Tieliikenteen biopolttoaineet ja tilastointi

Suomessa tieliikenteessä käytettäviä biopolttoaineita koskee kansallinen, vuoteen 2020 ulottuva jakeluvelvoitelaki. Lisää asiasta sivulla Kansallinen jakeluvelvoite.

Biopolttoaineosuuksien tilastoinnin hoitavat viranomaistahot. Öljy- ja biopolttoaineala ry ei tilastoi biopolttoaineosuuksia.

Tulli, Tilastokeskus, Energiavirasto

Tilastointivastuu asiassa on Tilastokeskuksella. Se saa tiedot Tullilta, jolle liikennepolttonesteitä jakelevat yritykset raportoivat vuosittain omat biopolttoaineosuutensa. Kansallisessa jakeluvelvoitelaissa bio-osuus lasketaan kulutukseen toimitettujen moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä. Mikäli jokin jakeluvelvollinen yhtiö ei täytä asetettua velvoitetta, Tulli määrää seuraamusmaksun. Biopolttoaineiden pitää täyttää asetetut kestävyyskriteerit, ja kestävyyskriteeriselvitykset toimitetaan Energiavirastolle.

Eurostat

Tilastokeskus raportoi Suomen tiedot EU:n tilastointiviranomaiselle Eurostatille, joka kerää tiedot kaikista EU-maista. Tilastointiprosessi on monipolvinen, joten yleensä tiettyä vuotta koskevien lopullisten biopolttoaineosuustietojen valmistuminen vie melko pitkän ajan. Valmistumisajankohta myös vaihtelee vuosittain riippuen monista tekijöistä. Eurostat julkaisee tiedot kaikista EU-jäsenmaista saatuaan koko tilastoinnin valmiiksi.

Bio-osuus lasketaan energiasisällön kokonaismäärästä

Kansallisessa jakeluvelvoitelaissa bio-osuus lasketaan kulutukseen toimitettujen moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä. Jakeluvelvoite oli 6 % vuosina 2011-2014, 8 % vuonna 2015, 10 % vuonna 2016 ja 12 % vuonna 2017. Vuonna 2018 jakeluvelvoite on 15 %, vuonna 2019 se on 18 % ja vuonna 2020 jakeluvelvoite on 20 %.

Käytännössä vuosittainen osuus voi olla etupainotteisesti myös suurempi. Vuoteen 2020 saakka on voimassa biopolttoaineiden kaksoislaskenta. Jos biopolttoaineen raaka-aine on jäte, tähde, syötäväksi kelpaamaton selluloosa tai lignoselluloosa, biopolttoaine lasketaan jakeluvelvoitteeseen kaksinkertaisena.

Vuosittaisen biosisällön lopulliset tiedot julkaisee viiveellä EU:n tilastointiviranomainen Eurostat. Vuonna 2015 Suomen tieliikenteessä käytettyjen biopolttoaineiden määrä oli Eurostatin tilastossa 22 %, kun jakeluvelvoite oli 8 %, eli jakeluvelvoitetta täytettiin etupainotteisesti. Vuonna 2016 toimitettujen biopolttoaineiden määrä oli Eurostatin mukaan 8,4 %, kun jakeluvelvoite oli 10 %. Jakeluvelvoitetta täytettiin siten vuonna 2016 aikaisempien vuosien ”ylitäytöllä”.