Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Öljy- ja biopolttoaineala ry (Y-tunnus 0117177-6)
Öljyalan Palvelukeskus Oy (Y-tunnus 0215443-3)

Postiosoite: PL 1405, 00101 Helsinki
puh. 020 766 9930

Rekisteristä vastaava henkilö

Pekka Huttula, pekka.huttula(at)oil.fi

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n ja Öljyalan Palvelukeskus Oy:n asiakas-, yhteistyö-, viestintä- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Olemassa olevia ja mahdollisia asiakkaita, tilaajia sekä yhteistyöyrityksiä ja -yhteisöjä koskevien yhteystietojen ylläpitäminen.

Tietoja käytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoitamisessa sekä yhteydenpidossa. Lisäksi tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita luovutettuja tietoja. Evästeiden avulla kerätään verkkosivuilla vierailijoista mitattavia tietoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi markkinoinnin ja markkinointiviestinnän suunnittelussa.

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Osoite, postinumero ja -toimipaikka
 • Mahdollinen titteli / vastuualue
 • Mahdollinen asiakasnumero tai muu tunniste
 • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
 • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. palautteet)
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot rekisterinpitäjän verkkosivustoilla ja -palveluissa
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailuihin, tapahtumiin osallistuminen)
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
 • Tietojen viimeisin muokkausajankohta

Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen rekisterinpitäjään. Tiedot kerätään sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröidyttäessä tai kun palveluitamme käytetään.

Tietolähteenä seurataan myös käyttäjän sallimia evästeitä, joilla seurataan vierailuja verkkosivuilla.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös ulkopuolisista rekistereistä. Tietolähteenä voi olla myös väestötietojärjestelmä (VTJ), kun rekisteröity ei ole tätä kieltänyt.

Tietojen luovuttaminen tai siirtäminen

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asianmukaisella tavalla. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin ylläpidon yhteyshenkilölle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.