Kansainvälinen öljyvahinkovastuu

Merikuljetusten vastuu- ja korvausjärjestelmä

Öljy- ja biopolttoaineala ry pitää tärkeänä öljyn merikuljetuksista aiheutuvien öljyvahinkojen riittävän, tasapainoisen ja oikeudenmukaisen kansainvälisen vastuu- ja korvausjärjestelmän ylläpitämistä.

Suomi on ratifioinut kaikki öljyn merikuljetusten vastuu- ja korvausjärjestelmää koskevat kansainväliset sopimukset. Mahdollisissa vahinkotapauksissa kansainvälisen korvausrahaston korvausmäärät ovat erittäin korkeat.

Kaksijakoinen järjestelmä

Kansainvälinen öljyvahinkovastuu perustuu kaksijakoiseen järjestelmään.

Laivanomistaja on vastuuyleissopimuksen mukaan aina ensisijaisessa vastuussa vahingosta määrättyyn, laivan koosta riippuvaan rajaan saakka. Aluksilla on oltava pakolliset vakuutukset vastuun kattamiseksi. Valtaosa pienistä vahingoista korvataan näistä vakuutuksista.

Jos laivanomistajan vastuurajat ylittyvät, vahinko korvataan kansainvälisestä öljyvahinkorahastosta (IOPC-rahasto). Varat rahastoon kerätään öljyn vastaanottajilta vahinkotapahtuman jälkeen. Lisärahasto täydentää vastuujärjestelmän tätä osaa. Suuret vahingot katetaan pääosin kansainvälisestä öljyvahinkorahastosta, kun taas laivanomistajan pakollisin vakuutuksin katettu vastuu on rajallisempi.

Järjestelmän on oltava tasapainossa

Öljy- ja biopolttoaineala ry on katsonut, että toivottua, vahinkoja ennalta ehkäisevää vaikutusta ei saavuteta sillä, että taloudellinen vastuu suurissa öljyvahingoissa olisi pääosin öljyn vastaanottajilla. Maksajina ovat jo nyt vastuullisesti toimivat kansainväliset ja kansalliset öljy-yhtiöt, jotka myös itse toimivat laivanomistajina ja noudattavat tässä toiminnassa tiukkoja sääntöjä. Öljyn merikuljetusmarkkinat ovat kuitenkin hyvin hajanaiset: niillä on lukuisia toimijoita ja myös yhden laivan yhtiöitä.

Öljy- ja biopolttoainealan mielestä tasapainoinen vastuujärjestelmä tarkoittaa myös laivanomistajien osalta riittävän suurta vastuuta lisäkorvausturvasta vahingon kärsijöille. Vain tällä tavalla on mahdollista varmistaa, että järjestelmällä on myös ennaltaehkäiseviä, alusturvallisuutta lisääviä vaikutuksia, esimerkiksi alikuntoisen kuljetuskaluston poistaminen markkinoilta.

Merikuljetusten vastuujärjestelmä täydentyy

Vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva kansainvälinen vastuujärjestelmä täydentyy aikanaan, kun HNS-yleissopimus tulee voimaan. Suomi odottaa sopimuksen ratifioinnissa riittävän laajaa isojen merenkulkumaiden osallistumista. Suomen on tarkoitus liittyä HNS-yleissopimukseen kansainvälisesti koordinoidun aikataulun mukaisesti. Tällä pyritään varmistamaan yleissopimuksen voimaantulon taloudellisten vaikutusten kohtuullisuus.