Varastointitietoa

Mikro-organismit ja polttoaineet

Mikrobeja ja niiden haittoja ilmaantuu yleensä herkimmin polttoaineisiin vesiliikenteessä. Mikro-organismeista aiheutuvat ongelmat eivät kuitenkaan ole kovin tavallisia. Maaperässä ja ilmassa on luonnostaan mikrobeja, jotka pystyvät elämään myös polttoaineessa. Ne voivat päästä ilman mukana polttoaineen varastosäiliöön tai ajoneuvon säiliöön käsittelyn aikana. Asia koskee ennen kaikkea veneiden polttoainesäiliöitä, koska mikrobit pysyvät lepotilassa, jos polttoaine ei joudu kosketuksiin veden kanssa. Verkkosivujen osiossa Usein kysyttyä on listattu kysymyksiä ja vastauksia liittyen mikro-organismeihin ja polttoaineisiin.

Tiukat turvallisuusmääräykset

Öljytuotteiden säilytystä, myös kuluttajien omaa pienvarastointia, koskevat erittäin tiukat määräykset turvallisuuden takia.

Kemikaaliturvallisuuslainsäädännön vaatimukset koskevat sekä varastointiastioita että -määriä.

Varastointiastioiden tulee olla sellaisia, että ne täyttävät sekä polttonesteiden säilytystä että kuljetusta koskevat määräykset. Mitään muita astioita ei saa käyttää.

Poimintoja asetuksesta

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012) sisältää määräyksiä palavien nesteiden säilytyksestä. Seuraavassa muutamia poimintoja asetuksesta.

Lisätietoa varastointimääristä ja -astioista  saa esim. kunnan pelastusviranomaisilta.

45 §: Palavien nesteiden ja palavien kaasujen säilytys asuinrakennuksissa

Asuinhuoneistossa mukaan lukien niihin kuuluvat parvekkeet, terassit tai vastaavat tilat, saa säilyttää, jos se on turvallisuutta vaarantamatta mahdollista, palavia nesteitä sekä palavia nesteitä tai palavia kaasuja sisältäviä aerosoleja yhteensä enintään 25 litraa ja nestekaasua enintään 25 kilogrammaa. Muita kuin edellä mainittuja palavia kaasuja ei asuinhuoneistossa saa säilyttää.

Asuinrakennukseen kuuluvassa erillisessä varastotilassa saa lisäksi säilyttää palavia nesteitä sekä palavia nesteitä tai palavia kaasuja sisältäviä aerosoleja yhteensä enintään 50 litraa ja nestekaasua enintään 50 kilogrammaa.

Nestekaasun ja muiden ilmaa raskaampien palavien kaasujen säilytys on kielletty rakennusten kellari- ja ullakkotiloissa ja muissa vastaavissa tiloissa. Palavia nesteitä ja palavia kaasuja ei saa säilyttää yhtä useamman asuinhuoneiston käsittävän rakennuksen yhteisessä kellari- tai ullakkotilassa, joka on tarkoitettu asuntokohtaisen talousirtaimiston säilyttämiseen.

46 §: Palavien nesteiden ja palavien kaasujen säilytys moottoriajoneuvosuojassa

Moottoriajoneuvosuojassa saa säilyttää palavaa nestettä ja palavaa kaasua ajoneuvoon, työkoneeseen ja niihin verrattavaan laitteeseen kuuluvassa, moottoriin kiinteästi liitetyssä polttoainesäiliössä sen tilavuuden mukaisen määrän. Tämän lisäksi saa säilyttää:

1) erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä ja syttyviä palavia nesteitä sekä palavia nesteitä tai palavia kaasuja sisältäviä aerosoleja yhteensä enintään 60 litraa;

2) palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 60 celsiusastetta enintään 200 litraa; sekä

3) nestekaasua enintään 25 kilogrammaa.

Muita kuin edellä mainittuja palavia kaasuja näissä tiloissa ei saa säilyttää.

48 §: Nestekaasun säilytys eräissä tapauksissa

Ajoneuvoissa, veneissä, sosiaalitilavaunuissa sekä niihin rinnastettavissa tiloissa saa säilyttää nestekaasua enintään 25 kilogrammaa. Tämän lisäksi kaasukäyttöisessä ajoneuvossa saa olla kiinteän polttoainesäiliön sisältämä määrä nestekaasua.

Nestekaasun säilytys on myös kielletty ajoneuvojen, veneiden, sosiaalitilavaunujen ja niihin rinnastettavien tilojen sellaisissa sisätiloissa, joissa ihmisiä yöpyy.