Autonpesuaineiden hyväksymisjärjestelmä

Öljy- ja biopolttoaineala ry ylläpitää huoltoasemien jätevesiohjelmaa. Sen olennainen osa on pesuaineyhdistelmien hyväksyntäjärjestelmä.

Standardissa SFS 3352 "Palavien nesteiden jakeluasema" viitataan jätevesiohjelmaan ja edellytetään ajoneuvojen pesutoiminnassa käytettävien pesuaineyhdistelmien hyväksymistä. Järjestelmä varmistaa riskienhallinnan osana vastuullista huoltoasematoimintaa. Pesuaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä on lisäksi säädetty pesuaineasetuksessa (648/2004/EY), REACH-asetuksessa (1907/2006/EY) ja CLP-asetuksessa (1272/2008/EY).

Autonpesun jätevedet ovat usein merkittävä osa jätevesistä huoltoasemalla. Öljypitoisten vesien joutuminen yleiseen jätevesiverkostoon estetään öljynerottimilla ja käyttämällä ainoastaan testattuja ja hyväksyttyjä pesuaineyhdistelmiä.

Ohjekirja huoltoasemien autonpesutoiminnasta

Ohjekirja ”Ajoneuvojen pesutoiminta huoltoasemilla ja muissa vastaavissa kohteissa” julkaistiin uusittuna vuonna 2011, jonka jälkeensitä on päivitetty. Kirja on huoltoasemien lisäksi avuksi mm. pesuaineiden valmistajille ja myyjille sekä valvontaviranomaisille. Kirjaan on koottu pesutoiminnassa syntyvien jätevesien hallintaan tarvittavaa tietoa mm. pesulaitteista, pesukemikaaleista ja niiden hyväksymismenettelystä sekä jätevesien käsittelystä.

Ohjekirjan päivityksissä on otettu huomioon pesuaineiden ja puhdistusteknologioiden kehittyminen ja lainsäädännön muutokset. Esim. EU:n asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (ns. CLP-asetus) vaikuttaa pesuaineiden luokitukseen ja merkintöihin.

Yleistä autonpesukemikaaleista

Piintyneen lian irrottamiseen käytetään auton pesussa liuottimia, jotka voivat olla öljyhiilivetyliuottimia, mikroemulsiotyyppisiä liuotinshampoita tai muita liuotinpesuaineita. Pesushampoiden ja huuhteluaineiden avulla irronnut lika poistetaan auton pinnalta huuhteluveteen. Vahoilla pinta suojataan likaantumista vastaan.

Tee-se-itse -pesussa käytetään vastaavia pesuaineita kuin huoltoasemilla. Huoltoasemilla liuottimet otetaan talteen ja toimitetaan käsiteltäväksi, kun taas kotipihassa öljyiset jätevedet päätyvät yleensä suoraan maaperään tai yleiseen viemäriverkostoon.

Pesuaineiden hyväksymismenettely

Öljy- ja biopolttoaineala ry hyväksyy ajoneuvojen pesutoiminnassa käytettävät pesuaineyhdistelmät valmistajan tai maahantuojan hakemuksen perusteella ja pitää luetteloa hyväksytyistä pesuaineyhdistelmistä.

Hyväksymismenettelyssä yhdistelmän koostumus tarkastetaan ja hakijan tulee testauttaa yhdistelmä, mikäli se sisältää öljyhiilivetyliuotinta. Hyväksymisnumero (ÖBA x-20xx) tulee olla merkittynä pesuainepakkaukseen.

Pesuaineyhdistelmällä tarkoitetaan pesun eri vaiheissa käytettävää esim. liuottimen, shampoon, huuhteluaineen ja vahan yhdistelmää. Autonpesussa saa samanaikaisesti olla käytössä vain yhteen pesuaineyhdistelmään kuuluvia pesukemikaaleja. Mikäli hyväksymisnumero on myönnetty vain yhdelle pesuaineelle, samassa pesussa ei saa käyttää muita pesuaineita. Mikäli pesussa käytetään vain yhtä pesuainetta, tulee myös se hyväksyttää.

Hyväksymiskriteerit, voimassaolo

Nykyiset hyväksymiskriteerit tulivat voimaan 1.1.2012. Uusien kriteerien mukaan tehdyt hyväksynnät ovat voimassa 5 vuotta. Vanhojen, ennen vuotta 2011 käyttöön otettujen kriteerien mukaan hyväksyttyjen pesuaineyhdistelmien hyväksymisnumerot eivät ole enää voimassa.

Luettelo hyväksytyistä pesuaineyhdistelmistä >

Hakuohjeet

Pesuaineyhdistelmän hyväksyntää haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa tulee olla selkeästi ilmoitettuna pesuaineyhdistelmä/yhdistelmät, joille haetaan hyväksyntää.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa:
1) Käyttöturvallisuustiedote kaikista pesuaineyhdistelmään kuuluvista valmisteista.
2) Tuoteselostus (resepti) kaikista pesuaineyhdistelmään kuuluvista valmisteista. Tuoteselostuksessa tulee olla lueteltuna kaikki pesuaineeseen sisältyvät ainekomponentit sekä niiden likimääräiset pitoisuudet (prosentteina). Tuoteselostukset käsitellään luottamuksellisesti.
3) Käyttöohje kaikista pesuaineyhdistelmään kuuluvista valmisteista. HUOM. Suomessa käyttöön tarkoitettujen pesuaineiden käyttöohjeet tulee olla suomeksi ja ruotsiksi.
4) Testaustodistus öljynerottuvuustestistä pesuaineyhdistelmälle. Testaustodistusta ei tarvita, mikäli mikään pesuaineyhdistelmään kuuluva pesuaine ei sisällä öljyhiilivetyliuotinta. (öljynerottuvuustesti tehdään ohjekirjan liitteen 1 mukaisesti)

Hyväksyntää ei tehdä, mikäli jokin edellä mainituista liitteistä puuttuu.

Tarkempaa tietoa hyväksymiskriteereistä ohjekirjasta 'Ajoneuvojen pesutoiminta huoltoasemilla ja muissa vastaavissa kohteissa'. Hyväksymismenettelystä veloitetaan 300 eur (+alv)/hyväksymisnumero. Hakemuksen toimitus: virpi.nummisalo(@)oil.fi