Standardoinnin seurantaryhmät

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n hallinnoimat seurantaryhmät

SR 1 Öljytuotteet
SR 2 Öljyteknologia
SR 3 Öljyn käyttölaitteet ja laitteistot
SR 4 Kaasun käyttölaitteet ja laitteistot
SR 5 Nestekaasusäiliöt varusteineen
SR 6 Kansalliset standardit
SR 7 Öljy- ja kemikaalisäiliöt
SR 8 Vaihtoehtoiset energialähteet
SR 9 Maakaasuputkistot
SR 10 Bitumi ja bitumiset sideaineet
SR 12 Biomassat

Seurantaryhmien vastuualueista ylläpidetään seurantataulukoita, joista käy ilmi valmisteilla olevat ja vahvistetut standardit. Nämä seurantataulukot ovat ladattavissa jokaisen seurantaryhmän kuvauksen yhteydessä.

Standardointiseurantaryhmien vastuualueet

SR 1 Öljytuotteet

Seurantaryhmälle kuuluu CEN/TC 19 Petroleum products, lubricants and related products ja sitä vastaava ISO/TC 28, jotka käsittelevät öljytuotteiden (moottoripolttoaineet, voiteluaineet jne.) analyysi- ja testimenetelmiä.

Ryhmän vastuulle kuuluvat esimerkiksi tärkeät huoltoasemilla jakelussa olevien moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimus- ja testimenetelmästandardit

 • EN 228 Automotive fuels. Unleaded petrol. Requirements and test methods
 • EN 590 Automotive fuels. Diesel. Requirements and test methods

Näihin standardeihin viitataan mm. polttoaineen laatuasetuksessa (Valtioneuvoston asetus 1206/2010).

> SR 1 Seurantataulukko valmisteilla olevista standardiehdotuksista

> SR 1 Seurantataulukko vahvistetuista standardeista


SR 2 Öljyteknologia

Seurantaryhmälle kuuluu CEN/TC 12 Materials, equipments and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries ja sitä vastaava ISO/TC 67.

Nämä tekniset komiteat tekevät tiivistä yhteistyötä ja CEN/TC 12 saattaa voimaan suurimman osan ISO/TC 67 standardeista EN-standardeiksi.

Standardit käsittelevät öljynporauksessa ja -tuotannossa käytettäviä merirakenteita, materiaaleja ja varusteita sekä raakaöljyn siirtoputkistoja. Suomella on kokemusta arktisten alueiden merirakenteista. 

> SR 2 Seurantataulukko valmisteilla olevista standardiehdotuksista

> SR 2 Seurantataulukko vahvistetuista standardeista


SR 3 Öljyn käyttölaitteet ja laitteistot

Seurantaryhmälle kuuluu kaksi CENin teknistä komiteaa:

 • CEN/TC 46 Fireplaces for lighted fuels käsittelee nestemäisiä polttoaineita (öljyä ja etanolia) käyttävien tulisijojen (lämmitys- ja sisustustarkoituksiin) rakenne- toiminta- ja turvallisuusvaatimuksia.
 • CEN/TC 47 Atomizing oil burners and their components - Function - Safety - Testing käsittelee öljypolttimien laitevaatimuksia (mm. testimenetelmät).

> SR 3 Seurantataulukko valmisteilla olevista standardiehdotuksista

> SR 3 Seurantataulukko vahvistetuista standardeista


SR 4 Kaasun käyttölaitteet ja laitteistot

Seurantaryhmän alaisuuteen kuuluu 19 CEN:n teknistä komiteaa. Suurin osa komiteoiden alaisista standardeista on valmistusstandardeja. Nämä standardit käsittelevät teollisuus- ja kotitalouskäyttöisiä kaasulaitteita, sisältäen esimerkiksi polttimet, lämmittimet, kaasumittarit, venttiilit, säätimet, liekinvalvontalaitteet, suurkeittiölaitteet keittolaitteet, vedenlämmittimet, kaasugrillit, uunit.

Standardi SFS-EN 1949 Nestekaasulaitteistojen asentaminen matkailuajoneuvoihin ja muihin asumistarkoitukseen käytettäviin ajoneuvoihin on yksi seurantaryhmän tärkeimmistä standardeista.

> SR 4 Seurantataulukko valmisteilla olevista standardiehdotuksista

> SR 4 Seurantataulukko vahvistetuista standardeista


SR 5 Nestekaasusäiliöt varusteineen

Standardit käsittelevät nestekaasusäiliöiden ja -pullojen ja niiden varusteiden rakennetta, määräaikaistarkastuksia, testauksia ja turvallisuusnäkökohtia. Esimerkkejä seurantaryhmän standardeista:

 • SFS-EN 1439. Nestekaasulaitteet ja -varusteet. Nestekaasupullojen tarkastusmenettely täytön yhteydessä.
 • SFS-EN 1440. Nestekaasulaitteet ja -varusteet. Nestekaasupullojen määräaikaishyväksyntä.
 • SFS-EN 12493. Nestekaasulaitteet ja -varusteet. Hitsatut terässäiliöt nestekaasulle. Säiliöautojen rakenne ja valmistus.
 • SFS-EN 12542. Nestekaasulaitteet ja -varusteet. Sarjavalmistettu, kiinteä lieriömäinen hitsattu nestekaasuterässäiliö, jonka tilavuus on enintään 13 m3. Suunnittelu ja valmistus.

> SR 5 Seurantataulukko valmisteilla olevista standardiehdotuksista

> SR 5 Seurantataulukko vahvistetuista standardeista


SR 6 Kansalliset standardit

Seurantaryhmän alaisuuteen ei kuulu CENin teknisiä komiteoita, vaan ryhmän vastuualueella on suurin osa 26 voimassa olevasta kansallisesta standardista, esimerkiksi:

 • SFS 3350 Palavien nesteiden varastopaikka ja siellä olevat palavan nesteen käsittelypaikat
 • SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema
 • SFS 3355 Palavien nesteiden käsittely satama-alueella
 • SFS 3357 Palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto

> SR 6 Seurantataulukko valmisteilla olevista standardiehdotuksista

> SR 6 Seurantataulukko vahvistetuista standardeista


SR 7 Öljy- ja kemikaalisäiliöt

Seurantaryhmän vastuulle kuuluvat tekniset komiteat CEN/TC 265 ja CEN/TC 393, jotka liittyvät kemikaalisäiliöiden ja niiden varusteiden standardisointiin.

Suomen kannalta olennaisia standardeja ovat esimerkiksi:

 • EN 12285-1. Tehdas valmisteiset metallisäiliöt. Osa 1: Maanalaiset, sylinterimäiset, makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville ja palamattomille vesi pilaaville nesteille
 • EN 12285-2. Tehdas valmisteiset metallisäiliöt. Osa 1: Maanpäälliset, sylinterimäiset, makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville ja palamattomille vesi pilaaville) on hyväksytty päivitettäviksi
 • SFS-EN 14015. Nesteiden varastointiin vähintään ympäristönlämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen, maanpäällinen, hitsattu metallisäiliö.

> SR 7 Seurantataulukko valmisteilla olevista standardiehdotuksista

> SR 7 Seurantataulukko vahvistetuista standardeista


SR 8 Vaihtoehtoiset energialähteet

Seurantaryhmän vastuulle kuuluu ISOn komiteat ISO/TC 180 ja ISO/TC 197. Nämä käsittelevät aurinkoenergiaa ja vetyenergiateknologioita.

> SR 8 Seurantataulukko valmisteilla olevista standardiehdotuksista

> SR 8 Seurantataulukko vahvistetuista standardeista


SR 9 Maakaasuputkistot

Seurantaryhmän alaisuuteen kuuluvat standardit käsittelevät kaasuputkiston suunnittelua, valmistusta, asennusta ja tarkastusta, kuten:

 • SFS-EN 1775. Kaasuputkistot. Kaasuputkistot rakennuksiin. Maksimi käyttöpaine alle 5 bar. Toiminnalliset suositukset.
 • SFS-EN 15001-1. Kaasuputkistot. Kaasun käyttöputkistot teollisuudessa ja liikekiinteistöissä, käyttöpaine yli 0,5 bar. Osa 1: Yksityiskohtaiset toiminnalliset vaatimukset suunnittelulle, materiaaleille, rakentamiselle, tarkastamiselle ja testaamiselle.

Lisäksi seurantaryhmän vastuulle kuuluu maakaasun tankkauspaikat sekä biometaanin käyttö liikenteessä ja syöttö maakaasuverkostoon.

> SR 9 Seurantataulukko valmisteilla olevista standardiehdotuksista

> SR 9 Seurantataulukko vahvistetuista standardeista


SR 10 Bitumi ja bitumiset sideaineet

Seurantaryhmälle kuuluu CEN/TC 336 Bituminous binders, CEN/PC 361 ja CEN/TC 314. CEN/TC 336 valmistelemat standardit käsittelevät bitumin ja bitumisten sideaineiden analyysi- ja testimenetelmiä. Näistä standardeista viisi on rakennustuoteasetuksen (305/2011/EY) liittyviä harmonisoituja tuotestandardeja.

> SR 10 Seurantataulukko valmisteilla olevista standardiehdotuksista

> SR 10 Seurantataulukko vahvistetuista standardeista


SR 12 Biomassat

Seurantaryhmän toimialavastuu on jaettu Kemesta ry:n ja Öljy- ja biopolttoaineala ry:n kesken. Vuonna 2017 toimialavastuu on Öljy- ja biopolttoaineala ry:llä. Seurantaryhmän toiminnassa on mukana edustus, johon kuuluu öljyteollisuus, metsäteollisuus ja viranomaiset.

Seurantaryhmän vastuulle kuuluu CEN/TC 383 Sustainably produced biomass for energy applications.

Standardit käsittelevät biomassan terminologiaa, yhdenmukaisuuden arviointia, biologista monimuotoisuutta ja ympäristönäkökulmia sekä kasvihuonekaasupäästöjen taseen laskentamenetelmiä. Standardien valmistelu pohjautuu uusiutuvan energian direktiiviin (RED) 2009/28/EY.

> SR 12 Seurantataulukko valmisteilla olevista standardiehdotuksista

> SR 12 Seurantataulukko vahvistetuista standardeista