Päästöt ja ilmastonmuutos

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen avainasemassa

Maailman energiankulutus on kaksinkertaistunut viimeisten noin 40 vuoden aikana. Vuodesta 2005 lähtien OECD:n ulkopuolisten maiden hiilidioksidipäästöt ovat ylittäneet OECD-maiden päästöt.

On arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä 50 % nykyisestä, jos ilmaston lämpeneminen halutaan rajoittaa asetetun tavoitteen mukaisesti +2 asteeseen celsiusta. Tehtävä on haastava, koska maailman väestö ja energiatarve kasvavat jatkuvasti.

Fossiilisista polttoaineista kasvihuonekaasupäästöjä

Ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt syntyvät lähinnä fossiilisten polttoaineiden (öljy, kivihiili, maakaasu) palamisprosessin seurauksena erityisesti energian käytössä.

Päästöjä vähennetään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Ilmastonmuutoksen haasteeseen vastataan vähentämällä päästöjä ja varautumalla ilmaston muuttumiseen. Päästöjä voidaan vähentää mm. tehostamalla energian käyttöä sekä lisäämällä vähemmän päästöjä aiheuttavien energiamuotojen, erityisesti uusiutuvien energioiden käyttöä.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan kaikkien maiden ja tahojen toimenpiteitä. Sen vuoksi laajat kansainväliset sopimukset ovat keskeinen keino päästövähennystavoitteiden toteuttamiseksi.

Hiilidioksidi ja muut kasvihuonekaasut

Ihmisen tuottamista kasvihuonekaasuista merkittävin on hiilidioksidi (CO2). Toiseksi merkittävin on metaani (CH4), joka on vaikutukseltaan 21-kertaa vahvempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi.

Muita kasvihuonekaasuja ovat otsoni ja dityppioksidi (N2O). Kasivuinekaasuja ovat myös monet ihmisen valmistamat synteettiset kemikaalit kuten kloorifluoratut hiilivedyt (CFC:t ja HCFC:t), fluoriyhdisteet (HFC:t, PFC:t ja SF6) ja bromiyhdisteet (halonit, esim. CF3Br).

Ilmastonmuutos voimistaa kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa on kysymys kasvihuoneilmiön voimistumisesta. Eräät ilmakehän kaasut toimivat samalla tavoin kuin kasvihuoneen lasi: ne päästävät auringon valon maan pinnalle, mutta estävät osaa lämmöksi muuttuneesta säteilystä karkaamasta takaisin avaruuteen.

Ilman luonnollista kasvihuoneilmiötä maapallon keskilämpötila olisi -18 °C, kun todellisuudessa maapallon keskilämpötila on +15 ºC. Kasvihuoneilmiö on siis elinehto elämälle maapallolla.

Ihmisen toiminnan seurauksena kasvihuonekaasujen pitoisuus ilmakehässä on kuitenkin noussut yli tarpeellisen rajan. Kasvihuoneilmiö on voimistunut ja maapallon ilmasto on alkanut lämmetä. Ilmaston lämpeneminen on yksi aikamme suurimmista haasteista. Se lisää sään ääri-ilmiöitä, kuten tulvia, kuivuutta ja myrskyjä. Näistä seuraa merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.