Ajoneuvojen kehityssuuntia

Autotekniikka ja polttoaineet kehittyvät käsi kädessä, polttomoottorin energiatehokkuus paranee

Käytännössä ajoneuvojen polttoainevaihtoehdot ovat melko rajallisia, koska moottorit, pakokaasujen puhdistuslaitteet ja polttoaineet ovat ajan myötä hioutuneet toimiviksi kokonaisuuksiksi. Bensiini ja dieselöljy ovat muodostuneet autojen pääpolttoaineiksi. Syitä tähän ovat olleet mm. hyvä saatavuus, suuri energiatiheys ja helppo käsiteltävyys.

Kuluttajat ja autonvalmistajat eivät myöskään ole olleet halukkaita tekemään kompromisseja luotettavuuden, suorituskyvyn, energiatehokkuuden tai pakokaasupäästöjen osalta. Lisäksi polttoainevalintoihin vaikuttavat polttoaineiden hinnat.

Polttomoottorin energiatehokkuus myös paranee jatkuvasti. Tulevina vuosina polttomoottoriauto on vielä energiatehokkaampi kuin tänään, käyttää korkeaseoksisia biopolttoaineita eikä tuota lähipäästöjä.

Vaihtoehtoiset polttoaineet edustavat vasta 4-5 %:n osuutta koko maailman liikennepolttoaineista. Näitä polttoaineita ovat esim. maakaasu ja nestekaasu sekä mm. synteettiset hiilestä ja maakaasusta valmistetut polttoaineet.

Autoteollisuudessa kokonaan uudet polttoainevaihtoehdot vaativat kalliita muutoksia ja erilaisia hyväksymismenettelyjä. Autonvalmistajat ovatkin toivoneet, että kokonaan uusiin polttoainevaihtoehtoihin siirtymisen sijaan nykyisten kaltaisia hiilivetypolttoaineita valmistettaisiin yhä laajemmasta raaka-ainevalikoimasta, biomassa mukaan luettuna.

Esimerkiksi biopolttoaineiden osalta kustannustehokkain ja kuluttajan kannalta helpoin tapa tuoda uusia polttoaineita markkinoille on käyttää seoksia. Seoskäyttö ei edellytä uutta jakeluverkkoa eikä uusia ajoneuvoja.

Täysin uusien ajoneuvotekniikoiden siirtyminen suunnittelupöydältä käytäntöön vie pitkän aikaa. Auton pääsy tuotantoon vie helposti 10-12 vuotta, jonka jälkeen auto on liikenteessä ainakin saman ajan tai vielä pidempään.

Näin kestää vähintään 25-30 vuotta, ennen kuin kaikki ne ”vanhanaikaisuudet”, joita nykyautot sisältävät, poistuvat käytöstä. Tämä merkitsee, että nykyhetken uusinta teknologiaa on autoissa vielä 2030-luvulla.

Verkosta ladattavat autot, sähköautot, vetyautot

Autojen kehitys kulkenee tulevina vuosikymmeninä vähitellen hybridisoinnin kautta kohti täyssähköisiä voimansiirtoratkaisuja. Pidemmälle, vuoteen 2050 ja siitä eteenpäin ulottuvissa skenaarioissa tulevaisuuden energioina esiintyvät usein uusiutuvista lähteistä tuotettu vety ja sähkö.

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän selvityksen mukaan sähköautojen todellinen tuleminen on mitä todennäköisimmin alkanut ja monet suuret autonvalmistajat panostavat massamarkkinoille suunnattuihin, varta vasten sähköautoiksi suunniteltuihin malleihin.

Sähköautot yleistyvät kuitenkin suhteellisen hitaasti, eikä niistä ole apua vielä vuoden 2020 energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tilanne on toinen vuoden 2030 jälkeen ja varsinkin vuoteen 2050 mennessä.

Ennusteita tulevaisuudesta

Monet tahot ovat laatineet ennusteita sähköautojen yleistymisestä. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan henkilöautokaluston merkittävä sähköistyminen yhdistettynä vähähiiliseen sähkön tuotantoon on välttämätöntä liikenteen päästöjen vähentämiseksi pitkällä aikavälillä vuoteen 2050 mennessä.

IEA ennustaa, että vuonna 2020 verkosta ladattavien autojen myyntiosuus olisi maailmassa 10 %:n suuruusluokkaa. Tämä merkitsisi, että sähköautojen osuus ajoneuvokannasta vuonna 2020 olisi vasta joitakin prosentteja. Näin sähkön osuus ajoneuvokannassa kasvaisi merkittävämmäksi vasta vuoden 2030 jälkeen.

EU:n tulevaisuusskenaarioissa henkilöautokannasta ladattavia tai akkukäyttöisiä sähköautoja on vuonna 2050 vasta 8 %. Diesel-autojen osuus on 30 %, bensiinikäyttöisten 18 % ja hybridien 36 %. Autojen energiankulutuksesta nestemäisten polttoaineiden osuus vuonna 2050 on 90 %. Tästä dieselin osuus on 52 %, bensiinin 29 % ja biopolttoaineiden 9 %.

Täyssähköautojen suurimmat haasteet tällä hetkellä ovat akkutekniikan puutteista johtuva lyhyt toimintamatka (100–150 km), joka lyhenee entisestään kylmissä olosuhteissa, autojen korkea hinta sekä latausinfrastruktuurin puute