaöljyn hinnanlaskun vaikutusta kuluttajahintoihin.

Yhdysvalloissa öljyvarastot kasvaneet

Yhdysvaltain raakaöljyn tuotanto lisääntyi viime vuonna peräti 1,1 miljoonaa barrelia päivässä 10,0 miljoonaan barreliin päivässä lähinnä liuskeöljyn tuotannon kasvun ansiosta. Tuotanto näyttää kasvavan tänäkin vuonna, ja se oli heinäkuussa suurimmillaan 27 vuoteen. Yhdysvaltain energiaviranomaisen EIA:n mukaan maan öljyvarastot ovat kasvaneet ja keskitisleiden varastotasot olivat heinäkuussa korkeimmillaan tänä vuonna.

Yhdysvalloissa raakaöljyn hinnan lasku tukee talouskasvua. Esimerkiksi bensiinin hinta on kuukaudessa alentunut 4 % eli 69 eurosenttiin litralta.

Öljyntuotantoalueiden levottomuudet

Viime aikoina myös öljyntuotanto Libyassa ja Länsi-Afrikassa on alkanut toipua levottomuuksien aiheuttamista ongelmista. Viime viikolla Ras Lanufin öljyterminaalista Libyassa saatiin ulos ensimmäinen raakaöljylasti vuoteen. Libyan öljyn tuotanto on kuitenkin vielä alle puolet vuoden takaisesta määrästä.

Taistelut Irakin luoteisosissa Isis-järjestön ja Irakin paikallishallinnon välillä ja Yhdysvaltain pommitukset alueella eivät näytä nostaneen raakaöljyn maailmanmarkkinahintaa. Irak on öljyntuottajajärjestö Opecin neljänneksi suurin tuottaja Saudi-Arabian, Arabiemiirikuntien ja Iranin jälkeen. Viime vuonna Irakin raakaöljyn tuotanto oli 3,1 miljoonaa barrelia päivässä ja osuus maailman öljyn tuotannosta 3,7 %.

Vaikka Ukrainan kriisi on kärjistynyt kesän aikana, sillä ei näyttäisi olleen toistaiseksi juurikaan vaikutusta raakaöljyn ja maakaasun hintaan. Venäjä katkaisi kesäkuun puolivälissä maakaasun toimitukset Ukrainaan.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat kesän aikana laskeneet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli elokuun puolivälissä noin 955 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 890 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn hinta oli noin 875 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 555 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Huoltoasemapäivät 1.-2. lokakuuta Naantalissa - ilmoittaudu nyt!

Öljyalan Keskusliiton Huoltoasemapäivät järjestetään 1.-2. lokakuuta Naantalissa. Seminaariin liittyy entiseen tapaan myös näyttely. Alan toimijoiden on nyt aika ilmoittautua Huoltoasemapäiville verkossa www.oil.fi viimeistään 15. syyskuuta.

Kaksipäiväisessä seminaarissa saa kuvan siitä, mitä kaikkea huoltoasema-alalla juuri nyt tapahtuu, mitkä ovat keskeisiä toimialatason kehityshankkeita ja millaisia haasteita huoltamotoiminnan kehittämisessä on edessä. Keskeisiin aiheisiin kuuluvat tällä kertaa muun muassa uudistettu jakeluasemastandardi sekä urakoinnin ja asentamisen laadunvarmistus.

Huoltoasemapäiville kokoontuu perinteisesti huoltoasemakauppiaita, öljy-yhtiöiden edustajia, laite- ja järjestelmätoimittajia, alan palvelutarjoajia, suunnittelijoita ja urakoitsijoita ja muita huoltamoalan toimijoita sekä valtion ja kuntien valvontaviranomaisia.

Joka kolmas vuosi järjestettävien Huoltoasemapäivien tarkempi ohjelma sekä hinta- ja ilmoittautumistiedot löytyvät verkkosivuilla www.oil.fi kohdasta Ajankohtaista.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, Sanna Hämäläinen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 703 0899

Nestekaasukurssilla 23.-25. syyskuuta aiheena asentaminen ja käytönvalvonta

Öljyalan Palvelukeskuksen koulutustilaisuus Nestekaasukurssi - Asentaminen ja käytönvalvonta pidetään 23.-25. syyskuuta Vantaalla. Kurssille tulee ilmoittautua verkossa www.oil.fi viimeistään 16. syyskuuta.

Tilaisuus on suunnattu henkilöille, jotka työssään tarvitsevat tietoa mm. nestekaasulaitteiden asennuksesta ja käytönvalvonnasta. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka aikovat osallistua nestekaasun käytönvalvojan pätevyyskokeeseen tai aikovat suorittaa kaasualan asennusoikeuksien edellytyksenä olevan pätevyyskokeen taikka jotka vastaavat neste- ja maakaasuun liittyvien töiden valvonnasta ja laitteiden kunnossapidosta.

Kurssilla saa perustiedot energiakaasuista ja niiden käyttöön liittyvistä sovelluksista ja viranomaismääräyksistä.

Kurssilla käsitellään neste- ja maakaasulaitosten asentamiseen liittyviä asioita asennusliikkeiltä edellytettävien kaasun eri pätevyysalueiden osalta (A-, C- ja Pkaasu). Kurssin kolmantena päivänä keskitytään hyväksytyn liikkeen vastuuhenkilön pätevyyskokeeseen ja tuodaan esille erityisesti Pkaasu-asennusoikeuden (70 kW) laajennuksen aiheuttamat muutokset. Käytönvalvonnan osalta kurssi painottuu nestekaasun käytönvalvontaan.

Kurssi perehdyttää myös käyttölaitteiden ja -laitteistojen asentamiseen, huollon ja käytön valvonnan peruskysymyksiin sekä normeihin siinä laajuudessa, että osallistujien kynnys suorittaa pätevyyskoe madaltuu.

Kaksi ensimäistä päivää on luento-opetusta. Pätevyyskokeisiin valmentaudutaan kolmantena päivänä, jolloin kerrataan tärkeimpiä asioita yksityiskohtaisemmin ja tehdään tehtäviä käytännössä.

Kurssin ohjelma sekä hinta- ja ilmoittautumistiedot löytyvät verkosta www.oil.fi kohdasta Ajankohtaista.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, suunnittelupäällikkö Jorma Venäläinen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 0400 478 926 ja toimistosihteeri Kirsi Jeskanen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi; puh. 050 516 0756

Mikä rinnakkaislämmitys paras sinun taloosi - esite neuvoo valinnassa

Öljylämmityksen yhteydessä puhutaan nykyisin paljon hybridilämmityksestä eli rinnakkaislämmityksestä. Siinä käytetään öljyn rinnalla yhtä tai useampaa muuta lämmönlähdettä.

Useimmiten öljylämmityksen kumppaniksi soveltuu vaikkapa aurinkolämmitys tai ilmasta veteen -lämpöpumppu. Myös puu on monelle tuttu rinnakkaislämmitystapa, jos käytössä on kaksoispesäkattila.

-Öljylämmitys on tehokas lämmitysmuoto, joten sen ja uusiutuvien energioiden yhteiskäytöllä voidaan toteuttaa vuodenaikalämmitys. Vuodenaikalämmityksessä uusiutuva energia on käytössä vuoden lämpimämpänä aikana keväästä syksyyn, ja öljylämmitys varmistaa lämmitystehon kylmempään talviaikaan, kertoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Öljyalan Palvelukeskuksen esite ”Valitse sopiva rinnakkaislämmitys” kertoo, millaisia erilaisia vaihtoehtoja öljylämmityksen rinnakkaislämmitykseksi löytyy.

Esite löytyy öljylämmittäjän neuvontasivuilta www.oljylammitys.fi, josta sen voi myös tulostaa.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 861 8481

Lämmöllä-lehti luettavissa myös verkossa

Lämmöllä-lehti on öljyalan Höylä III -energiatehokkuussopimuksen kuluttajatiedotuskanava. Energiatehokkuuden viestinviejänä toimivan lehden levikki on noin 180 000. Lehti on luettavissa myös verkossa www.lammolla.fi.

Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä lehti tarjoaa ajankohtaista tietoa ja neuvoja lämmityksen energiatehokkuuden parantamisesta, ympäristökysymyksistä, lämmitystekniikasta ja rakennuksen lämmitysjärjestelmän saneeraamisesta. Kuluvan vuoden kolmas lehti ilmestyy lokakuun alussa.

Lämmöllä-lehti postitetaan Öljyalan Keskusliiton jäsenyhtiöiden lämmitysöljyasiakkaille. Lehden julkaisija on keskusliiton omistama Öljyalan Palvelukeskus Oy.

Maksuttoman Lämmöllä-lehden voi tilata tästä linkistä.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 861 8481; viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 562 1060

Nyt ilmoittautumaan mukaan Energiansäästöviikkoon!

Valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietetään vuosittain lokakuussa viikolla 41, tänä vuonna 6.-12. lokakuuta. Viikon aikana kiinnitetään huomioita energiansäästöön ja tottumuksiin käyttää energiaa. Teemakampanjalla pyritään saamaan energiansäästökeinoja osaksi arkea, niin että niistä tulisi itsestäänselvyyksiä.

Energiansäästöviikko on hyvä hetki ottaa energian tehokas ja säästävä käyttö esille niin kodeissa, kouluissa, yrityksissä kuin muuallakin. Nyt on aika ilmoittautua mukaan sivuilla www.energiansaastoviikko.fi. Sivuilta löytyy runsaasti tietoa ja materiaalia.

Energiansäästöviikko on myös energiatehokkuussopimuksiin tai -ohjelmiin mukaan liittyneille hyvä tilaisuus viestiä omalle henkilökunnalleen energiatehokkuuden merkityksestä. Usein jo pienillä säädöillä voidaan saada aikaan merkittäviä parannuksia. Energiatehokkuuden parantaminen näkyy suoraan myös entistä parempana tuloksena.

Lisätietoja: www.energiasaastoviikko.fi

kesäkuu 2014

Kansainväliset öljymarkkinat – kesäkuu 2014

Brent-raakaöljyn hinta on kesäkuun aikana noussut korkeimmalle tasolle sitten viime vuoden syyskuun. Kesäkuun puolivälin jälkeen öljyn hinta on ollut noin 115 dollaria barrelilta, ja hinnan nousun on pelätty heikentävän talouskasvua. Raakaöljyn hinnan nousun taustalla ovat muun muassa öljyntuottajan Irakin lisääntyneet levottomuudet.

Taistelut Irakin suurimman öljyjalostamon omistuksesta Baijin kaupungissa ovat nostaneet raakaöljyn hintaa merkittävästi kesäkuun aikana. Irak on öljyntuottajajärjestö Opecin neljänneksi suurin tuottaja Saudi-Arabian, Arabiemiirikuntien ja Iranin jälkeen. Viime vuonna Irakin raakaöljyn tuotanto oli 3,1 miljoonaa barrelia päivässä ja osuus maailman öljyn tuotannosta 3,7 %.

Ukrainan kriisillä ei näyttäisi edelleenkään olleen kovin merkittävää vaikutusta raakaöljyn ja maakaasun hintaan, vaikka Venäjä katkaisi kesäkuun puolivälissä maakaasun toimitukset Ukrainaan ja yksi läntiseen Eurooppaan johtava kaasuputki räjäytettiin.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n kesäkuun öljymarkkinaraportin mukaan öljyn kysynnän kasvuennuste tälle vuodelle on 1,3 miljoonaa barrelia päivässä eli kysyntä olisi 92,8 miljoonaa barrelia päivässä. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Liuskeöljyn tuotannon ennustetaan laajenevan

Maailman kolme suurinta raakaöljyn tuottajaa vuonna 2013 olivat BP:n tilastollisen energiakatsauksen mukaan Saudi-Arabia, Venäjä ja Yhdysvallat. Yhdysvaltain raakaöljyn tuotanto oli viime vuonna 10 miljoonaa barrelia päivässä. Tuotanto lisääntyi peräti 1,1 miljoonaa barrelia päivässä eli 13,5 % edellisvuodesta, kun liuskeöljyn tuotanto kasvoi.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n kesäkuun puolivälissä julkaisemassa, viisi vuotta kattavassa energiakatsauksessa ennustetaan liuskeöljyboomin leviävän Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolelle tämän vuosikymmenen aikana.

Liuskeöljyn tuotannon kasvu muualla on kuitenkin vähäistä verrattuna siihen, että Yhdysvaltain liuskeöljyn tuotannon ennustetaan tuplaantuvan vuosikymmenen loppuun mennessä nykyisestä viiteen miljoonaan barreliin päivässä. Yhdysvalloista tuleekin ennusteen mukaan vuosikymmenen loppuun mennessä öljytuotteiden viejä.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana nousseet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli kesäkuun puolivälissä noin 1055 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 945 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 930 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 635 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Suomi päättää itse lataus- ja tankkauspisteiden määrästä vaihtoehtoisille polttoaineille

Suomessa valmistaudutaan EU-parlamentissa huhtikuussa hyväksytyn liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden ja käyttövoimien jakeluinfrastruktuuridirektiivin toimeenpanoon. Liikenne- ja viestintäministeriö on perustanut taustaryhmän pohtimaan, millaisia kansallisia tavoitteita jakeluinfrastruktuurille tulisi Suomessa asettaa.

Toimitusjohtaja Helena Vänskä käsittelee asiaa Öljyalan Keskusliiton verkkosivujen Tätä mieltä -palstalla. Hänen mielestään usein EU:n lainsäädäntöaloitteissa on haasteena, ettei niissä oteta riittävästi huomioon eri maiden erilaisia olosuhteita, vaan tavoitteet ja velvoitteet asetetaan laskennallisten parametrien perusteella.

Vänskä toteaa, että jos esimerkiksi liikennettä koskevat tavoitteet asetetaan keskieurooppalaisten kriteerien perusteella ottamatta huomioon Suomen maantieteellisiä ja ilmastollisia liikenneoloja, keskimääräistä vanhempaa autokantaa, harvaa asukastiheyttä ja väestön epätasaista sijoittumista Suomi-neidon laajalla pinta-alalla, siitä ei hyvää seuraa.

-Onneksi infrastruktuuridirektiivissä otettiin järki käteen ja pudotettiin käsittelyn aikana pois kaikki jäsenmaita velvoittavat määrälliset tavoitteet lataus- ja tankkauspisteitä koskien. Sen sijaan jäsenmaat velvoitettiin laatimaan itse kansalliset suunnitelmansa vaihtoehtoisten käyttövoimien ja polttoaineiden tarkoituksenmukaisesta infrastruktuurista vuoteen 2020 tai 2025 mennessä.

Näin ollen julkisuudessakin rummutettu tavoite ”Suomeen pitää rakentaa 4000 julkista latauspistettä sähköautoille vuoteen 2020 mennessä” on täysin tuulesta temmattu, huomauttaa Vänskä.

-Mitä yksityiskohtaisempiin vaatimuksiin EU-lainsäädännössä mennään, sitä enemmän asiat kannattaa jättää jäsenmaiden niille sopivalla tavalla toteutettavaksi, jotta paikalliset olosuhteet voidaan ottaa huomioon, katsoo Vänskä.

Vänskä korostaa, että kansantalouden ja verovarojen kannalta ajatellen julkisella rahoituksella rahoitettavat päästövähennystoimenpiteet kannattaa kohdistaa sinne, missä päästövähennysvaikutus suhteessa käytettyihin euroihin on suurin.  -Kun tätä kustannustehokkuuden periaatetta noudatetaan, huomataan, ettei ole järkevää toteuttaa vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuuria komission alun perin ehdottamien tavoitteiden mukaisesti, vaan kansallisista lähtökohdista, painottaa Vänskä.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Lämmitysjärjestelmän kunnossapito kannattaa

Öljylämmitysjärjestelmästä kannattaa pitää hyvää huolta. Näin voi pienentää sekä päästöjä että lämmityskustannuksia. Mielikuva tuntuu usein olevan se, että kustannukset ovat aina nousussa, mutta esimerkiksi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kevyen polttoöljyn kustannukset laskivat Tilastokeskuksen mukaan vajaat 8 % verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, vaikka kiinteistön ylläpidon kustannukset muuten nousivat.

Yli-ikäiset öljylämmityskattilat kannattaa uusia. Uuden kattilan hyötysuhde voi olla jopa kymmeniä prosentteja parempi, ja lämmityskustannukset alentuvat kattilan uusinnassa saman verran. Uusi kattila on myös toimintavarma verrattuna vanhaan ja sen päästöt ovat pienemmät, muistutetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Saneerausta on aika ruveta suunnittelemaan, kun kattila on 20–25 vuotta vanha. -Jos käytössä on vielä ennen vuotta 1980 asennettu kattila, on ehdottomasti aika uusia se, neuvoo erityisasiantuntija Eero Otronen. Öljylämmityksen rinnalle kannattaa usein ottaa käyttöön myös uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi aurinkolämpöä.

Kattilan saneeraustarpeesta kertoo suurelta tuntuva öljyn kulutus. Hälytysmerkkejä ovat myös verkostopaineen laskeminen, jatkuva tarve lisätä järjestelmään vettä sekä se, jos lämmintä käyttövettä ei tunnu riittävän tarpeeksi. Hyvin lämmin tekninen tila viestii hukkalämmöstä, liitoksissa voi olla vuotojälkiä tai varolaitteet saattavat vikaantua toistuvasti.

Ensimmäinen askel kattilanvaihtoon on se, että tilaa poltinhuollon vaikka tutulta huoltoliikkeeltä. Ammattilaisten tietoja löytyy myös Lämmitysenergia Yhdistys LEY:n sivujen urakoitsijahausta www.lammitysenergia.fi, ja naapureiltakin voi saada vinkkejä huoltoliikkeistä. Huoltoliike tarkastaa kattilan, tekee poltinhuollon säätöineen ja osaa myös neuvoa erilaisissa kysymyksissä.  Asiantuntijan kanssa voi kartoittaa, miten kattilaremontissa on järkevää edetä.

Vanhempien kattiloiden vaihdossa uusitaan usein myös poltin ja teknisen tilan varustusta, kuten lämmönsäätölaitteet, paisunta-astiat ja pumput. Myös teknisen tilan putkistot saattavat kaivata remonttia. Uusi kattila vaatii sen, että muurattu savuhormi varustetaan haponkestävällä sisäpiipulla. Kaikkea ei välttämättä tarvitse tehdä kerralla, ja korjaussuunnitelma on aina talokohtainen.

Kesä on kattilaremonttien sesonkiaikaa. Ammattilaisten kalenterit ovatkin jo todennäköisesti monin paikoin melko täynnä tälle kesälle. Suunnitelmat kattilaremonttia varten kannattaa kuitenkin laittaa alulle heti, kun kattilanvaihtotarve havaitaan.

Lisätietoja: www.oljylammitys.fi; Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Kierrätä autosi oikein – se on helppoa!

Romuautoja ei kannata jättää lojumaan takapihoille ja metsiin, sillä ne saa kierrätykseen ja sitä kautta hyötykäyttöön helposti ja maksutta. Suomen Autokierrätyksen ylläpitämä romuautojen vastaanottoverkosto kattaa koko maan. Kierrätykseen tulevan auton painosta valtaosa pystytään hyödyntämään uusiokäytössä.

Auton viimeisen omistajan tulee toimittaa auto kierrätettäväksi viralliseen vastaanottopisteeseen. Jos auto ei enää ole ajokuntoinen, voi kysyä ilmaista noutoa lähimmästä vastaanottopisteestä. Kun auto viedään kierrätykseen, mukana tulee olla auton rekisteröintitodistus sekä henkilötodistus. Jos auton tuo joku muu kuin auton omistaja, tuojalla täytyy olla valtakirja.

Kun paperit on tarkastettu, auto poistetaan rekisteristä veloituksetta ja auton luovuttaja saa romutustodistuksen. Romutustodistus takaa sen, että vastuut autosta päättyvät eikä sitä voi enää rekisteröidä liikennekäyttöön. Jos romuauto sen sijaan annetaan virallisen vastaanottopisteen sijaan jollekin ulkopuoliselle toimijalle, autoa ei välttämättä käsitellä asianmukaisesti eikä se välttämättä poistu rekisteristä.

Suomessa romuautojen virallisten vastaanottopisteiden sijainti ja yhteystiedot löytyvät verkosta osoitteesta www.suomenautokierrätys.fi. Lisätietoa voi myös kysyä maksuttomasta palvelunumerosta 0800 05044.

Autojen kierrätys perustuu tuottajavastuuseen. Se tarkoittaa, että tuottajat ovat vastuussa romuajoneuvojen vastaanottamisesta, käsittelystä ja kierrätyksestä sekä näistä aiheutuvista kustannuksista. Tuottajavastuuseen perustuva auton kierrätys pohjautuu EU:n romuajoneuvodirektiiviin, jätelain muutokseen sekä romuajoneuvoasetukseen.

Lisätietoja: www.suomenautokierrätys.fi

Huoltoasemapäivät Naantalissa 1.-2. lokakuuta

Öljyalan Keskusliiton Huoltoasemapäivät järjestetään 1.-2. lokakuuta Naantalin Kylpylässä. Seminaari on suunnattu huoltoasemakauppiaita, öljy-yhtiöiden edustajia, laite- ja järjestelmätoimittajia, alan palvelutarjoajia, suunnittelijoita ja urakoitsijoita ja muita huoltamoalan toimijoita sekä valtion ja kuntien valvontaviranomaisia.

Huoltoasemapäivillä saa kuvan siitä, mitä kaikkea alalla juuri nyt tapahtuu, mitkä ovat keskeisiä toimialatason kehityshankkeita ja millaisia haasteita huoltamotoiminnan kehittämisessä on edessä.

Keskeisiin aiheisiin kuuluvat tällä kertaa uudistettu jakeluasemastandardi sekä urakoinnin ja asentamisen laadunvarmistus. Seminaariin liittyy myös näyttely.

Joka kolmas vuosi järjestettävien Huoltoasemapäivien tämän kertainen ohjelma sekä hinta- ja ilmoittautumistiedot löytyvät verkkosivuilla www.oil.fi kohdassa Ajankohtaista.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, Sanna Hämäläinen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Heinäkuun kuluttajahintaseuranta päivittyy verkkoon

Heinäkuun 15. päivän kuluttajahintaseurantatilasto öljytuotteista päivittyy Öljyalan Keskusliiton verkkosivuille www.oil.fi heinä-elokuun vaihteeseen mennessä. Tilaston tiedot siis löytyvät verkosta, vaikka Öljyalan Keskusliiton uutiskirje ei ilmesty heinäkuussa.

Uutiskirje seuraavan kerran elokuun loppupuolella

Öljyalan Keskusliiton uutiskirje on heinäkuussa kesätauolla, ja seuraava uutiskirje ilmestyy elokuun loppupuolella. Uutiskirjeen voi tilata verkkosivuilta www.oil.fi, ja uutiskirjeen lopusta löytyy linkki jakelusta poistumiseksi.

Öljyalan Keskusliiton ja Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toimisto on kiinni 14.-25.7.2014 kesälomien aikana.
 

Hyvää kesää kaikille uutiskirjeen lukijoille!

toukokuu 2014

Kansainväliset öljymarkkinat – toukokuu 2014

Brent-raakaöljylaadun hinta on alkuvuoden aikana pysynyt melko vakaana. Brentin hinta on liikkunut noin 106-111 dollarissa barrelilta ja toukokuun puolivälissä se oli noin 108 dollaria barrelilta. Öljytynnyri eli barreli on 159 litraa.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n toukokuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysyntäennustetta tälle vuodelle nostettiin hieman. Kysyntäennuste on 92,8 miljoonaa barrelia päivässä, kun se kuukautta aiemmin oli 92,7 miljoonaa barrelia päivässä. Öljyn kysyntä on lisääntynyt erityisesti Kiinassa, Intiassa ja Saudi-Arabiassa.

Ukrainan kriisillä ei näyttäisi edelleenkään olevan kovin merkittävää vaikutusta raakaöljyn hintaan. Nousupaineita hintaan ovat sen sijaan tuoneet levottomuudet merkittävissä öljyntuottajissa Libyassa ja Venezuelassa. Libya on Afrikan neljänneksi suurin öljyntuottaja Nigerian, Angolan ja Algerian jälkeen. Libyan osuus maailman öljyntuotannosta oli 1,7 % vuonna 2012.

Talouden tila vaikuttaa öljynkulutukseen. Euroalueen talouskasvu jäi tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä puolet ennakoitua pienemmäksi eli 0,2 %:iin verrattuna edelliseen vuosineljännekseen viime vuoden lopulla. Saksa vetää talouskasvua, mutta Italian ja Ranskan taloudet yskivät. Yhdysvalloissa puolestaan työllisyys kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä reippaasti ja yksityinen kulutus kasvoi vahvimmin lähes viiteen vuoteen. Teollisuustuotanto kuitenkin laski huhtikuussa 0,6 % maaliskuusta.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana olleet laskusuunnassa. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli toukokuun puolivälissä noin 985 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 915 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn hinta oli noin 900 dollaria tonnilta. Raskaan polttoöljyn hinta on pysytellyt noin 615 dollarissa tonnilta.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Suomen biopolttoainetuotanto nojaa vahvasti perinteisten alojen prosesseihin

Toukokuussa julkaistun hallituksen periaatepäätöksen tavoitteena on vauhdittaa elinkeinojen uudistumista ja talouden nousua kasvun uusilla kärkialoilla, jotka ovat biotalous ja cleantech. Suomen ensimmäisen biotalousstrategian johtoajatuksena on luoda kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja ja synnyttää kotimaahan ja kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa.

-Korkealaatuisten biopolttoaineiden kehittämisessä ja valmistuksessa Suomi on maailmanlaajuisesti katsottuna edelläkävijä ja meillä on niiden valmistukseen erinomaiset lähtökohdat teknologisen osaamisen ja monipuolisten raaka-aineiden ansiosta, toteaa Öljyalan Keskusliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä.

-Meillä on myös kykyä hyödyntää perinteisten alojen osaaminen uudella tavalla. Biopolttoainetuotanto nojaakin vankasti öljy- ja metsäteollisuuden prosesseihin, joiden perustalle on synnytetty innovatiivinen, teollisuudenalojen välistä yhteistyötä lisäävä tuotannonala, huomauttaa Vänskä.

-Tämä on biotaloutta ja cleantechiä aidoimmillaan. Meillä tulee jatkossakin luoda edellytyksiä tämän teollisuuden vauhdittamiseksi ja edistää jäte-, tähde- ja puupohjaisten biopolttoaineiden tuotantoa ja käyttöä, Vänskä toteaa.

Vänskä korostaa, että hyvälaatuiset, kestävästi tuotetut biopolttoaineet ovat heti käyttövalmis ja nopein ratkaisu liikenteen öljyriippuvuuden ja päästöjen vähentämiseksi. Nestemäisten biopolttoaineiden etuna on, ettei niiden käyttö vaadi suuria muutoksia nykyiseen infrastruktuuriin eikä näin ollen suuria investointeja.

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää kestävästi uusiutuvia luonnonvaroja biopohjaisten tuotteiden, ravinnon, energian ja palvelujen tuottamiseen. Cleantechillä tarkoitetaan tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät päästöjä ympäristöön.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

 

Biotalousstrategiasta TEM-sivuilla:

Tavoite: Biotaloudesta ja cleantechista Suomen teollisen kasvun kärjet

Hallituksen cleantech-strategia: Suomesta alan supervalta vuoteen 2020 mennessä

Strategia: Biotalous on talouden seuraava aalto

Edistyksellisten biopolttoaineiden raaka-ainepohja turvattava

Helena Vänskä - Tiekartta 2050 -blogi TEM-verkkosivuilla 12.5.2014

Ilmasto- ja energiapoliittisia tavoitteita vuosille 2030 ja 2050 on linjattu tiiviisti viime aikoina. Päästökaupan ulkopuolella liikenteen päästöjen vähentämisellä on ratkaiseva merkitys tavoitteiden saavuttamisessa.

Yhtä mieltä tunnutaan olevan siitä, että energiatehokkuus ja kestävästi tuotetut biopolttoaineet ovat tärkeimmät heti käsillä olevat keinot päästöjen vähentämiseksi liikenteessä. On myös selvää, että biopolttoaineiden kestävyyskysymykset on ratkaistava, ruoantuotannon kanssa kilpailevien biopolttoaineraaka-aineiden käyttöä on rajoitettava ja kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöä edistettävä.

Näitä kysymyksiä yritetään ratkoa parhaillaan direktiiviehdotuksella, joka pureutuu biopolttoaineiden epäsuorien maankäytön muutosten vaikutusten huomioimiseen biopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen elinkaarilaskennassa (ILUC).

On erittäin tärkeää, että pyrittäessä lisäämään jäte- ja tähdepohjaisten biopolttoaineiden käyttöä, ei samanaikaisesti rajoiteta biopolttoainetuotannon käytettävissä olevaa raaka-ainepohjaa ristiriitaisella lainsäädännöllä.

Konkreettinen ja räikeä esimerkki tästä epäkohdasta on jätelainsäädäntö. Siinä jätteen polttoaineeksi valmistamista koskeva määritelmän rajaus, joka tällä hetkellä kattaa myös biopolttoaineet, voi muodostua vakavaksi uhkaksi edistyksellisten nestemäisten polttoaineiden jalostamiselle jäteraaka-aineista. Tämä vaikeuttaisi huomattavasti asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Jätepuitedirektiivin ongelmallinen määritelmä on peräisin ajalta, jolloin jäteraaka-aineisiin perustuvien uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon ja biopolttoaineiden päästövähennyspotentiaaliin ei vielä kiinnitetty riittävästi huomiota.

Asia on ratkaistavissa täsmentämällä jätepuitedirektiivin kierrätyksen määritelmää niin, että jätemateriaalin ”uudelleenkäsittelyllä polttoainekäyttöön” tarkoitetaan lähinnä vain suoraa jätteen käyttöä energiana energialaitoksissa eli jätemateriaalin valmistelua poltettavaksi sellaisenaan. Sen sijaan jäteraaka-aineen käyttäminen minkä tahansa kokonaan uuden tuotteen tai hyödykkeen valmistamiseen, biopolttoaineet mukaan luettuna, tulisi aina katsoa jätteen kierrätykseksi, mikä jätehuollon hierarkiassa menee jätteen polttamisen edelle.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Jaska-hanke tehostaa vanhojen pilaantuneiden alueiden kunnostusta

Ympäristöministeriön yhteydessä toimivan öljysuojarahaston viime vuonna käynnistämä Jaska-hanke tehostaa vanhojen öljyllä pilaantuneiden alueiden kunnostustarpeen selvittämistä ja alueiden kunnostamista. Hankkeen projektiorganisaationa toimii Öljyalan Palvelukeskus Oy alihankkijanaan Pöyry Finland Oy.

Suomessa on ympäristöhallinnon arvion mukaan edelleen noin 800 mahdollisesti öljyllä pilaantunutta riskikohdetta, jotka sisältyvät maaperän tilan tietojärjestelmään.

-Öljyalan Palvelukeskuksella on vankka kokemus kunnostushankkeiden läpiviennistä loppumetreillä olevasta Soili-ohjelmasta, jonka öljyala vuonna 1997 vapaaehtoisesti aloitti. Siinä on kunnostettu vuosien mittaan noin 650 entistä polttoaineiden jakelupaikkaa, joiden osalta kunnostustarve on havaittu, kun tutkittuja alueita on ollut tuhatkunta, kertoo Öljyalan Palvelukeskuksen toimitusjohtaja Pekka Huttula.

Toukokuussa maaperänkunnostuskysymyksiä käsiteltiin Öljyalan Palvelukeskuksen Jaska-seminaarissa, jossa oli osanottajia niin viranomaistahoilta kuin alan yrityksistä.

Seminaarin avannut öljysuojarahaston hallituksen puheenjohtaja, professori Vesa Majamaa muistutti, että pilaantumisasioissa lainsääntö on varsin selvä: aiheuttaja vastaa puhdistamisesta ja sen kustannuksista. Öljysuojarahaston varoilla voidaan kuitenkin maksaa puhdistaminen sellaisissa tapauksissa, joissa maaperän haltijaa ei katsota, eri syistä, voitavan kohtuudella velvoittaa puhdistukseen. Tällaisia tapauksia varten voi hakeutua Jaska-hankkeeseen.

Hankkeeseen voi hakea, jos epäilee kiinteistön maaperän olevan öljyllä pilaantunutta. Tyypillisiä alueita ovat sellaiset, joilla on ollut polttoaineen jakelua, korjaamotoimintaa tai muuten öljyn käsittelyä ja varastointia. Öljysuojarahasto harkitsee tapauskohtaisesti, otetaanko kiinteistö tutkittavaksi Jaska-hankkeeseen, ja jos tutkimus osoittaa kunnostustarpeen, rahasto kustantaa kunnostustyöt. Kohteiden tunnistamisessa ja tärkeysjärjestyksen määrittelemisessä ELY-keskukset ovat avainasemassa.

Aloitusvuonna 2013 hankkeeseen jätettiin runsaat sata hakemusta. Ympäristötekniset perustutkimukset tehtiin 50 kohteessa, joista 26:ssa todettiin kunnostustarve.

Lisätietoa Jaska-hankkeesta saa verkosta >

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, toimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Uutena asukkaana öljylämmitystaloon – tutustu rauhassa!

Tuhannet öljylämmitystalot vaihtavat omistajaa vuosittain. Kuntotarkastus antaa paljon tietoa itse rakennuksesta, mutta ostotilanteessa on tärkeää selvittää myös talon kokonaisenergiankulutus ja lämmitysjärjestelmän ikä ja kunto, opastaa Öljyalan Palvelukeskus.

-Jos öljylämmitys on täysin uusi tuttavuus, voi sen toimintaan tutustua rauhassa. Hyväkuntoista öljylämmitystä ei kannata miettimättä vaihtaa toiseen lämmitysmuotoon. Kun talossa asuu vuoden verran, näkee jo, tuntuuko lämmitysjärjestelmä toimivalta sellaisenaan vai tarvitaanko joitain kunnostustoimenpiteitä ja olisiko öljyn rinnalle kannattavaa ottaa käyttöön vaikkapa aurinkolämpö, toteaa erityisasiantuntija Eero Otronen.

Kysy neuvoja

On hyvä pyytää myyjältä lämmitysjärjestelmää huoltaneen asennus- ja huoltoliikkeen yhteystiedot ja kysyä sieltä lisätietoja lämmitysjärjestelmästä, jos kaikki ei selviä myyntidokumenteista. Öljylämmityksellä on omat erityispiirteensä, ja huoltoliikkeen asiantuntija pystyy opastamaan järjestelmän toiminnassa ja kertomaan mahdollisista huoltotarpeista.

Ammattilaisen arviosta selviää lämmitysjärjestelmän nykytila. Arvioon sisältyvät myös ehdotukset mahdollisista kunnostustarpeista ostohetkellä tai tulevaisuudessa. Siihen voidaan sisällyttää lisäksi ehdotuksia energiatehokkuutta eli energian säästöä edistäviksi toimiksi.

Öljylämmitysjärjestelmä, jossa kattila on vasta noin 10–15 vuoden ikäinen, on huollettuna käyttökelpoinen vielä toiset 10-15 vuotta. Vesikiertoinen öljylämmitysjärjestelmä avaa tarvittaessa myös mahdollisuudet moniin energiatehokkuutta lisääviin muutoksiin, esimerkiksi uusiutuvan energian ottamiseen käyttöön öljyn rinnalle.

Öljylämmitystalon ostajan kannattaa aina selvittää myös lämmitysöljysäiliön ja siihen liittyvien laitteiden kunto ennen kaupantekoa. Talon omistaja on aina vastuussa öljysäiliön kunnosta.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, www.oljylammitys.fi

Taloudellisen ajon Tippataituri-pelin arvonta suoritettu

Leikkimielinen Tippataituri-peli keräsi talven ja kevään mittaan jälleen runsaasti pelaajia testaamaan taloudellisen ajon taitojaan joko uudella talvireitillä tai kesäkelivaihtoehdolla. Kevään kilpailussa arvottiin yhdelle osallistujalle taloudellisen ajon opetus ja vuoden polttonesteet autoon: tällä kertaa onnetar suosi Katja Jussilaa Ypäjältä.

Pikapeli osoitteessa tippataituri.fi toimii jatkossakin, vaikka kevään kilpailu on päättynyt. Peli toimii myös mobiililaitteissa, joten siitä on ajanvietettä vaikkapa takapenkkiläisille lomamatkoilla.

Tippataituri-pelillä öljyalan toimijat haluavat muistuttaa, että vähänkin ajotapaansa muuttamalla jokainen voi säästää polttoaineessa ja pienentää autoilun päästöjä.

Sivustoa ylläpitävät liikennepolttoaineita myyvät yhtiöt sekä Öljyalan Keskusliitto ja Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL, jotka ovat mukana öljyalan Höylä III -energiatehokkuussopimuksessa.

Tarkempaa tietoa taloudellisesta ajosta saa energiatehokkuutta edistävän Motivan sivuilta www.motiva.fi.

Sivusto: www.tippataituri.fi

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 562 1060

huhtikuu 2014

Kansainväliset öljymarkkinat - huhtikuu 2014

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n huhtikuun öljymarkkinaraportin mukaan öljyn kysyntäennustetta kuluvalle vuodelle on alennettu hieman aiemmasta. Kysynnän alenemisen syynä nähdään muun muassa Venäjän kulutuksen väheneminen.

Kysynnän kasvuksi ennustetaan nyt 1,3 miljoonaa barrelia päivässä eli kysyntäennuste tälle vuodelle on 92,5 miljoonaa barrelia päivässä, kun aiempi ennuste oli 92,7 miljoonaa barrelia päivässä. Tynnyri eli barreli on 159 litraa.

Brent-raakaöljyn hinta on alkuvuoden aikana vaihdellut noin 106-111 dollarissa barrelilta. Hinta on ollut vuoden alhaisimmalla tasolla viimeisen kuukauden aikana, mutta noussut viimeisen viikon aikana muutaman dollarin barrelilta. Huhtikuun puolivälin jälkeen raakaöljyn hinta oli noin 109 dollaria barrelilta.

Ukrainan kriisillä ei näyttäisi olleen ainakaan toistaiseksi merkittävää vaikutusta raakaöljyn hintaan. Sen sijaan nousupaineita öljyn hintaan on syntynyt levottomuuksista Libyassa ja erityisesti Venezuelassa. Toisaalta Yhdysvaltain kasvaneet raakaöljyvarastot ovat hillinneet hinnan nousua.

Ukrainan tilanne ei ole toistaiseksi vaikuttanut Venäjän öljyn ja maakaasun vientiin. Eurooppa on tärkeä vientialue: vuonna 2012 Venäjän öljyn viennistä noin 80 % meni Eurooppaan, erityisesti Saksaan, Hollantiin ja Puolaan. Ukrainan kautta kulkeva Druzhba-öljyputki on viennissä merkittävässä asemassa. Myös maakaasusta lähes 80 % meni Eurooppaan, erityisesti Saksaan, Turkkiin ja Itä-Euroopan maihin. Ukrainan kautta kulkeva maakaasuputki on tärkeä vientireitti. EU:ssa Suomi, Baltian maat ja Bulgaria tuovat kaiken käyttämänsä maakaasun Venäjältä.

Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom ilmoitti huhtikuun alussa nostavansa Ukrainan maakaasun hintaa noin 40 %. Uusi hinta ylittää EU-maiden Venäjälle maksaman maakaasun hinnan. Gazpromin mukaan Ukrainan kaasuvelka on noin 1,3 miljardia euroa. Ukrainan kannalta tilanteeseen sopeutumista auttaa asiantuntijoiden mukaan väliaikaisesti pitkälle edennyt kevät ja maakaasun kulutuksen väheneminen.

Yhdysvaltain energiaviranomaisen EIA:n tuoreen raportin mukaan maan öljytuotteiden vienti kasvoi 10 % vuonna 2013 ja oli 3,5 miljoonaa barrelia päivässä eli noin 170 miljoonaa tonnia vuodessa. Eurooppaan vietiin keskitisleitä ja propaania, Afrikkaan moottoribensiiniä, Aasiaan propaania ja Etelä-Amerikkaan kaikkia keskeisiä öljytuotteita.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana kehittyneet eri suuntiin. Bensiinin hinta on vaihdellut kuukauden aikana ja on nyt suunnilleen samalla tasolla kuin kuukautta aiemmin. Keskitisleiden hinnat säilyivät useita viikkoja samalla tasolla, mutta ovat viimeisen viikon aikana nousseet. Raskaan polttoöljyn hinta on puolestaan laskenut.

Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli huhtikuun puolivälissä noin 1020 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 940 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn hinta oli noin 920 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 615 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Öljysäiliötarkastusten kiireisin kausi ovella

Öljysäiliötarkastusten kiireisin kausi on ovella, sillä valtaosa tarkastuksista tehdään touko-syyskuussa. Tarkastuksia tekevät niihin erikoistuneet, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksymät tarkastusliikkeet. Kaikkien öljysäiliön omistajien kannattaa tuntea säiliötarkastuksia koskevat määräykset ja ottaa niistä selvää, jos tietoa puuttuu, muistutetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

-Kaikki öljysäiliöiden omistajat eivät välttämättä muista tai tiedä säiliöiden tarkastuksia koskevia määräyksiä. Niistä kannattaa ottaa selvää, koska öljysäiliön omistaja on aina vastuussa säiliön kunnosta, painottaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Neuvoja säiliöihin liittyen saa Öljyalan Palvelukeskuksen esitteestä ”Huolehdi öljysäiliöstäsi kuin kodistasi”. Sen voi tulostaa öljylämmittäjien neuvontasivuilta www.oljylammitys.fi > Julkaisut. Maksuttoman esitteen voi myös tilata sivujen kautta tai soittamalla puh. 020 766 9933.

Neuvoja voi kysellä myös oman kunnan pelastusviranomaisilta. Tietoa löytyy lisäksi Tukesin sivuilta www.tukes.fi. Pätevien säiliötarkastajien yhteystietoja löytyy Lämmitysenergia Yhdistyksen verkkosivuilta www.ley.fi kohdasta Urakoitsijahaku.

Tarkastuksista säännökset

Säännösten mukaan tärkeällä pohjavesialueella maanalainen öljysäiliö on tarkastettava määräajoin ja ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua asentamisesta. Metallisäiliöt on tarkastettava uudelleen 5 vuoden kuluttua ja muut 10 vuoden kuluttua, ellei tarkastuksen perusteella tehty luokitus muuta edellytä.

Tarkastuksessa säiliö luokitellaan A-, B-, C- tai D-luokkaan. D-luokan säiliö on poistettava välittömästi käytöstä eikä öljyä palauteta sinne takaisin. C-luokan säiliö edellytetään korjattavaksi tai vaihdettavaksi uuteen puolen vuoden kuluessa. B-luokan säiliö on tarkastettava uudelleen 2 vuoden ja A-luokan säiliö 5 vuoden kuluttua.

Pakollinen tarkastusvelvoite ei koske tärkeän pohjavesialueen ulkopuolella olevia säiliöitä eikä sisäsäiliöitä. Nykyisin kuitenkin monien kuntien ympäristönsuojeluohjeet edellyttävät myös näiden säiliöiden tarkastusta tietyn ajan kuluttua asennuksesta. Myös Öljyalan Palvelukeskus suosittelee kaikkien vanhojen maanalaisten terässäiliöiden ja kellareissa sijaitsevien terässäiliöiden tarkastuksia ajoittain.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481, etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Kesäasuntojen nestekaasulaitteet kannattaa tarkistaa keväällä

Kesämökkikauden alkaessa otetaan taas käyttöön lomapaikkojen nestekaasuliedet ja -grillit. Myös veneilijät, karavaanarit ja muut retkeilijät käyttävät usein nestekaasulaitteita. Laitteet ovat turvallisia, kunhan niitä käytetään ohjeiden mukaan, muistutetaan Öljyalan Keskusliitosta. Keväällä laitteiden kunto on hyvä tarkistaa.

Jokaisen nestekaasulaitteita hankkivan kannattaa tarkistaa, että laitteissa on CE-merkintä. Se osoittaa, että laitteet täyttävät viranomaisten asettamat vaatimukset. Uusien laitteiden mukana on asennus- ja käyttöohjeet, joita tulee turvallisuuden vuoksi noudattaa tarkasti.

Asennukset: mitkä itse, mihin tarvitaan aina ammattilainen

Kotitalouksissa nestekaasua käytetään usein siten, että nestekaasupullosta johdetaan kaasu letkulla yhteen käyttölaitteeseen. Esimerkiksi tällaisen letkuasennuksen saa tehdä itse, kunhan noudattaa asennusohjeita.

Tiettyjä nestekaasuasennuksia saa tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin hyväksymä asennusliike. Tällaisia ovat esimerkiksi nestekaasupolttimen asennukset ja kiinteiden putkistojen asennukset. Lista hyväksytyistä asennusliikkeistä löytyy Tukesin sivuilta http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Toiminnanharjoittajat/

Nestekaasulaitteiden kunto on syytä tarkistaa talven käyttötauon jälkeen. Letkua voi taivutella ja katsoa, ettei siinä ole murtumia. Samoin on paikallaan tutkia, että liitoskohdat ovat tiiviitä. Myös nestekaasupullon vaihdon jälkeen pitää tarkistaa liitosten tiiviys ja pitävyys.

Jos nestekaasupullossa on painoventtiili, voi pullon ja paineensäätimen liitoksen pitävyyttä kokeilla nostamalla pulloa liitoskohdasta. Kierreventtiilin liitoksen tiiviyden voi kokeilla sivelemällä liitoskohtaan saippuavettä tai suihkuttamalla siihen vuodonilmaisuspraytä.

Vanhat laitteet erityiseen tarkkailuun

Erityisesti vanhojen kaasulaitteiden kunto on syytä tarkistaa mökkikauden alkaessa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 1970-luvulla tai sitä ennen valmistettuihin kaasuliesiin ja vastaaviin laitteisiin, joita käytetään sisätiloissa. Kaasuhuoltoliike voi tarkistaa laitteiden kunnon ja erityisesti sen, ovatko ne varustettu liekinvarmistimella. Mikäli laitteissa ei ole liekinvarmistinta, kannattaa laitteiden uusimista ehdottomasti harkita.

Kun nestekaasua käytetään sisätiloissa, on aina huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta ja tuuletuksesta. Näin siksi, että nestekaasun palamisessa kuten muussakin palamisessa tarvitaan riittävästi happea, jotta palaminen tapahtuu puhtaasti eikä pääse muodostumaan häkää. Tilanteessa, jossa epäillään kaasuvuotoa, suljetaan ensin pulloventtiili ja tuuletetaan tila hyvin. Sytytyslähteitä ei saa olla lähistöllä, eikä sähkökatkaisijoita pidä käyttää kipinävaaran takia.

Nestekaasupulloja muun muassa huoltoasemilta

Nestekaasupullo ostetaan valmiiksi täytettynä jälleenmyyjältä. Kaasupulloja myydään esimerkiksi monilla huoltoasemilla ja useimmissa suurissa marketeissa.

Kun pullo tyhjenee, sen voi vaihtaa uuteen, samanlaiseen täyteen pullon jälleenmyyjällä, jolloin kuluttaja maksaa vain pullon sisällöstä eli nestekaasusta. Mikäli haluaa vaihtaa kaasupullon toisen tyyppiseen ja mahdollisesti kalliimpaan pulloon, peritään maksua myös pullosta.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, erityisasiantuntija Tina Sammi, puh. 040 501 2738

Öljy- ja Kaasutekniikka ry:n merkkivuosi

Öljy- ja Kaasutekniikka ry ÖKT on öljy- ja kaasualan järjestelmä- ja laitetoimittajien sekä palveluntuottajien yhdistys, joka tulee tänä vuonna toimineeksi 15 vuotta. Merkkivuotenaan yhdistys osallistuu Pohjoismaiden osastolla uuteen huoltoasema-alan messutapahtumaan Saksassa kesäkuussa.

Huoltoasema-alan uusi kansainvälinen messutapahtuma UNITI Expo järjestetään 3.-5. kesäkuuta Stuttgartissa Saksassa. Ammattimessuilla saa katsauksen tämän päivän huoltoasematoiminnan monimuotoisuuteen ja alan uusimpaan teknologiaan. Laajassa messutapahtumassa on mukana yli kolme sataa näytteilleasettajaa 25 maasta.

-Öljy- ja Kaasutekniikka ry perustettiin vuonna 1999. Asia koettiin tuolloin tarpeelliseksi muun muassa siksi, että Suomen EU-jäsenyys lisäsi säädös- ja normivalmistelua huomattavasti. Myös alan eurooppalainen standardointi on laajaa, mikä edellyttää kansallisen vaikuttamisen koordinoimista. Yhdistys loi foorumin, jossa voidaan keskustella alan ajankohtaisista kysymyksistä, ongelmakohdista ja tulevaisuudesta, kertoo yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Vesa Raja-aho.

Yhdistys käsittelee alan tekniseen kehitykseen ja turvallisuuteen liittyviä asioita tarjoten jäsenille keskustelufoorumin sekä mahdollisuuden vaikuttaa alaan vaikuttavien eurooppalaisten standardien ja säädösten valmisteluun.

Yhdistys on tarkoitettu erilaisille alan toimijoille. Näitä ovat esimerkiksi öljyalan ja huoltoasema-alan laite- ja järjestelmätoimittajat, säiliövalmistajat, öljynerottimien ja putkistojen valmistajat ja toimittajat, autonpesulaitteiden valmistajat ja toimittajat, öljy- ja kaasukattilavalmistajat sekä poltinvalmistajat, nestekaasutäyttölaitokset, alan insinööritoimistot ja muut palveluntarjoajat sekä voiteluaineiden ja autonpesukemikaalien valmistajat ja jälleenmyyjät.

Öljy- ja Kaasutekniikka ry on jäsenenä Öljyalan Keskusliitossa.

Lisätietoja messuista: www.uniti-expo.de

Lisätietoja Öljy- ja Kaasutekniikka ry:n osalta:
Öljy- ja Kaasutekniikka ry:n asiamies Tina Sammi, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 501 2738;
Öljy- ja Kaasutekniikka ry:n hallituksen puheenjohtaja, johtaja Vesa Raja-aho, J K Pajarinen & Co, etunimi.sukunimi(at)jkpajarinen.fi, puh. 040 5532 909; www.oktry.fi

Huhtikuu vielä aikaa osallistua Tippataituri-arvontaan!

Vielä vappuaattoon asti on aikaa osallistua taloudellisen pelin Tippataiturin arvontaan, jossa yksi onnekas voittaa taloudellisen ajon opetuksen ja vuoden polttonesteet. Leikkimielisessä Tippataituri-pelissä voi testata taloudellisen ajon taitoja. Pikapeli osoitteessa tippataituri.fi toimii myös mobiililaitteissa.

Tippataiturilla öljyalan toimijat haluavat muistuttaa, että vähänkin ajotapaansa muuttamalla jokainen voi säästää polttoaineessa ja pienentää autoilun päästöjä.

Tippataituri-sivustoa ylläpitävät liikennepolttoaineita myyvät yhtiöt sekä Öljyalan Keskusliitto ja Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL, jotka ovat mukana öljyalan Höylä III -energiatehokkuussopimuksessa. Peli löytyy osoitteesta www.tippataituri.fi.

Tarkempaa tietoa taloudellisesta ajosta saa energiatehokkuutta edistävän Motivan sivuilta www.motiva.fi.

Sivusto: Tippataituri - The Winter Challenge www.tippataituri.fi

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 562 1060

maaliskuu 2014

Hallitus esittää korotuksia polttoaineveroihin osana kokonaispakettia

Hallituksen sopimaan talouspakettiin sisältyy myös polttoaineiden veronkorotuksia. Korotuksia olisi tulossa liikenteen polttonesteiden verotukseen sekä lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroon. Lisäksi nestekaasu olisi tulossa verolliseksi.

-Ennestäänkin huomattaviin polttonesteiden veroihin esitetyt korotukset eivät tietenkään ole tervetulleita, mutta vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa hallitus tietysti käy läpi kaikki mahdolliset tavat tilanteen tasapainottamiseksi, toteaa Öljyalan Keskusliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä.

-Koska tässä vaiheessa ei tiedetä, miten veronkorotus tulee jakautumaan esimerkiksi bensiinin ja dieselöljyn kesken ja mitä verotuksen komponenttia mahdollisesti painotetaan, ei ole mahdollista vielä arvioida veronkorotusten senttimääräisiä vaikutuksia kuluttajahintoihin, sanoo Vänskä.

-Kaikkia liikennepolttoaineita ja käyttövoimia tulisi kohdella verotuksessa tasapuolisesti. Nykyinen energiaveromalli mahdollistaa eri polttoaineiden kohtelun tasapuolisesti perustuen energiasisältöön ja päästöihin. Mallia ei kuitenkaan sovelleta kaikkiin liikenteen polttoaineisiin. Tällä hetkellä kestävästi tuotetut nestemäiset biopolttoaineet ovat valmisteverotuksen piirissä, ja kaikkiaan nestemäisistä liikennepolttoaineista kerätään vuosittain veroja noin 2,7 miljardia euroa. Sen sijaan biokaasu on vapautettu valmisteverosta, maakaasu maksaa lämmityspolttoaineiden alempaa veroa ja sähkö sähköveroa eli näitä liikenteen energiamuotoja ei veroteta liikenteen veromallin mukaisesti, toteaa Vänskä.

Öljytuotteiden verotus

Öljytuotteista peritään polttoaineveroa, joka muodostuu energiasisältöverosta, hiilidioksidiverosta ja huoltovarmuusmaksusta.

Polttoaineveron määrä määritellään valmisteverolainsäädännössä sentteinä tuotelitraa tai -kiloa kohti ja on siis hinnasta riippumaton. Koska polttoainevero määrätään sentteinä, sen prosentuaalinen osuus kuluttajahinnasta vaihtelee kuluttajahinnan muuttuessa.

Nykyisin polttoaineveron suuruus on erilainen polttonesteiden eri komponenteille, joten kulutukseen myytävän valmiin tuotteen veromäärä riippuu siihen sisältyvien eri komponenttien osuuksista. Toisin sanoen huoltoasemalla myytävässä bensiini- tai dieselpolttoainelitrassa on veroa sen mukaisesti, minkä verran se sisältää moottoribensiiniä tai dieselöljyä ja minkä verran erilaisia biokomponentteja. Huoltovarmuusmaksu on korvamerkitty veroluonteinen maksu, joka tilitetään huoltovarmuusrahastoon.

Arvonlisävero on 24 prosenttia tuotteen arvonlisäverottomasta hinnasta eli noin 19 prosenttia kuluttajahinnasta ja se maksetaan polttoaineen koko hinnasta, myös hintaan sisältyvästä valmisteverosta.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Kansainväliset öljymarkkinat – maaliskuu 2014

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n maaliskuun öljymarkkinaraportti ennustaa öljyn kysynnän kasvavan tänä vuonna edellisvuodesta 1,5 % eli 1,4 miljoonaa barrelia päivässä. Kysyntäennuste vuodelle 2014 on siten ennätykselliset 92,7 miljoonaa barrelia päivässä. Raakaöljyn hinta lähti loivaan, noin prosentin nousuun raportin julkaisemisen jälkeen. Tynnyri eli barreli on 159 litraa.

Brent-raakaöljyn hinta on alkuvuoden aikana vaihdellut noin 107-111 dollarissa barrelilta. Maaliskuun puolivälissä hinta oli noin 108 dollarin barrelilta, ja hinta on ollut hienoisessa laskussa viimeisen kuukauden aikana. Ukrainan kriisillä ei näyttäisi toistaiseksi olleen merkittävää vaikutusta raakaöljyn hintaan.

Raakaöljyn hinnan laskua ovat osaltaan hidastaneet levottomuudet Libyassa ja Venezuelassa, koska ne ovat aiheuttaneet huolta maiden öljyntuotannosta. Venezuelassa raakaöljyn hinnan nousun pysähtyminen käänsi maan talouden alamäkeen, ja jopa peruselintarvikkeista on pulaa. Mahdollisesti laajentuvien levottomuuksien on pelätty syventävän talousongelmia. Venezuelassa on arvioitu olevan jopa maailman suurimmat öljyvarat, ja sen osuus maailman öljyntuotannosta on noin 3,4 %.

Venäjän öljy- ja maakaasuvienti

Yhdysvaltain energiaviranomaisen EIA:n maaliskuussa julkaiseman markkina-analyysin mukaan yli puolet Venäjän valtion budjetista muodostuu öljy- ja maakaasutuloista. Vientituloista öljyn ja maakaasun osuus on noin 70 %.

Saman raportin mukaan vuonna 2012 Venäjän osuus maailman öljyntuotannosta oli 13 % ja Venäjä oli kolmanneksi suurin öljyn tuottaja Saudi-Arabian ja Yhdysvaltojen jälkeen. Venäjä vei öljyä 7,4 miljoonaa barrelia päivässä. Määrästä 79 % vietiin Eurooppaan, erityisesti Saksaan, Hollantiin ja Puolaan.

Suomeen tuotavasta raakaöljystä 80-90 % tuodaan Venäjältä ja loput Norjasta. Jakauma Venäjän ja muiden tuontimaiden välillä vaihtelee markkinatilanteen mukaan. Öljymarkkinat ovat globaalit, ja raakaöljyä voidaan tuoda eri puolilta maailmaa, joten Suomi ei sinänsä ole riippuvainen Venäjältä tuotavasta öljystä.

Venäjän raakaöljy viedään pääosin kolmea kuljetusreittiä pitkin. Öljykuljetusten painopiste on nykyisin Primorskin öljysatamaan päättyvässä öljyputkessa ja tankkerikuljetuksissa Itämeren kautta. Lisäksi on Ukrainan kautta kulkeva Druzhba-öljyputki ja Mustanmeren Odessa-putki.

Vuonna 2012 Venäjä oli Yhdysvaltojen jälkeen maailman toiseksi suurin maakaasun tuottaja ja tuotti noin 600 miljardia kuutiometriä maakaasua.

EU-maiden kulutuksessa Venäjältä tuodun maakaasun osuus oli 27 %. Venäjän maakaasun viennistä 76 % meni Eurooppaan, ennen kaikkea Saksaan, Turkkiin ja itäisen Euroopan maihin. EU-maista Suomi, Baltian maat ja Bulgaria ovat tällä hetkellä maakaasun osalta täysin riippuvaisia Venäjältä tuotavasta kaasusta.

Maakaasun kuljetusten painopiste on siirtynyt Itämeren poikki kulkevaan kaasuputkeen Nord Streamiin. Tämä on selvästi vähentänyt Ukrainan kautta kulkevan maakaasun siirtoputken merkitystä. Kolmas keskeinen maakaasun siirtoreitti kulkee Valko-Venäjän kautta.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana kehittyneet eri suuntiin. Bensiinin ja raskaan polttoöljyn hinta on noussut ja keskitisleiden hinnat ovat laskeneet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli helmikuun puolivälissä noin 1020 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 910 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn hinta oli noin 900 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 630 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Ovathan aurinkokeräimet toimintakunnossa?

Öljylämmitystaloudet kuuluvat Suomessa kaikkein aktiivisimpiin aurinkoenergian hyödyntäjiin. Aurinkolämmitysjärjestelmällä tuotetaan kotiin joko lämmintä käyttövettä tai sekä lämmintä käyttövettä että lämpöä.

Kevätauringon alkaessa näyttäytyä kannattaa aurinko-öljylämmitystalon aurinkolämpöjärjestelmän tilanne tarkistaa. Myös uuden järjestelmän asennusta suunnittelevien kannattaa toimia pian. Aurinkokausi alkoi helmikuussa, ja eniten aurinkoenergiaa kevätkaudella saadaan huhti-toukokuussa.

Aurinkolämpöjärjestelmään kuuluu aurinkokeräimet, aurinkolämpövaraaja, liuosputkisto ja sen latauspumppu sekä automatiikan ohjauskeskus.

Tarvittava keräinpinta-ala on 5-15 neliömetriä. Yhden keräimen pinta-ala on 2-2,5 neliömetriä. Keräinten määrään vaikuttavat rakennuksen koko ja ilmansuunta, asukasmäärä, lämmönjako ja se, tuotetaanko aurinkolämmöllä sekä käyttövettä että lämpöä vai pelkästään lämmintä käyttövettä.

Aurinkoa esteettä keräimiin

-Katolla olevien aurinkokeräinten valmius kannattaa varmistaa, jotta aurinko pääsee paistamaan niihin esteettä, neuvoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta. Jos keräinten päälle on kasaantunut lunta vain vähän, se sulaa pois itsestään kevätauringon alkaessa kunnolla lämmittää. Paksumpi lumikerros on hyvä lapioida ja harjata pois.

Sade huuhtoo keräinten pinnat, mutta keräinten pesu mahdollisesta pinttyneestä liasta saattaa olla tarpeen, jotta ne pystyisivät ottamaan irti kaiken hyödyn jo kevätauringosta. Samalla tulee poistetuksi keräimistä mahdolliset roskat.

Järjestelmäkohtaiset esisäätöarvot ja säätölaitteiden toiminta-arvot on valittu aina rakennuskohtaisesti – näin ainakin tulisi olla. Kun arvot ovat kohdallaan, on järjestelmän toiminta automaattista. Ainoat vuosittaiset huoltotoimet aurinkolämpöjärjestelmässä liittyvät siirtonesteen pakkasenkestävyyden ja keräinpiirin paineen tarkistamiseen.

Uusien aurinkojärjestelmien suunnitelmat ajoissa alkuun

Jos suunnitelmat aurinkolämpöjärjestelmän käyttöön ottamiseksi ovat vielä alkuvaiheessa, niin nyt kannattaa toimia heti, jotta alkava aurinkokausi saadaan hyödynnettyä. Auringon säteily vaakatasolle on huipussaan kevät- ja kesäkuukausina. Maalis-toukokuussa saadaan auringonsäteilyä 75 prosenttia siitä määrästä, mitä sitä saadaan kolmena kesäkuukautena.

Öljyalan Palvelukeskus painottaa, että uudisasennuksissa urakoitsijan tulee suorittaa laitteiston käyttöönotto ja opastaa kiinteistön omistajaa käytössä.  Kiinteistönomistajan pitää aina saada myös luovutuskansio, jossa on käyttö- ja huolto-ohjeet.

Kansio kannattaa pitää tallessa myös siksi, että siitä löytyvät järjestelmän alkuperäiset esisäätöarvot. Apua säätöasioissa kannattaa ensisijaisesti hakea järjestelmän suunnittelijalta tai sen asentaneelta asennusliikkeeltä, koska nämä tuntevat rakennuksen erityispiirteet.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 861 8481

Jakeluasemastandardi julkaistu päivitettynä

Huoltoasemien teknistä rakennetta koskeva jakeluasemastandardi on julkaistu päivitettynä. Kyseessä on kuudes painos standardista SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema. Öljyalan Keskusliiton standardointiryhmässä laajasti uudistettu standardi on myynnissä Suomen Standardisoimisliiton SFS:n verkkokaupassa.

-Päivitetty jakeluasemastandardi sisältää erityyppisten jakeluasemien rakennemallit viimeisimmän parhaan rakentamiskäytännön mukaisesti. Se on tarpeellinen ja perusteellinen ohjeistus kaikille huoltoasemien rakentamisen, perusparantamisen ja valvonnan osapuolille, toteaa varatoimitusjohtaja Pekka Huttula Öljyalan Keskusliitosta.

-Jakeluasemien rakentaminen ja perusparantaminen ovat aina perustuneet kulloinkin voimassa oleviin vaatimuksiin, eikä nyt julkaistu standardin kuudes painos merkitse mullistavia muutoksia. Standardin soveltamisala vastaa sekä kemikaaliturvallisuuslainsäädännön että ympäristönsuojelulain nojalla annettujen vaatimusten soveltamisalaa. Standardi määrittää sellaisen hyväksyttävän rakentamistavan, joka täyttää joka suhteessa myös lainsäädännön vaatimukset, Huttula toteaa.

Päivitettyyn standardiin on kuitenkin tehty lukuisia huomioon otettavia muutoksia ja tarkennuksia, jotta se vastaa tämän päivän käytäntöjä ja vaatimuksia.

Huoltoasemarakentamista säätelevät monet säädökset

Huoltoasematoimintaa säätelee vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia jakeluasemilla koskeva kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyisin työ- ja elinkeinoministeriö) päätös. Toimintaan liittyviä säädöksiä sisältyy myös ympäristönsuojelulakiin sekä kemikaaliturvallisuuslakiin ja niihin liittyviin asetuksiin.

Standardiin sisältyvät lainsäädäntöä yksityiskohtaisemmat jakeluasemien teknistä rakennetta, suojausrakenteita, säiliöitä, putkistoja, muita laitteita ja varusteita sekä rakennuksia koskevat vaatimukset. Standardi sisältää myös huolto-, kunnossapito- ja valvontaohjeita.

Standardin edellisen painoksen perussisältö oli vuodelta 2004. Vuonna 2010 standardiin oli lisätty liite, joka koski biopolttoaineiden jakelua. Uutta painosta varten koko standardin sisältö käytiin perusteellisesti läpi ja päivitettiin.

Öljyalan Keskusliitto on Suomen Standardisoimisliiton SFS:n toimialayhteisö, joka vastaa öljyalaan liittyvästä standardoinnista.

Keskusliiton vastuulla olevaa standardivalmistelua varten toimii 11 seurantaryhmää, jotka ovat neuvoa antavia toimielimiä omalla erikoisalueellaan. Ryhmiin voivat osallistua kaikki tahot, joilla on kiinnostusta käsiteltävään standardointialueeseen. Seurantaryhmissä toimii satakunta henkilöä, jotka edustavat mm. öljy- ja kaasuyhtiöitä, laitevalmistajia ja viranomaisia.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465; erityisasiantuntija Tina Sammi, puh. 040 501 2738 – Standardi myynnissä SFS:n verkkokaupassa www.sfs.fi

Uudet painokset palaviin nesteisiin liittyvistä standardeista

Öljyalan Keskusliiton asettamissa työryhmissä on valmisteltu uudet painokset standardeista, jotka koskevat palavien nesteiden käsittelyä satama-alueella ja palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalustoa. Standardeja voi ostaa Suomen Standardisoimisliiton verkkokaupasta.

-Standardi SFS 3355 Palavien nesteiden käsittely satama-alueella on täysin uudistunut, kertoo erityisasiantuntija Virpi Nummisalo Öljyalan Keskusliitosta. Standardi on sisällöltään huomattavasti laajempi kuin sen edellinen painos. Tämä standardi on suunnattu mm. sataman suunnittelijoille, satamaoperaattoreille, sataman turvallisuudesta ja ympäristöstä vastaaville henkilöille sekä ympäristö- ja pelastusviranomaisille.

Myös standardi SFS 3357 Palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto on päivitetty kokonaan, ja sekin on sisällöltään selvästi laajempi kuin edellinen painos. Standardin sataman ja laiturin palontorjuntaa koskevat velvoitteet ovat yhdenmukaiset edellä mainitun standardin SFS 3355 vaatimusten kanssa.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliito, erityisasiantuntija Virpi Nummisalo, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 516 5874

Maaperänkunnostusseminaari toukokuussa Naantalissa

Öljyalan Palvelukeskus järjestää 7.-8. toukokuuta Naantalissa ensimmäiset JASKA-päivät. Seminaari tarjoaa laajasti tietoa maaperän kunnostamiseen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä. Tapahtuma on suunnattu erityisesti maaperä- ja ympäristöasioiden asiantuntijoille kuten konsulttitoimistoille, urakoitsijoille ja alan viranomaisille.

Uuden kaksipäiväisen seminaarin ohjelmassa käsitellään muun muassa lainsäädäntöä ja sen kehittymistä, tutkimusmenetelmiä ja esimerkkejä kunnostusprojekteista.

Uusi seminaari jatkaa perinteisen maaperänkunnostukseen liittyneen SOILI-seminaarin perinteitä. Soili-maaperänkunnostusohjelmassa on kunnostettu suljettujen huolto- ja jakeluasemien öljyllä pilaantuneita maaperiä. Uuden seminaarin nimi juontaa siitä, että ympäristöministeriö ja öljysuojarahasto ovat käynnistäneet määräaikaisen, riskialueilla sijaitsevien öljyllä pilaantuneiden alueiden tutkimus- ja kunnostushankkeen, joka on ristitty JASKA-hankkeeksi.

JASKA-päivien seminaariohjelma sekä hinta- ja ilmoittautumistiedot löytyvät verkkosivuilta www.oil.fi kohdasta Ajankohtaista. Myös ilmoittautuminen sujuu verkon kautta. Ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään 22.4.2014.

Lisätietoja seminaarin käytännön asioista: Öljyalan Palvelukeskus, Sanna Hämäläinen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 703 0899;

 

helmikuu 2014

Kansainväliset öljymarkkinat - helmikuu 2014

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n helmikuun öljymarkkinaraportin mukaan öljyn kysyntäennuste kuluvalle vuodelle kasvaa hieman verrattuna aiempaan ennusteeseen. Kysynnän kasvu edellisvuodesta olisi 1,3 miljoonaa barrelia päivässä eli kysyntäennuste vuodelle 2014 on 92,5 miljoonaa barrelia päivässä. Tynnyri eli barreli on 159 litraa.

Brent-raakaöljylaadun hinta vaihteli viime vuonna selvästi vähemmän kuin edellisvuonna. Raakaöljyn hinta oli alimmillaan huhti-toukokuussa, noin 99 dollaria tynnyriltä, ja korkeimmillaan helmikuussa, noin 119 dollaria tynnyriltä. Öljyn tuotannon keskeytyksiä oli viime vuonna edellisvuotta enemmän lähinnä Nigeriassa, Irakissa ja etenkin Libyassa.

Brent-raakaöljyn hinta on alkuvuoden 2014 aikana vaihdellut noin 107-111 dollarissa barrelilta. Helmikuun puolivälissä hinta oli hieman alle 110 dollarin barrelilta. Levottomuudet Libyassa ja Venezuelassa ovat aiheuttaneet huolta maiden öljyn tuotannosta, mikä on tukenut vallitsevaa raakaöljyn hintatasoa.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi ennen Venezuelan viime huhtikuun vaaleja, että Nicolas Maduron valinta presidentiksi voisi heikentää entisestään maan öljysektoria. Venezuelassa on suuret öljyvarat ja sen osuus maailman öljyntuotannosta on noin 3,4 prosenttia. Viime viikkoina maassa on ollut mielenosoituksia ja muita levottomuuksia, joiden on arvioitu laajentuessaan voivan johtaa ongelmiin muun muassa teollisuudessa.

Yhdysvaltain ennätyskylmyys vaikuttaa

Yhdysvaltain ennätyksellisen kylmän talven takia lämmitysöljyn ja dieselöljyn kysyntä on kasvanut ja niiden varastot ovat pienentyneet. WTI-raakaöljylaadun (West Texas Intermediate) hinta on noussut alkuvuoden yhtäjaksoisesti yhteensä reilut neljä prosenttia. Asiantuntija-arvoissa WTI-laadun keskihinnan on arvioitu kuitenkin pysyvän tänä ja ensi vuonna noin 95 dollarissa barrelilta eli selvästi Brent-raakaöljylaadun hinnan alapuolella.

Yhdysvaltain raakaöljyn ja öljytuotteiden tuonti on vähentynyt vuodesta 2005 lähtien. Toissa vuonna maan raakaöljyn ja öljytuotteiden kulutuksesta 18,6 miljoonaa barrelia päivässä eli noin 40 prosenttia oli tuontia. Öljyn nettotuonti oli noin 7,4 miljoonaa barrelia päivässä. Suurin yksittäinen tuontimaa oli Kanada, jonka osuus oli 28 prosenttia. Tuontiöljystä 29 prosenttia tuli Lähi-idästä, reilut kaksi miljoonaa barrelia päivässä.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana nousseet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli helmikuun puolivälissä noin 1005 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 935 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 925 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn maailmanmarkkinahinta noin 615 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Uusi esite neuvoo rinnakkaislämmityksen valinnassa

Öljylämmityksen yhteydessä puhutaan nykyisin paljon hybridilämmityksestä eli rinnakkaislämmityksestä. Siinä käytetään öljyn rinnalla yhtä tai useampaa muuta lämmönlähdettä. Useimmiten öljylämmityksen kumppaniksi soveltuu vaikkapa aurinkolämmitys tai ilmasta veteen -lämpöpumppu. Myös puu on monelle tuttu rinnakkaislämmitystapa, jos käytössä on kaksoispesäkattila.

-Öljylämmitys on tehokas lämmitysmuoto, joten sen ja uusiutuvien energioiden yhteiskäytöllä voidaan toteuttaa vuodenaikalämmitys. Vuodenaikalämmityksessä uusiutuva energia on käytössä vuoden lämpimämpänä aikana keväästä syksyyn, ja öljylämmitys varmistaa lämmitystehon kylmempään talviaikaan, kovillakin pakkasilla, kertoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Öljyalan Palvelukeskuksen tuore esite Valitse sopiva rinnakkaislämmitys kertoo siitä, millaisia erilaisia vaihtoehtoja öljylämmityksen rinnakkaislämmitykseksi löytyy. Esitettä on saatavilla rakennusmessuilla Öljylämmittäjän Palvelutorilla ja sen voi myös tulostaa verkkosivuilta.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 861 8481

Raksa-messut Lahdessa maaliskuussa

Öljylämmityksen energiatehokkuusratkaisut ovat esillä monilla kevään rakennusmessuilla Öljylämmittäjän Palvelutorilla. Messuvieraat saavat asiantuntijoilta neuvoja oman kiinteistönsä öljylämmityksen päivittämiseen.

Seuraavaksi Öljylämmittäjän Palvelutori on mukana Raksa-messuilla Lahdessa 7.-9. maaliskuuta. Messut ovat avoinna perjantaista sunnuntaihin joka päivä klo 10-17.

Nyt vauhditetaan erityisesti aikansa palvelleiden vanhojen kattiloiden vaihtamista uusiin, energiatehokkaisiin kattiloihin. Messukävijöitä kiinnostavat myös öljyn rinnalle soveltuvat energiat. Yhä useammat öljylämmittäjät lisäävät talonsa energiatehokkuutta liittämällä öljyn rinnalle aurinkolämpöjärjestelmän. Jatkossa myös ilmasta veteen -lämpöpumpulla on tärkeä sijansa öljylämmön kumppanina.

Kevään aikana Öljyalan Palvelutori pystytetään vielä Pytinki-messuille Seinäjoelle 28.-30. maaliskuuta ja Oulun Rakentajamessuille 11.-13. huhtikuuta.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 861 8481 sekä www.oljylammitys.fi

Huoltoasema-alan laaja uusi messutapahtuma Stuttgartissa kesäkuussa

Huoltoasema-alan uusi kansainvälinen messutapahtuma UNITI Expo järjestetään 3.-5. kesäkuuta Stuttgartissa Saksassa. Ammattimessuilla saa katsauksen tämän päivän huoltoasematoiminnan monimuotoisuuteen ja alan uusimpaan teknologiaan.

Laajassa messutapahtumassa on ennakkotietojen mukaan mukana yli kolme sataa näytteilleasettajaa 25 maasta, ja paikalle odotetaan noin 10 000:ta kävijää kolmen messupäivän aikana.

Öljyalan Keskusliiton jäsenyhdistys, Öljy- ja Kaasutekniikka ry osallistuu messutapahtumaan Pohjoismaiden osastolla. Öljy- ja Kaasutekniikka ry on öljy- ja kaasualan laitetoimittajien ja palveluyritysten järjestö, joka käsittelee yhteisiä alan tekniseen kehitykseen ja turvallisuuskysymyksiin liittyviä asioita.

Jatkossa UNITI Expo -messut tullaan järjestämään Stuttgartissa joka toinen vuosi.

Lisätietoja messuista www.uniti-expo.de

 

Lisätietoja Öljy- ja Kaasutekniikka ry:n osalta: Öljy- ja Kaasutekniikka ry:n asiamies Tina Sammi, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 501 2738; Öljy- ja Kaasutekniikka ry:n hallituksen puheenjohtaja, johtaja Vesa Raja-aho, J K Pajarinen & Co, etunimi.sukunimi(at)jkpajarinen.fi, puh. 040 5532 909

Tippataiturin talvipeli houkuttelee kokeilemaan taloudellisen ajon taitoja

Helmikuussa avautunut taloudellisen ajon pelin Tippataiturin talviversio houkuttelee kokeilemaan taloudellisen ajon taitoja liukkailla keleillä. Myös mobiilisti toimivalla leikkimielisellä pelillä öljyalan toimijat haluavat muistuttaa, että vähänkin ajotapaansa muuttamalla jokainen voi säästää polttoaineessa ja pienentää autoilun päästöjä.

Tippataituri-sivustolla on avattu jälleen myös kilpailu, joka on auki kevään ajan vappuun saakka. Osallistuneiden kesken arvotaan toukokuussa yhdelle onnekkaalle taloudellisen ajon opetus ja vuoden polttonesteet henkilöautoon. Arvonnan säännöt löytyvät sivuilta.

Tippataituri-sivustoa ylläpitävät liikennepolttoaineita myyvät yhtiöt sekä Öljyalan Keskusliitto ja Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL, jotka ovat mukana öljyalan Höylä III -energiatehokkuussopimuksessa. Peli löytyy osoitteesta www.tippataituri.fi.

Tarkempaa tietoa taloudellisesta ajosta saa energiatehokkuutta edistävän Motivan sivuilta www.motiva.fi.

Sivusto: Tippataituri - The Winter Challenge www.tippataituri.fi

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 562 1060

tammikuu 2014

Öljyala: EU:n energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet vuoteen 2030 kaipaavat hiomista

Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksensa EU:n energia- ja ilmastopoliittisiksi tavoitteiksi vuoteen 2030. Komissio esittää 40 prosentin päästövähennystavoitetta ja vähintään 27 prosentin uusiutuvan energian tavoitetta vuoteen 2030. Uusiutuvan energian tavoite on sitova EU-tasolla, mutta jäsenvaltiokohtaisia tavoitteita ei asetettaisi. Erillisen uusiutuvan energian tavoitteen tarpeellisuus on herättänyt paljon keskustelua puolesta ja vastaan jo ennen ehdotuksen julkaisemista.

Öljyalan Keskusliiton näkemys on, että pelkästään yhden tavoitteen, päästövähennystavoitteen, asettaminen soveltuu ennen kaikkea päästökauppasektorille. Päästökauppasektorin ulkopuolella on välttämätöntä ottaa käyttöön useita erilaisia keinoja päästöjen vähentämiseksi. Energiatehokkuussopimukset, rakentamismääräykset, liikenteen hiilidioksidiperusteinen vero-ohjaus ja erillinen uusiutuvan energian tavoite liikenteen polttoaineille ovat tehokkaita keinoja päästöjen vähentämiseksi asumisessa ja liikenteessä.

Liikenteen uusiutuvan energian tavoite vähentää tehokkaasti päästöjä

Öljyalan Keskusliitto katsoo, että liikenteen päästöjen vähentämisessä on toimivaksi ja kustannustehokkaaksi instrumentiksi osoittautunut erillinen, sitova polttoaineita koskeva uusiutuvan energian tavoite. Suomen biopolttoaineteollisuusklusteri tarvitsee toimintaympäristöltään pitkän aikavälin ennustettavuutta ja kannusteita uusien investointien synnyttämiseksi. Elinvoimainen biopolttoaineteollisuus hyödyttää koko kansantaloutta, sillä biotalous luo uusia työpaikkoja, parantaa vaihtotasetta ja kerryttää vientituloja.

-Biopolttoaineet ovat heti käyttövalmis, nykyiseen infrastruktuuriin soveltuva ratkaisu liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Tämä on merkittävä etu, koska nykyisenkaltaiset polttomoottoriajoneuvot tulevat olemaan hallitsevassa asemassa vielä pitkälle vuoden 2030 jälkeen. Biopolttoaineiden käyttö on jo tähän mennessä vähentänyt tehokkaasti liikenteen päästöjä, joten ei ole mitään syytä katkaista tätä hyvin alkanutta kehitystä, sanoo keskusliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Öljyalan Keskusliitto pitää tärkeänä, että liikenteen sitovasta uusiutuvan energian tavoitteesta pidetään kiinni EU-tasolla ja kansallisesti myös vuoden 2020 jälkeen. -Suomen on pyrittävä aktiivisesti kehittämään vuoden 2030 tavoitteita tähän suuntaan, kun niistä keskustellaan ja päätetään eri EU-elimissä, toteaa Vänskä.

Uuden ehdotuksen taustalla on EU:n ns. vihreä kirja ilmasto- ja energiapolitiikasta vuoteen 2030, jonka pohjalta järjestettiin keväällä 2013 julkinen konsultaatio nykyisten, vuoteen 2020 ulottuvien tavoitteiden ja instrumenttien toimivuuden arvioimiseksi. Tällä hetkellä voimassa oleva tavoite ”20-20-20 – vuonna 2020” sisältää paitsi sitovan päästövähennystavoitteen, myös tavoitteet uusiutuvan energian lisäämiseksi sekä energiatehokkuuden kasvattamiseksi.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Kansainväliset öljymarkkinat - tammikuu 2014

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n ennusteen mukaan Yhdysvallat ohittaa Saudi-Arabian ja Venäjän suurimpana öljyn tuottajana vuonna 2015. Ennuste julkaistiin viime vuoden lopulla. Yhdysvaltojen öljyntuotannon kasvu on nopeaa, koska toissa vuonna sen tuotanto oli BP:n tilastojen mukaan vielä vain noin 8,9 miljoonaa barrelia päivässä. Tuolloin Saudi-Arabian tuotanto oli noin 11,5 miljoonaa barrelia päivässä ja Venäjän noin 10,6 miljoonaa barrelia päivässä.

Alustavat tiedot viime vuodelta tukevat ennusteita Yhdysvaltain öljyntuotannon voimakkaasta kasvusta. Yhdysvaltain energiaviranomaisen EIA:n tammikuun alun raportin mukaan Yhdysvaltain ja Kanadan öljyntuotanto kasvoi viime vuonna yhteensä lähes 1,5 miljoonaa barrelia päivässä. Syynä kasvuun oli liuskeöljyn tuotannon selvä lisääntyminen.

Liuskeöljy vaikuttamassa

Selvitysten mukaan Yhdysvallat saavuttaisi pitkälti liuskeöljyn hyödyntämiseen perustuvan öljyntuotantonsa huipun vuonna 2020, jonka jälkeen tuotanto alkaisi laskea. Yhdysvaltain liuskeöljyn ja -kaasun tuotanto vaikuttaa maailman energiamarkkinoihin siten, että kivihiilen hinta alenee ja sen käyttö lisääntyy. IEA:n ennusteen mukaan kivihiilestä näyttäisi tulevan maailman käytetyin energialähde vuoteen 2017 mennessä. Vuonna 2012 öljyn osuus oli runsaat 33 prosenttia ja kivihiilen vajaat 30 prosenttia.

Euroopassa liuskeöljyn suhteen ollaan etsintävaiheessa. Suuret liuskeöljyvarat omaava Venäjä on vasta aloittanut liuskeöljyesiintymien inventoinnin Länsi-Siperiassa. Öljytulot ovat Venäjälle merkittävä kansantalouden ja yhteiskunnan vakauttaja: puolet valtion tuloista saadaan öljystä ja kaasusta. Viime vuoden lopulla Venäjä ilmoitti aloittaneensa öljyn tuotannon Jäämerellä.  Viime vuonna kasvoi erityisesti Venäjän öljyn vienti Kiinaan.

Opecin öljyntuotanto väheni

Lähi-idän Opec-maiden öljyntuotanto puolestaan väheni viime vuonna edellisvuodesta 900 000 barrelia päivässä. Öljyntuottajamaiden järjestön Opecin öljyntuotannon vähenemisen syynä olivat keskeisten Opec-maiden tuotantokiintiöiden pieneneminen ja tuotantomäärien mukauttaminen lähinnä Yhdysvaltojen tuotannon kasvun takia.

Öljyn tuotannon keskeytyksiä oli viime vuonna edellisvuotta enemmän lähinnä Nigeriassa, Irakissa ja etenkin Libyassa. Sisällissodan jälkeen Libyan öljyn tuotanto elpyi toissa vuonna lähes ennalleen eli noin kahteen prosenttiin maailman öljyn tuotannosta, mutta viime vuonna maan öljykentillä oli useita tuotantokatkoksia.

Brent-raakaöljyn hinta laski viime vuoden lopussa 110 dollariin barrelilta ja on tammikuun aikana ollut noin 107 dollarissa barrelilta.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana laskeneet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli tammikuun puolivälissä noin 980 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 915 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn hinta oli noin 905 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 580 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Vanhat kattilat vaihtoon – tietoa rakennusmessuilta

Yli-ikäiset öljylämmityskattilat kannattaa vaihtaa uusiin. Nykyvaatimukset täyttävä kattila parantaa energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä sekä öljynkulutusta, mikä näkyy myös polttoainelaskussa. Kattilatietoa voi käydä kyselemässä Öljylämmittäjän Palvelutorilta Rakenna & Remontoi -messuilla Vantaan Myyrmäki-hallissa 24.-26. tammikuuta.

Energiatehokkuutta ajatellen yli 25 vuotta vanha kattila alkaa olla vaihtoiässä. Vanhakin kattila saattaa toimia, mutta olla todellinen polttoainesyöppö. Nykykattilan hyötysuhde voi olla jopa kymmeniä prosentteja parempi, joten uusi kattila alentaa lämmityskustannuksia saman verran. Lisäksi uusi kattila on toimintavarma.

Mikä kertoo liian vanhasta kattilasta

Suurelta tuntuva öljyn kulutus on selvin hälytysmerkki kattilan vanhuusvaivoista. Muita merkkejä ovat verkostopaineen lasku, jatkuva tarve lisätä järjestelmään vettä sekä se, jos varolaitteet vikaantuvat toistuvasti. Saattaa käydä myös niin, että lämmintä käyttövettä ei tunnu riittävän tarpeeksi. Hyvin lämmin tekninen tila viestii hukkalämmöstä, ja liitoksista voi löytyä vuotojälkiä.

Saneerausta kannattaa ruveta suunnittelemaan, kun kattila on 25 vuotta vanha. Jos kattila on asennettu ennen vuotta 1980, on korkea aika uusia se.

Heti toimeksi, kun uusimisen aika on

Suunnitelmat kattilaremonttia varten on hyvä laittaa alulle heti, kun kattilanvaihtotarve on ilmiselvä.  Remontin aikatauluttamisessa täytyy muistaa, että tarjousten saaminen ja niiden vertailu vie oman aikansa. Keväällä kattilavaihtosesonki alkaa huhtikuusta. Kesän lomakauden jälkeen syksyn lauhana aikana tehdään myös paljon kattilasaneerauksia.

Ensimmäinen askel remontin suunnittelussa on tilata poltinhuolto tutulta huoltoliikkeeltä. Ammattilaisten tietoja löytyy myös Lämmitysenergia Yhdistys LEY:n sivujen urakoitsijahausta www.lammitysenergia.fi. Myös naapureilta voi saada vinkkejä huoltoliikkeistä.

Huoltoliike tarkastaa kattilan ja tekee poltinhuollon säätöineen. Asiantuntijan kanssa voi kartoittaa, miten kattilaremontissa on järkevää edetä.

Vanhempien kattiloiden vaihdossa uusitaan usein myös poltin ja teknisen tilan varustusta, kuten lämmönsäätölaitteet, paisunta-astiat ja pumput. Myös teknisen tilan putkistot saattavat kaivata remonttia. Kaikkea ei välttämättä tarvitse tehdä kerralla, ja korjaussuunnitelma on aina talokohtainen.

Muita kevään rakennusmessuja

Öljylämmittäjän Palvelutori on kevään mittaan mukana myös seuraavilla rakennusmessuilla: Rakentaminen & Sisustaminen Turku 31.1.-2.2.2014, Asta Tampere 14.-16.2. 2014, Raksa Lahti 7.-9.3.2014, Pytinki Seinäjoki 28.-30.3.2014 ja Rakentajamessut Oulu 11.-13.4.2014.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

Vuoden ensimmäinen Lämmöllä-lehti ilmestynyt

Tämä vuoden ensimmäinen Lämmöllä-lehti on ilmestynyt. Lehden saavat postissa Öljyalan Keskusliiton jäsenyhtiöiden lämmitysöljyasiakkaat. Maksuttoman lehden voi tilata myös verkkosivujen kautta. Lehti on luettavissa sähköisenä lehtenä sivuilla lammolla.fi.

Lämmöllä-lehti on öljyalan Höylä III -energiatehokkuussopimuksen kuluttajaviestintäkanava. Energiatehokkuuden viestinviejänä toimiva lehti tarjoaa tietoa ja lämmityksen energiatehokkuuden parantamisesta, lämmitystekniikasta ja rakennuksen lämmitysjärjestelmän saneeraamisesta.

Lehden julkaisija on keskusliiton omistama Öljyalan Palvelukeskus Oy. Lämmöllä-lehti postitetaan Öljyalan Keskusliiton jäsenyhtiöiden lämmitysöljyasiakkaille kolme kertaa vuodessa.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481; viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060; etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Öljyalan Keskusliiton koulutustarjonta vuonna 2014

Öljyalan Keskusliiton omistama Öljyalan Palvelukeskus Oy järjestää tänä vuonna jälleen useita koulutustilaisuuksia. Koulutukset on suunnattu ennen kaikkea öljy- ja nestekaasualan ammattilaisille ja alan toimintaan liittyville viranomaisille. Koulutustarjontaan voi tutustua verkossa www.oil.fi kohdassa Ajankohtaista. Tiedot kursseista ja seminaareista päivittyvät sivuille sitä mukaa kuin tiedot varmistuvat.

Nestekaasukoulutusta

Nestekaasukurssi on nestekaasun turvallisuuteen liittyvä kurssi henkilöille, jotka työssään tarvitsevat tietoa nestekaasulaitteiden asennuksesta ja käytön valvonnasta. Kevään kurssi on Vantaalla 26.-28.3.2014. Syksyn kurssin ajankohta vahvistuu myöhemmin.

Kurssi soveltuu henkilöille, jotka aikovat osallistua nestekaasun käytönvalvojan pätevyyskokeeseen, aikovat suorittaa kaasualan asennusoikeuksien edellytyksenä olevan pätevyyskokeen tai jotka vastaavat neste- ja maakaasuun liittyvien töiden valvonnasta ja laitteiden kunnossapidosta.

Nestekaasun käytönvalvojapäivät pidetään 3.-4.6.2014 Naantalissa. Seminaari tarjoaa uusinta tietoa nestekaasualan toimintaan vaikuttavista säädöksistä ja määräyksistä.

Tilaisuus on suunnattu erityisesti nestekaasulaitosten käytönvalvojille, nestekaasuasentajille ja pelastuslaitosten asiantuntijoille ja se soveltuu hyvin henkilöille, jotka ovat aiemmin osallistuneet Öljyalan Palvelukeskuksen Nestekaasukurssille tai aiemmille Nestekaasun käytönvalvojapäiville.

Huoltoasemiin liittyvää koulutusta

Koulutuskalenteriin kuuluu Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla -kurssi keväällä ja syksyllä. Kurssi käsittelee lainsäädännön vaatimuksia ympäristörakentamisen vaativista työvaiheista ja toimii pätevyyden varmentamisjärjestelmänä. Kurssi on suunnattu lähinnä urakoitsijayritysten vastuuhenkilöille. Kevään kurssi järjestetään 1.-2.4.2014 ja syksyn kurssi 5.-6.11.2014 Vantaalla.

Joka kolmas vuosi pidettävät Huoltoasemapäivät järjestetään tällä kertaa 1.-2.10.2014 Naantalissa. Tilaisuus koostuu perinteiseen tapaan seminaarista ja näyttelystä.

Maaperänkunnostusseminaari

Perinteisen maaperänkunnostukseen liittyneen SOILI-seminaarin tilalla on tänä vuonna uusi maaperänkunnostusseminaari JASKA-päivät. Tilaisuus pidetään 7.-8.5.2014 Naantalissa. Tapahtuma on suunnattu erityisesti maaperä- ja ympäristöasioiden asiantuntijoille kuten konsulttitoimistoille, urakoitsijoille ja alan viranomaisille.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, Sanna Hämäläinen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 703 0899

joulukuu 2013

Liikenteen verotus ajankohtainen keskustelunaihe

Liikenteen verotus tulee olemaan ajankohtainen keskustelunaihe lähikuukausina ja vuosina. Joulukuussa mietintönsä jättänyt liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä katsoo, että Suomessa voisi olla syytä edetä kokeilujen kautta kohti kilometriveroa. Öljyalan Keskusliitto puolestaan on vaatinut liikenteen polttoaineiden verotusta tasapuoliseksi ja teknologianeutraaliksi niin, että energiaverot määrättäisiin kaikille polttoaineille samoin perustein.

Öljyalan mielestä liikenteen polttoaineiden nykyistä energiaveromallia tulisi laajentaa koskemaan kaikkia polttoaineita ja toteuttaa kaikkien valmisteverotus samoin perustein. Tällöin liikenteen polttoaineiden verorasite riippuisi polttoaineen energiasisällöstä ja käytöstä syntyvistä hiilidioksidipäästöistä.

Öljyalan esittämä hienosäätö liikennepolttoaineiden nykyiseen veromalliin toteuttaisi samoja tavoitteita, joita kilometripohjainen verokin lupaa edistää: oikeudenmukaista ja tasapuolista kulutuksen verotusta, joka vähentää päästöjä ja ruuhkia ja sitä kautta myös onnettomuuksia. Yhdistämällä polttoaineverotukseen auto- ja ajoneuvoverotuksen uudistus, jolla vauhditettaisiin autokannan uusiutumista, saataisiin aikaan erittäin toimiva työkalu kaikkien liikennepoliittisten tavoitteiden toteuttamiseen ilman uusia veroelementtejä.

Polttoaineverotus tasapuoliseksi ja teknologianeutraaliksi – uusia veroelementtejä ei tarvita

-Suomessa on perusteiltaan hyvä energiaveromalli, joka mahdollistaa eri polttoaineiden kohtelun tasapuolisesti perustuen energiasisältöön ja päästöihin. Mallia ei kuitenkaan vielä sovelleta kaikkiin liikenteen polttoaineisiin, mikä asettaa ne eriarvoiseen asemaan ja hankaloittaa liikenteen suunnittelua. Polttoaineverotus pitäisi saattaa kuntoon, ennen kuin ryhdytään suunnittelemaan uusia veroelementtejä, kuten kilometripohjaisia veroja, toteaa Öljyalan Keskusliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Jos kaikkia polttoaineita verotettaisiin samoin kriteerein, se auttaisi ohjaamaan liikenteen kehitystä ympäristön ja valtiontalouden kannalta kustannustehokkaimmalla tavalla ja vertailemaan polttoaineita tasapuolisesti. Lisäksi pystyttäisiin arvioimaan liikenteen verokertymän kehittyminen tulevina vuosina nykyistä paremmin.

Tällä hetkellä kestävästi tuotetut nestemäiset biopolttoaineet ovat valmisteverotuksen piirissä, ja kaikkiaan nestemäisistä liikennepolttoaineista kerätään vuosittain veroja noin 2,7 miljardia euroa.  Sen sijaan biokaasu on vapautettu valmisteverosta, maakaasu maksaa lämmityspolttoaineiden alempaa veroa ja sähkö sähköveroa eli näitä liikenteen energiamuotoja ei veroteta liikenteen veromallin mukaisesti.

Öljyalan mielestä hyvin toimivassa veromallissa käyttövoimaverot poistettaisiin ja verot kerättäisiin perustuen polttoaineen energiasisältöön ja hiilidioksidipäästöihin. Laskennassa kaikkiin liikenteen polttoaineisiin kohdistuisi sama energiasisältövero kilowattituntia kohden ja sama hiilidioksidipäästövero kilowattituntia kohden.

Biopolttoaineet tehokas keino vähentää päästöjä

Öljyalan Keskusliitto katsoo, että energiatehokkuuden parantamisen ohella biopolttoaineet ovat hyväksi todettu ja pitkälti nykyiseen autokantaan soveltuva keino liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Tehokkain ja nopein tapa saavuttaa vuoden 2020 päästövähennystavoitteet Suomessa olisi siirtyminen bensiinistä nykyistä enemmän korkeaseosetanolin käyttöön ja dieselpuolella uusiutuviin dieselpolttoaineisiin.

Biopolttoaineiden käyttöä tulisi kannustaa muokkaamalla liikenteen polttoaineverotuksen osia eli polttoaineiden energiasisältövero-osuutta ja hiilidioksidivero-osuutta. Tarvittaessa uusiutuvien polttoaineiden kilpailukykyä fossiilisiin verrattuna voidaan edistää painottamalla verotuksessa hiilidioksidikomponenttia.

Päästövähennyksiä tavoiteltava kustannustehokkaasti

-Ohjauskeinojen kuten verotuksen tulisi olla tasapuolisia ja teknologianeutraaleja, jotta kaikkia polttoaineita voitaisiin verrata keskenään ja tämän pohjalta edistää liikenteen kehitystä ympäristön ja valtiontalouden kannalta kustannustehokkaimmalla tavalla, sanoo Vänskä.

Nykyiset tavoitetilat uusien ajoneuvojen lisäämisestä, päästötavoitteiden saavuttamisesta ja verotulojen kerryttämisestä ovat öljyalan mielestä ristiriidassa keskenään, ja tästä aiheutuu merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle ilman selkeitä hyötyjä. Esimerkiksi sähköautoiluun liittyvän infrastruktuurin rakentaminen nykyisillä tavoitteilla ja vaatimuksilla on mahdollinen, mutta Suomessa erittäin kallis keino päästä tavoitteisiin.

Vänskä huomauttaa, että keskustelussa kilpailua vääristävistä uusiutuvan energian verotuista on todettu, että ne ovat valtiontalouden näkökulmasta paitsi saamatta jääviä tuloja myös verrattavissa menoihin.

Lisätietoa öljyalan ehdotuksesta liikenteen polttoaineiden verotuksen kehittämiseksi verkkosivuilla www.oil.fi, ks. Tiedote 12.12.2013. Asiasta myös verkkosivujen Tätä mieltä -palstalla.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Polttoaineverotus nousee vuoden 2014 alussa

Jo hallitusneuvotteluissa vuonna 2011 tehtiin poliittinen päätös siitä, että liikenteen polttonesteiden verotasoa nostetaan kahdessa vaiheessa yhteensä kymmenen prosenttia painottaen energiaveromallin hiilidioksidikomponenttia. Ensimmäinen korotus tehtiin vuoden 2012 alussa, ja toinen tulee vuoden 2014 alussa.

Käytännössä moottoribensiinin hiilidioksidivero nousee 2,25 senttiä litralta ja fossiilisen dieselöljyn 2,71 senttiä litralta. Bioperäisten polttoainekomponenttien verotaso nousee vähemmän.

Arvonlisäveroineen valmisteveron korotuksen arvioidaan nostavan moottoribensiinin hintaa vuoden 2014 alussa vajaat kolme senttiä litralta ja dieselpolttoaineen hintaa runsaat kolme senttiä litralta.

Veronkorotus merkitsee bensiiniautolla ajavalle autoilijalle arvonlisäveroineen keskimäärin noin 33 euron lisäkustannusta vuodessa. Luku perustuu oletukseen, että autolla ajetaan noin 17 000 kilometriä vuodessa ja auton keskikulutus on 7 litraa/100 kilometriä.

Dieselkäyttöisellä autolla ajavalle veronkorotus merkitsee arviolta noin 55 euron vuotuista lisäkustannusta arvonlisävero mukaan laskien. Arvio on laskettu oletuksella, että auton keskikulutus on 6,5 litraa/100 kilometriä ja sillä ajetaan noin 25 000 kilometriä vuodessa.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465

Kansainväliset öljymarkkinat - joulukuu 2013

Kansainvälisen energiajärjestön IEA nosti joulukuun öljymarkkinaraportissaan globaalin öljyn kysyntäennusteen 91,2 miljoonaan barreliin päivässä tänä vuonna. Kysynnän kasvuksi arvioidaan sekä kuluvana että ensi vuonna 1,2 miljoonaa barrelia päivässä, jolloin vuoden 2014 kysyntäennuste on 92,4 miljoonaa barrelia päivässä. Tynnyri eli barreli on 159 litraa.

Yhdysvaltain liuskeöljyn ja -kaasun tuotanto vaikuttaa maailman energiamarkkinoihin niin, että kivihiilen hinta alenee ja sen käyttö lisääntyy. IEA:n ennusteen mukaan kivihiilestä näyttäisi tulevan maailman käytetyin energialähde vuoteen 2017 mennessä. Vuonna 2012 öljyn osuus oli runsaat 33 % ja kivihiilen vajaat 30 %.

Yhdysvaltojen oman öljyntuotannon kasvun ansiosta maan öljytuotteiden nettotuonti on vähentynyt noin 15 % verrattuna edellisvuoden samaan ajankohtaan. Raakaöljyn ja öljytuotteiden vienti on sen sijaan lisääntynyt noin 20 % verrattuna edellisvuoden samaan ajankohtaan.

IEA:n mukaan Yhdysvallat ohittaa Saudi-Arabian maailman suurimpana öljyn tuottajana vuonna 2015. Selvitysten mukaan Yhdysvallat saavuttaa pitkälti liuskeöljyn hyödyntämiseen perustuvan öljyntuotantonsa huipun vuonna 2020, jonka jälkeen tuotanto alkaa laskea.

Euroopassa liuskeöljyn suhteen ollaan etsintävaiheessa. Suuret liuskeöljyvarat omaava Venäjä on vasta aloittanut esimerkiksi Bazhenovin liuskeöljyesiintymän inventoinnin Länsi-Siperiassa.  Venäjän haasteena pidetään öljytuotannon ylläpitämistä riittävällä tasolla nykyisten öljylähteiden saannin vähentyessä tai ehtyessä vähitellen. Öljytulot ovat Venäjälle merkittävä kansantalouden ja yhteiskunnan vakauttaja: puolet Venäjän valtion tuloista saadaan öljystä ja kaasusta.

Lähi-idän Opec-maiden tuotantokiintiöt ennallaan

Tilannetta maailman öljymarkkinoilla on vakauttanut se, että Lähi-idän Opec-maat päättivät joulukuun alussa pitää tuotantokiintiönsä ennallaan vuoden 2014 alkupuoliskolla. Myös Iranin ydinaseohjelman rajoittamisesta saatiin aikaan sopimus marraskuun lopulla, mikä osaltaan on rauhoittanut markkinoita.  

Brent-raakaöljyn hinta on viimeisen kuukauden aikana ollut lievässä nousussa, mutta laskenut viimeisen viikon aikana kuukautta edeltäneelle tasolle, noin 110 dollariin barrelilta.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat viimeisen kuukauden aikana vaihdelleet ja ovat viime aikoina palanneet suunnilleen samalle tasolle kuin mitä ne olivat kuukautta aiemmin. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli joulukuun puolivälissä noin 960 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 930 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn hinta oli noin 920 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn hinta noin 600 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Öljyalan Keskusliiton hallitus vuonna 2014

Öljyalan Keskusliiton syysliittokokous on valinnut keskusliiton hallituksen vuodeksi 2014. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa johtaja Kari-Pekka Manni Oy Teboil Ab:stä. Varapuheenjohtajiksi valittiin liiketoiminta-alueen johtaja Matti Lehmus Neste Oil Oyj:stä ja johtaja Antti Heikkinen Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK:sta.

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen St1 Oy:stä, liiketoiminta-alueen johtaja Sakari Toivola Neste Oil Oyj:stä sekä johtaja Vesa Raja-aho J K Pajarinen & Co:sta Öljy- ja Kaasutekniikka ry:n edustajana. Hallituksen sihteerinä toimii keskusliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060; etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Öljylämmittäjän Palvelutori kevään rakennusmessuilla

Öljylämmityksen energiatehokkuusratkaisut ovat esillä useilla kevään rakennusmessuilla Öljylämmittäjän Palvelutorilla. Öljyalan osastolla voi kysellä asiantuntijoilta neuvoja oman kiinteistönsä öljylämmityksen päivittämiseen.

Öljylämmittäjän Palvelutori pystytetään keväällä seuraaville rakennusmessuille: Rakenna ja Remontoi Vantaa 24.-26.1.2014, Rakentaminen & Sisustaminen Turku 31.1.-2.2.2014, Asta Tampere 14.-16.2. 2014, Raksa Lahti 7.-9.3.2014, Pytinki Seinäjoki 28.-30.3.2014 ja Rakentajamessut Oulu 11.-13.4.2014.

Messukävijöitä kiinnosta nykyisin muun muassa öljyn rinnalle soveltuvat energiat. Aurinkolämpö on vakiintunut öljylämmön kumppaniksi myös Suomessa, ja yhä useammat öljylämmittäjät lisäävät talonsa energiatehokkuutta liittämällä öljyn rinnalle aurinkolämpöjärjestelmän. Jatkossa myös ilmasta veteen -lämpöpumpulla on tärkeä sijansa öljylämmön kumppanina.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 861 8481 sekä www.oljylammitys.fi

Nestekaasukurssi jälleen keväällä ja syksyllä

Öljyalan Palvelukeskus järjestää vuonna 2014 keväällä ja syksyllä suositun nestekaasun turvallisuuteen liittyvän kurssin henkilöille, jotka työssään tarvitsevat tietoa nestekaasulaitteiden asennuksesta ja käytön valvonnasta. Kevään kurssi pidetään Vantaalla 26.-28. maaliskuuta. Syksyn kurssin ajankohta kerrotaan verkkosivuilla oil.fi, kun kurssiaika on päätetty.

Kurssi soveltuu henkilöille, jotka aikovat osallistua nestekaasun käytönvalvojan pätevyyskokeeseen tai aikovat suorittaa kaasualan asennusoikeuksien edellytyksenä olevan pätevyyskokeen taikka jotka vastaavat neste- ja maakaasuun liittyvien töiden valvonnasta ja laitteiden kunnossapidosta.

Kurssi antaa kaasunkäyttäjille perustietoa energiakaasuista ja niiden käyttöön liittyvistä sovelluksista ja viranomaismääräyksistä. Esillä on mm. nestekaasu-asetuksen nojalla annettu nestekaasupäätös. Kurssi perehdyttää myös käyttölaitteiden ja -laitteistojen asentamiseen, huollon ja käytön valvonnan peruskysymyksiin sekä normeihin siinä laajuudessa, että osallistujien kynnys suorittaa pätevyyskoe madaltuu.

Kaksi ensimäistä päivää on luento-opetusta. Pätevyyskokeisiin valmentaudutaan kolmantena päivänä, jolloin kerrataan tärkeimpiä asioita yksityiskohtaisemmin ja tehdään tehtäviä käytännössä. Lisätietoja saa verkosta www.oil.fi kohdasta Ajankohtaista.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, suunnittelupäällikkö Jorma Venäläinen, puh. 0400 478 926; toimistosihteeri Milla Järvinen, puh. 045 633 8743; etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Öljyalan Keskusliiton uutiskirje kerran kuukaudessa

Öljyalan Keskusliiton uutiskirje ilmestyy vuonna 2014 jälleen kerran kuukaudessa, kuukauden loppupuolella, heinäkuuta lukuun ottamatta. Uutiskirjeessä julkaistaan lyhyt katsaus kansainvälisiin öljymarkkinoihin, muita tietoja ja uutisia alan ajankohtaisista asioista sekä muutamat vakiotilastot.

Keskusliiton uutiset eli uutiskirjeen ja tiedotteet voi tilata sähköpostiinsa verkkosivuilta www.oil.fi. Uutiskirjeen jakelusta voi poistua uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, Sanna Hämäläinen, puh. 040 703 0899 tai Mervi Tepponen, puh. 040 562 1060; etunimi.sukunimi(at)oil.fi

marraskuu 2013

Kansainväliset öljymarkkinat - marraskuu 2013

Kansainvälisen energiajärjestö IEA julkaisi marraskuussa vuosittaisen katsauksensa, jossa ennakoidaan maailman energiakartan uudelleenjakoa. Kysynnän kasvun painopisteen nähdään siirtyvän Aasiaan ja muualle kehittyviin maihin, ja seurauksena on energiakustannusten alueellisten erojen kasvaminen. IEA:n mukaan Japanin ja Euroopan kilpailukyky heikkenee kalliimman energian takia.

Katsauksessaan IEA perääntyy viime vuoden tulkinnastaan, että Yhdysvaltojen liuskeöljyn ja - kaasun tuotanto vähentäisi ratkaisevasti Lähi-idän ja öljyntuottajamaiden järjestön Opecin merkitystä öljyn tuottajina ja sitä kautta niiden painoarvoa ja merkitystä geopolitiikassa. Katsauksessa kiinnitetään kuitenkin huomiota Lähi-idän maiden ja Opecin jäsenmaiden vähäiseen haluun investoida uuteen öljyntuotantoon.

IEA:n arvion mukaan Yhdysvallat ohittaa jo vuonna 2015 Saudi-Arabian maailman suurimpana öljyn tuottajana. Yhdysvallat saavuttaa kuitenkin selvitysten mukaan pitkälti liuskeöljyn hyödyntämiseen perustuvan öljyntuotannon huipun vuonna 2020, jonka jälkeen sen maan öljyntuotanto alkaisi laskea.

Varastotasot nousseet

Yhdysvaltojen talous on Eurooppaa paremmalla kasvu-uralla, ja maassa odotetaan täksi vuodeksi jopa parin prosentin kasvua. Yhdysvaltain energiaviranomaisen EIA:n lokakuun varastotilastojen mukaan raakaöljyn ja öljytuotteiden varastotasot ovat korkeammalla kuin vuotta aiemmin. Erityisesti moottoribensiinin varastot ovat kasvaneet merkittävästi. Yhdysvaltojen oman öljyntuotannon kasvun ansiosta öljytuotteiden nettotuonti on vähentynyt noin 15 % edellisvuoden samaan ajankohtaan verrattuna.

Euroalueen talous kasvoi toisella vuosineljänneksellä ensimmäisen kerran sitten vuoden 2011 heinä-syyskuun, mitä pidettiin merkkinä pitkän taantuman päättymisestä. Kolmannella vuosineljänneksellä euroalueen talouskasvu jatkui hitaana: bruttokansantuote kasvoi heinä-syyskuussa vain 0,1 % edellisestä neljänneksestä, kun kasvu toisella neljänneksellä oli 0,3 %. Asiantuntija-arvioiden mukaa talouden elpyminen jatkuu kokonaisuudessaan hitaana, ja jäsenmaiden väliset kasvuerot pysyvät verrattain suurina.

Brent-raakaöljyn hinta on laskenut viimeisen kuukauden aikana, ja se oli marraskuun puolivälissä noin 105 dollaria barrelilta. Viime päivinä öljyn hinta on ollut nousussa muun muassa siksi, että Libyan levottomuuksien on katsottu vaikuttavan maan öljyntuotantoon ja eteneminen Iranin ydinaseohjelmaa koskevissa neuvotteluissa on hidastunut.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat laskeneet viimeisen kuukauden aikana, mutta nousseet viime päivinä. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli marraskuun puolivälissä noin 970 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 925 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli marraskuun puolivälissä noin 910 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 590 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Vinkkejä öljylämmittäjälle talven varalle

Talven ja pakkasten tullen öljylämmitteisen kiinteistön omistajan kannattaa kerrata ja pitää mielessä muutamia asioita, niin talvikaudesta selviää vaivatta. Muistetaanhan öljysäiliön täyttö tilata ajoissa? Onhan kulkureitit kunnossa säiliöautoa varten hankienkin keskellä? Onko varalämmittimenä tarvittaessa toimiva kattilan sähkövastus kunnossa? Mahdollisten sähkökatkojen varalle voi myös hankkia varavirtalähteen.

Kulkureitit kunnossa

Lumisateiden alkaessa öljylämmittäjien on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että kulkureitti öljysäiliön täyttöpaikalle pysyy kulkukelpoisena kaikilla keleillä, muistutetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Kun kulkutiet ovat kunnossa, lämmitysöljyä tuova auto pääsee ajamaan perille ja öljyntuonti sujuu mutkitta. Tärkeää on myös hoitaa lumityöt täyttöputken lähellä niin, että autonkuljettaja pääsee kiinnittämään täyttöletkun normaaliin tapaan.

Yleensä kiinteistöissä ymmärretään aurata lumet öljyauton tieltä. Jos lunta tulee runsaasti, voi kokemusten mukaan kuitenkin syntyä tilanteita, joissa lämmitysöljyauto ei pääse tuomaan polttoöljyä taloon sovittuna aikana, kun lumi estää ajon, kerrotaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Öljyn tilaus ajoissa

Lämmitysöljy kannattaa tilata ajoissa, jos tilaamisen aika on. Pakkasella lämmitykseen kuluu energiaa selvästi enemmän kuin lauhalla säällä, eikä öljysäiliön täyttöä kannata jättää viime tippaan.

Yleisin syy öljylämmityslaitteiston häiriöihin ja polttimen pysähtymiseen on öljyn loppuminen. Öljyn yllättävältä loppumiselta voi välttyä tekemällä öljyntoimittajan kanssa sopimuksen automaattitoimituksista, jolloin öljyä tulee säiliöön sovituin väliajoin. 

Nykyisissä öljykattiloissa on yleensä varalämmittimenä toimiva sähkövastus, jolla voidaan turvata talon lämpimänä pysyminen ja välttää vauriot, jos öljy jostain syystä pääsisi loppumaan esimerkiksi talon väen ollessa matkalla. Kannattaa tarkistaa, onko kattila varustettu tällaisella sähkövastuksella ja että vastus on toimintakunnossa.

Varautuminen sähkökatkoihin

Poikkeustilanteet, kuten myrskyt, voivat joskus jättää kotitaloudet ilman sähköjä tunneiksi tai jopa päiviksi. Öljylämmittäjä voi turvata lämmitysjärjestelmänsä toiminnan myös sähkökatkojen varalle. Öljylämmitys tarvitsee vain vähän sähköä toimiakseen: kiertovesipumppu, öljypoltin ja säätöautomatiikka kuluttavat käydessään 200 wattia.

Sähkökatkojen varalta sähkönsaannin voi varmistaa varavirtalähteellä, esimerkiksi aggregaatilla. Sen avulla lämmitysjärjestelmä toimii, vaikka sähköt olisivat poikki myrskyn tai tykkylumen takia. Samalla saa sähköä muihin kodin laitteisiin.

Aggregaatin sähkökatkojen varalle voi hankkia itse esimerkiksi rautakaupasta, mutta turvallisin ratkaisu on käyttää alan ammattilaista. Sähkötöitä saa tehdä vain asentaja, jolla on sähköasennusoikeudet.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 861 8481

Öljyalan energiansäästöviikon kilpailun voittajat arvottu

Öljyala oli mukana valtakunnallisella energiansäästöviikolla lokakuussa muistuttaen öljylämmittäjiä siitä, että on järkevää käyttää energiaa vastuullisesti ja välttää energian tuhlausta. Oljylammitys.fi-sivustolle tuli Energiansäästön tietopaketti ja sivustolla järjestettiin aiheeseen liittyvä kilpailu.

Kilpailussa neljään energiansäästöä koskevaan kysymykseen oikein vastanneiden kesken arvottiin yksi 500 euron arvoinen öljytuotelahjakortti ja kolme 100 euron arvoista lahjakorttia K-rautaan. Onnetar arpoi öljytuotelahjakortin Ellinor Ojalalle Kaartilankoskelle. K-raudan lahjakortit menivät Seb Groenroosille Helsinkiin, Sanna Bergille Vihtiin ja Ulla Sainiolle Espooseen.

Energiansäästön tietopaketti löytyy oljylammitys.fi-sivujen Energiatehokkuus-osiosta. Paketissa muistutellaan, että öljyn kulutusta vähentää ennen kaikkea ikääntyneiden kattiloiden ja muiden lämmityslaitteiden uusiminen. Lisää energiansäästöä syntyy, kun nykyisiin öljylämmityslaitteisiin yhdistää vielä uusiutuvaa energiaa kuten esimerkiksi aurinkolämpöä.

Pientalossa voidaan säästää vuositasolla 15-30 % lämmitysenergiakuluissa aktiivisella aurinkoenergian hyödyntämisellä, kun aurinkolämpöä käytetään nykyaikaisen öljylämmityksen ja matalaenergiaratkaisujen kanssa. Oleellista on, että aurinkolämpölaitteet on mitoitettu, asennettu ja säädetty oikein talon tarpeiden mukaan.

Energiankulutusta vähentävät niin ikään tarpeen mukainen rakennuksen eristyksen parantaminen sekä ovien ja ikkunoiden uusiminen. Asukkaat voivat vaikuttaa energiankulutukseen myös muuttamalla omia tottumuksiaan, vaikkapa säätämällä lämpöä hieman totuttua pienemmälle.

Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 861 8481

Öljytuotteet-opas ammattikäyttöön päivitetty

Öljyalan Palvelukeskuksen ammattijulkaisu ”Öljytuotteet – perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi” on päivitetty. Opas kertoo korjaamoilla, konepajoissa ja teollisuudessa käytettävien öljytuotteiden käsittelyyn ja varastointiin liittyvistä terveysriskeistä ja niiden torjumisesta.

Oppaassa käsitellään moottoripolttonesteitä, voiteluaineita, hiilivetyliuottimia, jäähdytin- ja jarrunesteitä sekä jäänestoaineita ja lasinpesunesteitä. Öljytuotteet on jaoteltu oppaassa yleisnimikkeittäin. Yksittäisistä kaupallisista tuotteista saa tietoa myyjältä, valmistajalta tai maahantuojalta.

Oppaassa korostetaan perussääntönä sitä, että kutakin tuotetta käytetään aina vain siihen tarkoitukseen, johon se on alun perin tarkoitettu. Öljytuotteet-opas on luettavissa ja tulostettavissa Öljyalan Keskusliiton sivuilla www.oil.fi.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, erityisasiantuntija Virpi Nummisalo, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 516 5874

 

 

lokakuu 2013

Kansainväliset öljymarkkinat - lokakuu 2013

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n lokakuussa julkaisema öljyn kysyntäennuste kuluvalle vuodelle on 91,0 miljoonaa barrelia päivässä. Päivittäinen öljyn kulutus kasvaisi näin 1,0 miljoonaa barrelia verrattuna viime vuoden tilanteeseen. Ensi vuodelle IEA ennustaa maailmantalouden elpymisen johdosta hieman suurempaa öljyn kulutuksen kasvua eli lisäys olisi 1,1 miljoonaa barrelia päivässä.

Brent-raakaöljyn hintataso on ollut viimeisen kuukauden aikana noin 110 dollaria barrelilta. Hinnan vakauteen on ollut keskeisenä syynä se, että uhka Syyrian kriisin välittömästä laajentumisesta on pienentynyt. Hintatilanteeseen on vaikuttanut myös se, että Iranin ydinaseohjelmaa koskevissa neuvotteluissa on nähty edistymisen merkkejä.

Öljyntuottajamaiden järjestöön Opeciin kuuluvien maiden kokonaistuotanto väheni syyskuussa 645 000 barrelia päivässä ja oli ensimmäisen kerran kahteen vuoteen alle 30 miljoonaa barrelia päivässä. Syynä oli öljyntuotannon merkittävä väheneminen Libyassa ja Irakissa. Saudi-Arabia paikkasi vajetta lisäämällä omaa tuotantoaan.

Maailmantalouden näkymät kaksijakoiset

Öljyn kulutukseen vaikuttavat maailmantalouden näkymät ovat asiantuntijoiden mukaan selkeästi kaksijakoiset. Vanhoissa teollisuusmaissa talousindikaattorit ovat kääntyneet nousuun kevään notkahduksen jälkeen. Toisaalta kehittyvien maiden kasvu on hidastumassa. Euroalueen nousun katsotaan kuitenkin olevan hataralla pohjalla niin kauan kuin luotonanto supistuu ja kriisimaiden tarve uusiin velkajärjestelyihin on epäselvä.

Euroalueen tähän mennessä pisin taantuma päättyi virallisesti, kun talous kasvoi toisella vuosineljänneksellä ensimmäisen kerran sitten vuoden 2011 heinä-syyskuun.  Kokonaistuotanto kasvoi 0,3 % vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Eurotaloutta vetivät kasvuun ensisijassa Saksa ja Ranska. Kasvun taustalla oli molemmissa maissa kotimaisen kulutuksen kasvu.

Liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraattisen puolueen voittoa Saksan parlamenttivaaleissa on pidetty tärkeänä koko euroalueen kannalta. Saksa on tärkeä kauppakumppani usealle euromaalle, ja se kattaa kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan yli 28 % yhteisvaluutta-alueen kokonaistuotannosta. Lisäksi Saksan harjoittama politiikka määrittelee pitkälti sen, mitä toimenpiteitä eurokriisin hoitoon käytetään.

Suuren öljynkäyttäjän Kiinan lokakuun puolivälissä julkaistuja talouslukuja on pidetty rohkaisevina. Kysynnän kasvu koti- ja ulkomailla kasvatti Kiinan bruttokansantuotetta heinä-syyskuussa 7,8 % edellisvuodesta. Toisella vuosineljänneksellä kasvu oli 7,5 %.

Talous Yhdysvalloissa on selvästi Eurooppaa paremmalla kasvu-uralla, ja USA:ssa odotetaan jopa parin prosentin kasvua tänä vuonna. Yhdysvaltain energiaviranomaisen EIA:n lokakuun varastotilastojen mukaan raakaöljyn ja öljytuotteiden varastotasot ovat korkeammalla kuin vuotta aiemmin. Erityisesti moottoribensiinin varastot ovat kasvaneet merkittävästi. Maan oman öljyntuotannon kasvun ansiosta Yhdysvaltain öljytuotteiden nettotuonti on vähentynyt noin 15 % edellisvuoden samaan ajankohtaan verrattuna.

Keskeisten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat olivat lokakuun puolivälissä suunnilleen samalla tasolla kuin kuukautta aiemmin. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli noin 970 dollaria tonnilta ja dieselöljyn noin 955 dollaria tonnilta. Kevyen polttoöljyn maailmanmarkkinahinta oli noin 945 dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn maailmanmarkkinahinta noin 590 dollaria tonnilta.

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Edistyksellisille biopolttoaineratkaisuille taattava tulevaisuus

Öljyalan Keskusliiton mielestä on tärkeää vaikuttaa EU:n päätöksiin niin, että Suomen edistyksellinen biopolttoainetuotanto on mahdollista jatkossakin. EU:ssa käsitellään parhaillaan biopolttoaineiden raaka-aineisiin liittyvää direktiiviehdotusta.

Öljyalan energiaseminaarin 16. lokakuuta avannut Öljyalan Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Kari-Pekka Manni muistutti, että biopolttoaineet nähdään Suomessa tärkeänä cleantech-sektorina, jonka menestyminen loisi uutta liiketoimintaa ja paikkaisi perinteisen teollisuuden rakennemuutosten jättämiä aukkoja. Kestävästi tuotetut biopolttoaineet soveltuvat olemassa olevaan jakelutekniikkaan ja ovat heti valmis keino liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Öljyala pitää tärkeänä, että eri EU-maissa voidaan panostaa omiin vahvuuksiin kansallisista lähtökohdista. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat liikenteen vähäpäästöiset ratkaisut. Meillä on tehty pitkään työtä edistyksellisten biopolttoaineiden tuomiseksi markkinoille, kun taas Suomen ilmasto-oloista suuresti poikkeava ja tiheästi asutettu Keski-Eurooppa on keskittynyt muun muassa sähköautoratkaisuihin.

Oleellista öljyalan mielestä on se, että poliittinen ohjaus olisi mahdollisimman pitkäjänteistä ja ennustettavaa ja kohtelisi liikenteen eri teknologioita tasapuolisesti. Liikenteen eri käyttövoimat olisi öljyalan mielestä saatava samoin perustein verotettaviksi.

Toimitusjohtaja Helena Vänskä Öljyalan Keskusliitosta totesi, että parhaillaan käsittelyssä olevaan biopolttoaineiden epäsuoria maankäytön muutoksia koskevaan direktiiviehdotukseen sisältyy paljon tärkeitä yksityiskohtia biopolttoainetuotannon näkökulmasta. Keskeisimpiä asioita ovat tähteen määritelmän sisällyttäminen direktiiviin sekä raaka-ainelista.

Viime aikoina direktiiviehdotus on kehittynyt siihen suuntaan, että jätteiden ja tähteiden käyttö biopolttoainetuotannossa vaikeutuisi, vaikka komission alkuperäinen tarkoitus oli päinvastainen. Vänskän mielestä EU-parlamentin päätöksille tulee ottaa aikalisä ja palata asiaan toukokuun 2014 EU-parlamenttivaalien jälkeen. Pahimmassa tapauksessa huono neuvottelutulos vetää maton Euroopan johtavan biopolttoaineklusterin alta kieltämällä sen käytössä jo olevat, Suomen hyväksymät jäte- ja tähderaaka-aineet, joiden varaan on tehty satojen miljoonien eurojen investoinnit.

Seminaarissa tutkija Paavo Suni Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksesta Etlasta kertoi maailmantalouden sekä energiamarkkinoiden muutoksista ja niiden energiapolitiikalle tuomista haasteista. Tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund Teknologian tutkimuskeskuksesta VTT:stä puolestaan valotti Suomen liikennevisioita vuosille 2020-2030 biopolttoainenäkökulmasta.

(Tiedote julkaistu 16.10.2013)

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786

Energiatehokkuus etenee Euroopassa

Öljyalan Palvelukeskuksen lokakuun alussa ilmestyneessä Lämmöllä-lehdessä EU:ssa työskentelevä suomalaisasiantuntija Pirjo-Liisa Koskimäki avaa eurooppalaisen energiapolitiikan avainkysymyksiä, öljylämmittäjänkin näkövinkkelistä. Euroopassa uudet toimet näyttävät tehoavan, kun tavoitellaan päästövähennyksiä, lisää energiatehokkuutta ja lisää uusiutuvaa energiaa.

Lukusarja 20-20-20 on avain eurooppalaiseen energiapolitiikkaan. Näillä prosenttimäärillä halutaan vuoteen 2020 mennessä leikata kasvihuonepäästöjä, parantaa energiatehokkuutta ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Käytettävästä energiasta peräti 40 % kuluu rakennuksissa.

-Meillä on luottamus siihen, että saavutamme tavoitteen. Pari vuotta sitten näytti siltä, että olemme energiatehokkuuden lisäämisessä jäämässä jälkeen. Uudet toimet kuitenkin näyttävät tehoavan. Jos jo tehdyt poliittiset päätökset toteutetaan jäsenmaissa, pääsemme tavoitteeseen, vakuuttaa EU:n komission energiapääosaston neuvonantaja Pirjo-Liisa Koskimäki. Hän on ollut viimeiset 17 vuotta Brysselissä eurooppalaista energia- ja liikennepolitiikkaa muodostamassa ja toteuttamassa.

Monia ohjauskeinoja

Energiatehokkuutta käsiteltäessä keskitytään usein EU-lainsäädäntöön. Keinovalikoima on kuitenkin paljon monipuolisempi. Energiankäyttöä ohjataan uudenlaiseen tulevaisuuteen määräyksillä, rahalla ja tiedolla. -Lainsäädäntö on toki tärkeää. EU:n isoin rahavirta kulkee rakennerahastojen kautta, jotka nykyään ohjaavat uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Tavoitteita edistetään myös asioista viestimällä, Koskimäki muistuttaa.

Koskimäki kehottaa lämmityslaitteistonsa saneeraukseen päätyneitä öljylämmittäjiä harkitsemaan hybridiratkaisuja kuten lämpöpumppujen, varaavan takan, auringon ja puun käyttöä öljylämmityksen rinnalla. -Öljylämmityksellä voi olla edessään pitkäkin tulevaisuus, kun öljyä käytetään erilaisissa lämmitysyhdistelmissä siten, että voidaan puhua nollaenergiataloista.

Koskimäki huomauttaa, että esimerkiksi Ecodesign-vaatimuksissa energiamuoto ei ole keskeinen vaikuttava tekijä, vaan ratkaisevaa on energiatehokkuus. -Yhtä energiatehokasta pakkausta kuin öljy ei ole. Yhdessä öljylitrassa on huima energiasisältö. Modernilla öljykattilatekniikalla päästään 96 %:n ja kondenssikattiloista puhuttaessa jopa yli 100 %:n tehokkuuslukemiin.

Toisaalta Koskimäki muistuttaa, että energiatehokkuus on monen palasen summa. Laitteiden lisäksi rakennus, asukkaat, käyttötottumukset ja monet muut seikat vaikuttavat siihen, mikä yksittäiselle taloudelle tai kiinteistölle on paras lämmityksen kokonaisratkaisu.

Koko haastattelu on luettavissa Lämmöllä-lehdessä www.lammolla.fi

Lisätietoja: Öljyalan Keskusliitto, viestintäpäällikkö Mervi Tepponen, etunimi.sukunimi(at)oil.fi, puh. 040 562 1060

Öljylämmittäjille energiatehokkuusneuvoja Omakoti-messuilla Vantaalla

Öljylämmittäjä pystyy tekemään talostaan energiatehokkaan ja säästämään energiaa pitämällä lämmitysjärjestelmän kunnossa ja ottamalla rinnalle uusiutuvaa energiaa kuten aurinkolämmön. Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä avaa monia mahdollisuuksia. Näistä saa tietoa Vantaan Myyrmäki-hallissa Omakoti-messuilla Öljylämmittäjän Palvelutorilla 25.-27. lokakuuta.

Energiatehokkuusvinkkejä löytyy myös uudistuneelta öljylämmittäjän sivustolta www.oljylammitys.fi sekä Lämmöllä-lehdestä www.lammolla.fi.

Öljynkulutusta vähentää ennen kaikkea ikääntyneiden kattiloiden ja muiden lämmityslaitteiden uusiminen. Energiankulutuksen kannalta tärkeää on myös se, ett&au