Liikennepolttoaineet

Bensiini ja dieselöljy yleisimmät polttoaineet

Maailman liikennejärjestelmä perustuu pitkälle fossiilisiin polttoaineisiin. Kokonaan uudet polttoaine- ja käyttövoimavaihtoehdot, jotka edellyttävät autoissa uutta teknologiaa, yleistyvät, mutta vasta vähitellen. Yleinen käsitys on, että vuonna 2030 vielä yli 80 % liikenteessä kulutetusta energiasta perustuu öljytuotteisiin.

Yleisimmin käytettyjä nestemäisiä polttoaineita ovat bensiini, dieselöljy, kevyt polttoöljy, raskas polttoöljy ja lentopetroli eli kerosiini. Bensiinin ja dieselöljyn etuja ovat mm. hyvä saatavuus, suuri energiatiheys ja helppo käsiteltävyys. Nestemäisiin polttoaineiseen kuuluu lisäksi korkeaseosetanoli.

Liikenteen energiana käytetään myös maakaasua, biokaasua ja nestekaasua sekä sähköä. Liikennekäyttöön kehitetään myös erilaisia uusia polttoaineita kuten vetyä.

Nykyjärjestelmiin soveltuvat polttoaineet kustannustehokas tie päästövähennyksiin

Polttoainevalmistajat, autoteollisuus ja muut alan toimijat tekevät yhteistyötä polttoaineiden jatkuvassa kehittämisessä, kun tavoitteena on mahdollisimman kestävä ja energiatehokas liikennejärjestelmä. Kehitettävinä ovat sekä perinteiset että uudet polttoaineet.

Sellaiset polttoaineet, jotka ovat sopivia olemassa olevaan autokantaan ja joille on valmiiksi olemassa polttoaineiden jakelujärjestelmä, on helppo ottaa käyttöön välittömästi. Kustannustehokkain tapa tuoda uusia polttoaineita markkinoille on laittaa biopolttoaineita fossiilisen polttoaineen joukkoon sekoituksina, jotka soveltuvat olemassa olevaan jakelujärjestelmään ja nykyiseen autokantaan.

Polttoaineiden kehittämisessä on tärkeää ottaa huomioon myös kunkin polttoaineen soveltuvuus käyttötarkoitukseensa. Esimerkiksi tieliikenteessä biopolttoaineiden käytön lisääminen on helpompaa henkilöautoliikenteessä kuin raskaassa liikenteessä.

Kaikissa liikenteen polttonesteissä biokomponentteja

Myös Suomessa liikennepolttonesteitä kehitetään ottaen huomioon energia- ja ilmastotavoitteet kuten uusiutuvan energian käytön lisääminen. Kaikki Suomessa jakelussa olevat liikenteen polttonesteet sisältävät nykyisin biokomponentteja.

Liikennepoltonesteiden laatuvaatimukset ja -standardit

Nestemäiset polttoaineet ovat korkean teknologian tuotteita, jotka täyttävät EU:n tiukat laatuvaatimukset sekä niitä täydentävät eurooppalaiset ja kansalliset laatustandardit. Standardit määrittelevät vähimmäisvaatimukset polttoaineiden ongelmattoman toiminnan takaamiseksi.

Eurooppalaiset standardit laaditaan eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin teknisissä komiteoissa. Ne valmistellaan asiantuntijavoimin yhteistyönä eri osapuolien kuten polttoaineen tuottajien ja moottorivalmistajien kesken. Laatustandardit ovat Suomessa voimassa SFS-EN-standardeina. Laatustandardi SFS-EN 228 asettaa vaatimukset moottoribensiinille ja SFS-EN 590 dieselöljylle.

Uusiutuvan energian direktiiviä täydentää polttoaineiden laatudirektiivi, jossa on asetettu tavoite polttoaineiden hiili-intensiteetin vähentämisestä 10 % vuoteen 2020 mennessä. Tästä 6 % on sitova velvoite ja 4 % perustuu vapaaehtoisiin toimiin. Pakollinen osuus toteutetaan käytännössä kasvattamalla polttoaineiden biosisältöä.

Polttoaineiden laatudirektiivi määrittelee myös biokomponenttien pitoisuuksien raja-arvot polttoaineissa. Esimerkiksi bensiinissä saa olla enintään 10 tilavuusprosenttia etanolia. Kansallisesti nämä velvoitteet on kirjattu polttoaineiden laatuasetuksessa, joka tuli voimaan vuoden 2011 alussa.

Bensiini- ja dieselpolttoainelaadut Suomessa

Liikenteen ympäristötavoitteiden saavuttamisessa bensiinin etanolipitoisuuden lisäys on yksi keino muiden joukossa. 95-oktaanisen bensiinin etanolipitoisuutta lisättiin Suomessa vuoden 2011 alussa (95 E10).

Suomessa bensiinin päälaadut ovat 95-oktaaninen 95 E10 ja 98-oktaaninen 98 E5. Bensiinin soveltuvuus autoon määräytyy oktaaniluvun ja etanolipitoisuuden mukaan: auton oktaanivaatimuksen pitää täyttyä eikä etanolipitoisuus saa ylittää auton soveltuvuusrajaa.

Bensiinin 95 E10 bioetanolimäärä voi vaihdella ja olla enintään 10 tilavuusprosenttia. E10-bensiini voi vaihtoehtoisesti sisältää myös eettereitä tai muita polttoainedirektiivin sallimia alkoholeja. E10-bensiini soveltuu suurimpaan osaan niistä käytössä olevista autoista, joissa käytetään 95-oktaanista bensiiniä.

Bensiinissä 98 E5 etanolia voi olla enintään 5 tilavuusprosenttia. Se sopii sellaisiin moottoreihin, joissa ei voi käyttää E10-bensiiniä. Kyseessä ovat lähinnä iäkkäät ajoneuvot.

Markkinoilla on erilaisia dieselpolttoaineita. Suurimmassa osassa bio-osuutena on kotimaisilta jalostamoilta tulevaa uusiutuvaa dieselöljyä, jota tehdään vetykäsittelyllä. Raaka-aineina käytetään jätteitä ja tähteitä, kuten kasviöljyä ja eläinrasvaa. Bio-osuus vaihtelee, eikä sille ole määrätty enimmäismäärää, koska tuote vastaa kemialliselta koostumukseltaan normaalia dieselöljyä. Markkinoilla voi olla myös sellaista dieselöljyä, jossa bio-osuutena on ns. ensimmäisen sukupolven biodieseliä (FAME), jonka osuus on rajattu 7 tilavuusprosenttiin.

Suomessa autokanta on niin iäkästä, että enintään 5 tilavuusprosenttia sisältävää bensiiniä tulee olemaan saatavilla vielä pitkään, niin kauan kuin sille on kysyntää. Asetus edellyttää, että E5-bensiiniä on saatavilla ainakin vuoden 2018 loppuun asti maantieteellisesti riittävän kattavasti. E5-bensiinin tarjoamista ei edellytetä kaikilta huoltoasemilta. Tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella säädettyä jakeluvelvoitetta on myös mahdollista jatkaa.

E10-sivusto Motivan palvelimella

Vuonna 2010 avattu verkkosivusto E10-bensiinistä toimii energiatehokkuuden edistäjän Motivan palvelimella.