Ajankohtaista standardoinnista

Uusi kansallinen standardointityöryhmä aloittaa

Öljy- ja biopolttoaineala kokoaa työryhmän laatimaan kansallista standardiehdotusta Nestekaasuasennus – Pullopatteri- ja kaasuastiakohteet.

Nestekaasun suunnittelua, asennusta, kunnossapitoa ja tarkastusta ohjaavia kansallisia standardeja on laadittu nestekaasun käyttölaitoksille sekä pienasennuksiin. Näitä ovat SFS 5987 Nestekaasun käyttölaitos. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus

sekä SFS 5992 Nestekaasuasennus. Pienkäyttö. On huomattu, että on tarvetta valmistella erillinen standardi koskemaan kohteita, joissa nestekaasua varastoidaan pullopattereissa tai kaasuastioissa.

Uuden kansallisen standardointityöryhmän ensimmäinen kokous on 08.11.2017 klo 9.30-15.00 Öljy- ja biopolttoainealan toimistossa (Unioninkatu 22, 5. krs. 00130 Helsinki). Työryhmän perustamisesta on lähtenyt tieto alan asiantuntijatahoille, joita on pyydetty ilmoittamaan 31.10.2017 mennessä mahdollisesta kiinnostuksesta osallistua ryhmän työskentelyyn. Osallistuminen on maksutonta, ja tiedon saaneet tahot voivat esittää jäseniksi myös muita asiasta kiinnostuneita tahoja.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala, erityisasiantuntija Tina Sammi, tina.sammi@oil.fi, puh. 040 5012738.

Standardin SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema liite-ehdotukset C ja D lähetetty lausunnolle

Jakeluasemastandardiin SFS 3352 on laadittu kaksi uutta liite-ehdotusta:

 • Liite C Maanpäälliset moottoribensiiniä tai korkeaseosetanolia sisältävät säiliöt ja varusteet (rakennemalli 8)
 • Liite D Jakeluasemalla olevat sähkölaitteistot – Asennukset, tarkastukset, todistukset sekä huolto- ja kunnossapito

Liite-ehdotukset ovat lausuntokierroksella, joka päättyy 18.10.2017.

Standardiin laadittu Liite-ehdotus C liittyy työ- ja elinkeinoministeriössä parhaillaan käynnissä olevaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla (415/1998) muuttamistyöhön, jolla mahdollistetaan maanpäälliset moottoribensiiniä ja korkeaseosetanolia sisältävät varastosäiliöt. Liitteessä C on kuvattu kaupallisten jakeluasemien varautumistaso ulkoista tulipaloa, ilkivaltaa ja rikollista toimintaa vastaan. Liite C täydentää standardissa SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema esitettyjä rakennemalleja.

Liite-ehdotuksessa D on esitetty kootusti jakeluasemia koskevat vaatimukset 1.1.2017 voimaan astuneesta Sähköturvallisuuslaista.

Lisätiedot: Öljy- ja biopolttoaineala ry, erityisasiantuntija Tina Sammi, etunimi.sukunimi@oil.fi, puh. 040 501 2738


Alla on lueteltu alan kansalliset standardit ja käsikirjat, joita päivitetään parhaillaan tai jotka ovat tulossa päivitykseen.

Kansalliset standardit, päivitettävinä olevat

 • SFS 2168 Kaasulaitteistojen piirrosmerkit
 • SFS 3353 Palavan nesteen valmistuslaitos ja teknillinen käyttölaitos
 • SFS 3355 Palavien nesteiden käsittely satama-alueella
 • SFS 3357 Palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto
 • Uusi kansallinen standardi: Nestekaasun pullopatteripaikat. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus

Käsikirjat, päivitys tulossa vuonna 2017

 • SFS-käsikirja 58 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 6: Standardit. Nestekaasusäiliö ja varusteet
 • SFS-käsikirja 58 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 7: Laitteistostandardit. Teollisuuskäyttö
 • SFS-käsikirja 59 Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. Palavat nesteet ja kaasut
 • SFS-käsikirja 118 Palavat nesteet ja kaasut. Potentiaalintasaus ja maadoitus

 

Standardeja ja käsikirjoja voi ostaa Suomen Standardisoimisliiton verkkokaupasta