Energiatehokkuus vähentää päästöjä

Energiatehokkuus tärkeää

Energiatehokkuuden lisääminen energiankulutuksen eri sektoreilla kuten liikenteessä ja lämmityksessä on oleellisessa asemassa, kun vähennetään päästöjä ja vastataan muihin EU:n ja Suomen asettamiin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin. Öljyalan toimijat ovat pitkään panostaneet energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja vastuulliseen energiankäyttöön kaiken kaikkiaan.

Nykyisin Öljy- ja biopolttoainealalla on voimassa lämmityspolttonesteiden toimittamisen kattava energiatehokkuussopimus Höylä IV vuosille 2017-2025. Polttoaineiden käytön energiatehokkuutta parannetaan sopimukseen kuuluvilla erityyppisillä toimenpiteillä.

Käytännössä energiatehokkuustavoitteita edistetään ennen kaikkea neuvomalla kuluttajia, kuinka he voivat omilla toimillaan saada aikaan energiansäästöä öljylämmityskiinteistöissä.

Toimenpiteiden kirjo on laaja: öljylämmittäjiä muun muassa kannustetaan uusimaan vanhat, energiaa tuhlaavat kattilat ja pitämään muutenkin lämmitysjärjestelmä kunnossa sekä ottamaan öljyn rinnalle käyttöön uusiutuvaa energiaa.

Vapaaehtoisuus toimii

Energiatehokkuussopimuksilla vastataan kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti osaltaan kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n mielestä on tärkeää, että Suomessa käytössä oleva ja hyvin toimiva energiatehokkuussopimusjärjestelmä pystytään säilyttämään jatkossakin. Ala ei pidä tarkoituksenmukaisena, että vapaaehtoisiin sopimuksiin perustuva ja hyvin toimiva malli korvattaisiin velvoittavilla energiatehokkuusjärjestelmillä.

Höylä-sopimuksen aikana lämmitysöljyn kulutus on pienentynyt selvästi. Höylää onkin pidetty Euroopassa esimerkkinä hyvin toimivasta energiatehokkuussopimuksesta.