Tieliikenteen biopolttoaineet ja tilastointi

Suomessa tieliikenteessä käytettäviä biopolttoaineita koskee kansallinen, vuoteen 2020 ulottuva jakeluvelvoitelaki. Lisää asiasta sivulla Kansallinen jakeluvelvoite.

Tulli, Tilastokeskus, Energiavirasto

Tilastointivastuu asiassa on Tilastokeskuksella. Se saa tiedot Tullilta, jolle liikennepolttonesteitä jakelevat yritykset raportoivat vuosittain omat biopolttoaineosuutensa. Mikäli jokin jakeluvelvollinen yhtiö ei täytä asetettua velvoitetta, Tulli määrää seuraamusmaksun. Biopolttoaineiden pitää täyttää asetetut kestävyyskriteerit, ja kestävyyskriteeriselvitykset toimitetaan Energiavirastolle.

Eurostat

Tilastokeskus raportoi Suomen tiedot EU:n tilastointiviranomaiselle Eurostatille, joka kerää tiedot kaikista EU-maista. Tilastointiprosessi on monipolvinen, joten yleensä tiettyä vuotta koskevien lopullisten biopolttoaineosuustietojen valmistuminen vie melko pitkän ajan. Valmistumisajankohta myös vaihtelee vuosittain riippuen monista tekijöistä. Eurostat julkaisee tiedot kaikista EU-jäsenmaista saatuaan koko tilastoinnin valmiiksi.

Öljy- ja biopolttoaineala ry ei tilastoi bio-osuuksia

Biopolttoaineosuuksien tilastoinnin hoitavat viranomaistahot. Öljy- ja biopolttoaineala ry ei tilastoi biopolttoaineosuuksia.

Kaikissa liikennepolttonesteissä mukana biopolttoaineita

Kansallisessa jakeluvelvoitelaissa bio-osuus lasketaan kulutukseen toimitettujen moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä. Vuonna 2016 jakeluvelvoite oli 10 prosenttia ja vuonna 2017 se on 12 prosenttia. Velvoite nousee asteittain ja vuonna 2020 se on 20 prosenttia. Käytännössä vuosittainen osuus voi olla etupainotteisesti myös suurempi. Vuoteen 2020 saakka on voimassa biopolttoaineiden kaksoislaskenta. Jos biopolttoaineen raaka-aine on hiilidioksidia paljon vähentävä jäte, tähde, syötäväksi kelpaamaton selluloosa tai lignoselluloosa, biopolttoaine lasketaan jakeluvelvoitteeseen kaksinkertaisena.

Vuosittaisen biosisällön lopulliset tiedot julkaisee viiveellä EU:n tilastointiviranomainen Eurostat. Vuonna 2015 Suomen tieliikenteessä käytettyjen biopolttoaineiden määrä oli Eurostatin tilastossa 22 prosenttia.

Öljy- ja biopolttoaineala ry | Unioninkatu 22 | 00130 Helsinki | etunimi.sukunimi@oil.fi | office@oil.fi | @OilFi