Maksujärjestelmät huoltoasemilla

Hinnat kolmella desimaalilla  

Polttoaineiden hinnat huoltoasemilla esitetään Suomessa euroissa kolmella desimaalilla eli sentin kymmenesosissa. Käytäntö on yleiseurooppalainen.

Korttimaksamisen turvallisuusohjeita

Käytettäessä maksukorttia polttoaineautomaatilla on toimittava yhtä huolellisesti kuin asioitaessa esimerkiksi käteisnostoautomaatilla. Huoltoasematoimintaa harjoittavat yhtiöt ja maksukorttien myöntäjät neuvovat asiakkaitaan korttiturvallisuudessa. 

Öljy- ja biopolttoaineala ry tekee yhteistyötä Finanssialan Keskusliiton ja korttimaksamisen eri toimijoiden kanssa korttimaksamisen järjestelmien ja niiden turvallisuuden kehittämiseen liittyvissä asioissa. Yleistä tietoa korttimaksamisesta ja sen turvallisuudesta sekä aiheeseen liittyviä uutisia julkaistaan Nets Oy:n ylläpitämällä Korttiturvallisuus-sivustolla: Korttiturvallisuus.fi

Maksuautomaatio on jatkuvan kehityksen kohteena

Polttoaineautomaatti on kaupan tavallista maksupäätettä teknisesti huomattavasti monimutkaisempi järjestelmä. Huoltoasemien maksuautomaation kehittämiseen on viime aikoina kohdistunut paljon erilaisia, muun muassa turvallisuusperusteisia vaatimuksia. Niiden hallittu toimeenpano ja ylläpitäminen vaatii käytännössä jatkuvia toimia ja tiivistä yhteistyötä maksuautomaation järjes­telmätoimittajien kanssa.

Kaikki maksupäätteet täyttävät nykyisin kansainvälisen korttimaksujen varmentamisstandardin (EMV). Muita kehitystarpeita ja uudistustoimia on kuitenkin jatkuvasti vireillä. Niistä aiheutuu huoltoasemille myös mittavia kustannuksia. Aika-ajoin uudistusten toteuttamista rajoit­taa myös maksujärjestelmälaitteiden toimittajien rajallinen kapasiteetti.

Huoltoasema-ala korostaakin hallitun etenemisen ja muutostarpeiden tärkeysjärjestyksen huomioon ottamista uudistuksia tehtäessä. Öljy- ja biopolttoaineala ry katsoo, että automaattimaksamisen yhtenäiseen infrastruktuuriin pyrkiminen on hyvä tavoite, kun se on osa­puolten kannalta järkevää eivätkä kilpailusäännöt sitä rajoita. Mahdollisimman yhtenäinen käyttöliittymä helpottaa myös kuluttajien asiointia.