Biopolttoaineet liikenteessä

EU:sta lainsäädäntöraamit

EU:ssa tavoitellaan liikenteen päästöjen ja öljyriippuvuuden vähentämistä. Tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä liikenteessä vuoteen 2020 mennessä siten, että sen osuus on 10 % laskettuna polttoaineiden energiasisällöstä. Kaiken kaikkiaan EU antaa lainsäädännölliset raamit, jolla pyritään ohjaamaan kehitystä haluttuun suuntaan, olipa kyseessä liikenteen päästöt, vaihtoehtoiset käyttövoimat tai biopolttoaineisiin liittyvä lainsäädäntö.

Tieliikenteessä infrastruktuuri eli autokanta ja polttoaineiden jakelujärjestelmät perustuvat pitkälti nestemäisiin polttoaineisiin. Vaihtoehtoisten, täysin uusien teknologioiden käyttöönottoa hidastaa se, että olemassa oleva autokanta uusiutuu hitaasti ja kokonaan uudentyyppisten polttoaineiden jakelujärjestelmien rakentaminen on kallista.

Nestemäiset biopolttoaineet kustannustehokas keino

Hyvälaatuiset ja kestävästi tuotetut nestemäiset biopolttoaineet ovat energiatehokkuuden ohella nopein ja kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Nestemäisten biopolttoaineiden etuna on, ettei niiden käyttö vaadi suuria muutoksia tai lisäinvestointeja nykyiseen infrastruktuuriin verrattuna muihin käyttövoimiin. Esimerkiksi sähkö ja kaasu vaativat kokonaan uuden laajamittaisen infrastruktuurin rakentamisen liikenteessä.

Suomessa kaikissa liikenteen polttonesteissä biokomponentteja

Kaikki Suomessa jakelussa olevat liikenteen polttonesteet sisältävät biokomponentteja. Niiden määrä perustuu kansallisen polttoaineiden laatuasetuksen raja-arvoihin ja standardien laatukriteereihin.

Suomi on maailmanlaajuisesti katsottuna edelläkävijä korkealaatuisten biopolttoaineiden valmistuksessa. Meillä on siihen erinomaiset lähtökohdat teknologisen osaamisen ja monipuolisen raaka-ainepohjan ansiosta. Lisäksi kyky hyödyntää perinteisten teollisuusalojen osaaminen teollisuusalojen rajat ylittävällä tavalla mahdollistaa täysin uuden tuotannonalan syntymisen. Biopolttoaineet ovat Suomen vientituotteiden kärkeä, mikä tuo kipeästi kaivattuja vientituloja vahvistaen kansantaloutta.

Biopolttoaineilla vähennetään CO2-päästöjä

Suomi on asettanut pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassaan tavoitteeksi vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä eli CO2-päästöjä 15 % vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 2005 päästöihin.

Suomi tavoittelee noin 4 miljoonan CO2-tonnin vähennystä, josta neljäsosa on arvioitu voitavan saavuttaa lisäämällä uusiutuvaa energiaa liikenteessä. Käytännössä tämä merkitsee lisää biopolttoaineita, koska muut liikenteen vaihtoehtoiset energianlähteet yleistyvät hitaasti.

Kansallinen jakeluvelvoite vuoteen 2020 >

Polttoaineiden laatudirektiivi ja liikenne

Bensiinin ja muiden liikennepolttoaineiden laatuvaatimusten pohjana on EU:n polttoaineiden laatudirektiivi. Siinä on asetettu tavoite polttoaineiden hiili-intensiteetin vähentämisestä 10 % vuoteen 2020 mennessä.

Tästä 6 % on sitova velvoite ja 4 % perustuu vapaaehtoisiin toimiin. Pakollinen osuus toteutetaan käytännössä kasvattamalla polttoaineiden biosisältöä.

Polttoaineiden laatudirektiivi määrittelee myös biokomponenttien pitoisuuksien raja-arvot polttoaineissa: bensiinissä saa olla enintään 10 tilavuusprosenttia etanolia ja dieselissä enintään 7 tilavuusprosenttia FAMEa (Fatty Acid Methyl Ester), tyypillisimmin rypsipohjaista biodieseliä.

Suomessa markkinoilla olevassa dieselöljyssä on bio-osuutena enimmäkseen kotimaiselta jalostamolta tulevaa, uusiutuvista raaka-aineista jalostettua vetykäsiteltyä kasviöljyä tai vetykäsiteltyä eläinrasvaa (HVO, Hydrotreated Vegetable Oil). Tämän biokomponentin osuutta ei ole rajoitettu, koska se on kemialliselta koostumukseltaan fossiilisen dieselöljyn kaltaista.

Markkinoilla voi olla myös sellaista dieselöljyä, jossa bio-osuutena on ns. ensimmäisen sukupolven biodieseliä (FAME), jonka osuus saa olla enintään 7 tilavuusprosenttia.

Biokomponentteja liikenteen polttonesteissä

Kaikki Suomessa jakelussa olevat liikenteen polttonesteet sisältävät biokomponentteja. Niiden määrä perustuu kansallisen polttoaineiden laatuasetuksen raja-arvoihin ja standardien laatukriteereihin.

Laatuasetuksen mukaan 95 E10-bensiinin happipitoisuuden enimmäisarvo on 3,7 massaprosenttia ja etanolipitoisuus enintään 10 tilavuusprosenttia.

98 E5 -bensiinin happipitoisuuden enimmäisarvo on 2,7 massaprosenttia ja etanolipitoisuus enintään 5 tilavuusprosenttia.

Lisäksi bensiinin sisältämien muiden oksygenaattien kuin etanolin pitoisuuksien enimmäisrajoiksi on määritelty: metanoli 3 tilavuusprosenttia, isopropyylialkoholi 12 tilavuusprosenttia, tert-butyylialkoholi 15 tilavuusprosenttia, isobutyylialkoholi 15 tilavuusprosenttia, eetterit, joissa on vähintään 5 hiiliatomia molekyyliä kohti 22 tilavuusprosenttia (kuten ETBE, MTBE, TAEE, TAME) ja muut oksygenaatit 15 tilavuusprosenttia.