Liikennepolttoaineiden verotus

Monissa Euroopan maissa korkea verotus

Polttoaineverotusta käytetään Euroopassa yleisesti verotusinstrumenttina, jonka avulla kerätään varoja yhteiskunnan toimintoja varten. Näin myös Suomessa, jossa liikennepolttonesteiden verokanta on korkea.

Vuoden 2015 alussa nestemäisten polttoaineiden verotukseen tuli korotuksia osana laajempia energiaverotuksen muutoksia, jotka liittyvät valtion kireään taloudelliseen tilanteeseen.

Liikennepolttonesteiden valmisteveroa kiristettiin niin, että arvonlisävero mukaan lukien bensiinin verotus nousi noin 1 senttiä litralta ja dieselpolttoaineen noin 1,2 senttiä litralta. Lämmityspolttoaineiden valmisteveron nosto merkitsi sitä, että kevyen polttoöljyn verotaakka kasvoi noin 3 senttiä litralta. Raskaan polttoöljyn osalta veronkorotus oli vajaat 4 senttiä kilolta.

Verojen määrä

Vuonna 2015 tulli kantoi veroja ja maksuja yhteensä noin 10,4 miljardia euroa. Eniten summaa kerrytti nestemäisten polttoaineiden valmistevero, jota kannettiin kaikkiaan 2,91 miljardia euroa.

Ympäristöperusteinen verotus

Nestemäisten liikennepolttoaineiden verotus on ympäristöperusteista, ja veron määrä perustuu tuotteen energiasisältöön ja hiilidioksidipäästöihin. Liikenteen polttoaineilla myös lähipäästöt vaikuttavat verotasoon.

Bensiinin ja dieselin verot – polttoainevero ja arvonlisävero

Bensiinin ja dieselöljyn verotus koostuu valmisteverosta eli polttoaineverosta sekä arvonlisäverosta.

Polttoainevero muodostuu energiasisältöverosta, hiilidioksidiverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Polttoaineveron määrä määritellään valmisteverolainsäädännössä sentteinä tuotelitraa tai -kiloa kohti ja on siis hinnasta riippumaton. Koska polttoainevero määrätään sentteinä, sen prosentuaalinen osuus kuluttajahinnasta vaihtelee kuluttajahinnan muuttuessa.

Nykyisin polttoaineveron määrä on erilainen polttonesteiden eri komponenteille, joten kulutukseen myytävän valmiin tuotteen veromäärä riippuu siihen sisältyvien eri komponenttien osuuksista. Toisin sanoen huoltoasemalla myytävässä bensiini- tai dieselpolttoainelitrassa on veroa sen mukaisesti, minkä verran se sisältää moottoribensiiniä tai dieselöljyä ja minkä verran erilaisia biokomponentteja.

Huoltovarmuusmaksu on korvamerkitty veroluonteinen maksu, joka tilitetään huoltovarmuusrahastoon.

Arvonlisävero on 24 % tuotteen arvonlisäverottomasta hinnasta eli noin 19 % kuluttajahinnasta. Arvonlisävero maksetaan polttoaineen koko hinnasta, myös hintaan sisältyvästä valmisteverosta.

Biokomponenteilla alempi vero

Biokomponenteista vero on alempi kuin fossiilisista öljytuotteista, joten polttonestelitrasta maksettava vero riippuu siihen sisältyvien komponenttien keskinäisestä suhteesta. Toisin sanoen huoltoasemalla myytävässä polttonestelitrassa on veroa sen mukaisesti, kuinka paljon se sisältää varsinaista moottoribensiiniä tai dieselöljyä ja kuinka paljon erilaisia biokomponentteja.

Veromalliin jäänyt poikkeuksia

Öljy- ja biopolttoaineala ry pitää hyvänä Suomen ympäristöperusteista energiaveromallia, ja samanlaisen rakenteen soveltamista liikenteen lisäksi myös lämmitys- ja voimalaitospolttoaineisiin. Energiasisällön ja päästöt huomioon ottava veromalli on yksi tärkeimmistä ohjauskeinoista polttoaineiden ympäristökuormituksen vähentämisessä.

Nykyinen energiaveromalli on rakenteensa ja kattavuutensa vuoksi hyvin läpinäkyvä. Se pyrkii kohtelemaan eri polttoaineita tasapuolisesti. Lakiin on kuitenkin jäänyt joitakin poikkeuksia ja epäyhtenäisiä verokantoja. Öljy- ja biopolttoaineala ry katsoo, että poikkeuksista on päästävä eroon kohtuullisen siirtymäajan kuluessa.

Energiaverotukseen jääneistä poikkeuksista on yhtenä esimerkkinä biokaasu, joka on vapautettu kokonaan valmisteverosta. Tämän verottomuuden takia sen kuluttajahintaa ei voi suoraan verrata bensiinin kuluttajahintaan, joka sisältää myös valmisteveron.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n kuluttajahintaseurannassa elokuussa 2016 95-oktaanisen bensiinin kuluttajahinta oli 1,334 euroa litralta, jolloin bensiinin valmisteveroton hinta oli 0,423 euroa. Biokaasun hinta litrahinnaksi muunnettuna oli 0,928 euroa (Gasum Oy:n verkkosivut). Näin ollen bensiinin valmisteveroton litrahinta oli alempi kuin biokaasun.

Merkittävät poikkeamat energiaverotuksen periaatteista johtavat väistämättä yksittäisten energiamuotojen suosimiseen ja murentavat energiaverotusmallin johdonmukaisuutta. Eri energiamuotojen erilainen verokohtelu vääristää Öljy- ja biopolttoaineala ry:n mielestä kilpailua ja heikentää taloudellista tehokkuutta.

 

Öljy- ja biopolttoaineala ry | Unioninkatu 22 | 00130 Helsinki | etunimi.sukunimi@oil.fi | office@oil.fi | @OilFi