Ajankohtaista standardoinnista

Standardi SFS 5987 Nestekaasun käyttölaitos. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus päivitettävänä

Standardiin päivitetään painelaitelain (1144/2016) sekä sähköturvallisuuslain (1135/2016) tuomat muutokset. Lisäksi standardiin tullaan lisäämään asentamiseen liittyvän koekäytön reunaehdot.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Tina Sammi, etunimi.sukunimi@oil.fi, puh. 040 5012 738

SFS-käsikirjasarjaa 58 Palavat kaasut on päivitetty

Uudet versiot on saatavilla:

  • SFS-käsikirja 58-3:2018 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 3: Standardit. Kaasun siirto. 2. painos, 2018. A4-koko. 551 sivua.
  • SFS-käsikirja 58-4:2018 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 4: Standardit. Kaasun jakelu. 2. painos, 2018. A4-koko. 601 sivua.
  • SFS-käsikirja 58-5:2018 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 5: Standardit. Käyttöputkisto. 2. painos, 2018. A4-koko. 474 sivua.

(EU) 2016/426 Kaasulaiteasetuksen voimaansaattaminen on meneillään. Tämä tuo muutoksia säädöksiä koskevaan SFS-käsikirjan 58 osaan 1. Se tullaan päivittämään vuoden 2018 aikana, kun edellä mainitut lainsäädäntömuutokset on julkaistu.

Osan 1 päivitystarve arvioitiin samanaikaisesti osien 2, 3, 4 ja 5 kanssa. Osan 1 Kemikaaliturvallisuuslakiin (390/2005) on tullut kaksi muutosta (1142/2016) ja (200/2017). Muutoksen (1142/2016) olennaiset kohdat ovat 50 ja 52 pykälät, jotka koskevat säiliöiden vaatimuksenmukaisuuden osoittamista. Muutos (200/2017) koskee puolustusvoimia.

Käsikirjoja voi ostaa Suomen Standardisoimisliiton verkkokaupasta

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Tina Sammi, etunimi.sukunimi@oil.fi, puh. 040 5012 738

Uusi kansallinen standardointityöryhmä

Öljy- ja biopolttoaineala kokosi vuonna 2017 työryhmän laatimaan kansallista standardiehdotusta Nestekaasukeskukset. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus.

Nestekaasun suunnittelua, asennusta, kunnossapitoa ja tarkastusta ohjaavia kansallisia standardeja on laadittu nestekaasun käyttölaitoksille sekä pienasennuksiin. Näitä ovat SFS 5987 Nestekaasun käyttölaitos. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus sekä SFS 5992 Nestekaasuasennus. Pienkäyttö. On tarvetta valmistella erillinen standardi koskemaan kohteita, joissa nestekaasua varastoidaan kaasupulloissa tai kaasuastioissa.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Tina Sammi, etunimi.sukunimi@oil.fi, puh. 040 5012 738

Standardin SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema liite-ehdotukset C ja D

Jakeluasemastandardiin SFS 3352 on laadittu kaksi uutta liite-ehdotusta:

  • Liite C Maanpäälliset moottoribensiiniä tai korkeaseosetanolia sisältävät säiliöt ja varusteet (rakennemalli 8)
  • Liite D Jakeluasemalla olevat sähkölaitteistot – Asennukset, tarkastukset, todistukset sekä huolto- ja kunnossapito

Liite-ehdotusten lausuntokierros päättyi 18.10.2017. Lausuntoja käsitellään työryhmässä.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Tina Sammi, etunimi.sukunimi@oil.fi, puh. 040 501 2738

Standardi SFS 3357:2017 Palavien nestemäisten kemikaalien varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto julkaistiin joulukuussa 2017

Standardin päivityksessä on huomioitu bioöljyjen luokittelu leimahduspisteen mukaan. Lisäksi tekstistä on poistettu satamia koskevat vaatimukset. Teksti on kauttaaltaan päivitetty.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Virpi Nummisalo, etunimi.sukunimi@oil.fi, puh. 040 516 5874

Kansalliset standardit, päivitettävinä olevat

  • SFS 3353 Palavan nesteen valmistuslaitos ja teknillinen käyttölaitos
  • SFS 3355 Palavien nesteiden käsittely satama-alueella

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Virpi Nummisalo, etunimi.sukunimi@oil.fi, puh. 040 516 5874

Standardeja ja käsikirjoja voi ostaa Suomen Standardisoimisliiton verkkokaupasta