Biopolttoaineisiin liittyviä termejä

Direktiivin määritelmät biopolttoaineista

Biopolttoaineilla tarkoitetaan EU-direktiivissä (2009/98/EY) nestemäisiä tai kaasumaisia liikenteessä käytettäviä polttoaineita, jotka tuotetaan biomassasta.

Bionesteillä puolestaan tarkoitetaan direktiivissä biomassasta muuhun energiakäyttöön kuin liikennettä varten (lämmitys mukaan lukien) tuotettuja nestemäisiä polttoaineita.

Termejä - liikennekäyttö

Uusiutuva diesel, HVO-diesel (hydrotreated vegetable oil)

Dieselpolttoaine, joka on valmistettu biomassasta (kasviöljyistä ja eläinrasvoista) vetykäsittelytekniikalla. Tällainen uusiutuva diesel soveltuu kaikkiin dieselmoottoreihin, ja sitä voidaan käyttää myös korkeina pitoisuuksina fossiilisen dieselin seassa tai sellaisenaan, joten sekoitussuhteelle ei ole rajoituksia. Kemiallisesti HVO-diesel on perinteisen hiilivetydieselin kaltainen hapeton, mutta biologista alkuperää oleva hiilivetytuote.

Biodiesel, FAME (fatty acid methyl ester)

FAME on Keski-Euroopassa yleinen biodieselkomponentti, joka kuuluu ns. ensimmäisen sukupolven perinteisiin biodieseleihin. FAME-dieselkomponenteista käytetään myös yleisnimeä biodiesel. Sen sekoitussuhde fossiiliseen dieseliin on Euroopassa rajattu (enintään 7 tilavuusprosenttia). Biodiesel ei ole hiilivety. Se valmistetaan kasviöljyistä vaihtoesteröimällä. Kemiallisesti FAME on rasvahapon metyyliesteri, joka sisältää happea. Tällaisia estereitä on erilaisia riippuen siitä, minkälaisesta rasvasta tai öljystä ne on valmistettu. Käytössä usein myös lyhenne RME (rypsimetyyliesteri).

BTL (biomass-to-liquids)

BTL, biomass-to-liquids, on kiinteästä biomassasta valmistettu synteettinen biopolttoaine.

Termejä – muu kuin liikennekäyttö

Pyrolyysiöljy

Pyrolyysiöljy (nopeapyrolyysibioöljy) valmistetaan biomassasta, esim. puuperäisestä raaka-aineesta kuten sahanpurusta, hakkeesta tai metsätähteestä. Pyrolyysiöljy on bioneste, jota käytetään polttolaitoksissa korvaamaan raskasta tai kevyttä polttoöljyä yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa. Sitä ei käytetä liikenteessä. Pyrolyysiöljy on koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan täysin erilaista kuin perinteiset nestemäiset polttoaineet. Sen lämpöarvo on noin puolet fossiilisten polttoöljyjen lämpöarvosta. Ulkonäöltään pyrolyysiöljy on ruskeaa, juoksevaa nestettä ja hajultaan tervamainen. Se on vettä raskaampaa toisin kuin öljy.