Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tehtävät

Lainsäädäntötyön seuranta

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toiminnan keskeinen osa on lainsäädäntötyöhön liittyvä edunvalvonta. Siihen liittyy yhteydenpito kansallisiin ja kansainvälisiin viranomaisiin, instituutioihin ja järjestöihin, jotka vaikuttavat alan toimintaympäristöön ja toiminnan edellytyksiin.

Järjestö osallistuu lainsäädännön valmisteluun tekemällä aloitteita ja esityksiä, antamalla lausuntoja esimerkiksi eduskunnan valiokunnille sekä edustamalla alaa viranomaisten asettamissa komiteoissa, toimikunnissa ja työryhmissä.

Tilastointitoiminta

Öljy- ja biopolttoaineala ry:llä on tilastoyhteistyösopimus Tilastokeskuksen kanssa. Järjestö kokoaa ja ylläpitää energiatilastointia oman alansa osalta paitsi jäsentensä käyttöön myös kotimaisia ja kansainvälisiä tilastoviranomaisia varten. Tilastoja käyttävät Tilastokeskuksen lisäksi valtion ja kuntien eri viranomaiset sekä Huoltovarmuuskeskus. Kotimaasta tilastoidaan mm. öljytuotteiden myyntiä, hintatasoa ja jakeluverkostoa eli huoltoasemia. Järjestö kokoaa ja julkaisee verkkosivuillaan myös kansainvälisiä tilastoja.

Standardointitoiminta

Suomen Standardisoimisliiton SFS:n toimialayhteisönä Öljy- ja biopolttoaineala ry vastaa laajasti öljy- ja maakaasualaan liittyvästä standardoinnista. Järjestön vastuulla on 30 eurooppalaisen standardisointijärjestön CENin ja yhdeksän kansainvälisen standardisointijärjestön ISOn komiteaa.

Valmiussuunnittelu

Huoltovarmuuskeskuksen kanssa tehtyyn sopimukseen perustuen Öljy- ja biopolttoaineala ry vastaa alan valmiussuunnittelusta. Maan huoltovarmuuden rahoitus perustuu suurelta osin energiatuotteista kerättävään huoltovarmuusmaksuun, josta pääosa kertyy öljytuotteista.

Koulutustoiminta

Järjestö ja sen omistama yritys Öljyalan Palvelukeskus Oy järjestävät kursseja, seminaareja ja muita koulutustilaisuuksia.

Viestintä, julkaisut

Järjestö viestii alan ajankohtaisista asioista sidosryhmille, medialle ja kuluttajille. Keskeisiä teemoja ovat energiatehokkuus ja öljytuotteiden vastuullinen käyttö. Viestinnällä tuodaan esille sitä, että kehittyvä öljy on mukana jokaisen arjessa - nyt ja pitkälle tulevaisuuteen, samalla, kun alan toimijat kehittävät myös uusia energiamuotoja.

Öljyalan Palvelukeskus julkaisee Lämmöllä-lehteä, jonka öljylämmittäjät saavat kotiin kolmesti vuodessa. Teknisiä käsikirjoja, oppaita ja esitteitä tuotetaan lähinnä ammattikäyttöön.

Kansainvälinen toiminta

Järjestön työhön liittyy myös kansainvälistä toimintaa ja tietojen vaihtoa. Pääpaino on eurooppalaisessa yhteistyössä ja erityisesti EU:n piiriin kuuluvien hankkeiden valmistelussa.

Järjestö toimii mm. seuraavien yhteisöjen piirissä:

  • Rinnakkaisjärjestöt Pohjoismaissa ja muissa Euroopan maissa
  • Euroopan öljynjalostajien järjestö FuelsEurope
  • Euroopan öljyteollisuuden ympäristö- ja turvallisuuskysymyksiä käsittelevä organisaatio Concawe, The Oil Companies' European Organisation for Environment, Health and Safety
  • Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN
  • Lämmitysöljyalan järjestö Eurofuel, The European Heating Oil Association
  • World Energy Council WEC, WEC Finlandin kautta