Tilauskori

Tällä hetkellä tilauskorisi on tyhjä. Voit tutustua ladattaviin ja tilattaviin julkaisuihin kohdassa Esitteet & Julkaisut > Saatavana on julkaisuja kuluttajille sekä alan ammattikäyttöön. Osa julkaisuista on maksuttomia, osa maksullisia.;

Liikenteen päästöt

Keinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi ovat mm. kestävästi tuotetut biopolttoaineet ja tehostuva moottoriteknologia

Kasvava energiatehokkuus vähentää päästöjä

Liikenne tuottaa noin 20 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Osuus on pysynyt melko samoissa lukemissa jo vuosikymmenen ajan.

Suomi on sitoutunut päästöjen vähentämiseen kaikilla päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla, myös liikenteessä. Liikenteen päästöjä pyritään pienentämään 15 % vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 2005 päästöihin.

Päästövähennys on mahdollista, jos otetaan käyttöön monipuolinen työkalupakki: lisätään hyvälaatuisten biopolttoaineiden käyttöä, edistetään energiatehokkuutta erityisesti uudella ajoneuvoteknologialla, parannetaan liikenteen ja maankäytön suunnittelua sekä lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta.

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Vuonna 2011 kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat ennakkotiedon mukaan 13,2 miljoonaa tonnia.

Tieliikenteen päästöt ovat tavallisesti kasvaneet tai vähentyneet talouden tilanteen ja liikennemäärien mukaan.  Vuonna 2011 kuitenkin tieliikenteen suorite kasvoi noin 1,2 % edellisvuodesta, mutta päästöt puolestaan vähenivät noin 3 %.

Päästöjen vähenemisen syitä näyttäisivät olevan etenkin biopolttoaineiden lisääntynyt käyttö ja uusien henkilöautojen entistä pienemmät ominaispäästöt.

Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä runsaat 90 % syntyy tieliikenteestä. Sen osalta päästöt jakautuvat seuraavasti: henkilöautoliikenne noin 60 %, paketti- ja kuorma-autoliikenne noin 36 % ja bussit, moottoripyörät yms. yhteensä noin 4 %. Junaliikenteen osuus on noin 1 %, lentoliikenteen noin 2 % ja vesiliikenteen noin 4 %.

Monissa muissa EU-maissa liikenteen osuus kasvihuonekaasupäästöistä on kasvanut huomattavasti, kun päästöt muilla sektoreilla ovat pienentyneet ja liikenteessä lisääntyneet.

EU:ssa liikenteen päästöt ovat vajaat 20 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Henkilöliikenteen osuus liikenteen kokonaispäästöistä on noin 60 % ja tavaraliikenteen 40 %. Tieliikenteen osuus liikenteen kokonaispäästöistä EU:ssa on reilut 70 %.

Maailman hiilidioksidipäästöistä runsaat 20 % on peräisin liikenteestä. Liikenne on toiseksi suurin CO2-päästöjen aiheuttaja sähkön- ja lämmöntuotannon jälkeen.

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä merkittävin on hiilidioksidi (CO2). Muita ovat hiilimonoksidi, hiilivety, typpioksidi, metaani, typpioksiduuli, rikkidioksidi ja pienhiukkaset.

Liikenteen päästövähennystavoitteet

Liikenteelle on energia- ja ilmastotavoitteita EU-tasolla ja kansallisesti. Tavoitteissa on sovitettava yhteen uusiutuvan energian lisäämistavoite ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoite. Samalla tulee muistaa energiatehokkuus, kustannustehokkuus ja se, miten Suomen autokalusto pystyy käyttämään korkeamman pitoisuuden biopolttoaineita.

EU:n yleiset ilmastotavoitteet eli ns. 20/20/20-tavoitteet vuoteen 2020 mennessä ovat:

  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 % (30 %, jos syntyy riittävän kunnianhimoinen maailmanlaajuinen ilmastosopimus)
  • Energiatehokkuuden parantaminen 20 %
  • Uusiutuvien osuus energian loppukulutuksesta 20 %

Kansallinen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia ja liikenne- ja viestintäministeriön ilmastopoliittinen ohjelma antaa 15 %:n päästövähennystavoitteen liikenteelle vuoteen 2020 mennessä.

Keinoja päästöjä vähentämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmastopoliittisen ohjelman (ILPO) liikenteen päästövähennystoimia ovat:

  • Henkilöautokantaa uudistetaan (vähennyspotentiaali yli 2 milj. t CO2/v).
  • Liikenteen energiatehokkuutta parannetaan (vähennyspotentiaali n. 0,3 milj. t CO2/v)
  • Kaupunkiseutujen henkilöliikenteen kasvu ohjataan ympäristön kannalta edullisempiin kulkumuotoihin (vähennyspotentiaali n. 0,3 milj. t CO2/v).
  • Tietoyhteiskunta- ja viestintäpolitiikalla tuetaan ilmastotavoitteiden saavuttamista.
  • Liikenteen taloudellisista ohjauskeinoista päätetään vuonna 2012.
  • Biopolttoaineiden käyttöä lisätään: osuus liikenteen polttoaineista 20 % vuonna 2020 (vähennyspotentiaali 1- 2 milj. t CO2/v).

Hiilidioksidipäästöjen vähenemisennuste

Liikenne- ja viestintäministeriön ennusteen mukaan liikenteen CO2-päästöt kääntyisivät laskuun pysyvästi vuonna 2013, kun mm. ajoneuvokanta kehittyy ja biopolttoaineiden käyttö lisääntyy. Henkilöautoissa on paljon mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseksi: energiatehokkuus lisääntyy ja uutta tekniikkaa tulee käyttöön.

Ennusteeseen liittyy kuitenkin paljon epävarmuuksia. Esimerkiksi autokannan hidas uusiutuminen saattaa olla esteenä ennusteen toteutumiselle.

Jos autokanta uusiutuu arvioitua hitaammin, kasvaa paine lisätä biopolttoaineiden osuutta liikenteessä. Olemassa olevat kotimaiset biopolttoaineiden tuotantolaitokset ja ne laitokset, joista on jo tehty päätös, pystyvät vuonna 2020 tuottamaan noin 13 % liikenteen polttoainetarpeesta. Tämä on hyvin lähellä ns. perusskenaarion edellyttämää biopolttoaineosuutta ja vuoden 2020 tavoitetasoa.

Tavoitteen mahdollinen tiukentuminen merkitsisi, että biopolttoaineiden käyttöä tulisi lisätä. Tämä edellyttäisi joko lisäinvestointeja kotimaiseen biopolttoainetuotantoon tai biopolttoaineiden hankkimista maailmanmarkkinoilta.

Päästöjen seuranta ja raportointi

Liikenteen pakokaasupäästöjä ja energiankulutusta seurataan VTT:n LIPASTO-laskentajärjestelmällä. Se sisältää neljän liikennemuodon ja työkoneiden päästömallit (päästöjen inventointi) sekä liikennevälineiden ja työkoneiden yksikköpäästökertoimet.

Järjestelmässä on liikenteen päästöt aikasarjana vuosille 1980-2011 sekä ennuste vuoteen 2031. Tiedot ovat lähtötietona Tilastokeskuksen raportoinnissa YK:n ilmastosopimukselle ja  EU-komissiolle.

Suomessa kansainvälisen liikenteen päästöjen raportointi ei kuulu kansainvälisten sopimusten toteutumisen seurantaan. Esimerkiksi kansainvälinen meriliikenne ei ole mukana Tilastokeskuksen virallisessa päästöraportoinnissa. Tämä aiheuttaa pieniä eroja tilastoinnissa.

Jos liikenteen päästöjä tarkastellaan kansalliseen päästöjenlaskentajärjestelmään LIPASTOon pohjautuen, tieliikenteen suhteellinen osuus on 80 % liikenteen päästöistä, koska järjestelmä huomioi myös kansainvälisen meriliikenteen 15 %:n osuuden päästöistä.