Huoltoasemien ympäristöturvallisuus

Huoltoasematoiminta monin tavoin säädeltyä

Huoltoasematoimintaa on harjoitettava niin, ettei siitä aiheudu henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkoja. Toiminnan varmistamiseksi on annettu joukko yksityiskohtaisia normeja.

Huoltoasemilla on 2000-luvulla toteutettu merkittäviä teknisiä, kemikaaliturvallisuuslainsäädäntöön perustuneita perusparannushankkeita.

Jakeluasemapäätös

Huoltoasemien perusparannuksilla on pantu täytäntöön mm. päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnissa jakeluasemilla (kauppa- ja teollisuusministeriön jakeluasemapäätös 415/1998).

Jakeluasemapäätöksellä on säädetty jakeluaseman sijoituksesta ja rakennuksista sekä turvallisuusjärjestelyistä, polttonestesäiliöiden sijoituksesta, säiliö- ja putkistorakenteiden hyväksyttävyydestä ja jakelulaitteista. Velvoitteiden tarkoituksena on jakeluasemien turvallisuuden varmistaminen ja päästöjen vähentäminen.

Päätöksen velvoitteet ovat sen voimaantulosta lähtien koskeneet uusia asemia. Vanhoihin asemiin velvoitteita on sovellettu vuoden 2002 lopusta lukien, muutamia kohtia lukuun ottamatta.

Jakeluasemia koskeva standardi

Yksityiskohtaisemmat jakeluaseman teknistä rakennetta koskevat vaatimukset on annettu palavien nesteiden jakeluasemia koskevassa standardissa SFS 3352. Standardin uusi, päivitetty versio julkaistiin vuonna 2014.

Standardinomainen rakentaminen ja sitä ohjaavat pitkälle kehitetyt yhtenäiset normit mahdollistivat sen, että jakeluasemat on perustapauksissa voitu vapauttaa ympäristölupamenettelystä. Tämä toteutettiin vuonna 2010 ympäristönsuojelulain muutoksella ja valtioneuvoston asetuksella jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010). Tärkeillä pohjavesialueilla jakeluasemat tarvitsevat edelleen ympäristöluvan. Asetuksella säädettyjä ympäristönsuojeluvaatimuksia sovelletaan silloin minimivaatimuksina.

Bensiinihöyryjen talteenotto

Huoltoasemien bensiinisäiliöiden täytön yhteydessä syrjäytyvät bensiinihöyryt on jo pitkään otettu talteen. Ne on toimitettu öljyvarastoille ja nesteytetty takaisin bensiinivirtaan.

Vuonna 2012 tuli voimaan asetus, joka toi Suomen lainsäädäntöön EU-direktiivin vaatimukset liittyen tankkauksessa vapautuvien bensiinihöytyjen talteenottoon. Uudet ja uudistettavat huoltoasemat on varustettava järjestelmillä, jotka ottavat talteen myös tankkauksessa vapautuvat bensiinihöyryt. Laitteiden höyryjen talteenottotehon on oltava vähintään 85 %.

Uudehkoilla ja peruskunnostetuilla huoltoasemilla oli jo ennen uutta asetusta otettu käyttöön tekniikka, jolla tankkauksessa vapautuvat bensiinihöyryt otetaan talteen. Suurimmat muutokset tulevat aikanaan niille olemassa oleville huoltoasemille, joilla järjestelmä ei ole vielä käytössä ja joilla tehdään merkittäviä teknisiä perusparannuksia varastointi- ja jakelujärjestelmään, esim. uusitaan säiliöt ja putkistot.

Tällaiset asemat on varustettava uudella tekniikalla sitten, kun muutostöitä tehdään. Isojen huoltoasemien, jotka myyvät yli 3 miljoonaa litraa bensiiniä vuodessa, on kuitenkin asennettava laitteistot viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä.

Tankkauksen yhteydessä tapahtuva bensiinihöyryjen talteenotto rajoittaa haihtuvien yhdisteiden (VOC) päästöjä entisestään. Asialla on suurin merkitys ilman laatuun tiheään asutuissa taajamissa ja siellä sellaisilla huoltoasemilla, joiden bensiinin myynti on suurta. Bensiinihöyryjä vapautuu tankkauksessa kaikkina vuodenaikoina.

Pohjavesialueilla erityissuojaustaso

Huoltoasema-alan liikepaikkasuunnittelussa on jo pitkään ollut ohjeena, että uusia jakeluasemia ei ensisijaisesti sijoiteta vedenhankinnan kannalta tärkeiksi luokitelluille pohjavesialueille.

Jos taajama tai keskeinen liikenneväylä sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella, tarvitaan alueella myös huoltoasemia tielläliikkujien palveluiden turvaamiseksi.  Nykyaikaisilla suojausrakenneratkaisuilla toiminnasta pohjavedelle aiheutuvat riskit pystytään minimoimaan.

Toimiala on yhdessä viranomaisten kanssa kehittänyt rakentamisohjeita, joiden avulla pohjaveden pilaantumisriski voidaan hallita.

Tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevilta asemilta vaaditaan erityissuojaustasoa. Asemien kaikki varastosäiliöt ja polttonestevirrat varustetaan kaksinkertaisella suojausrakenteella ja niiden välitila automaattisella hälytysjärjestelmällä. Myös maaperän tiivistämiseen on erilaisia suojausrakenneratkaisuja, joita edellytetään pohjavesialueilla. Tavoitteena on, ettei missään laitteessa tapahtunut rakennevaurio tai käsittelyvirhe johda pohjaveden pilaantumiseen.