Huoltovarmuussuunnittelu

Huoltovarmuuden rahoitus pääosin öljytuotteista

Huoltovarmuudella tarkoitetaan yhteiskunnan perustoimintojen ylläpitämistä vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Huoltovarmuus varmistetaan Suomessa kattavalla yhteistyöverkostolla. Siinä ovat mukana talouselämä, hallinto ja toimialajärjestöt.

Huoltovarmuuden kehittämistä tukee, ohjaa ja koordinoi Huoltovarmuuskeskus. Suomessa huoltovarmuuden rahoitus perustuu suurelta osin energiatuotteista kerättävään huoltovarmuusmaksuun, josta pääosa kertyy öljytuotteista.

Polttoaineiden varmuusvarastointi Suomessa

Huoltovarmuus edellyttää valmiussuunnittelua ja varautumistoimia hallinnossa ja energiantuotannossa. Lisäksi vaaditaan kriittisten materiaalien, esimerkiksi tuontipolttoaineiden, yrityskohtaista velvoitevarastointia ja valtion varmuusvarastointia.

Tuontipolttoaineiden kuten öljyn käytön turvaaminen perustuu tuontia ja jakelua harjoittavien yritysten valmiuteen jatkaa toimintaansa poikkeusoloissa, ennalta luotuihin valmiuksiin säästää ja säädellä polttoaineiden kulutusta sekä polttoaineiden varmuusvarastointiin.

Tuontienergian saantihäiriön varalta ja kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi varmuusvarastoissa on käytössä keskimäärin 5 kuukauden normaalikulutusta vastaavat tuontipolttoainevarastot.

Poolit suunnittelevat

Huoltovarmuusorganisaatiossa poolit vastaavat operatiivisesta varautumisesta elinkeinoelämän johdolla toimivina toimieliminä. Poolit seuraavat, selvittävät, suunnittelevat ja valmistelevat toimenpiteitä omien alojensa huoltovarmuuden kehittämiseksi yhdessä alan yritysten kanssa.

Öljy- ja maakaasualan valmiussuunnittelu

Öljy- ja maakaasualan valmiussuunnittelusta vastaa öljypooli ja sen ohessa toimiva maakaasujaosto. Pooli on öljyalan ja viranomaisten yhteyselin.

Öljypoolissa ovat mukana Öljy- ja biopolttoaineala ry:n jäsenyritykset, Huoltovarmuuskeskus sekä puolustusvoimat. Yrityskohtaisen valmiussuunnittelun lisäksi pooli ylläpitää öljytuotteiden kuljetusten valmiusjärjestelyjä.

Maakaasujaosto käsittelee maakaasun huoltovarmuutta. Siinä ovat edustettuina kaasun maahantuonti, öljyala, kaasun käyttäjät, kaasua käyttävä teollisuus, Suomen Kaasuyhdistys ja Huoltovarmuuskeskus.

Öljypoolin toimintaa johtaa poolitoimikunta. Siinä ovat mukana öljyn jalostusta, öljytuotteiden maahantuontia, varastointia ja jakelua harjoittavat yhtiöt sekä maakaasujaosto. Öljypoolin pääsihteerinä toimii Öljy- ja biopolttoaineala ry:n edustaja.

Öljy- ja biopolttoaineala ry on osa Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n valmiusorganisaatiota ja sillä on edustus kansallisessa jakoelimessä, National Emergency Sharing Organisation NESO.  

Öljy- ja biopolttoaineala ry ylläpitää öljytuotteiden kuljetuksiin liittyviä valmiusjärjestelyjä sekä öljyvarastotilastointia viranomaisten ja EU:n käyttöön. Järjestö myös kerää tilastot, joita Suomen osallistuminen kansainväliseen energiaohjelmaan (IEP) ja jäsenyys Kansainvälisessä energiajärjestössä (IEA) edellyttävät.