Öljyvahinkojen torjunta

Öljyvahinkojen torjunta yhteistyössä

Suomessa alueelliset pelastuslaitokset ovat varautuneet öljyvahinkojen torjuntaan omalla alueellaan. Pelastustoimen torjuntavastuu käsittää maa-alueilla tapahtuvat öljyvahingot.

Pelastuslaitokset vastaavat lisäksi myös öljyvahinkojen torjunnasta vesialueilla avomeriolosuhteita lukuun ottamatta.

Merellisten öljyvahinkojen torjunnasta vastaavat valtion viranomaiset. Pelastusviranomaiset ovat saaneet käyttöönsä torjuntakalustoa ja niiden henkilöstö on koulutettu öljyvahinkojen torjuntaan.

Alueen pelastustoimella on öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma. Siinä selvitetään yksityiskohtaisesti alueella esiintyvät riskitekijät ja mahdollisuudet vahinkojen torjumiseen.

Öljysuojarahastoon varat öljyn maahantuojilta

Pelastustoimen öljyntorjuntavalmius rahoitetaan ympäristöministeriön yhteydessä olevasta öljysuojarahastosta. Varat rahastoon kerätään öljysuojamaksuina öljyn maahantuojilta.

Kansallisen öljysuojarahaston rahoituksella hankittu ja ylläpidetty öljyntorjuntavalmius on korkeatasoinen, kun sitä verrataan kansallisista toiminnoista aiheutuvaan riskin tasoon.

Rahaston päätehtävä on rahoittaa alueellisen pelastustoimen öljyntorjuntavalmius. Rahastosta voidaan korvata myös valtiolle merellisessä öljyntorjunnassa käytettävän torjuntakaluston hankintakustannuksia sekä torjuntavalmiuden ylläpitokustannuksia.

Lisäksi rahasto maksaa öljyvahingoista kärsimään joutuneille toissijaisia korvauksia, mikäli korvausta ei saada vahingon aiheuttajalta.  

Mikä on öljyvahinko

Öljyvahinko on tapahtuma, jossa maahan tai veteen joutunut öljy aiheuttaa ihmisille ja ympäristölle vahinkoa tai haittaa likaamalla, turmelemalla tai pilaamalla maaperää, vesiä, kasvillisuutta, eliöstöä, laitteita tai rakenteita.

Onnettomuustilanteen vakavuutta arvioitaessa on otettava huomioon maahan tai veteen joutuneen öljyn määrä, laatu ja paikalliset olosuhteet kuten kulkeutumisreitit.

Vastuu öljyvahingoista

Öljytuotteita ei saa päästää maastoon, maaperään, vesistöön tai viemäriin.

Jos vahinko pääsee tapahtumaan, pitää öljyn leviäminen rajoittaa mahdollisimman pienelle alueelle, estää lisävahingon syntyminen, ilmoittaa tapahtumasta pelastuslaitokselle sekä poistaa vuotanut aine maasta tai vedestä. Torjuntatoimista vastaa maa-alueilla aina pelastuslaitos.

Öljyvahingon seurauksista vastaa aina ensisijaisesti vahingon aiheuttaja niin kuin muissakin ympäristövahingoissa. Öljyvahingot eivät siten poikkea muista ympäristövahingoista.

Vahingonkorvauksista määrätty laeissa

Vahingonkorvauksiin sovelletaan ensisijaisesti vahingonkorvauslakia, jos joku on aiheuttanut vahingon huolimattomuudellaan. Jos öljyvahinko on aiheutunut tietystä toiminnasta kuten säiliön pitämisestä eikä toiminnan harjoittajan syyksi voida lukea huolimattomuutta, syntyy korvausvelvollisuus siitä huolimatta ankaran vastuun periaatteen mukaisesti ympäristövahinkolain perusteella. Ympäristövahinkolaki täydentää yleistä vahingonkorvauslakia.

Mikäli öljyvahinko aiheutuu öljytuotteiden maakuljetuksen yhteydessä, korvausvastuu perustuu ensisijaisesti liikennevakuutuslakiin. Öljyn merikuljetusten osalta vastuuperusteena on merilaki.

Öljyvahingon suuruus saattaa kuitenkin joissakin tapauksissa olla niin merkittävä, ettei vahingosta vastuussa oleva ehkä itse pysty korvaamaan vahinkoa. On myös mahdollista, ettei vahingon aiheuttajaa saada lainkaan selville.

Tämän vuoksi öljyvahingoista samoin kuin öljyvahinkojen torjuntatoimenpiteistä on mahdollisuus saada korvausta öljysuojarahastosta. Rahasto on kuitenkin aina toissijainen, mikä tarkoittaa, ettei kenelläkään ole ehdotonta oikeutta korvaukseen, vaan korvaukset päätetään aina tapauskohtaisesti.

Merikuljetukset kansainvälisten sopimusten piirissä

Mikäli öljyvahinko aiheutuu öljyn merikuljetuksista, korvaukset määrätään ensisijaisesti kansainvälisen vastuuyleissopimuksen (CLC) ja kansainvälistä korvausrahastoa (IOPC Funds) koskevien sopimusten perusteella.

Järjestelmä perustuu laivanomistajien pakollisiin vakuutuksiin ja öljyn vastaanottajien ylläpitämiin rahastoihin. Rahastoilla on varauduttu erittäin mittaviin korvauksiin onnettomuustilanteissa.